Acts 8

a  Ta Saulo Sitibeni ana luveʼaliga weaqina ʼawahaqiaqiea. Ta vaina tomotau taudi Yaubada iʼamayabea Sitibeni idounia, ta ʼwafina iʼewei itavunia.

Saulo toʼekalesia luaviedi

Ta Sitibeni ena ʼaliga ʼaubena nana ʼinaya vevoalana qiduana veʼale Ielusalema ana toʼekalesia ʼidia. ʼInega tovetumaqana qabudi idena iyavula diʼwe Iudia be Samelia ʼabaganavo ʼidia. Ta tovaletuyana adi yau 12 ge ida dena ta ʼesi itoa Ielusalema ʼinaya.

Ta Saulo nuanuana ʼekalesia nagiveluveifedi, ʼinega tauya vanue ʼaidega ʼaidega ʼidia lugu ta ʼoloto be vivine ʼekafidi ʼinega ʼiʼimega tauyedi vanue ʼebeyoqona ʼinaya aʼuluguyedi.

Filifi lugaihi diʼwe Samelia ʼinaya

Ta tovetumaqana iveʼiyavula mali diʼwe be mali diʼwe ʼidia. Ta todiʼwe ʼinaya iʼifoqe, e wese Ieisu Valena aqiaqina ilugaihiea tomotau ʼidia. ʼInega Filifi tauya ʼabaga Samelia ʼinaya, ta omode Keliso valena lugaihiea ʼidia. Ta tomotau qabudi Filifi ena vona ivineneqa aqiaqiea, mana ena fewa ʼebenuavoqana iʼitedi. Ta tomotau ʼeala niboana luveifadi niʼau ʼwahalidi, ʼinega Filifi ʼwavina ʼifoqeyedi ta ma kolukoluadi iʼifoqe ʼidiega. Ta taudi ʼwafidi tuta qabuna tutumina be taudi ʼaqedi luveifadi ge adi fata ida yabayaba wese giveaqiaqiedi. ʼInegana tomotau qabudi iqaiawa qiduana ʼabaga nana ʼinaya.

Ta ʼabaga nana ʼinaya taha ʼoloto ana wawa Saimoni toatoa. Tauna taha tobalavu qiduana ta tuta qabuna gweligweli, ta taunega ana wawa givaneyea. Ta me Samelia qabudi inuavoqana ena fewa waiwaidi weaqina. 10 ʼInega tomotau kaikaiwabudi be wese lukwalukwadi Saimoni iʼawahaqiaqiea ta ivonaya, “ʼOloto baʼe tovewaiwai otaqa Yaubada ʼinega.” 11 Ta Saimoni ena vona inoqolia ta iʼabibodea, mana ena gweliega tuta qabuna givenuavoqanidi. 12 Ta baʼe ʼitaga Filifi niʼau ʼifoqe mai ta Toʼetoyavua Ieisu ena waiwai ta wese Yaubada ena ʼEbeluvine weaqidi lugaihiea ʼidia. ʼInega ʼoloto wese vivine Filifi ena vona ivetumaqanei ta ibabitaiso. 13 Ta Saimoni wese Yaubada vetumaqanea ʼinega tauna wese babitaiso ʼewea. Ta ena babitaiso ʼabibodanaya Filifi maega itoatoa. Ta Filifi ena fewa ʼebenuavoqana ta wese ena viaqa waiwaidi Saimoni ʼitedi, e ʼinega nuana voqana aqiaqi.

14 Ieisu ena tovaletuyana 12 nawale Ielusalema ʼinaya itoatoa. Ta tutana vale inoqolia me Samelia Yaubada ena vona niʼau iʼawahaqiaqiea, ʼinega Fita be Ioni iluvetunedi itauya Samelia ʼinaya. 15 Ta me Samelia Kaiwabu Ieisu ana wawamo ʼinega ibabitaiso, ʼinega Niboana Gwalagwalana nawale ge dalugu ʼidia. Ta tutana Fita be Ioni iʼifoqe ʼinega tovetumaqana vauvaudi weaqidi ivenoqi be vonigo Niboana Gwalagwalana nalugu ʼidia. 17  b  Ta tutana Fita be Ioni nimadi iaʼuya ʼidia e ʼinega Niboana Gwalagwalana lugu ʼidia.

18 Ta Saimoni tovaletuyana magilafudi ʼitedi nimadi iaʼuya tomotau ʼidia ta Niboana Gwalagwalana iʼewea. ʼInega mane ʼewei ta nuanuana Fita be Ioni naneidi, ʼinega vonedi vonaya, 19 “Benaʼe waiwai nana nuanuagu ona neigu be yaqisa yaʼa wese nimagu ena aʼuya tomotau ʼidia ta Niboana Gwalagwalana nalugu ʼidia.”

20 ʼInega Fita vona ʼeviviea vonaya, “Eu mane maega una veilaqe vataya, mana vonigo Yaubada ena nei kavovo eu maneyega nuanuau una gimwanea. 21 Ta oʼa ge au fata imaʼa maega kana fewa, mana eu ilivu ge aqiaqina Yaubada matanaya. 22 Ta luaqiaqieu be eu luveifana ʼinega una nuagivila. Ta una venoqi Kaiwabu ʼinaya, ʼinega nage eu nuanua luveifana ʼinega nanuataqou, 23 mana niʼau yahalamania eu nuanua luveifana ʼinega uveʼifiʼifiema ta wese ilivu luveifana yoqoniu.”

24 ʼInega Saimoni vonedi vonaya, “Ona venoqi Kaiwabu ʼinaya be yani dina luveifana niʼau osimanedi ge naʼifoqe ʼiguya.”

25 Ta omoʼe ʼinaya Fita be Ioni edi Kaiwabu ena vona isimana ʼifoqeyea tomotau qabudi ʼidia. Ta ʼabibodanaya iʼevivi itauya Ielusalema ʼinaya. Ta edi tauya gamonaya ilugaihiea Samelia ʼabaganavo ʼaidega ʼaidega ʼidia.

Filifi diʼwe Itiofia ʼolotona maega iveloba

26 Ta Kaiwabu ena tovaleʼewa Filifi vonea vonaya, “Utovolo ta babaʼauya una tauya ʼeda Ielusalemega webui tauya Gasa ʼinaya ʼifoqe. Ta ʼeda nana baʼitagana tomotau ge ida tautauya ʼinega.” 27 ʼInega Filifi tutuvila tauya, ta ʼedaya Itiofia ʼolotona lobea. Tauna ʼwafi ʼewaʼewana, ta tua me ena luvine, mana me Itiofia edi kwini ena kulufa kaikaiwabudi ʼitaʼitamakidi. Lova tauya Ielusalema ʼinaya sabi tafwalolo, 28 ta baʼitaga tafwalolo niʼa gumwala, ʼinega ena waga lihilihiega ʼeviʼevivi ena ʼabagaya. Waga nana gamonaya toatoa ta Buki Nugwenugweina avoavoya tovesimasimana Aisea ena ʼwayavi ʼinega.

29 ʼInega Niboana Gwalagwalana Filifi vonea vonaya, “Una tauya waga lihilihi ʼinaya ta diʼwenega una tautauya.”

30 ʼInega Filifi vihila tauya waga lihilihi diʼwenaya, ta ʼoloto nana bonana noqolia tovesimasimana Aisea ena ʼwayavi avoavoya. ʼInega Filifi vetalaʼaiea vonaya, “Nage ualamania tolaʼai uavoavoya?”

31 Ta ʼoloto nana vonaya, “Maʼoda agu fata be eda alamani ʼaiqei ʼeguma ge taha toga daveʼitegu?” ʼInega ʼoloto nana Filifi venoqiea be wagaya nagelu, e ʼinega gelu toabui diʼwenaya ta Buki Gwala nana ʼinega avoya.

32  c  Ta avo nana niʼau Itiofia ʼoloto nana avoya baʼe ʼidewana vonaya,

“Tauna itauyea ʼidewani sifi
sabi vunuqina,
ta kavona
lami vutuvutuna ana todaʼa
ʼiawanaya tovolo ta genuʼwana,
ta wese
ge taha vona daʼifoqe ʼawanega.
33 Ta ana vetalaʼai ʼinaya
ge taha toga davataʼitaʼiei,
ta wese igiveiniyauyauyea.
ʼAliga ta natu geqana,
ʼinega ge wese ena susumo ʼabibodanega,
mana yawaina niʼau gumwala bwaʼobwaʼoya.”
34 ʼInega Itiofia ʼoloto nana Filifi vetalaʼaiea vonaya, “Uvonegu, togama weaqina tovesimasimana Aisea vonavona? Nage taunega weaqina, nage mali ʼoloto weaqina?” 35 ʼInega Filifi veʼale lugaihi ʼoloto nana ʼinaya, ta Aisea ena ʼwayavi baʼe ʼinega givesimatalia ʼinaya, ta Ieisu Valena Aqiaqina weaqina veʼitea.

36  d  Nawale ʼedanegana itautauya ʼinega taha goʼila ʼinaya iʼifoqe, ʼinega ʼoloto nana Filifi voneaya, “Uʼitei, goʼila omoʼe! Nage ana fata babitaiso ena ʼewea, waisa?”

37 [ʼInega Filifi voneaya, “ʼEguma eu nuanua qabuna ʼinega Ieisu uvetumaqanea, e ʼinega ana fata ena givebabitaisou.”

ʼInega ʼoloto nana vona ʼeviviea vonaya, “Niʼau yavetumaqana Ieisu Keliso tauna Yaubada Natuna.”]

38 ʼInega Itiofia ʼoloto nana waga ana tovevihila vonea be nagiveluaʼuya, ʼinega Filifi maega ivawebui goʼilaya, ta Filifi ʼoloto nana givebabitaisoya. 39 Ta tutana ivanemai goʼilega ʼinega Yaubada Niboanina Filifi ʼebeʼewei tauyea, ta ʼoloto nana Filifi ge wese daʼita ʼeviviei. Ta ma ena qaiawa ʼevivi tauya ena ʼabagaya. 40  e  ʼInega Filifi ʼifoqe ʼabaga Asota ʼinaya, ta omoʼe ʼinaya lugaihiea. Ta wese tautauya ta lulugaihiea ʼabaga taha taha ʼidia ana laba ʼifoqe Sisalia ʼinaya.

Copyright information for `MOX