Acts 27

Faulo wagega tauya ʼabaga qiduana Loma weaqina

Ta niʼau iluvine be ana tauya diʼwe Itali ʼinaya, ta Faulo be wese vaina yoqoyoqonidi maega iveʼineiedi Sisa ena toluaviayavo edi tovamatana goyona ana wawa Diuliasi ʼinaya. Tauna toluavia 100 adi tovamatana. a  ʼInega taha waga ʼabaga Adilamitiomi ʼinega mai ta agelu, mana waga nana ʼibaʼigo naluvivila natauya diʼwe Eisia ʼabaganavo ana ʼawaboqe taha taha ʼidia nalugu. Ta taha ʼoloto ana wawa Alisitako maega atauya. Tauna ena ʼabaga Tesalonaika diʼwe Masidoniega. ʼInega naya ilihi vaneyea ta atutuvila atauya.

Ta mahala vulihia ʼinega alugu ʼabaga Saidoni ʼinaya. Ta Diuliasi Faulo nuakolokoloyea ʼinega awafelea natauya enavo ʼidia sabi vayausidi, ta taudi ena nuanua weaqina ihiulea. Ta Saidoniega atutuvila ʼevivi malavetega atauya, ta gwavunega bwanabwana Saifilosi avihila luʼotanega mana yaqina qiduana tutuʼiawema. ʼInega diʼwe Silisia be Famifila malavetanega atauya vavava ta avaukamana ʼabaga Maila ʼinaya alugu, ta ʼabaga nana diʼwe Lisia gamonaya. Ta omoʼe ʼinaya toluaviayavo edi tovamatana taha waga diʼwe Itifita ʼabaga Alekisanidela ʼinega lobea nawale natauya diʼwe Itali ʼinaya. ʼInega ʼebeʼewema ʼabo ʼinaya agelu.

Ta ʼaubena ʼeala ʼidia ema vaukamana vitana, ta tuta goyona ʼabaga Nidasi ana lugu ʼinaya, ta ge ama fata mana yaqina tutuʼiawema. ʼInega aʼevivi atauya bwanabwana Kiliti luʼotanega ta ʼabaga Salimone budonega atauya. Ta Kiliti diʼwenega atauya ta ema tauya vitana. ʼInega aʼifoqe alugu taha ʼawaboqe ana wawa ʼAwaboqe Aqiaqina ʼinaya ʼabaga Lasea diʼwenaya.

Ta tuta kuena omoʼe ʼinaya atoatoa, mana bolimana ana tuta niʼa ʼifoqe ʼinega wese tuta omoʼena tuta ʼebeveilaqe. ʼInega Faulo vematamagilafuyedi vonedia, 10 “Kaiwabuyavo onoqoli! Luaqiaqiea be baʼe ʼinaya kana toa ʼawaboqea. Ta gebu kana vemanini ʼadau weaqina, mana yanuaia nawale kana veilaqe ta waga be wese kulufa naluveifa nadamana, ta nage itaʼa wese kana ʼaliga.”

11 Toluavia edi tovamatana Faulo ena vona noqolia, ta ge nuanuana naʼabibodei. Ta ʼesi toniwaga be kafiteni edi vona matayagea. 12 Ta ʼawaboqe nana ge daluaqiaqiei yaqina ana tuta ʼinaya waga weaqina. ʼInega waga ana tofewayavo ta wese togelu ʼeala iluvine ana gelu ʼevivi wagaya. Nuanuadi ana luvivila ana tauya ʼabaga Finikisa ana ʼawaboqe ʼinaya, mana ʼabaga nana luʼiawea yalasiega be yavalatayega ta ana ʼawaboqe aqiaqina yaqina ana tutaya.

Wedilia ilobea mwadeʼwaya

13 Nawale ʼawaboqe nana ʼinaya atoatoa, ʼinega yaqina veʼale bolimanega ta waga ana tofewayavo iveveqae nuanuadi ana tauya Kiliti ʼinaya. ʼInega lomu ilihi vaneyea ta dabalega avihila atauya. 14 Ta ge tuta kuena ʼabibodanaya bwanabwanayega yaqina qidua vaʼinena toa webui mai babaʼau ena ʼebeyayaqa kelinega. 15 ʼInega ge ama fata waga ana givilei mana yaqina qiduana ʼauʼiawema ta taunega ʼaluema, ʼinega fewa aluaʼu mana ge taha tolaʼai ama fata ana viaqia. 16 ʼInega taha bwanabwana goyosikwana ana wawa Koda luʼotanega atauya. Ta omoʼe ʼinaya waga ana dinige alihi vaneyea waga debanaya ta ayoqona aqiaqiea. Ta fewa baʼe vita otaqina. 17 ʼInega wayo aʼewedi ta waga agona wayoyega afainia ta aʼesiveʼalaia be yaqisa waga nana ge nabwegei. Ta waga ana tofewayavo imwaniniva gegoyo nage nawale waga natula gelasaya diʼwe Silitisa ʼinaya. ʼInega naya iaʼu webuiea ta yaqina ʼinega ʼaluʼalua dadanema.

18 Mahala vulihia ta nawale wedilia qiduana waga ʼaubuibuinia ʼinega iveʼale kulufa wagega ifelawebuiedi mwadeʼwaya. 19 Ta ʼaubena vetoina ʼinaya wese waga ana kulufa vaina ifelawebuiedi. 20 Ta ʼaubena qabuna ʼidia wedilia qiduana vunuvunuqima ʼinega babaʼau ta wese ʼwadiʼwadima ge ada ʼitedi. ʼInega yawaima weaqina ema nuanua kusa, ta avonaya be ana ʼaliga.

21 Ta tuta kuena ʼinaya waga ana togeluyavo ge ida ʼai. ʼInega taha ʼaubena ʼinaya Faulo yaʼitoto matadia ta vonedi vonaya, “Taigwavo, lova niʼau yavonemi bwanabwana Kiliti ʼinaya kada toa. Ta ʼeguma lova egu vona nana oda ʼabibodea, e ʼinega baʼitagana ge wese veilaqe nana kada lobei. 22 Ta yavonevonemi giwalimi ge nahaʼala ta ʼesi ona vewaiwai mana ge taha toga ʼimiega naʼaliga, ta waga namo nawale naluveifa. 23 Yaʼa Yaubada ena tomotau, ta tuta qabuna yaiwaiwaʼodu ʼinaya. Ta Yaubada nana ena tovaleʼewa velovelovana ʼinaya ʼifoqe ʼiguya voneguya, 24  b  ‘Faulo, ge una mwaniniva! Yavona aqiaqieu, nawale toluvine qiduana Sisa matanaya una tovolo.’ Ta wese Yaubada vona fofofolegu ena nuakolokoloyega waga ana togeluyavo qabumi maega ʼetoyavua ona lobea. 25 ʼInega taigwavo, ge ona mwaniniva, mana Yaubada yavetumaqana aqiaqiea tolaʼai niʼau veʼitegu ena tovaleʼewa ʼinega wese ʼidewanina naveʼifoqeyea ʼidaya. 26  c  Ta nawale taha bwanabwana ʼinaya kana tula.”

Waga tula ta qeunia

27 Ta ʼaubena vefotinina (14) nawale wagaya ʼaluʼalua dadanema Mwadeʼwa Adiliati ʼinaya. ʼInega tou gamonaya waga ana tofewayavo ivonaya be tuta goyona ana ʼifoqe dabala diʼwenaya. 28 ʼInega qawana wayoyega iʼetolivea ta ena webui ʼidewana 40 mita. Ta wese aʼeno naqo goyona ʼinega wese iʼetolivea ta ena webui ilobea ʼedewana 30 mita. 29 Ta waga ana tofewayavo imwaniniva nawale dabo qiduqiduadi ʼidia waga natula. ʼInega lomu foa adi yau ifelawebuiedi waga yiqunega, ta ʼabibodanaya ivenoqi mana nuanuadi tou namaduvulihia. 30 Ta vaina waga ana tofewayavo nuanuadi ina dena. ʼInega waga ana dinige ivekalilia webui, ta edi ʼebeuʼava vonigo wese taha lomu waga budonega ina felawebuiea. 31 Ta Faulo edi ʼebeuʼavana lobea ʼinega toluaviayavo ma edi tovamatana vonedia, “ʼEguma omoʼe tomotau diavona wagega ina dena, e ʼinega nawale ʼetoyavua ge ona lobei.” 32 ʼInega toluavia diavona dinige nana ana wayo iludaʼedi ta ʼaluea.

33 ʼInega manu bodobodoya Faulo waga ana togeluyavo vonedi ina ʼai ta vonaya, “ʼAubena 14 gamonaya ge taha ʼabwaga oda ʼainia, mana tuta vitana kalobea. 34 ʼInega yavenoqiemi ʼabwaga ona ʼai ta ona vewaiwai, be yaqisa ge taha toga ʼimiega naveilaqe.”

35 Faulo ena vona ʼabibodanaya taha beledi ʼewei ta matadia Yaubada ʼinaya lukaiwa, ta ʼinega beledi gitomwei ʼai. 36 ʼInega tomotau qabuma ama lutonova veaqiaqi ta wese aʼai. 37 Ta waga ana togelu ama yau 276 ʼidewana. 38 Ta niʼau gamoma ʼelukoko, ʼinega ʼabwaga witi wagega aʼefelawebuiea mwadeʼwaya, mana nuanuama waga nameaqana.

39 Mahala vulihia ʼinega waga ana tofewayavo balabala iʼitea, ta ge ida alamania toʼabaga. Ta gomwagomwa ma gelasana iʼitea ʼinega inuanua ʼeguma ana fata waga ina luguyea omoʼe ʼinaya. 40 ʼInega waga ana lomuyavo ana wayo iludaʼedi ta inogedi, ta ana fwaloa adi wayo iliʼamidi iaʼuwebuiedi ta wese naya ilihi vaneqea nuanuadi ina lugu balabalaya. 41 Waga nawale filifili, ta gelasa mwadeʼwa gamonaya ge ida ʼitei, ʼinega waga ʼinaya tula ta ge ana fata nanidoa, mana budona vefalafala gelasaya. Ta wese waga yiquna niʼa ʼefisalia nufula qiduqiduadi edi vunuqa ʼinega.

42 Ta toluavia nuanuadi yoqoyoqonidi ina luveʼaligidi, mana ge nuanuadi ina ʼayaqa ina lugu balabalaya ina vane ʼabo ina dena. 43 Ta edi tovamatana Diuliasi nuanuana Faulo naʼetoyavuia be ge ina luveʼaligi. ʼInega toluavia dina awatayedi yoqoyoqonidi ge ina luveʼaligidi. ʼInega tomeqabu adi fata be ina ʼayaqa luvinedi ina fifiedi mwadeʼwaya ta ina vane balabalaya. 44 Ta tomeqabu ge edi ʼayaqamo luvinedi waga ana ʼaiwe ʼebwegabwegana ina ʼewei ta ina ʼayaqa, ʼinega wese ina vane balabalaya. Ta ena luvine aʼabibodea ʼinega togelu qabuma me ema aqiaqi avane bwaʼobwaʼo ayahayanaya.

Copyright information for `MOX