Acts 28

Faulo ma enavo bwanabwana Melita ʼinaya

Ta tuta nana niʼa avane bwaʼobwaʼo ayahayanaya ʼinega bwanabwana ana totoayavo ivonema bwanabwana nana ana wawa Melita. a  Ta ʼabibodanaya iʼebeʼewema ta edi veyoluba gegoyo iveʼitayea ʼimaya. ʼInega ʼaiwe ilevoya ta igaba vaʼauqima sabi vetaluvala, mana ʼwei be gugaʼu tomanima.

Ta Faulo ʼaiwe gwagwa dadanei mai levoi ʼalaʼalata, ta ena luʼweaʼweava ʼinega taha mwata veifana ʼifoqe ta Faulo nimanaya ʼalaqaqa. Ta bwanabwana ana totoayavo iʼitea mwata Faulo nimanaya kuekue. ʼInega taudimo ivonaya, “Vonahaqiaqi, ʼoloto omoʼena toluveʼaliga taha. Ta ge ana fata mwadeʼwa ana qiduqidua ʼinega nadena. Ana fata waga ena veilaqeyega dena mai, ta mwata tawa ʼutea ʼabo naʼaliga, mana luveʼaliga ana luvine tunutunuqina ʼidewani nalobea.” b  Ta Faulo mwata nana nimanega luefalea webui ʼaiwe saesaela gamonaya ʼalaia, ta ge taha yuvaqa dalobei. c  Ta tomotau diavona ivonaya be nimana nalolona nage natafefwai nabeʼu ʼabo naʼaliga. ʼInega tufwana tuta kuena ibaʼebaʼe ta ivevekovea, ta ge taha veilaqe daʼifoqe ʼinaya. ʼInega edi nuanua igivilei ivonaya vonigo ʼoloto nana wese taha yaubada.

Ta bwanabwana nana ana toluvine qiduana ana wawa Fubiliasi ena ʼebeluvine ge davekue balabala ʼinega. ʼInega tauna ʼebeʼewema ena vanuea ta ʼaubena toi ʼidia ʼitaʼitamakima ta veveʼainima. Ta Fubiliasi tamana vevihiqa ʼinega ʼwafina luʼweaʼweava ta wese diafilifili ʼewea, ta ena sifaufa gamonaya toatoa. ʼInega Faulo lugu ʼinaya ta weaqina venoqi Yaubada ʼinaya, ʼinega nimana tovevihiqa nana ʼwafinaya aʼui ta giveaqiaqiea. ʼInega bwanabwana nana ana tovevihiqayavo qabudi imai Faulo ʼinaya, ta taudi wese giveaqiaqiedi. 10 Baʼe ʼinega tomotau iveyolubema qiduana yani taha taha ʼidiega. Ta omoʼe ʼinaya waiʼena toi atoatoa. Ta wese ema tuta gelu ʼinaya ʼabwaga qiduana ta wese vaina kulufa maega ineima ʼeda weaqina.

Bwanabwana Melita inogei ta itauya Loma weaqina

11 Taha waga lova ʼabaga qiduana Alekisanidela ʼinega lugu mai Melita ʼinaya, ta yaqina be gugaʼu weaqina baʼebaʼe ana laba yaqina naluaʼu. Ta tuta aqiaqina niʼa veʼale ʼinega waga nana ageluya. Ta waga nana budonaya edi tokwalui dayadayagina ana wawa yaubada didilualua ʼenoʼeno, ta adi wawa Kasitoli be Folukisi. 12 ʼInega avaukamana bwanabwana Sisili ʼinaya ta alugu ʼabaga Sailakusa ʼinaya, ta ʼabaga nana ʼinaya atoatoa ʼaubena toi. 13 ʼInega wese agelu ʼevivi avaukamana ʼabaga Ligiami ʼinaya. Mahala vulihia bolimana toa, ʼinega agelu ʼevivi afilifili, ta wese mahala vulita ʼeviviea ʼinega alugu ʼabaga Futioli ʼinaya. 14 Ta omoʼe ʼinaya vaina tovetumaqana alobedi ta iʼebeʼewema maega atauya edi vanuea, ta ʼaubena seveni ʼidia maega atoa. Ta ʼabiboda atutuvila atauya Loma weaqina. 15 Ta Loma ana tovetumaqanayavo valema inoqolia, ʼinega imai ʼedaya sabi ʼitama taha ʼabaga ʼebegimwane ʼinaya ana wawa Afio. ʼInega wese atauya ta taha ʼabaga igabea Vanue Wagawaga Toidi ʼinaya wese vaina tovetumaqana maega aveloba. Ta tuta nana Faulo tovetumaqana diavona ʼitedi ʼinega vewaiwai ta lukaiwa Yaubada ʼinaya.

Faulo ena viaqa Loma ʼinaya

16 Ta tuta nana alugu Loma ʼinaya, ʼinega ʼabaga ana toluvineavo Faulo iawafelei be toluavia ʼaidegana maega ina toa taha vanue ʼinaya naʼitamaki aqiaqiea, mana ge nuanuadi nadena.

17 Ta ʼaubena toi ʼabibodanaya Faulo nuanuana me Diu adi tovanugwetayavo Loma ʼinaya maega ina veqae, e ʼinega vona vetunea ʼidia. ʼInega ivaʼauta imai Faulo ʼinaya. ʼInega Faulo vonedi vonaya, “Taigwavo, yaʼa ge taha luveifana eda viaqi eda tomotauyavo ʼidia, ta wese tubudavo edi ilivu yaʼa ge eda bwegei. Ta lova Ielusalema ʼinaya me Diu ikafigu ta iveʼineiegu me Loma edi toluvineavo ʼidia ta iyoqonigu. 18  d  ʼInega me Loma edi toluvineavo matadia ivekotugu, ta ge taha luveifana ʼiguya adi fata ida lobei be ʼinega ina luveʼaligigu. ʼInega taudi nuanuadi ina awayavuigu. 19  e  Ta me Diu ge nuanuadi me Loma edi gavana Fesito ʼinega ʼetoyavua ena lobei. Baʼe ʼinega yavenoqi Sisa matanaya egu kotu weaqina. Ta ge egu tomotauyavo sabi veʼewadi nage vita ena neidi. 20  f  Baʼe weaqina yagaba vaʼauqimi nuanuagu ena ʼitemi kana veqae. Vonahaqiaqi, itaʼa me Isileli kavetumaqana vonigo ada ʼetoyavua Yaubada ʼinega naʼifoqe. Ta baʼe vetumaqana nana weaqina nimagu iyoqonidi.”

21 ʼInega me Diu Faulo ivoneaya, “Imaʼa ge taha leta diʼwe Iudia ʼinega weaqiu ada lobei. Ta wese emwavo Iudiayega imaimai ge valeu ida vonema, ta wese ge taha luveifana weaqiu ida simana ʼifoqeyea ʼimaya. 22  g  Ta ʼesi nuanuama tauʼuyega eu nuanua weaqina una simana ʼifoqeyea ʼimaya, mana niʼa ahalamania tomeqabu edi nuanua oʼa ʼidewani, mali tomotau diʼwe qabudi ʼidia iʼawaʼawa luveifemi.”

23 ʼInega taha ʼaubena ivenuaʼivinea nawale wese ina vaʼauta. ʼInega ʼaubena nana ʼinaya me Diu qabu qiduadi imai ivaʼauta Faulo ena vanuea. Ta ʼawaʼawai ʼinega ana laba velovanea veʼitedi be wese lugaihi ʼidia Yaubada ena ʼEbeluvine weaqina. Ta wese veʼitedi Ieisu weaqina Mosese ena luvine ʼinega, ta wese tovesimasimanayavo edi vonayavo ʼidiega, nuanuana Ieisu ina vetumaqanea. 24 ʼInega me Diu vaina Faulo ena vona ivetumaqanea ta vaina ivedeba ʼiʼwana. 25 Ta me Diu dina iveʼaeʼaetoga ʼinega iyaʼitoto sabi veʼiyavula. ʼInega Faulo ena vona ʼebeluʼovoa vonedi vonaya, “Niboana Gwalagwalana tubumiavo vonahaqiaqi neidi tuta nana tovesimasimana Aisea ʼinega weaqidi simana vonaya,

26  h  ‘Una tauya me Diu ʼidia
ta una vonedi,
Tomotau omiʼa nawale
egu vonayavo ona noqolia
ta ge nuami daʼeqaʼuya,
ta tuta qabuna egu viaqayavo
ona ʼitedi ta ge nuami dasimatala.
27 Tomotau baʼe giwalidi atufina.
Ta teniqadi kwavana ʼinega
vona ge ida noqola aqiaqiea.
Ta wese matadi ikwayea,
ʼinega ge ida ʼita,
tuata nuadi ge dasimatala.
ʼInega ge adi fata
ida nuagivila ʼiguya
be ena giveaqiaqiedi.’”
28 Ta wese Faulo vonedi vonaya, “ʼInega nuanuagu ona alamani aqiaqiea Yaubada ena ʼetoyavua vetunea wese taudi ge me Diu weaqidi. Ta taudi ina noqolia ta ina ʼawahaqiaqiea.” 29 Ta Faulo ena vona luʼovoia ʼinega me Diu iyavula ta taudiega iveʼaeʼaetoga qiduana Faulo ena veʼita weaqina.

30 ʼInega Faulo yaʼwala magilafuna ʼinaya vanuea toatoa, ta taunega vevemaisia ena toa weaqina. Ta tomeqabu imaimai sabi vayausina, e Faulo ʼebeʼebeʼewedi ilugulugu vanuea ta iveveiaiana. 31 Ta Yaubada ena ʼEbeluvine weaqina lugaihidi ta wese veʼitedi Kaiwabu Ieisu Toʼetoyavua weaqina. Ta me ena giwalifatu tuta qabuna lugaihi ʼidia, ta ge taha toga dahawatayei.

Copyright information for `MOX