John 20

Debaʼunu tomotau geqana

(Madiu 28:1-8; Maki 16:1-8; Luke 24:1-12)

Wiki ana ʼaubena nugweta ʼawaʼawai otaqaya, nawale tufwana mata velovelovanaya, ʼinega Meli Magidala tauya debaʼunu nana ʼinaya. Ta ana ʼauboda dabo beabeana ʼitea niʼa ʼuʼuvekawawa naqona. ʼInega Meli ʼevivi vihila tauya toʼabiboda magilafudi ʼidia, taudi Saimoni Fita ta wese toʼabiboda nana Ieisu veyolubea qiduana. ʼInega Meli vonedi vonaya, “Eda Kaiwabu niʼa iʼewea debaʼunuyega, ta ge ada alamania maʼinaya ʼwafina iaʼuya!”

ʼInega Fita ma iana toʼabiboda nana itutuvila itauya debaʼunu nana sabi ʼitana. Magilafudina ivivihila ta Fita iana nugweta ʼifoqe debaʼunu nana ʼinaya. ʼInega toʼabiboda nana tunulugu ta debaʼunu gamona ʼitea, ta kaleko wadawadaeana ʼitedi, ta ge dalugu otaqa gamonaya. Ta ʼabibodanaya wese Saimoni Fita ʼifoqe mai ta lugu debaʼunu nana ʼinaya. Ta tauna wese kaleko wadawadaeana Ieisu ʼwafina ana ʼebeuma ʼitedi iʼenoʼeno. Fita wese taha kaleko kavona tawelo ʼitea, ta omoʼe tawelo nana ʼinega Ieisu ʼunuʼununa ifainia tuta nana ʼwafina iʼivaʼavaʼaia sabi tavunina. Ta tawelo nana ge daʼenoʼeno kaleko wadawadaeana maega, ta ʼesi ʼitea nununumina ʼeno duma. ʼInega toʼabiboda nana tauna nugweta ʼifoqe mai debaʼunu nana ʼinaya wese lugu gamonaya. Ta yani diavona ʼitedi ʼinega vetumaqana. a  (Ta nawale nuadi ge daʼeqaʼuya Buki Nugwenugweina ena vona weaqina, vonigo Ieisu luaqiaqiea be ʼaligega nayaʼitoto ʼevivi.) 10 ʼInega toʼabiboda magilafudina iʼevivi itauya edi ʼebetoaya.

Ieisu ʼifoqe Meli Magidala matanaya

(Madiu 28:9-10; Maki 16:9-11)

11 Ta Meli tovotovolo debaʼunu nana ʼiawanaya ta doudou. Ta me ena dou tunulugu ta gamona ʼitea. 12 ʼInega Yaubada ena tovaleʼewayavo magilafudi ma adi kaleko wadawadaeana Meli ʼitedi itoabui itoatoa Ieisu ʼwafina ena ʼebeʼenoya, taha ʼunugeinega ta taha ʼaqenega.

13 Ta ivetalaʼaiea ivonaya, “Vavine, tolaʼai weaqina udoudou?”

ʼInega Meli vona ʼeviviedi vonaya, “Egu Kaiwabu niʼa iʼewea, ta yaʼa ge eda alamania maʼinaya iaʼuya.”
14  b  Vonedi gumwala ʼinega tunugivila ta Ieisu ʼitea gwavunaya tovotovolo, ta Meli nuana nawale ge daʼeqaʼui vonigo omoʼe tauna Ieisu.

15 ʼInega Ieisu vonea vonaya, “Vavine, tolaʼai weaqina udoudou? Togama usalisalia?”

Ta Meli ʼoloto nana ʼitea ta vonaya be tauna talaqa nana ana tofewa, ʼinega voneaya, “Kaiwabu, ʼeguma Ieisu ʼwafina niʼa uʼewea ta utauyea mali diʼwea, e ʼinega una vonegu maʼinaya uaʼuya, be ʼinega yaʼa ena tauya diʼwe nana ʼinaya ta ena ʼewea.”

16 Ta Ieisu vonea vonaya, “Meli.”

ʼInega Meli valialia Ieisu diʼwenaya, ta me Ibeliu bonadiega voneaya, “Laboni.” (Ta Laboni ana givila Toveʼita).

17  c  ʼInega Ieisu vonaya, “Ge una kafigu, mana nawale ge eda vane ʼevivi Tamagu ʼinaya. Ta ʼesi una tauya taigwavo ʼidia ta una vonedi vonigo yaʼa yavanevane Tamagu ta Tamami ʼinaya, yaʼa egu Yaubada ta omiʼa wese emi Yaubada ʼinaya”

18 ʼInega Meli Magidala ʼevivi tauya Ieisu ana toʼabibodayavo ʼidia vonedi vonaya, “Yaʼa eda Kaiwabu niʼa yaʼitea!” ʼInega Meli Ieisu ena vona simana ʼifoqeyea toʼabiboda diavona ʼidia.

Ieisu ʼifoqe ana toʼabibodayavo ʼidia

(Madiu 28:16-20; Maki 16:14-18; Luke 24:36-49)

19 Ta wiki ana ʼaubena nugweta velovelovana ʼinaya Ieisu ana toʼabibodayavo edi ʼebetoa ʼinaya itoa vaʼauta, ta ʼebetoa nana ana ʼawa ilokea, mana imwaniniva me Diu adi tovanugwetayavo weaqidi. ʼInega lukwayavonega Ieisu luveafedi ta tovotovolo nuanidia, ta vonedia, “Omiʼa me emi nuadaumwala ona toatoa.” 20  d  Ena vona ʼabibodanaya ʼinega nimana siʼotoi ta nele ʼawaʼivina veʼitedi, ta wese leuleunaya iʼidawea veʼitedi. Ta iqaiawa qiduana tuta nana edi Kaiwabu iʼitea. 21 ʼInega wese vonedi vonaya, “Omiʼa me emi nuadaumwala ona toatoa. Lova Tamagu vetunegu yamai bwaʼobwaʼoya, ta yaʼa wese ʼedewanina yavevetunemi tomotau ʼidia.” 22 ʼInega Ieisu yawainega muʼedi, ta vonedia, “Niboana Gwalagwalana oʼewei ʼiguyega. 23  e  Ta ʼeguma omiʼa tomotau edi luveifana weaqina ona nuataqodi, e ʼinega Yaubada wese nanuataqodi. Ta ʼesi ʼeguma ge ona nuataqodi, e ʼinega luveifa nana nayoqona vatayedi.”

Ieisu ʼifoqe Tomasi ʼinaya

24 Ta tuta nana Ieisu ʼifoqe mai ana toʼabibodayavo ʼidia, ʼinega iadi taha ana wawa Tomasi ge datoatoa taudi maega. Tauna wese Tuwelo dina taha ʼidiega ta igabea Didimasi (wawa nana ana givila didilualua). 25 ʼInega Tomasi mai toʼabiboda dina ʼidia, ta ivonea ivonaya, “Imaʼa eda Kaiwabu niʼa aʼitea!”

Ta Tomasi vonedia, “ʼEguma Ieisu nimana nele ʼawaʼivina taugu mataguyega ena ʼitedi ta wese ʼeguma ana fata nimagu ena aʼuluguyea nele ʼawaʼividi ʼinaya, e ʼinega emi vona ena vetumaqanea. Ta wese ʼeguma leuleuna iʼidawea ʼawaʼivinaya nimagu ena aʼuluguyei, e ʼinega wese emi vona benaʼe ena vetumaqanea.”

26 ʼInega ʼaubena seveni ʼabibodanaya Ieisu ana toʼabibodayavo wese ivaʼauta ʼevivi vanuea, ta baʼitagana iadi Tomasi maega itoatoa. Ta vanue nana ana ʼawa wese iloka aqiaqiea. ʼInega wese lukwayavonega lova ʼidewani Ieisu tovolo ʼiawadia ta vonedia, “Omiʼa nuadaumwala ʼinaya ona toatoa.” 27 ʼInega Ieisu Tomasi vonea vonaya, “Nimagu una ʼitedi ta nimanoyau una aʼuluguyea nele ʼawaʼivinaya. Ta wese nimau una aʼuluguyea leulueguya agu kima ʼinaya. ʼInega ge wese una venuana magilafu yaʼa weaqigu. Ta ʼesi una vetumaqanegu!”

28 ʼInega Tomasi bonana qiduanega vonaya, “Oʼa egu Kaiwabu, ta wese egu Yaubada!”

29  f  ʼInega Ieisu voneaya, “Oʼa uvetumaqanegu mana niʼa uʼitegu. Ta tomeqabu ge ida ʼitegu ta tua ivevetumaqanegu, e taudina adi fata be ina qaiawa qiduana.”

Buki baʼena ʼiuna

30 Ieisu ana toʼabibodayavo matadia viaqa waiwaidi qabudi viaqidi. Ta ʼidiega ʼevisa dimo ʼwayaʼwayavidi baʼe buki nana gamonaya iʼenoʼeno. 31  g  Ta baʼe ʼwayavi diavona iʼenoʼeno be yaqisa Ieisu ona vetumaqanea tauna Toʼetoyavua be wese Yaubada Natuna, ta baʼe vetumaqana nana ʼinega yawaimi ona lobea.

Copyright information for `MOX