Acts 24

Faulo iveʼewea gavana Feliki matanaya

Ta ʼaubena faibi ʼabibodanaya toveguba edi tovanugweta ana wawa Ananaiasi vaina ʼabaga ana tovanugwetayavo ta wese taha ʼoloto luvine ana toalamani qiduana ana wawa Tetulusi maega iwebui mai ʼabaga Sisalia ʼinaya. Ta qabudi gavana Feliki matanaya itovolo edi veʼewa Faulo weaqina sabi simanina. Tuta nana Faulo igabei mai ʼinega Tetulusi tovolo ta Faulo veʼewea gavana Feliki matanaya ta voneaya,

“Kaiwa gavana Feliki, imaʼa aqaiawa qiduana mana oʼa eu luvine aqiaqina ʼinega yani qabuna itunuqa imaʼa me Diu ema diʼwe baʼe gamonaya, ʼinega tuta kuena atoadaumwala.
Ta yani baʼe weaqina tuta qabuna alulukaiwa qiduana ta wese mali diʼwe ʼidia me edi qaiawa. ʼInega alulukaiwa qiduana yani qabuna weaqidi. Ge nuagu vona ena givekuei ta yavenoqi ʼiuya una nuakolokoloyema ta ema vona kukusana una noqolia. a  ʼOloto baʼe aʼita lobea ʼoloto luveifa otaqina ta diʼwe ʼaidega ʼaidega ʼidia imaʼa me Diu talaveaveaʼiema be vevedia vilevilema ena vona ʼinega. Ta wese Ieisu ana tovetumaqanayavo adi yoʼo igabedi qabu Nasaleta tauna adi tovanugweta. b  Ta wese nuanuana ema Vanue Gwalagwalana dagivebwavuya ʼinega akafia ta taumega ada luvineyea. Ta toluavia edi tovamatana qiduana Lisiasi mai nimamega Faulo ʼewea, ta ʼinega vonema Faulo ana toveʼewayavo ana mai ʼiuya sabi vekotuna. ʼInega tauʼuyega una vetalaʼaiea, ta nawale ena vona ʼinega una alamania tolaʼai weaqina aveʼewei ta akafia.”

ʼInega wese totoa vaʼauta taudi me Diu qabudi vona baʼe iʼawahaqiaqiea.

Faulo taunega vataʼitaʼiea gavana Feliki matanaya

10 ʼInega Feliki nimanega Faulo luvetunei navona, ʼinega tovolo ta vonea vonaya,

“Gavana, niʼa yahalamania oʼa diʼwe baʼe yaʼwala ʼeala uluviluvinea. ʼInega me egu qaiawa agu veʼewa weaqina ena simana ʼiuya.
11 ʼEguma tomotau baʼe una vetalaʼaiedi ina simana ʼiuya vonigo ʼaubena tuwelo gumwala yaʼwatovu Ielusalema ʼinaya sabi lutafwalolo. 12 Ta ge wese ida ʼitegu tomotau maega Vanue Gwalagwalana gamonaya ada veʼaeʼaetoga. Ta ge wese vanue tafwalolo ʼidia nage ʼabaga Ielusalema gamonaya tomotau eda talaveaʼiedi. 13 Ta baʼe tomotau diavona ge adi fata otaqa edi veʼewayavo ʼiguya ana aqiaqi ina simana ʼifoqeyei ʼiuya, mana uʼavega ivonavona. 14 Ta ʼesi vona ʼaideganamo ʼidiega yaʼawahaqiaqiea, mana Ieisu ena ʼeda yaʼabiʼabibodea. Ta ʼeda nana weaqina iaʼusiʼiegu ta inogegu, mana imaʼa Ieisu ana toʼabibodayavo iʼawaluveifema ta ivonema qabu luveifama. Ta yaʼa tubudavo edi Yaubada ʼinaya yaiwaiwaʼodu ta wese Mosese ena luvineavo be tovesimasimanayavo edi ʼwayavi qabuna yavevetumaqanedi. 15  c  Ta wese yavetumaqana nawale Yaubada toʼaliga qabudi nagiveyaʼitoto ʼeviviedi, taudi tunutunuqidi be wese toluveifadi maega. Ta baʼe agu toveʼewayavo edi vetumaqana wese ʼedewana. 16 Baʼe weaqina tuta qabuna agu lutonova aqiaqina Yaubada be tomotau matadia, mana ge taha wese luveifana eda viaqia.

17 “Lova yaʼwala ʼeala ʼidia Ielusalema yanogea, ʼinega yaʼevivi yamai ʼabagaya ta nei kavovo yamiedi egu tomotauyavo weaqidi ta wese yamai sabi veguba Yaubada ʼinaya. 18  d  ʼInega nugweta taugu yagivevunavunaqigu Yaubada matanaya ta ʼinega guba yaviaqia ʼinaya Vanue Gwalagwalana gamonaya. Ta agu toveʼewayavo iʼitegu yaʼa ge taha qabu maega ada lugu, ta wese ge taha talaveaʼi daʼifoqe ʼiguyega. 19 Ta vaina me Diu diʼwe Eisia ana tomotauyavo iʼitegu, ʼinega luaqiaqiea ʼeguma taudi matauya ida tovolo be ida veʼewegu. Ta taudi ge taha yani weaqina adi fata be ida veʼewegu, ʼinega ge ida mai. 20 Ta ʼesi baʼe tomai diavona luaqiaqiedi be tolaʼai egu luveifana iʼita lobea tuta nana me Diu edi kaniselayavo matadia ivetalaʼaiegu ida simanei ʼiuya. 21  e  Ta tuta nana matadia yatovolo ʼinega taha vona yaʼinanea ta vonana weaqina iveʼewegu. Ta egu vona baʼe ʼidewana yavonaya, ‘Baʼe ʼitaga yatovotovolo matamia vetalaʼai weaqina mana yavetumaqana nawale toʼaliga ina yaʼitoto ʼevivi ʼaligega.’”

22  f  Faulo ena vona luʼovoia, ta Feliki niʼa alamani aqiaqiea Ieisu ena ʼeda ana toʼabibodayavo edi ilivu be wese edi vetumaqana weaqina. ʼInega vaʼauta baʼe aʼuvilea mali tuta weaqina, ta me Diu vonedi vonaya, “Toluavia edi tovamatana qiduana ana wawa Lisiasi kana baʼeyea namai, e ʼinega Faulo weaqina ena venuanua ʼeguma tunutunuqina nage gebu.”

23 ʼInega Feliki toluavia edi tovamatana goyona voneaya, “ʼOloto baʼe ona ʼeviviea ta ona ʼitamaki aqiaqiea ta ge luvine vitana una neia. Ta ʼeguma enavo nuanuadi ina mai sabi iulana ge una awatayedi.”

Faulo vonavona gavana Feliki ma moqanena ʼidia

24 Ta vaina ʼaubena ʼabibodanaya gavana Feliki ma moqanena imai Faulo ena vona sabi noqolina. Ta moqanena adi wawa Dalusila, taudi Diu vavinedi. ʼInega Feliki taha tomotau vetunei tauya Faulo sabi ʼebeʼewana, ʼinega mai ta vetumaqana Ieisu Keliso ʼinaya weaqina simana gavana ma moqanena ʼidia. 25 Ta tuta nana Faulo lugaihidi ilivu tunutunuqina weaqina be maʼoda ʼinega tomotau taudiega edi ilivu ina ʼitamaki ʼaiqei weaqina ta wese Yaubada ena vekotu tomotau qabudi ʼidia weaqina, e ʼinega Feliki giwalina aʼala qiduana ta voneaya, “Taʼiwa, utovolo utauya! Ta ʼeguma nawale tuta aqiaqina ena lobea e ʼinega wese ena gabeu.” 26 Ta Feliki luʼita vane vonigo mane naʼewea Faulo ʼinega ʼeguma nayavuia ta nahaʼuʼifoqeyea. E ʼinega tuta qabuna Faulo gabea ta maega iveveqae.

27 Ta yaʼwala magilafuna gumwala e ʼinega Feliki webui ena fewega ta mali ʼoloto ana wawa Fokiasi Fesito vetoluvine gavana ʼidewani. Ta Feliki nuanuana me Diu nagiveqaiawedi, ʼinega luvine aʼuya Faulo nawale yoqoyoqonina natoatoa.

Copyright information for `MOX