Luke 17

Ieisu ena veʼita ilivu luveifana weaqina

(Madiu 18:6-7, 21-22; Maki 9:42)

Ieisu ana toʼabibodayavo vonedi vonaya, “ʼEbesitonova qabudi nawale ina mai ʼimia ta ina givebeʼuyemi, ta aiqabu ʼebesitonova diavona ʼidiega ina ʼifoqe e taudi nuakolokolodi. Ta ʼesi luaqiaqiea ʼeguma togivebeʼu dina dabo qiduana ʼebefiaqa magadia ina yoqonidi ta malavetaya ina felawebuiedi ʼinega ge ana fata be gogama ina givebeʼuyedi.

Nuataqo weaqina

a  “ʼInega ona ʼitamakimi, ta ʼeguma taiu ilivu luveifana naviaqia ʼiuya, e ʼinega una tauya ʼinaya ta una vonei be naluaʼu, ta ʼeguma nanuagivila ʼinega ena luveifana una nuataqoya. Ta wese ʼeguma ʼaubena ʼaidegana ʼinaya luveifana seveni ana yau ʼiuya naviaqia, ta wese tuta seveni ana yau nanuagivila be navenoqi ʼiuya nuataqo weaqina, e ʼinega luaqiaqieu be ena luveifana qabuna una nuataqodi.”

Vetumaqana weaqina

ʼInega Ieisu ena tovaletuyanayavo ivoneaya, “Ema vetumaqana una givewaiwaiea.”

b  Ta Ieisu vonedi vonaya, “ʼEguma omiʼa emi vetumaqana goyona kavona teʼwa vewanina, e ʼinega ami fata be omoʼe ʼaiwe nana qiduana ona voneaya, ‘Tauʼu uabuhu be mwadeʼwaya una ʼwadiu!’ E ʼinega emi vona namatayagea.”

Tofewa edi viaqayavo

Ta wese Ieisu ʼidia vonaya, “Ona nuaia, ʼeguma taha kaiwabu me ena tofewa itoatoa ta tofewa nana geogeova nage bawe ʼitaʼitamakidi, ta lavilavia naʼevivi namai vanuea, ʼinega kaiwabu nana ge navonei naʼai nugweta, ta ʼesi navoneaya, ‘Agu ʼabwaga una ʼivaʼavaʼaia ta una ʼitamakigu ʼinega ena ʼai be ena numa, ta ʼabibodanaya oʼa wese una ʼai.’ Ta nage tofewa nana ena fewa baʼe weaqina lukaiwa nalobei ena kaiwabu ʼinega? Gebu, mana tauna tofewa. 10 Ta omiʼa wese ʼedewani, tutana Yaubada ena nuanua qabuna oviaqa ʼovoidi ʼinega ona simana ona voneaya, ‘Imaʼa eu tofewa kavovo, ta lova ama veyoveyoa uneima, e ʼidewani niʼa aviaqia.’”

Ieisu tomotau ʼwagoʼwagoidi adi yau teni giveaqiaqiedi

11 Ieisu nawale tautauya Ielusalema weaqina, ʼinega tauya diʼwe Samelia be Galili nuanidia. 12 Ta tutana taha ʼabaga ʼinaya lugu, ʼinega ʼoloto ʼwagoʼwagoidi adi yau teni Ieisu ʼitedi tufwana luluvaia itoatoa. 13  c  ʼInega bonadi qiduanega ivegabagaba ivonaya, “Kaiwabu Ieisu, uda nuakolokoloyema.”

14  d  Ta Ieisu ʼita makimakidi vonedia, “Ona tauya toveguba ʼidia ta taumiega ona veʼitayemi!” Ta tuta nana itautauya ʼedaya adi ʼwagota ʼevutuqidi ta ʼwafidi veaqiaqi.

15 Ta teni dina ʼidiega taha ʼoloto ʼwafina ʼitea niʼa veaqiaqi, ʼinega ʼevivi mai ta bonana qiduanega Yaubada awatuboya. 16 ʼInega Ieisu ʼaqenaya iwaʼodu ta lukaiwa. Ta tauna Samelia ʼolotona. 17 ʼInega Ieisu ʼoloto nana voneaya, “Tawadega ami yau teni yagiveaqiaqiemi ta maʼinaya emwavo adi yau naeni itoatoa? 18 Tolaʼai weaqina ge ida ʼevivi ida mai be Yaubada ʼinaya ida lukaiwa? Ta oʼa ge Diu ʼolotou, ta tua umai sabi lukaiwa Yaubada ʼinaya.” 19 ʼInega Ieisu voneaya, “Uyaʼitoto utauya, eu vetumaqana ʼinega niʼa uveaqiaqi.”

Yaubada ena ʼEbeluvine ena mai weaqina

(Madiu 24:23-28, 37-41)

20 Taha tuta Falisiavo vaina imai Ieisu ivetalaʼaiea totuta ʼinaya Yaubada ena ʼEbeluvine naʼifoqe namai. ʼInega Ieisu edi vetalaʼai veʼiea baʼe ʼidewana vonaya, “Yaubada ena ʼEbeluvine ena mai ge ana fata tomotau matadiega ina ʼitei. 21 Ta wese ge adi fata be ina vonaya, ‘Oʼitei baʼe!’ nage, ‘Omoʼinaya!’ mana niʼau Yaubada ena ʼEbeluvine giwalimia toatoa.”

22 ʼInega ana toʼabibodayavo vonedi vonaya, “Nawale ena nogemi ta ʼabiboda nuanuami qiduana vonigo yaʼa Tomotau Natuna maega kada toatoa, ta ʼesi ona ʼita ʼavegu. 23  e  Ta nawale tomotau ina vonaya, ‘Keliso baʼidia!’ nage ‘Keliso omoʼe!’ ta gebu ona ʼabibodedi. 24 Mana lukwayavonega ena ʼevivi ena mai, ta mahala ana ʼita kavonaya namala ʼidewana nasimatala ʼavaʼava. 25 Ta nugweta lagata baʼe ina nogegu, ta visiqa qiduana ena lutonovia ʼidiega.

26 “Ta egu ʼevivi mai ana tuta kavonaya Noa ena tuta ʼinaya ʼedewana. 27 Mana lova Noa ena tutaya tomotau iʼaiʼai ta inumanuma, ta wese ʼoloto be vivine ivaqivaqi ta wese ivevevaqiedi ana laba Noa me ena susuyavo ena wagaya igelu ta seuseu ʼifoqe ʼinega tomotau qabudi luvegwamumuidi. Ta yaʼa Tomotau Natuna egu ʼevivi mai wese ʼedewana.

28  f  “Ta wese lova Lota ena tutaya ʼedewana, tomotau qabudi iʼaiʼai ta inumanuma ta wese igimwagimwane be ivevegimwane, ta ivaovaoqa be wese edi vanueavo iʼeʼeyoqonidi. 29 Ta tutana Lota Sodoma nogea ʼinega ʼaiwe ʼalaʼalata be dabo salofa ʼweaʼweavidi mahalega iavuta ʼedewani ʼwei, ʼabo tomotau qabudi luvegwamumuidi. 30 Baʼe veilaqe diavona lova iʼifoqe tomotau ʼidia nawale wese ʼedewana naʼifoqe ʼaiqa tutana Tomotau Natuna naʼevivi namai.

31  g  “Ta tutana ʼinaya ʼeguma taha toga selovaya veveyawai ge wese vanuea nalugu sabi kulufa. Wese ʼidewanina ʼeguma taha toga talaqaya fewafewa ge wese naʼevivi ʼabagaya ena kulufa weaqina. 32  h  Ta ona nuaia lova tolaʼai ʼifoqe Lota moqanena ʼidia. 33  i  ʼEguma taha toga yawaina navegagalea nawale yawaina naluveʼwaivia, ta ʼesi ʼeguma taha toga yawaina nahawafelea be naluveʼwaivia e nawale naloba ʼeviviea. 34 Ta yavona aqiaqiemi, velovelovana omoʼe ʼinaya tomotau magilafudi ʼivi ʼaidegana ʼinaya ina ʼenoʼeno, ʼinega taha ena ʼebeʼewea ta taha natoa. 35 Wese ʼedewanina vivine magilafudi ina dabidabi, ʼinega taha ena ʼebeʼewea ta taha natoa.”

37 ʼInega Ieisu ana toʼabibodayavo ivetalaʼaiea ivonaya, “Kaiwabu, maʼinaya baʼe yani diavona naʼifoqe?”

ʼInega Ieisu vonedia, “Maʼinaya toʼaliga ʼwafina ʼenoʼeno e omoʼe ʼinaya bwayobwayo ina vaʼauta.”

Copyright information for `MOX