Acts 4

Fita be Ioni me Diu edi kaniselayavo matadia

Tutana Fita be Ioni nawale ivonavona qabu ʼidia, ʼinega toveguba ta Vanue Gwalagwalana ana toʼitamakiavo adi tovamatana be wese Sadusiavo imai ʼidia. Ta me edi nualuveifa imai, mana Fita be Ioni qabu iveʼitedi Ieisu ena yaʼitoto ʼevivi ʼaligega weaqina. Ta wese iveʼitedi vonigo tomotau qabudi adi fata Ieisu ena waiwaiega nawale ina yaʼitoto ʼevivi. Omoʼe ʼiu nana Fita be Ioni ikafidi ta vanue ʼebeyoqona ʼinaya iaʼudi ana laba mahala navulihia, mana velovelovana niʼa ʼifoqe. a  Ta qabu diavona Fita be Ioni edi lugaihi niʼa inoqolia, ʼidiega tufwana qabudi edi vona ivetumaqanea Ieisu weaqina. ʼInega iluvetuba tovetumaqanayavo ʼidia, ʼinega ʼoloto daisidi adi yau niʼa vane 5,000 ʼidewana.

Mahala vulihia ʼinega ʼabaga ana tovanugwetayavo be edi tovanugwetayavo ta wese luvine ana toveʼitayavo ivaʼauta Ielusalema ʼinaya. Ta wese vaina tomotau maega ivaʼauta ʼidewani toveguba edi tovanugweta Anasa ta wese Kaiafa be Ioni be Alekisana ta wese vaina tomotau Anasa ena gadeyega. ʼInega Fita be Ioni imiedi ivetovolodi toluvineavo matadia ta ivetalaʼaiedi ivonaya, “Tolaʼaiega emi waiwai oʼewei, ta toga ana wawega ʼoloto nana ogiveaqiaqiea?”

Ta Niboana Gwalagwalana Fita niʼau luveagatunaʼia, ʼinega ena waiwaiega vonedi vonaya, “Omiʼa toluvineavo ta wese ʼabaga ana tovanugwetayavo, nage ema vetalaʼai baʼe ʼiuna mana ʼoloto belubeluna aiulea be vonigo maʼoda ʼinega veaqiaqi? 10  b  ʼInega omiʼa ta wese me Isileli qabumi ona alamania, ʼoloto baʼe matamia oʼitea niʼa veaqiaqi Ieisu Keliso Nasaleta ʼolotona ana wawega. Tauna ʼetoluai ʼinaya otutuveʼewea, ta Yaubada giveyaʼitoto ʼeviviea ʼaligega. 11  c  Ta Buki Nugwenugweina Ieisu weaqina simasimana vonaya,

‘Tauna kavona ʼoqola,
ta omiʼa toʼeyoqona
ʼoqola nana onogea,
ta baʼitagana vetamana
ʼoqola qabudi ʼidia.’
12  d  ʼInega ge taha toga wese ana fata naʼetoyavuida ta ʼesi Ieisu ana ʼaidega. Mana ge wese taha wawa bwaʼobwaʼoya daʼenoʼeno be ʼinega ʼetoyavua kana lobei.”

13 Ta me Diu edi kaniselayavo Fita be Ioni edi giwalifatu iʼitea. Ta ialamania vonigo taudi tomotau kavokavovo, mana lova ge ida lugu sikulu qiduana ʼinaya. ʼInega nuadi voqana qiduana ta iʼita ʼinanedi lova magilafudi Ieisu maega itoatoa. 14 Ta tutana ʼoloto ʼaqena belubeluna niʼa veaqiaqi iʼitea Fita be Ioni diʼwedia tovotovolo, ʼinega ge wese adi fata be ina vona ʼeviviedi. 15 ʼInega me Diu edi kaniselayavo Fita be Ioni ivonedi ina ʼifoqe edi vanue ʼebevaʼauta ʼinega, ʼinega adi ʼaidega idima govaqa magilafudi weaqidi. 16 Ta ivonaya, “Maʼoda kana viaqa ʼaiqa taudi ʼidia? Mana Ielusalema ana totoayavo qabudi niʼa ialamania ʼebenuavoqana waiwaina iviaqia. Ta viaqa nana ge ada fata kana vegeqei. 17 Ta ʼesi kana luvinedi ge wese taha tuta tomotau ʼidia ina veluluʼuya Ieisu ana wawega, be yaqisa Ieisu Valena nawale ge nayawala mali tomotau ʼidia.”

18  e  ʼInega kaniselayavo Fita be Ioni igaba ʼeviviedi, ta luvine ineidi ge wese Ieisu ana wawega tomotau ʼidia ina lugaihi ta wese ina veʼita. 19  f  Ta Fita be Ioni ivona veʼiedi ivonaya, “Omiʼa taumi ona nuanua tolaʼai ama luaqiaqi be ana viaqi Yaubada matanaya. Nage omiʼa emi nuanua ana matayagea, nage Yaubada ena nuanua? 20 Imaʼa yani qabuna aqiaqi otaqidi niʼa aʼitedi ta wese anoqolidi, ʼinega baʼe yani diavona weaqidi ge ama fata ana luaʼu lugaihi tomotau ʼidia.”

21 ʼOloto nana lova ʼaqena belubeluna ana yaʼwala 40 niʼa lobea ta veaqiaqi. Ta me Diu edi kaniselayavo ge adi fata vematasabu vitana Fita be Ioni ina neidi, mana tomotau qabudi Yaubada iawatuboya ena fewa ʼebenuavoqana weaqina. ʼInega wese iawavedidigedi ta ʼabiboda iluvinedi ina tauya.

23 Ta edi vetalaʼai ʼabibodanaya Fita be Ioni iʼevivi ediavo ʼidia. Ta ivematamagilafuyedi toveguba qiduqiduadi be ʼabaga ana tovanugwetayavo edi vona weaqina. 24  g  Ta ediavo yani qabuna inoqolia ʼinega edi nuanua ʼaideganega ta bonadi qiduanega ivenoqi Yaubada ʼinaya ivonaya, “Ema Kaiwabu, oʼa mahala be bwaʼobwaʼo ta mwadeʼwa ta wese yani qabudi iʼenoʼeno ʼidia adi Toʼivaʼavaʼata, 25  h  ta lova eu tofewa tubuma Deibida Niboana Gwalagwalana ena waiwaiega eu vona simana ʼifoqeyea vonaya,

‘Tolaʼai weaqina
diʼwe qabudi Kaiwabu weaqina
diadi vilevilei?
Ta tolaʼai weaqina
tomotau inuanua kavokavovo?
26 Ta bwaʼobwaʼo ana toluvine qiduqiduadi
be ana tovanugwetayavo ivavaʼauta
ta iʼivaʼavaʼata vedavi weaqina,
nuanuadi Kaiwabu be ena Keliso ina luaviedi.’
27  i  Vonahaqiaqi, yani qabuna baʼe niʼa ʼifoqe tutana kini Elodi be gavana Fonitio Failato be me Isileli ta wese taudi ge me Diu ivaʼauta Ielusalema ʼinaya Ieisu weaqina. Ta omoʼe ʼinaya eu tofewa Gwalagwalana be vevenuaʼivinina ivevoalanea. 28  j  Ta qabu baʼe eu nuanua igiveʼifoqeyea. Yani qabuna ʼifoqe eu waiwaiega ta wese eu nuenuega, mana lova umaduluvinedi be eu nuanua ina viaqia. 29  k  Kaiwabu ye, toluvineavo una noqolidi edi awavedidiga ʼimaya eu fewa weaqina. Ta imaʼa eu tofewayavo una givewaiwaiema be me ema giwalifatu eu vona ana simanea. 30 Ta eu waiwaiega tovevihiqa una giveaqiaqiedi be ʼebeʼita waiwaidi ta wese ʼebenuavoqana una viaqidi tomotau ʼidia eu tofewa Gwalagwalana Ieisu ana wawega.”

31 Venoqi gumwala ʼinega ʼabaga nana dedela. Ta qabudi Niboana Gwalagwala luveagatunaʼidi, ʼinega me edi giwalifatu Yaubada ena vona isimanea.

Tovetumaqana edi kulufa ivewilaʼayedi tomotau ʼidia

32  l  Tovetumaqana qabudi yani qabuna iviaqia edi nuanua ta wese giwalidi ʼaideganega. Ge taha toga gamodiega ena kulufa davemanu guba, ta ʼesi yani qabuna iveiuiulayea. 33 Ta tovaletuyana me edi waiwai qiduana Kaiwabu Ieisu ena yaʼitoto ʼevivi ʼaligega isimanea tomotau ʼidia, ta Yaubada tovetumaqana qabudi ena veyoluba qiduana neidi. 34  m  Ta tovetumaqana dina ʼidiega ge taha toga dakusa vaina yani weaqina, mana tomeqabu me edi kulufa be me edi bwaʼobwaʼo be wese me edi vanue ivegimwaneyedi, ta manena iʼewea tovaletuyana nimadia iaʼuya. Ta ʼabibodanaya ivewilaʼayea tomotau ʼaidega ʼaidega ʼidia ʼeguma vaina yani ʼidiega ikusa.

36 Taha ʼoloto ana wawa Iosefa tauna ʼebevetalatutula aqiaqina tovetumaqana edi ilivu weaqina. Tauna tovaletuyana igabea Banaba (ta wawa nana ana alamani, “Tovona iula”). Tauna Libai ena gade ʼinega, ta ena ʼebeviʼoi bwanabwana Saifilosi ʼinaya. 37 Ta Iosefa ena bwaʼobwaʼo vegimwaneyea ta manena ʼewea miea tovaletuyana ʼidia.

Copyright information for `MOX