Acts 9

Saulo ena nuagivila

a  Ta Saulo nawale Kaiwabu ana toʼabibodayavo luluaviedi ʼenaʼina, nuanuana naluveʼaligidi. ʼInega tauya toveguba edi tovanugweta ʼinaya, nuanuana leta naʼwayavidi ʼabaga Damasiko ana vanue tafwaloloyavo ʼidia. ʼInega leta diavona tovetumaqanayavo naneidi ina avoya, be yaqisa Saulo ena luvine be ena waiwai ina alamania vonigo ana fata Ieisu ena ʼEda ana toʼabibodayavo nakafidi nayoqonidi, ʼoloto wese vivine, e ʼinega namiedi Ielusalema ʼinaya.

Ta Saulo nawale tautauya ta tuta goyona naʼifoqe ʼabaga qiduana Damasiko ʼinaya, ʼinega lukwayavonega simatala mahalega ʼifoqe ʼinaya. ʼInega beʼu webui bwaʼobwaʼoya ta taha vona noqolia vonaya, “Saulo, Saulo, tolaʼai weaqina ululuaviegu?”

ʼInega Saulo vetalaʼaiea vonaya, “Kaiwabu, oʼa togama?”

ʼInega vona ʼeviviea vonaya, “Yaʼa taugu Ieisu, tauna uvevoalanea.
Ta una yaʼitoto una tauya ʼabagaya, ta omoʼe ʼinaya taha toga navoneu tolaʼai una viaqia.”

Ta tomotau diavona Saulo maega itautauya nuadi voqana qiduana, ʼinega itovolo vavava ta ge taha tolaʼai ida vonayei. Mana bona namo inoqolia ta ge taha toga ida ʼitei. ʼInega Saulo yaʼitoto bwaʼobwaʼoyega, ta matana kwaya ge ana fata naʼita. ʼInega nimana ikafia ta itauyea Damasiko ʼinaya. ʼInega omode ʼaubena toi gamonaya ge ana fata taha tolaʼai daʼitei. Ta wese ge daʼai ta danuma.

10 Ta Damasiko ʼinaya Ieisu ana toʼabiboda taha ana wawa Ananaiasi toatoa. Ta taha veʼita kavonea daveʼwayoqa ʼifoqe ʼinaya vonigo Kaiwabu ʼitea vonea vonaya, “Ananaiasi!”

Ta Ananaiasi veʼiea vonaya, “E Kaiwabu, yaʼa baʼe.”

11 ʼInega Kaiwabu voneaya, “Uyaʼitoto, ta una tauya ʼeda ana wawa ʼEda Tunutunuqina ʼinaya ta una lugu Iudasa ena vanuea. Ta tuta nana una ʼifoqe una vetalaʼaiea taha ʼoloto weaqina ana wawa Saulo. Tauna Tasisi ʼolotona, ta tuta baʼe ʼinaya vevenoqi ʼiguya. 12 Ta wese Saulo kavonaya veʼwayoqa niʼau yaveʼitea, ta veʼwayoqa nana gamonaya taha ʼoloto ana wawa Ananaiasi ʼitea mai ʼinaya ta gitonovia ʼabo matana ʼeaea ta veaqiaqi ʼevivi.”

13 Ta Ananaiasi Kaiwabu ena vona veʼiea vonaya, “Kaiwabu, tomotau qabudi niʼa ivonegu vonigo omoʼe ʼoloto nana taha toluveifana, ta au tovetumaqanayavo gwalagwaladi Ielusalema ʼinaya luluaviedi. 14 Ta ena vetoluvine ʼewea toveguba qiduqiduadi ʼidiega ʼinega mai baʼidia Damasiko ʼinaya be ana fata tovetumaqana qabuma nakafima nayoqonima ʼeguma au wawega avevenoqi.”

15  b  Ta Kaiwabu Ananaiasi voneaya, “Tua ta una tauya Saulo ʼinaya, tauna niʼau yavenuaʼivinea nasimana weaqigu taudi ge me Diu be edi toluvine qiduqiduadi, ta wese me Isileli qabudi ʼidia. 16  c  Ta wese ena veʼitea ena visiqa qiduana nalobea agu wawa ana simana weaqina.”

17 ʼInega Ananaiasi tauya Iudasa ena vanuea lugu ta Saulo lobea. ʼInega nimana magilafunega gitonovia voneaya, “Taigu Saulo, Kaiwabu Ieisu lova ʼedaya ʼifoqe ʼiuya, e tauna baʼitaga luvetunegu yamai matau adi giveaqiaqi weaqina, ta wese Niboana Gwalagwalana naluveagatunaʼiu.” 18 Ananaiasi ena vona gumwala, ʼinega lukwayavonega Saulo matanega kavonaya ʼiqana ʼwanavidi ʼetaʼia, ʼinega ana fata naʼita aqiaqi. ʼInega yaʼitoto ta babitaiso ʼewea. 19 Babitaiso ʼabibodanaya ʼabwaga ʼainia ʼabo ena waiwai ʼewa ʼeviviea.

Saulo ena lugaihi Damasiko ʼinaya

Ta Saulo vaina ʼaubena ʼidia Ieisu ana toʼabibodayavo maega itoatoa Damasiko ʼinaya.
20 ʼInega me Diu edi vanue tafwalolo ʼidia Saulo veʼale lugaihi vonaya, “Ieisu tauna Yaubada Natu Otaqina!”

21  d  Ta tovineneqayavo inuavoqana qiduana ta ivonaya, “Ei, tauna lova taudi Ieisu ana wawega ivevenoqi luaviedi Ielusalema ʼinaya, e ʼinega wese mai baʼidia sabi kafida be nayoqonida natauyeda Ielusalema ʼinaya toveguba qiduqiduadi ʼidia.”

22  e  Ta Saulo ena lugaihi vewaiwai qiduana, ta me Diu Damasiko ʼinaya itoatoa veʼitedi vonigo Ieisu tauna Toʼetoyavua. ʼInega me Diu ʼidiega ge taha toga ana fata navona.

Saulo me Diu ʼidiega dena

23 Tufwana tuta kuena ʼabibodanaya me Diu idima govaqa, mana nuanuadi Saulo ina luveʼaligia. 24 Ta Saulo edi dima govaqa niʼau noqolia ʼabaga ana ʼebelugu ʼaubena be velovelovana iʼitamaki aqiaqiedi ʼeguma toʼawega nuanuana nadena naʼifoqe. ʼInega ina kafia ina luveʼaligia. 25  f  ʼInega taha velovelovana ʼinaya Saulo ana toʼabibodayavo ihiulei ta kwalisi ʼinaya iusea ta ʼabaga ana ʼali qiduana ana ʼebeluboʼe ʼinega ivekalilia webui gwavunaya, ʼinega dena tauya.

Saulo ena ʼevivi Ielusalema ʼinaya

26  g  ʼInega Saulo ʼevivi mai Ielusalema ʼinaya, ta nuanuana Ieisu ana toʼabibodayavo maega ina veiaiana. Ta taudi Saulo imwaninivea, mana ge ida vetumaqanei vonigo tauna wese Ieisu ana toʼabiboda aqiaqi ʼidewani. 27  h  Ta Banaba ana ʼaidegana Saulo ʼebeʼewei maega itauya Ieisu ena tovaletuyanayavo ʼidia. ʼInega Banaba vematamagilafuyedi maʼoda Saulo Kaiwabu ʼitea Damasiko ʼedana ʼinaya be nuagivila. Ta wese vonedi Kaiwabu ena vona Saulo ʼinaya, ta ʼinega me ena giwalifatu lugaihi Ieisu weaqina Damasiko ʼinaya. 28 ʼInega Saulo iʼawahaqiaqiea ta tuta qabuna maega Ielusalema ʼinaya itoatoa, ta me ena giwalifatu lulugaihi Kaiwabu ana wawega.

29 Ta Saulo me Diu vaina taudi vona Guliki ialamania maega iveveqae ta iveʼaeʼaetoga. Ta taudi idima govaqa be nuanuadi ina luveʼaligia. 30 Ta edi dimana weaqina vaina tovetumaqanayavo inoqolia, e ʼinega Saulo itauyea Sisalia ʼinaya, ta ivetunei tauya ena ʼabaga Tasisi ʼinaya.

31 Ta toʼekalesiayavo diʼwe Iudia be Galili ta wese Samelia ʼidia edi toa veaqiaqi. Ta Niboana Gwalagwalana ena iula ʼinega iveʼaidega ta ivewaiwai, ta tuta qabuna Kaiwabu iʼamayabea edi ilivuyega, e ʼinega adi qabu veqidua.

Fita taha ʼoloto ana wawa Inia giveaqiaqiea

32 Ta Fita luvivila dadana diʼwe qabuna ʼidia. ʼInega wese mai taha ʼabaga ana wawa Lida ʼinaya Yaubada ena tomotauyavo sabi vayausidi. 33 Ta omoʼe ʼinaya taha ʼoloto ʼwafina tutumina lobea ana wawa Inia. Tauna yaʼwala ʼeita (8) gamonaya ʼivia ʼenoʼeno, ta ge ana fata nayaba. 34 ʼInega Fita vonea vonaya, “Inia, Ieisu Keliso nagiveaqiaqieu, ʼinega uyaʼitoto ta eu ʼebana ununumi.” ʼInega Inia lukwayavoni tovolo. 35 Ta tutana Lida be dumiʼa Seloni ʼabaganavo adi totoayavo Inia iʼitea, ʼinega inuagivila Kaiwabu Ieisu ʼinaya ta ivetumaqanea.

Fita taha vavine ana wawa Tabita giveyaʼitoto ʼeviviea ʼaligega

36 Taha ʼabaga ana wawa Iofa ʼinaya Ieisu ana toʼabiboda taha vavine toatoa, ana wawa Tabita (ta me Guliki bonadiega ana alamani Dokasa). Tuta qabuna ena ilivu aqiaqi otaqina ta lukwalukwadi iula qiduana neineidi. 37 Ta tutana Fita nawale Lida ʼinaya toatoa, ʼinega Tabita vevihiqa ta yawaina gumwala. ʼInega ʼwafina iʼivaʼavaʼaia, ta ʼabiboda iaʼuya vanue ulawaninaya taha sifaufa gamonaya.

38 Ta ʼabaga Iofa ge luluvai Lida ʼinega. ʼInega vaina tovetumaqanayavo Fita valena inoqolia nawale Lida ʼinaya toatoa. ʼInega tomotau magilafudi iluvetunedi Lida ʼinaya Fita sabi ʼebeʼewana Iofa ʼinaya. Tutana Lida ʼinaya iʼifoqe Fita inoqiei ivonaya, “Fita, ulukwayavoni umai katauya ema ʼabagaya.”

39 ʼInega Fita yaʼitoto maega itauya Iofa ʼinaya. Ta tutana iʼifoqe ʼinega tovetumaqanayavo Fita iʼebeʼewei ivane ulawanaya ta ilugu sifaufa nana ʼinaya. Ta wadawadaʼe qabudi Fita itoa vivilia ta ivevemoqai.

Ivevemoqai ta adi kaleko iveʼitayea ʼinaya ivonaya, “Baʼe kwakwalufai dina be wese baʼe kaleko diavona Dokasa mayawainaya sailidi neima.”

40 Ta Fita luvinedi sifaufa ʼinega ina ʼifoqe, ʼinega tuqatuqanega sobadi ta venoqi Yaubada ʼinaya. ʼInega givila Tabita ʼwafina ʼinaya vonaya, “Tabita, uyaʼitoto!” ʼInega Tabita matana ʼeaea ta Fita ʼitea. 41 Ta Fita nimanaya kafi siveyaʼitotoya, e ʼinega tovetumaqana ta wese wadawadaʼe qabudi gabedi imai. ʼInega Tabita mayawaina veʼitayea ʼidia.

42 Ta Tabita valena yawala tauya Iofa ana tomotauyavo ʼidia, ʼinega tomotau qabudi ivetumaqana Kaiwabu ʼinaya. 43 Ta Fita tufwana tuta kuena Iofa ʼinaya toatoa taha ʼoloto maega, ana wawa Saimoni. Ta Saimoni ena fewa yubai ʼwafidiega vaina kulufa viaviaqidi.

Copyright information for `MOX