Luke 10

Ieisu ana toʼabibodayavo adi yau 72 luvetunedi

a  Ieisu ena vona gumwala, ʼinega toʼabiboda adi yau 72 wese venuaʼivinedi ʼabo lua be lua luvetunedi ina nugweta ʼabaga taha taha ʼidia, ta tomotau qabudi ina ʼivaʼavaʼaidi Ieisu ena mai ʼidia weaqina.

b  ʼInega Ieisu vona sesebaiega vonedi vonaya, “Bolimana qiduana ana tuta niʼa ʼifoqe ta toala ge ʼealidi, ʼinega bolimana ana Kaiwabu ʼinaya ona venoqi be yaqisa tofewa ʼeala navetunedi ena vaoqaya sabi ala.

c  “Ona tauya, ta ge ona nuafania yaʼa yavevetunemi kavona lami yubai sasasadi nuanidia. d  Ta ge mane nage kode nage ami ʼaqeyafayafa ona ʼewedi. Ta wese tauya nana ʼinaya ge ona vavenuana ta ona lukaiwa tomotau ʼidia.

“Ta tuta nana ona lugu taha vanue ʼinaya, e nugweta tonivanue ona vona veyolubea ona vonaya, ‘Nuadaumwala ʼiuya ta wese eu gadeavo maega!’ Ta ʼeguma tonuadaumwala toatoa e ʼinega emi veyoluba ʼinaya naʼeno vataya. Ta ʼeguma tonivanue nana ʼoloto luveifana e ʼinega veyoluba nana naʼevivi namai ʼimia. e  ʼInega tonuadaumwala ʼinaya ona toatoa ta ʼabwaga be goʼila ʼiawamia nahaʼuya e ona ʼai, mana tofewa luaqiaqiedi adi veʼia ina lobea. Ta ge ona lugu kavokavovo vanue taha taha ʼidia.

f  “Ta ʼeguma taha ʼabaga ʼinaya ona lugu ta ina ʼebeʼewemi ʼidia, e ʼinega tolaʼai wese ʼiawamia ina aʼuya e ona ʼai. Ta wese ʼabaga nana ana totoayavo edi tovevihiqayavo ona giveaqiaqiedi, ta ona vonedi ona vonaya, ‘Yaubada ena ʼEbeluvine niʼa mai diʼwemia.’ 10 Ta ʼeguma taha ʼabaga ʼinaya ona ʼifoqe ta ge nuanuadi omiʼa, tua ta ona lugu ta ona vonedi ona vonaya, 11  g  ‘Oʼitei, emi ʼabaga fwayafwayana ʼaqemega avavutuvutuqa yavulea emi noga weaqina. Ta ona alamani, Yaubada ena ʼEbeluvine niʼa vadiʼwemi!’ 12  h  Yavona aqiaqiemi, nawale vetalaʼai ana tuta ʼinaya me Sodoma luvine ina lobea, ta tomeqabu ge nuanuadi ina ʼebeʼewemi edi ʼabagaya e taudina luvine qidua vaʼinena ina lobea, ta ʼabiboda Sodoma.”

Ieisu ena vona waiwaina vaina ʼabaga weaqidi

(Madiu 11:20-24)

13 ʼInega Ieisu ʼabaga diavona ana totoayavo weaqidi vonaya, “Me Kolesini be me Bedesaida nuakolokolomi, mana ʼebenuavoqana niʼa yaviaqidi ʼimia ta ge oda nuagivila. Ta ʼeguma me Taia be me Saidoni ʼidia lova ʼidewani eda maduviaqia ida nuagivila, be edi vaiqavu ʼinega taudiega ida veʼitayedi niʼa edi ilivu luveifana ʼidiega inuagivila. 14 Ta vetalaʼai ana tutaya me Taia be me Saidoni luvine ina lobea, ta omiʼa luvine qidua vaʼinena ona lobea, ta ʼabiboda Taia be Saidoni. 15 Ta me Kafaneumi omiʼa maʼoda? Nage onuaia vonigo Yaubada ami wawa nagivaneyea mahalaya, waisa? Gebu! Nawale ona webui ʼaiwe ʼalaʼalata ʼinaya.”

16  i  ʼInega Ieisu ana toʼabibodayavo vonedia, “ʼEguma taha toga emi vona nanoqolia e ʼinega wese egu vona nanoqolia. Ta ʼeguma taha toga nanogemi, e ʼinega yaʼa wese nanogegu ta wese tauna agu Tovetune nanogea.” Ieisu ena vona gumwala ʼinega luvetunedi itauya.

Toʼabiboda 72 dina iʼevivi imai Ieisu ʼinaya

17 Ta toʼabiboda 72 dina me edi qaiawa niʼa iʼevivi imai Ieisu ʼinaya ta ivoneaya, “Kaiwabu, ema luvivila ʼinaya yani qabuna ʼebenuavoqana aviaqidi, ta wese niboana luveifadi imatayagema iʼifoqe tuta nana au wawega aʼwavinidi.”

18  j  ʼInega Ieisu vonedia, “ʼIdewani, mana lova Seitani yaʼitea mahalega ʼavalataʼia webui mai kavona namala. 19  k  Ta wese egu luvine be egu waiwai niʼa yaneimi, ʼinega ami fata ona vewaiwai ta ami avia Seitani ena waiwai ona vewaiwai vaʼinea, ta wese mwata be bunelala ona vataqodi ta ge ona veilaqe. 20  l  Ta ge ona qaiawa niboana luveifadi edi matayaga ʼimia weaqina, ta ʼesi ona qaiawa qiduana mana ami wawayavo Yaubada niʼa ʼwayavia mahalaya.”

Ieisu ena qaiawa

(Madiu 11:25-27; 13:16-17)

21 Tuta omoʼe ʼinaya Niboana Gwalagwalana ena qaiawa qiduana lugu Ieisu ʼinaya ta giveqaiawea, ʼinega Ieisu vonaya, “Tamagu, yahawahawatubou, oʼa mahala be bwaʼobwaʼo ana Kaiwabu! Yani baʼe uaʼukwaivea toalamaniavo ʼidiega, ta ʼesi gogama goyogoyodi ʼidia uveʼitayea. Vonahaqiaqi Tamagu, baʼe eu nuanua aqiaqina.”

22  m  Ta wese vonaya, “Tamagu yani qabuna nimaguya niʼa aʼuya. Ge taha toga dahalamanigu, ta Tamagu ana ʼaidega. Ta wese ge taha toga Tamagu dahalamania, ta yaʼa agu ʼaidega yahalamania. Ta wese tomeqabu nuanuagu ena venuaʼivinedi be Tamagu ena veʼitayea ʼidia, e taudi wese Tamagu ina alamania.”

23 ʼInega Ieisu tunugivila ana toʼabibodayavo ʼidia vonaya, “Omiʼa ona qaiawa qiduana, mana yani qabuna matamiega niʼau oʼitedi. 24 Yavona aqiaqiemi, lova tovesimasimanayavo ta toluvine qiduqiduadi qabudi nuanuadi baʼe yani diavona ina ʼitedi ta ge ida ʼitei. Ta wese vona nana niʼau onoqolia taudi wese nuanuadi ina noqolia, ta ge ida noqoli.”

Samelia ʼolotona aqiaqina vona sesebaina

25  n  Taha tuta luvine ana toalamani qiduana mai Ieisu ʼinaya nuanuana nasitonovia ʼinega voneaya, “Toveʼita, tolaʼai ena viaqi be yawaigu vataya ena lobei?”

26 ʼInega Ieisu voneaya, “Luvine qabudi Mosese ʼwayavidi Buki Nugwenugweina ʼinaya nage niʼa ualamanidi, waisa?”

27  o  ʼInega ʼoloto nana voneaya, “Vonahaqiaqi, baʼe ʼidewana vonaya, ‘Kaiwabu eu Yaubada una veyolubea giwaliuyega be, niboaniuyega be, eu waiwaiega ta wese eu nuanua qabuna ʼinega.’ Ta wese vonaya, ‘Iau una veyolubea ʼidewani tauʼu uveveyolubeu.’”

28  p  Ta Ieisu voneaya, “Vonahaqiaqi, ʼinega ʼeguma ʼidewani una viaqa ʼaiqa yawaiu vataya una lobea!”

29 Ta ʼoloto nana niʼa alamania luvine dina ge daʼabiboda aqiaqiedi, ʼinega nuanuana ena luveifana weaqina taunega navataʼitaʼiea, ʼinega vetalaʼai taha vitana Ieisu neia, ta voneaya, “Isana toga iagu?”

30 ʼInega Ieisu vona sesebaiega ʼoloto nana vonea vonaya, “Taha ʼoloto Ielusalemega tutuvila tautauya Ieliko weaqina. Ta ʼedaya tovanawala ilobei ta ikafia, ʼinega ana kaleko iabu yavulei ta ivunuqa veiveifea tuta goyona daʼaliga, ʼabo inogei ta itauya. 31 Nawale ʼedaya ʼenoʼeno ʼinega taha toveguba mai ʼedanegana, ta ʼita naqo toveilaqe nana ʼitea ta vakesi tauya. 32 Ta wese ʼidewani taha ʼoloto mai ʼedanegana, tauna Libai ena gadeyega, ta baʼe gade dina taudi toveguba adi toiulayavo. Ta tauna wese toveilaqe nana ʼita naqoyeamo ta tauya.

33 “Ta ʼabiboda taha Samelia ʼolotona wese mai ʼedanegana ʼinega toveilaqe nana ʼitea ta nuakolokoloyea. 34 ʼInega naqo diʼwenaya ta dedeʼwa be ʼoine ʼewedi ʼabo ana ʼabia ʼawanaya iwaqidi ta fainidi. ʼInega ena donikia vegelui, ta magilafudi itauya wagawaga edi vanuea ta omoʼe ʼinaya ʼitamakia.

35 “Ta mahala vulihia ʼinega mane magilafuna vanue nana ana toʼitamaki neia ta voneaya, ‘Toveilaqe baʼe una ʼitamakia weaqigu, ta ʼeguma ʼevisa mane wese una aʼuya toveilaqe nana weaqina, ʼinega tuta nana ena ʼevivi ena mai e ena veʼieu.’”

36 ʼInega Ieisu toalamani nana vetalaʼaiea vonaya, “Baʼe ʼoloto diavona toidi ʼidiega, toga toveilaqe nana ia otaqina?”

37 ʼInega toalamani nana vonaya, “Tauna toveilaqe nana ana tonuakolokolo.”

ʼInega Ieisu voneaya, “Vona aqiaqi, ʼinega una tauya ta wese ʼidewana una viaqa ʼaiqa.”

Ieisu ena vayausa Meli be Mata ʼidia

38 Ta Ieisu ma ana toʼabibodayavo wese itutuvila itautauya, ʼinega taha ʼabaga ʼinaya iʼifoqe. Ta vavine taha ana wawa Mata Ieisu ʼebeʼewei itauya ena vanuea. 39  q  Ta vavine nana taina ana wawa Meli wese vanuea toatoa. Ta Meli nana mai Ieisu ʼaqenaya toabui ta ena vona vivineneqea. 40 Ta Mata ʼabwaga ʼivaʼavaʼaia ta fewa qabuna viaviaqia, ʼinega mai Ieisu ʼinaya ta voneaya, “Kaiwabu, maʼoda taigu oʼa maega otoatoa, ta ge daiulegu. ʼInega una vonei naiulegu!”

41 ʼInega Ieisu voneaya, “Mata, Mata, tolaʼai weaqina yani qabuna weaqidi unuanua? 42  r  Ta ʼesi yani ʼaideganamo weaqina una nuanua, ʼidewani taiu Meli. Tauna ena nuanua ʼinega yani aqiaqi otaqina niʼa venuaʼivinea mana nuanuana egu vona nanoqolidi, ʼinega ge taha toga nahawatayei.”

Copyright information for `MOX