Luke 16

Vona sesebai toʼitamaki luveifana weaqina

Ieisu ana toʼabibodayavo ʼidia vonaya, “Taha ʼoloto kaikaiwabuna ena kulufa ana toʼitamaki maega itoatoa. ʼInega taha tuta ʼinaya tomotau vaina vale imiea kaiwabu nana ʼinaya ivonaya, ‘Kaiwabu, eu toʼitamaki eu mane ta eu kulufayavo ʼeluveyaveyavuledi.’

“ʼInega kaiwabu nana ena toʼitamaki gabei mai ta voneaya, ‘Vaina vona luveifadi weaqiu yanoqolidi, ʼinega ge ana fata weaqigu una fewa. ʼInega baʼe ʼitagana taha fefwai una ʼwayavia egu kulufayavo weaqidi ʼevisa nawale iʼenoʼeno, ta ʼinega una webui.’

“ʼInega toʼitamaki nana nuana tonovea ta taunega vonaya, ‘Maʼoda baʼe ʼitaga ena viaqa ʼaiqa, mana egu kaiwabu egu fewa ʼinega niʼau aʼuwebuiegu? Ta gebu agu fata be ena vaoqa mana ge waiwaigu, ta wese yainiyauyau ʼeguma ena tauya tomotau ʼidia be ʼabwaga weaqina ena venoqinoqi.’ ʼInega taha nuanua lobea ta vonaya, ‘E baʼe ʼedewanina ena viaqa ʼaiqa tutana fewa baʼe ʼinega ena webui, ʼinega nawale tomotau ina gabegu edi vanuea.’

“ʼInega toʼitamaki nana taudi lova iloaga gabedi imai ta ʼaidega ʼaidega adi loaga weaqina vetalaʼaiedi. ʼInega taha ʼidiega nugweta lugu, ta toʼitamaki nana voneaya, ‘ʼEvisa au loaga baʼidia ʼenoʼeno egu kaiwabu ʼinaya?’

“Ta ʼoloto nana voneaya, ‘Dedeʼwa ma wagedi ʼenaʼenaʼidi ana yau 100 yaloagedi.’

“ʼInega toʼitamaki nana voneaya, ‘Ulukwayavoni, eu fefwai baʼe ʼinaya au loaga 50 una ʼwayavia.’

“ʼInega ʼoloto vemagilafuna lugu vetalaʼaiea voneaya, ‘Ta oʼa wese ʼevisa au loaga?’

“Ta ʼoloto nana vonaya, ‘ʼAbwaga ma fwatadi ana yau 100 yaloagedi.’

“ʼInega toʼitamaki nana wese voneaya, ‘Eu fefwai baʼe ʼinaya au loaga adi yau 80 una ʼwayavia.’ Baʼe ʼedewani toloaga qabudi adi loaga wese aʼuwebuiedi.

“ʼInega ena kaiwabu ena viaqa baʼe weaqina noqolia ʼabo awatuboya ena alamani aqiaqina weaqina.”

Ta Ieisu vonaya, “Vona sesebai baʼe veʼiteda totoa bwaʼobwaʼo ialamani aqiaqiea bwaʼobwaʼo ana kaikaiwabu maʼoda ʼinega ina vefewedi, ta Yaubada ena qabuyavo edi alamani yani baʼe weaqina tufwana ge aqiaqina.”

ʼInega Ieisu wese vonedi vonaya, “Bwaʼobwaʼo ana kaikaiwabuyavo ʼinega tomotau luveifana iviaqia. Ta omiʼa kaikaiwabu dina ʼidiega ona vefewedi emi veiaiana tomotau maega. ʼInega nawale tutana kaikaiwabu dina ina awala emiavo ina ʼebeʼewemi mahalaya, ta ina qaiawa weaqimi. 10  a  ʼEguma taha toga yani goyona naʼitamaki aqiaqiea e wese yani qiduana nawale ana fata naʼitamakia. Ta ʼeguma taha toga yani goyona ge naʼitamakia, wese nawale yani qiduana weaqina ge naʼitamakia.

11 “ʼInega omiʼa wese ʼidewana, ʼeguma bwaʼobwaʼo ana kaikaiwabu weaqidi gebu ona ʼitamaki aqiaqi, nawale Yaubada wese ge kaikaiwabu aqiaqina naneimi mahalega. 12 Ta ʼeguma wese tomotau edi kaikaiwabu weaqina gebu oda ʼitamaki aqiaqiedi, e ʼinega ge wese taha toga emi kaikaiwabu naneimi be ona ʼitamakia.

13  b  “Ge taha toga ana fata navetofewa kaiwabu magilafudi ʼidia. Mana ʼeguma ʼidewanina nawale taha nanogea ta taha naveyolubea. Ta wese taha naʼawahaqiaqiea ta taha naʼawaluveifea. ʼInega omiʼa ge ana fata be Yaubada ta wese bwaʼobwaʼo ana kaikaiwabu weaqidi ona vetofewa.”

Ieisu wese vaina veʼita Falisiavo neidi

(Madiu 11:12-13; 5:31-32; Maki 10:11-12)

14 Tutana Falisiavo Ieisu ena vona inoqolia ʼinega igivenuʼwea, mana taudi nuanuadi qiduana mane. 15  c  ʼInega Ieisu vonedia, “Omiʼa onuaia vonigo emi ilivu aqiaqina tomotau ʼiawadia, ta vonahaqiaqi luveifana qabuna giwalimia ʼenoʼeno Yaubada niʼa alamanidi. Mana tolaʼai tomotau nuadi ʼeweʼewea ta Yaubada matanaya yani kavokavovo.

16  d  “Ta vonahaqiaqi, Mosese ena luvineavo ta wese tovesimasimana edi ʼwayaviavo ʼimia iʼenova ana laba Ioni Togivebabitaiso mai. Ta tuta omoʼe ʼinega be baʼe ʼitaga ʼinaya vale aqiaqina Yaubada ena ʼEbeluvine weaqina ana lugaihi nawale tautauya. Ta ʼEbeluvine nana weaqina tomotau qabudi edi waiwaiega ilugulugu. 17  e  Mahala be bwaʼobwaʼo ana fata ina awala, ta Mosese ena luvineavo ʼidiega ge taha yani goyosikwa otaqina nahawala.

18 “ʼEguma taha ʼoloto moqanena nasaʼiledi ta navaqi ukamana mali vavine ʼinaya, e tauna luabu ilivuna niʼa viaqia. Ta wese ʼidewana ʼeguma taha ʼoloto vavine saʼisaʼilidi navaqidi, e ʼinega baʼe ʼoloto nana wese luabu ilivuna niʼa viaqia.”

Taha ʼoloto kaikaiwabuna ta Lasalo

19 Ta Ieisu wese vonedi vonaya, “Taha tuta ʼinaya taha ʼoloto kaikaiwabuna toatoa ʼabagaya. Ta ana kaleko aqiaqi otaqidi ta wese ana ʼabwaga ʼeala ta aqiaqidi. ʼInega ʼaubena ʼaidega ʼaidega ʼidia me ena qaiawa ʼaiʼai, ta me ena kulufa qiduana toatoa.

20 “Ta kaiwabu nana ena vanue masuʼedanaya taha ʼoloto lukwalukwana ana wawa Lasalo toatoa. Ta ʼwafina qabuna lubonubonu, ʼinega kedewa imai ta bonuna iluyamoidi. 21 Ta Lasalo nuanuana be kaiwabu nana ana ʼabwaga salimugunega naʼai, ta ge taha yani daneia.

22 “Ta tuta nana Lasalo ʼaliga ʼinega Yaubada ena tovaleʼewayavo iʼebeʼewea itauyea mahalaya Ebelamo diʼwenaya. Ta ʼabiboda kaiwabu nana wese ʼaliga ta itavunia. 23 ʼInega me ena visiqa qiduana ʼaiwe ʼalaʼalata ʼinega ʼita vane ta luluvaia Lasalo ʼitea Ebelamo maega itoatoa. 24 ʼInega bonana qiduanega gaba voneaya, ‘Ei tamagu Ebelamo! Uda nuakolokoloyegu, be Lasalo uda vetunei damai ta goʼila fayoʼuna ʼinaya nimana daʼaubwaʼui damiei ta meagu dagivefayoʼuni, mana visiqa qidua vaʼinena ʼaiwe ʼalaʼalata ʼinaya yalulutonovia.’

25 “Ta Ebelamo voneaya, ‘Natugu, una nuaveʼavina lova bwaʼobwaʼoya tuta qabuna me eu qaiawa utoatoa, ta Lasalo lova ge taha wese ʼebeqaiawa dalobei. Ta ʼitaga Lasalo me ena qaiawa baʼidia toatoa, ta oʼa visiqa qiduana ululutonovia. 26 Ta wese una alamania daba kuena nuanidaya vetoasiʼieda. ʼInega gebu ana fata baʼe ʼinega imaʼa ana vaukamana wai. Ta wese omiʼa ge ami fata be ona vaukamana mai ʼimaya.’

27 “Ta kaiwabu nana Ebelamo ʼinaya vonaya, ‘ʼEguma ge ana fata tua, ta nuanuagu Lasalo uda vetunei datauya egu qabuyavo ʼidia. 28 Ta taigwavo adi yau faibi navebibinedi ina nuagivila, be yaqisa taudi ge wese ina mai visiqa ena diʼwe baʼe ʼinaya.’

29 “ʼInega Ebelamo kaiwabu nana voneaya, ‘Gebu, mana Mosese be tovesimasimana edi vona Buki Nugwenugweina gamonaya ʼenoʼeno yani baʼe weaqina, ʼinega taimwavo ʼeguma taudi edi vona inoqola aqiaqiedi e ʼinega ge ina ʼifoqe baʼidia, ta ge nuanuadi vona diavona ina noqolidi!’

30 “ʼInega kaiwabu nana voneaya, ‘Tamagu Ebelamo, ana ʼita gebu, mana debadi ʼiʼwana. Ta ʼesi ʼeguma taha toga ʼaligega nayaʼitoto ʼevivi ta natauya ʼidia, e omoʼe ʼinega ina nuagivila aqiaqi.’

31 “Ta Ebelamo kaiwabu nana ʼinaya wese vonaya, ‘ʼEguma taimwavo Mosese be tovesimasimana edi vona ge nuanuadi ina noqoli, e ʼinega ge wese nuadi naʼeqaʼui ʼeguma taha toga ʼaligega nayaʼitoto ʼevivi be natauya ʼidia.’”

Copyright information for `MOX