Luke 12

Ieisu ena lugaihi

(Madiu 10:26-27)

Qabu qidua vaʼinedi ivaʼauta ʼaideganaya ta diʼwe nana iveliaveʼalaia. Ta Ieisu ana toʼabibodayavo ʼidia vonaya, “Ona ʼitamakimi, mana Falisiavo edi ʼeuʼauʼava kavona falawa ana isiti ʼidewani, ʼinega ge ona ʼabibodedi. a  Ta yani dina ʼwaiʼwaividi nawale Yaubada nagiveʼifoqeyedi ona ʼitedi ta ona alamanidi. Ta wese tolaʼai velovelovana ʼinaya ovonayea nawale ʼaubena ʼinaya tomotau ina noqolia. Ta tolaʼai niʼau oveʼawahayahayayea vanue gamonaya nawale tomotau qabudi ʼidia ʼatamanaya ona vona ʼifoqeyea.

Togama kana mwaninivea?

(Madiu 10:28-31)

“Egwavo, yavona aqiaqiemi tomeqabu adi fata ʼwafimi ina luveʼaligia ge ona mwaninivedi, mana adi fata ʼwafi mimo ina luveʼaligia ta niboanimi gebu. Ta ʼesi Yaubada ona ʼamayabea, mana tauna ana fata ena luvineyega tomotau naluveʼaligidi ta ʼabiboda nafelawebuiedi ʼaiwe ʼalaʼalata ʼinaya. Vonahaqiaqi, ana ʼaidega me emi ʼamayaba ona mwaninivea.

“Dagedage adi yau faibi kana vegimwaneyedi ta adi veʼia mane goyosikwana, ta manu dina Yaubada ge wese ʼaidegana ʼidiega nanuafania. b  ʼInega ge giwalimi nahaʼala, mana omiʼa Yaubada ena yani qiduana, ta ʼabiboda dagedage. Ta omiʼa ge ami fata ami kia ʼinaya debami adi yau ona alamanidi, ta ʼesi Yaubada adi yau niʼa alamanidi.

Tomotau vaina Ieisu iʼawahaqiaqiea be wese vaina ivegeqea

(Madiu 10:19-20; 10:32-33; 12:32)

“Ta yavona aqiaqiemi, ʼeguma taha toga tomotau ʼiawadia naʼawahaqiaqiegu, e ʼinega wese yaʼa Tomotau Natuna Yaubada ena tovaleʼewayavo ʼiawadia ena ʼawahaqiaqiea. Ta ʼeguma taha toga navegeqegu tomotau ʼiawadia, ʼinega yaʼa wese nawale Yaubada ena tovaleʼewayavo ʼiawadia tauna ena vegeqea.

10 “Yaʼa Tomotau Natuna ʼeguma taha toga naʼawaluveifegu ta ʼabibodanaya nanuagivila, e ʼinega ana fata Yaubada nanuataqoya. Ta ʼeguma taha toga Niboana Gwalagwalana naʼawaluveifea, e ʼinega Yaubada gebu nanuataqoi.

11  c  “Ta tutana tomotau ina tauyemi vanue tafwalolo ʼinaya ta ina vetalaʼaiemi emi vetumaqana weaqina kaiwabuyavo be toluvineavo ʼiawadia, ʼinega ge ona nuanua maʼoda edi vetalaʼai ʼimia ona vona ʼevivi ʼaiqedi, 12 mana tuta nana ʼinaya Niboana Gwalagwalana namai ʼimia naveʼitemi tolaʼai ona vonayea ʼidia.”

Vona sesebai tovekaikaiwabu kwavakwavana weaqina

13 Ta qabu dina ʼidiega taha ʼoloto Ieisu ʼinaya vonaya, “Toveʼita, tuagu una vonei be ʼebeluvine dibuna naneigu, lova tamama ʼinega ʼewea.”

14 Ta Ieisu ʼolotona ena vona veʼiea voneaya, “ʼOloto, yaʼa gebu agu fata ena luvine emi ʼebeluvine weaqina.” 15  d  ʼInega Ieisu wese tomotau qabudi vonedi vonaya, “Ona ʼitamaki aqiaqiemi vekaikaiwabu ʼinega, mana nawale vekaikaiwabu nana ʼinega ona vemanuguba, ta ge taha toga ana fata ena kulufa qiduana ʼinega yawai aqiaqina nalobei.”

16 ʼInega ʼebevetalatutula taha vona sesebaiega neidi vonaya, “Taha kaiwabu ena vaoqa ʼidiega bolimana qiduana lobea. 17 ʼInega ʼoloto nana taunega nuana vetonovea vonaya, ‘Bolimana qiduana ʼiguya, ta egu sailakayavo gebu adi fata. ʼInega tolaʼai ena viaqi? 18 Ana ʼita baʼe ʼidewana ena viaqia. Nugweta sailaka ʼituʼituwaidi ena qeu yavuledi ta ʼesi sailaka vauvaudi be qiduqiduadi ena yoqonidi, ʼinega ʼabwaga ta wese egu kulufa qabudi ʼidia ena vedododi. 19 Ta ʼabiboda me egu qaiawa tauguyega ena vonaya, “Yaʼa taha tovekaikaiwabu, yani qabudi aqiaqidi niʼa yaluveaqedi ana fata yaʼwala ʼevisa nalobea. ʼInega ena veyawai fewa ʼinega ta me egu qaiawa ena toatoa, ta nonoqina ena ʼaiʼai be ena numanuma.” ’ 20 Ta Yaubada ʼoloto nana ʼinaya vonaya, ‘Oʼa ʼoloto kwavakwavau! Velovelovana baʼe ʼinaya una ʼaliga ta kulufa dina niʼau uluveaqedi togama naʼewedi?’”

21  e  ʼInega Ieisu tomotau qabudi vonedi vonaya, “Vonahaqiaqi, ʼeguma taha toga ena kulufa kaikaiwabuna naʼivaʼavaʼaia taunega weaqina, ta ge nuanuana Yaubada maega ina veiaiana aqiaqi, e tauna kwavakwavana!”

Ge una nuanua yani taha taha weaqina

(Madiu 6:25-34)

22 ʼInega Ieisu ana toʼabibodayavo vonedia, “Emi toa bwaʼobwaʼoya weaqina ge ona nuanua qiduana ami ʼabwaga nage ami kaleko weaqidi. 23 Mana Yaubada yawaida niʼa neida, e ʼinega wese ana fata naveʼainida be navekalekoda. 24 Baʼe taha ʼebevetalatutula ona nuaia bwayobwayo weaqidi. Taudi ge ida dauna ta ge ida bolimana ta wese ge edi sailakamo, ta tuta qabuna Yaubada adi ʼabwaga neineidi. Ta ona nuaveʼavinia omiʼa yani ʼenaʼina Yaubada ʼinaya, ta ʼabiboda manu.

25 “Nage taha toga ʼimiega ana ʼabwaga be wese ana kaleko ana ʼewa ʼibe weaqina nuanua qiduana. Ta yavona aqiaqiemi ge taha toga ana fata baʼe nuanua nana ʼinega taunega ena tuta nagivekuei bwaʼobwaʼoya. 26 Ta ʼeguma ge ana fata yani goyona ʼidewani ona viaqia, e ʼinega ge wese ona nuanua yani qabuna weaqina.

27 “Ta wese ona nuaia libi idina edi tutulagata weaqina. Taudi ge ida fewa, ta wese adi kaleko ge ida viaqidi. Ta vonahaqiaqi, kini Solomoni ana kaleko be wese ana ʼivalayavo adi ʼita aqiaqidi, ta libi idina adi ʼita aqiaqi otaqidi. 28 ʼInega ona nuaveʼavinia Yaubada ena ʼitamaki ʼimia weaqina. Tauna baʼitagana libi idina veveʼivala aqiaqiedi, ta ʼibe ina mwatuqu be ina gabudi. Ta omiʼa libi idina oveaqiaqi vaʼinedi, ʼinega vonahaqiaqi ami kaleko naneimi. Omiʼa emi vetumaqana Yaubada ʼinaya dawalilina.

29 “Ta gebu ona nuanua qiduana nage giwalimi nahaʼala ʼabwaga be goʼila weaqidi, 30 mana tomeqabu ge ida vetumaqana baʼe yani diavona weaqidi inuanua qiduana. Ta Tamami Yaubada ʼwafimi ana iula weaqina niʼa alamania, ʼinega ami ʼabwaga be ami goʼila ta wese ami kaleko neinei kavovomi. 31 Ta ʼesi luaqiaqiemi Yaubada ena ʼEbeluvine ona sali nugwetea, ʼinega ʼabiboda baʼe yani diavona wese naneimi.

Kaikaiwabu mahalaya

(Madiu 6:19-21)

32 “Ta omiʼa ʼidewani Yaubada ena sifiavo, ʼinega ge ona mwaniniva, mana me ena qaiawa qiduana nuanuana baʼe ʼitaga naʼebeʼewemi ena ʼEbeluvine ʼinaya. 33  f  Ta ona nuaveʼavinia maʼinaya emi kaikaiwabu ʼenoʼeno, e omoʼe ʼinaya emi nuanua wese natautauya. ʼInega emi kulufayavo ona vegimwaneyedi be manedi lukwalukwa ʼidia ona vewilaʼayea be ʼinega mahalaya emi kaikaiwabu naʼeno vataya. Ta kaikaiwabu nana mahalaya ʼenoʼeno ge wese ena awalamo, mana ge taha wese tovanawala be nayanaya ʼabaga nana ʼinaya ida toatoa be ina giveluveifei.

ʼIvaʼavaʼata weaqina

35  g  “ʼInega omiʼa ona ʼivaʼavaʼata aqiaqiemi ta wese emi lamufa naʼalaʼalata ta ona baʼebaʼe. 36 Ta ona baʼebaʼe kavona tofewa edi lamufa ʼalaʼalata ta ibaʼebaʼe edi kaiwabu ena ʼevivi mai vaqi ʼabwagana ʼinega. Ta tuta nana naʼifoqe be ʼawaya naʼauveidaʼa ina lukwayavoni ʼawa nana ina siwaʼei ta nalugu. 37 Ta luaqiaqiedi ʼeguma edi kaiwabu nalobedi me edi ʼivaʼavaʼata itoatoa ibaʼebaʼeyea, e ʼinega nawale ina qaiawa. Vonahaqiaqi, edi kaiwabu nawale mali kaleko naveaqedi ta ena tofewa navonedi ina toabui ta tauna weaqidi nafewa ta adi ʼabwaga naneidi. 38 Ta ʼeguma wese tou gamonaya nage manu bodobodoya nalobedi me edi ʼivaʼavaʼata itoatoa e nawale wese ina qaiawa qiduana. 39  h  Ta wese yani baʼe ona alamania, ʼeguma tonivanue dahalamania totutaya tovanawala lugu ena vanuea, ʼinega tauna daʼivaʼavaʼata aqiaqi ta ena vanue daʼitamakia be ʼinega ge taha tovanawala ana fata daqeuni ta dalugu. 40 ʼInega omiʼa wese ona ʼivaʼavaʼata aqiaqiemi be ona baʼebaʼe egu tuta ʼevivi mai weaqina, mana tuta omoʼe ʼinaya tomotau ina vegeqa ina vonaya, ‘Ana ʼita ge namai!’ E ʼinega yaʼa Tomotau Natuna ena ʼifoqe ena luveafedi.”

Tofewa magilafudi weaqidi

(Madiu 24:45-51)

41 ʼInega Fita vonaya, “Kaiwabu, eu vona sesebai benaʼena nage imaʼa mamo weaqima uvonavona, nage tomotau qabudi weaqidi?”

42 ʼInega Ieisu vonaya, “Yaʼa togwavubiga be toalamani weaqina yavonavona. Tauna ena kaiwabu navenuaʼivinea ta ena vanue naʼitamakia be tofewa qabudi adi ʼabwaga naneidi ʼaubena ʼaidega ʼaidega ʼidia. 43 Baʼe tofewa nana nawale naqaiawa, mana tuta nana ena kaiwabu naʼevivi namai nalobea fewafewa aqiaqina. 44  i  Yavona aqiaqiemi, nawale kaiwabu nana ena tofewa navonea ena kulufa ta wese ena kaikaiwabu qabudi adi luvine naneia be naʼitamakidi. 45 Ta ʼesi ʼeguma tofewa nana taunega navonaya, ‘Egu kaiwabu nawale gigiveʼoveʼo ʼinega taugu egu nuanua ena viaqidi.’ ʼInega tofewa meʼolotodi be vivivinedi ʼefofolidi ta ge wese adi ʼabwaga daneidi, ta ana ʼaidega ʼaiʼai ta goʼila waiwaina numanuma ʼinega vekwavakwava. 46 Ta taha ʼaubena ena kaiwabu naluveafei namai ta ena fewa luveifana naʼita lobea. ʼInega luvematasabu qiduana naneia ta naʼwavini natauya taudi tovegwavuʼai edi diʼwea.

47  j  “Ta ʼeguma tofewa nana ena kaiwabu ena nuanua niʼa alamania ta ana veyoveyoa ge daviaqidi, e tauna nawale luvematasabu qiduana nalobea. 48 Ta ʼeguma taha toga ena kaiwabu ena nuanua ge nahalamania ta nafewa veifa, nawale wese luvematasabu nalobea, ta ʼesi tufwana goyona. Ta wese ʼidewana ʼeguma tofewa taha ana veyoveyoa qiduana, e luaqiaqiea be ena kaiwabu weaqina nafewa qiduana. Ta wese ʼidewani ʼeguma taha tofewa ana veyoveyoa qidua vaʼinena ʼinega wese fewa qidua otaqina naviaqia ena kaiwabu weaqina.”

Ieisu weaqina veʼetoʼetoʼidi naʼifoqe

(Madiu 10:34-36)

49 Ta Ieisu wese vonedi vonaya, “Yaʼa yamai vonigo ʼaiwe ena muʼea baʼade bwaʼobwaʼoya, ta nuanuagu qiduana ʼaiwe nana naʼalata kwayavona. 50  k  Ta tuta goyona ʼinaya taha babitaiso vitana ena lobea. ʼInega nuagu vita qiduana ana laba babitaiso nana ʼiguya ina viaqa ʼovoia. 51 Ta omiʼa maʼoda, nage emi nuanua vonigo egu mai bwaʼobwaʼoya ʼinega toadaumwala ona lobea? Gebu! Ta ʼesi nawale vedavi be veʼetoʼetoʼidi ʼimia naʼifoqe. 52 Ta tuta baʼe ʼinega gade gamodia veʼetoʼetoʼidi naʼifoqe. Ta gade nana gamodia ʼeguma tomotau adi yau faibi itoatoa nawale ʼidiega toidi ina toasiʼi ta wese magilafudi ina toasiʼi. 53  l  ʼInega wese ʼidewani tama natuna meʼolotona navevoalanea, ta wese nawale natuna tamana navevoalanea. ʼIdewani wese ina natudi mevavinena maega ina vevoalana, ta wese nawale natudi navevoalanedi. Ta wese vivine lawadiavo maega ina vevoalana be ina vetoatoasiʼi.”

Tuta adi alamani weaqina

(Madiu 16:2-3)

54 Ta Ieisu wese tomotau qabudi ʼidia vonaya, “Tuta nana gawata kwaukwausina ona ʼitea yavalata ʼinega nagalu navanevane ʼinega ovonaya be nawale naʼwei, e benaʼe vonahaqiaqi. 55 Ta wese bolimana ana tuta ʼinaya yaqina natoa ʼinega ovonaya be tuta goyona ive naʼifoqe, ta benaʼe wese vonahaqiaqi. 56 Omiʼa tovemeahaqila, mana bwaʼobwaʼoya yani qabuna adi ʼebeʼita niʼau oalamanidi. Ta tolaʼai weaqina egu viaqayavo niʼau oʼitedi weaqidi nuami ge daʼeqaʼui?

Givetunuqa weaqina

(Madiu 5:25-26)

57 “Ta tolaʼai weaqina taumiega ge oda nuanua aqiaqi vonigo toyani aqiaqina be toyani luveifana? 58 ʼInega ʼeguma au toveʼewa maega otautauya sabi kotu, luaqiaqieu be yani qabuna ona madugivetunuqia be ʼinega toveʼewa nana maega ona veiaiana ʼevivi, fole nawale natauyeu toluvine matanaya, ta naveʼineieu folisi ʼidia be ina aʼuluguyeu vanue ʼebeyoqona ʼinaya. 59 Ta yavoneu, ge wese una ʼifoqe ana laba ena mane qabuna una veʼia ʼovoidi!”

Copyright information for `MOX