b12:5-6Vos 3:11-12; Iob 5:17; Ve 3:19
c12:7Luve 8:5
e12:12-13Ais 35:3; Vos 4:26
f12:16Nug 25:29-34
g12:17Nug 27:30-40
h12:18ʼIfo 19:16-20; Luve 4:11-12
i12:19-20ʼIfo 20:18-21; Luve 5:22-27; ʼIfo 19:12-13
j12:21Luve 9:19
m12:26Aga 2:6
n12:29Luve 4:24; 9:3

Hebrews 12

Yaubada ena luvematasabu ʼinega tomotau givetunutunuqidi

a  Omoʼe tovetumaqana diavona qabudi itoavivilida ta ivevekoveda ta iveveʼebeʼita ʼidaya vetumaqana ana ʼedaʼeda weaqina. ʼInega luaqiaqieda be yani qabuna igigiveviteda kana ʼewa yavuledi, ta wese ilivu luveifana iyoqoyoqonida kana nogedi, ta bibitaqoyega kana vihila tunutunuqa eda ʼebeluaʼu ʼinaya, tauna ʼebeluaʼu nana Yaubada niʼa maduaʼuya weaqida. ʼInegana luaqiaqieda be Ieisu ana ʼaideganamo ʼinaya kana ʼitaʼita, mana tauna eda vetumaqana ana ʼebeveʼale be ana ʼebeluʼovoa. Ieisu tuta nana bwaʼobwaʼoya toatoa tuta qabuna vita lobea, ta ena viaqa ge daluaʼu. Ta me ena bibitaqo taunega awafelea veilaqe ʼinaya ʼetoluaia, ta ge dainiyauyau veilaqe nana weaqina, ta ʼesi qaiawa, mana alamani aqiaqiea nawale toa vataya aqiaqina nalobea. ʼInega baʼitagana Ieisu toatoa mahalaya Yaubada ena ʼebetoa kaikaiwabuna ʼataqinaya.

ʼInega ona nuaia Ieisu, tauna tomotau luveifadi edi veilivu veifa ʼinaya bibitaqodi, e ʼinega omiʼa wese me emi bibitaqo ona toatoa, ta emi vetumaqana ge ona giveluaʼui. Vonahaqiaqi, tuta qabuna ilivu luveifana ana toluvine nuanuana ona awafelemi luveifana ana viaqa ʼinaya, ta luveifa nana ʼinega taumiega ovabodebodemi, ʼinega ʼaliga ana visiqa nawale ge oda lutonovi.

b  Ta ana ʼita be kavona omiʼa Yaubada natunavo ena vona iula niʼau onuafania vonaya,

“Natugu,
Kaiwabu ena gaihi ʼiuya
ge una veyani kavokavovoyei,
ta wese ena lugwae ʼiuya ge una ʼodolei,
mana aiqabu Kaiwabu veveyolubedi
e ʼinega wese gaigaihidi,
ta aiqabu ʼawanatunedi
e wese luluvematasabudi.”
c  ʼInega Yaubada ena luvematasabu ʼimia weaqina luaqiaqiemi be ona bibitaqodi, mana luvematasabu nana ʼinega ona alamania vonigo omiʼa natunavo. Ta ʼeguma kana nuaia gogama weaqidi, vonahaqiaqi taudi tamadiavo iluluvematasabudi edi vetunutunuqa weaqina. Yaubada natunavo qabudi luluvematasabudi, ta ʼeguma omiʼa ge wese naluvematasabumi, e ʼinega ana ʼita kavona omiʼa luʼeda gogamami ta wese omiʼa ge natunavo. Vonahaqiaqi, itaʼa qabuda ma tamatamadavo bwaʼobwaʼo baʼe ʼinaya igaigaihida ta kaʼamayabedi, ʼinega luaqiaqiea be me eda qaiawa kana awafeleda niboanida Tamadi mahalaya ena gaihi ʼinaya, e ʼinega mayawaida kana toa.

10 Eda tuta gwama ʼinaya tamadavo bwaʼobwaʼoya tuta kukusana namo ʼinaya ilugaihida edi alamani ana ʼetofwafwa ʼinega. Ta ʼesi Yaubada ena gaihi tuta qabuna aqiaqina be wese tunutunuqina itaʼa weaqida, be yaqisa kana veilivu aqiaqi Yaubada ena ilivu gwalagwalana ʼidewani. 11  d  Vonahaqiaqi, tuta nana luvematasabu kalobelobedi ʼinega ge kada qaiawa weaqidi, ta ʼesi kanuanuavita. Ta luvematasabu nana ʼabibodanaya ana veʼia vuaqa aqiaqina kana lobea ʼidewani ilivu aqiaqina be toadaumwala.

12  e  ʼInega emi dawalili ona nogei, ta ʼesi emi vetumaqana ona kafiʼiʼihia ta wese ʼaqemi edi dedela ʼinega ona tovoloʼiʼita! Ta “ʼeda tunutunuqina ʼinega ona tauya”, be yaqisa taudi dawalilidi ʼabibodamiega imaimai ge ina beʼu ta ʼesi ina vewaiwai.

Yaubada ena vona kana noqola aqiaqiedi

14 Ona vetafeʼwa waiwai be tomotau qabudi maega ona toadaumwala, ta wese ilivu vunavunaqina be gwalagwalana ona salia, mana tomotau bwavubwavudi ge adi fata Kaiwabu ina ʼitei. 15 Emiavo maega taumiega ona ʼitamaki aqiaqiemi be yaqisa ge taha toga ʼimiega Yaubada ena nuakolokolo naʼitaʼavei. Ta wese ona ʼitamakimi be yaqisa ge taha toga ʼimiega naveilivu kavokavovo kavona tuva ena bada ʼidewani, mana ʼeguma ʼidewanina nawale qabumi ilivu nana nabademi. 16  f  Ta wese taumiega ona ʼitamakimi be yaqisa ge taha toga ʼimiega navelamoʼeno kavokavovo. Ta wese ge taha toga ʼimiega Iso ʼaqena natalaqi, mana tauna Yaubada weaqina ge danuanua. Iso tauna Aisake ena ʼunutau, ʼinega luvibwainea be tamana ena ʼebeluvine ta wese ena kulufa qabuna daʼewedi daʼabiluvinedi. Ta botana tomania ʼinega ʼebeluvine nana ta wese kulufa diavona vegimwaneyedi taina ʼinaya ʼai ʼaidegana namo weaqina. 17  g  ʼAbibodanaya Iso nuanuana vonigo tamana ena vona veyoluba daʼewea, ta ge ana fata mana tamana nogea. ʼInega Iso dou ʼwayoqa tamana ʼiawanaya, mana viaqa luveifana niʼa viaqia, ta ge ana fata viaqa nana nagiveaqiaqi ʼeviviei.

18  h  Omiʼa ge taha tuta oda mai bwanaga Sainai ʼinaya be matamia oda ʼitei. Ta wese ge oda mai bwanaga nana ʼinaya be ʼaiwe saesaelina oda ʼitei, ta wese ena velovelovana be ena lugawagawata be wese ena veyaqina ge oda ʼitei. 19  i  Ta tuta nana ena luvineavo iʼewea, e ʼinega wese bea butuna waiwaina bona taha maega inoqolia vonedia, “ʼEguma taha toga nage taha yubai bwanaga baʼe navatonovia, e ʼinega luaqiaqiea be daboyega ona luveʼaligia.” Ta tuta nana me Isileli Yaubada ena vona baʼe inoqolia ʼinega inoqiea vonigo naluaʼu, mana ena vona ge nuanuadi wese ina noqola ʼeviviei. 21  j  Vonahaqiaqi, yani diavona iʼifoqe me Isileli ʼiawadia iʼitedi ta imwaniniva, ta wese Mosese giwalina aʼala ʼinega vonaya, “Yaʼa yamwaniniva ta yadededela.”

22 Omiʼa ge oda mai bwanaga Sainai ʼinaya, ta ʼesi omai bwanaga Saioni ʼinaya, Yaubada mayawaina ena ʼabaga qiduana ʼinaya. Omoʼe ʼabaga nana mahala ana Ielusalema. Ta wese omai vaʼauta qiduana ʼinaya Yaubada ena tovaleʼewayavo qabu vaʼinedi me edi qaiawa ʼidia. 23 Ta wese omiʼa niʼa omai Yaubada ena tomotauyavo vevenuaʼivinidi ʼidia edi toavaʼauta qaiqaiawina ʼinaya, taudi adi wawayavo ʼwayaʼwayavina mahalaya. Ta wese omai Yaubada ʼinaya, tauna tomotau qabuda ada Toluvine. Ta wese omai tomotau aqiaqidi niboanidi Yaubada niʼa givetunuqidi ʼidia. 24  k  Ta wese omai Ieisu ʼinaya, tauna luvine vauvauna ana Tonei ta tovotovolo tomotau be Yaubada nuanidia. Ta wese omai Ieisu sulalina ana luitaitala ʼinaya. Baʼe sulali nana ʼinega nuataqo be yani qabuna aqiaqidi kana lobedi, ta ge Eibolo sulalina ʼidewani, mana sulalina tuana ana luvematasabu weaqina gabagaba.

25  l  ʼInega ona ʼitamaki aqiaqiemi, be tauna mahalega vonavona ʼidaya ena vona ge ona nogei. Lova me Isileli Mosese ena lugaihi ʼidia inogea e ʼinega vita ilobea. Ta baʼitagana Yaubada mahalega lulugaihi ʼidaya, ʼinega vonahaqiaqi, ʼeguma ena vona kana lugwavuʼaiea, nawale vita qidua vaʼinena kana lobea. 26  m  Tuta nana Yaubada vonavona bwanaga Sainaiega, ʼinega bonana ena waiwaiega bwaʼobwaʼo qabuna veniʼi. Ta baʼitagana taha wese vona fofofola viaqia vonaya, “Nawale taha tuta ʼinaya bwaʼobwaʼo ena veniʼi ʼeviviea, ta ge bwaʼobwaʼo namo ena veniʼia, ta ʼesi mahala maega.” 27 Vona nana ana alamani baʼe ʼidewani: Tuta maimai ʼinaya kuyavata qabudi bwaʼobwaʼoya ina veniʼi. Ta vaina yani ge adi fata ina veniʼi, e baʼe yani diavona ina ʼeno vataya.

28 ʼInegana luaqiaqiea be me eda lukaiwa kana toatoa, mana eda ʼEbeluvine niʼa kaʼewea Yaubada ʼinega ge wese ana fata naveniʼi. Ta wese luaqiaqieda be Yaubada kana giveqaiawea eda awatubo ʼamayabega ta wese mwaninivega, 29  n  “mana eda Yaubada tauna kavona ʼaiwe saesaelina”, ʼinega ana fata naluvegwamumuida.

Copyright information for `MOX