John 19

Ieisu iluvinea be ina tutuveʼewea

Failato ena luvine ʼinega Ieisu ivunuqa dadanea wayo metametanega. a  ʼInega tovedavi talitali ilufaifainia ta Ieisu debanaya iaʼuya ana biatuli. Ta wese kwakwalufai qimwaqimwalina ʼinega ivetalaʼafwalia, ʼinega itautauya ʼeviʼevivi ʼinaya ta ivonevoneaya, “Ei, me Diu edi Kini eu toa navekue!” Ta wese iʼauʼiawea.

ʼInega wese Failato ʼifoqe mai me Diu ʼidia ta vonedia, “Oʼitei, ʼoloto nana wese yaʼifoqe miea ʼimia sabi vematamagilafuyemi yaʼa ge taha ena luveifana eda lobei ʼinaya be ʼinega luvine ena neia.”

ʼInega Ieisu ʼifoqe mai ma ana biatuli viaviaqina talitaliega, ta wese ma ana kwakwalufai qimwaqimwalina ʼifoqe mai, ʼinega Failato me Diu vonedia, “Baʼe ʼoloto nana ona ʼitea!”

Ta tuta nana toveguba qiduqiduadi ma adi toʼitamakiavo Ieisu iʼitea ʼinega ikolua ivonaya, “Ututuveʼewei, ututuveʼewei!”

Ta Failato vona ʼeviviedi vonaya, “Omiʼa taumiega ona ʼewei ta ona tutuveʼewea, ta yaʼa ge ena luvinei be naʼaliga, mana ge taha luveifana eda lobei ʼinaya.”

Ta me Diu diavona ivona ʼeviviea ivonaya, “Imaʼa me ema luvine, ta luvine nana ena simana vonigo tauna ana luaqiaqi be naʼaliga, mana taunega weaqina simana vonigo tauna Yaubada Natuna.”

Ta tuta nana Failato edi vona noqolia ʼinega ena mwaniniva veqidua vaʼine, b  ta ʼevivi lugu ena vanue gamonaya ta Ieisu vetalaʼaiea vonaya, “Oʼa maʼinega umai?”, ta Ieisu ge wese davona veʼiei. 10 ʼInega Failato voneaya, “Tolaʼai weaqina unoganoga, a? Nage ge uda alamania yaʼa me egu luvine, ʼinega agu fata ena vona yavuiu nage ena tutuveʼeweu?”

11  c  Ta Ieisu voneaya, “Oʼa ge au fata be uda luvinegu ʼeguma eu waiwai ge uda ʼewei Tovewaiwai otaqa ʼinega. Ta ʼesi ʼoloto nana niʼa veʼineiegu ʼiuya luveifana qidua vaʼinena viaqia.”

12  d  Tuta baʼe ʼinega Failato nuanuana be Ieisu naʼetoyavuia, ta me Diu nawale ikolukolua ivonaya, “ʼEguma baʼe ʼoloto nana una liʼamia ʼinega oʼa ge wese toluvine qiduana Sisa iana, mana ʼeguma taha toga taunega naʼawakiniea, e ʼinega tomotau nana Sisa vevoalanea.”

13 Ta tuta nana Failato baʼe vona nana noqolia ʼinega Ieisu ʼifoqe miea ʼatamanaya ta toabui luvine ana galivaya. Ta galiva nana igabea ana wawa “Dabo Beabeadi Gagahanina.” Ta me Ibeliu bonadiega igabea Gabata. 14 Ta baʼe yani nana ʼifoqe babaʼauya ʼAuvivia Sagalina ana ʼaubena ʼebeʼivaʼavaʼata ʼinaya.

ʼInega Failato me Diu vonedi vonaya, “Emi Kini baʼe!”

15 Ta wese ikolua ivonaya, “Utauyei, utauyei, ututuveʼewei!”

ʼInega Failato vetalaʼaiedi vonaya, “Maʼoda, nage emi Kini kana tutuveʼewea?”

ʼInega toveguba qiduqiduadi ikolua ʼevivi ivonaya, “Imaʼa ema kini ana ʼaidega otaqa Sisa!”

16 ʼInega Failato Ieisu veʼineiea ʼidia sabi tutuveʼewana.

Ieisu itutuveʼewea ʼetoluai ʼinaya

(Madiu 27:32-44; Maki 15:21-32; Luke 23:26-43)

ʼInega tovedavi Ieisu ikafia ta itauyea.
17 Ta Ieisu taunega ana ʼetoluai ʼavalea ta ʼifoqe tauya taha diʼwe ana wawa ʼUnuʼunu ʼinaya. Ta me Ibeliu bonadiega igabea Goligota. 18 Ta omoʼe ʼinaya Ieisu itutuveʼewea tomotau magilafudi maega. Taha ʼataqiega, ta wese taha keliega, ta Ieisu nuanidia.

19 Failato taha ʼwayavi niʼa ʼivaʼavaʼaia ta miea, ta ʼetoluai nana ʼinaya itutuveʼewea. Ta ʼwayavi nana ana noqola baʼe:Ieisu Nasaleta ʼolotona, me Diu edi Kini 20 Me Diu koyadi baʼe ʼwayavi nana iavoya, mana Ieisu itutuveʼewea ʼabaga qiduana gwavunaya, ta ʼwayavi nana bona toi ʼidiega ʼidewani bona Ibeliu be, bona Latini ta wese bona Guliki ʼinega. 21 ʼInega toveguba qiduqiduadi Failato ivoneaya, “Baʼe ʼwayavi nana ‘Me Diu edi Kini’ una givilei ta una ʼwayavia baʼe ʼidewani, ‘Taunega vonaya, yaʼa me Diu edi Kini.’”

22 Ta Failato veʼiedi vonaya, “Tolaʼai niʼa yaʼwayavia, e benaʼe ʼidewani naʼenoʼeno.”

23 Tovedavi diavona Ieisu niʼa itutuveʼewea ta ʼabibodanaya ana kaleko iʼewa yavuledi ta ivewilaʼayedi foa dina nuanidia. Ta wese ana kwakwalufai iʼewa yavulea, ta ge ana tuyanamo, ta ʼesi kaleko ʼaideganamo. 24  e  ʼInega ivonaya, “Baʼe kulufa nana ge wese kana ʼesiabuabui, ta ʼesi taha laha kana viaqia ʼinega kana ʼitea toga ʼidega nanugweta be naʼewea.” Ta edi viaqa baʼe ʼinega Buki Nugwenugweina ena vona ana aqiaqi ʼifoqe, vonaya,

“Agu kaleko ivewilaʼayea nuanidia
ta agu kwakwalufai laha ʼinega
ilahayea toga naʼewei.”
E ʼinega tovedavi diavona baʼe ʼidewana iviaqia.

25  f  Ta ʼetoluai nana diʼwenaya Ieisu inana be, taidi be, Kilofa moqanena Meli, ta wese waviadi Meli Magidala maega itovotovolo. 26  g  Ieisu inana niʼa ʼitedi, ta diʼwedia wese ana toʼabiboda taha tovotovolo, ta baʼe toʼabiboda nana Ieisu veyolubea qiduana. ʼInega inana ʼidia vonaya, “Inagu ye, natumi meʼolotona benaʼe.” 27 Ta wese Ieisu toʼabiboda nana ʼinaya voneaya, “Inau benaʼe.”

Ta tuta baʼe ʼinega toʼabiboda nana vavine dina ʼebeʼewedi tauyedi ena vanuea sabi ʼitamakidi.

Ieisu yawaina gumwala

(Madiu 27:45-56; Maki 15:33-41; Luke 23:44-49)

28  h  Ieisu tawa alamania ena fewa ta wese ena viaqa qabudi niʼa luʼovoidi. ʼInega vonaya, “Magagu luayahaya.” Ta baʼe vona nana ʼinega Buki Nugwenugweina ena simana ana aqiaqi Ieisu veʼifoqeyea. 29  i  Ta ʼoine yuyuna ma vedina ʼenoʼeno, ʼinega kikifa iʼaubwaʼuya ʼoine nana ʼinaya, ta kikifa nana iaʼuya taha ʼaiwe ana wawa isofa laqanaya, ʼinega iveʼetovaneyea Ieisu sofanaya ivetufea. 30 Ta ʼoine nana numa tonovia ʼinega vonaya, “Yani qabuna niʼa yaviaqa ʼovoia.” ʼInega ʼotona ʼeqalea ta yawaina gumwala.

31  j  Ieisu yawaina gumwala me Diu edi ʼaubena ʼebeʼivaʼavaʼata ʼinaya. Ta adi tovanugwetayavo ge nuanuadi toveilaqe dina ʼetoluaia ina kuekue Sabate ana ʼebeveʼale ʼinaya. Mana mahala navulihia ʼinega wese taha ʼaubena qiduana Sabate nana gamonaya naveʼale, mana ʼAuvivia Sagalina wese ina viaqia. ʼInega me Diu edi tovanugwetayavo Failato ivetalaʼaiea ʼeguma ena toluavia toveilaqe dina ʼaqedi ina ʼaubaidi ʼinega edi ʼaliga nalukwayavoni be yaqisa ʼwafidi ina ʼewa webuiedi. 32 ʼInega toluavia dina itauya toveilaqe ʼidia, ta magilafudina Ieisu ana ʼataqiega be wese ana keliega ʼaqedi iʼeʼaubaidi. 33 Ta tuta nana imai Ieisu ʼinaya, ʼinega iʼitea yawaina niʼa gumwala, ʼinega ʼaqena ge ida ʼaubaidi. 34 Ta ʼesi toluavia taha ena gita ʼinega Ieisu leuleuna ʼidawea, ʼinega goʼila ta wese sulala inoqa. 35  k  Baʼe yani diavona taha ʼoloto matanega ʼitedi, ʼinega simana ʼifoqe yani diavona weaqidi. Ta ena simana vonahaqiaqi, be yaqisa omiʼa wese simana nana ami fata ona vetumaqanea. 36  l  Ta baʼe yani diavona iʼifoqe be yaqisa Buki Nugwenugweina ena simana ana aqiaqi naʼifoqe, vonaya, “Ge taha wese luluna ina baia.” 37  m  Ta wese taha vona Buki nana ʼinaya vonaya, “Tomotau nana niʼa iʼidawea ina vevekovea.”

Ieisu itavunia

(Madiu 27:57-61; Maki 15:42-47; Luke 23:50-56)

38 Ta Ieisu ena ʼaliga ʼabibodanaya Iosefa Alimatia ʼolotona mai Failato ʼinaya ta venoqiea Ieisu ʼwafina weaqina. Ta baʼe Iosefa nana tauna Ieisu ana toʼabiboda taha. Ta tauna lova ʼwaivega vetoʼabiboda Ieisu weaqina, mana me Diu mwaninivedi. Ta Failato Iosefa ena venoqi weaqina awafela, ʼinega tauya Goligota ʼinaya ta Ieisu ʼwafina ʼewa webuiea ʼetoluaiega. 39  n  Ta wese Nekodimo Iosefa maega imai. Ta baʼe Nekodimo nana lova taha velovelovana ʼinaya tauya Ieisu ʼinaya sabi vayausina. Ta Nekodimo nana ʼuluma ana ʼebeʼetoboda mulo be wese aloi
19.39Me Diu edi bunama aloi“aloe” iviaqia ʼaiwe vayona ʼinega edi ʼebebunama mana meilana aqiaqina, ta wese toʼaliga ibunamidi adi tavuna weaqina.
wayawayavilana miea Ieisu ʼwafina weaqina. Ta kulufa dina adi vita kavona 30 kilo ʼidewani.
40 ʼInega magilafudina Ieisu ʼwafina ifainia kaleko wadawadaeana ʼinega, ta mulo be aloi maega ifainia. Baʼe ʼidewani itavuna ʼaiqea me Diu edi ilivu ʼinega. 41 Ieisu ena ʼebeʼaliga ana ʼabaga Goligota diʼwenaya taha talaqa ʼenoʼeno, ta ʼinaya taha debaʼunu ana ʼita kavona vatuʼubu ʼenoʼeno, lova ge taha toga ida tavuni ʼinaya. 42 Ta omoʼe ʼinaya Ieisu ʼwafina iaʼuya, mana baʼe yani diavona iʼifoqe me Diu edi ʼaubena ʼEbeʼivaʼavaʼata ʼinaya, ta wese debaʼunu nana ge luluvai Goligota ʼinega.

Copyright information for `MOX