Luke 18

Wadaʼe taha ena venoqi ʼalataya toluvine ʼinaya

a  ʼInega taha vona sesebai Ieisu ana toʼabibodayavo neidi nuanuana naveʼitedi me edi bibitaqo tuta qabuna ina vevenoqi ta ge ina luaʼu. ʼInega vonedi vonaya, “Taha ʼabaga ʼinaya taha toluvine toatoa, tauna Yaubada ana ʼamayaba be ana mwaniniva ʼinaya ge daʼenoʼeno, ta wese tomotau weaqidi ge danuanua.

“Ta ʼabaga nana ʼinaya wese taha wadaʼe toatoa, ta tuta qabuna tautauya toluvine nana ʼinaya ta vevenoqi ana iula weaqina vonevoneaya, ‘Kaiwabu, uda iulegu mana taha tomotau veilivu veifegu, ta nuanuagu una luvinea.’

“ʼAubena ʼaidega ʼaidega ʼedewana luluʼeviʼevivi ta toluvine nana ge nuanuana naiulei. Ta taha tuta ʼinaya ʼwafina siniqaiqai wadaʼe ena ʼalataya weaqina, ʼinega taunega ʼinaya vonaya, ‘Tua Yaubada ge eda mwaninivei ta wese tomotau ge eda nuanua weaqidi, ta wadaʼe baʼe ena ʼalataya ʼiguya weaqina ena iulea ana avia ʼinega, mana ge nuanuagu wese naveʼwafi siniqaiqaiegu!’”

ʼInega Ieisu wese vonedi vonaya, “Kaiwabu baʼe ena vona weaqina ona nuaia. Vonahaqiaqi, tauna ʼoloto luveifana ta tua wadaʼe iulea. Ta Yaubada aqiaqi otaqina, ʼinega nawale ena tomotauyavo vevenuaʼivinidi ge nanogedi. Ta tutana ina noqi ʼeviʼevivi ʼinaya ʼaubena ta wese velovelovana ʼidia e ʼinega naiuledi. Ta yavona aqiaqiemi, lukwayavonega Yaubada ena iula tunutunuqina tovenoqi naneidi. Ta tutana yaʼa Tomotau Natuna ena ʼevivi mai bwaʼobwaʼoya ʼevisa tomotau me edi vetumaqana ena lobedi itoatoa?”

Taha Falisi ta takesi ana toʼewa vona sesebaidi

Tomotau vaina inuaia vonigo taudi tunutunuqidi, ta mali tomotau iʼitedi iawawebuiedi, ʼinega Ieisu vona sesebai baʼe neidi vonaya, 10 “Taha tuta taha Falisi ta wese takesi ana toʼewa taha ilugu Vanue Gwalagwalana ʼinaya sabi venoqi Yaubada ʼinaya. 11 ʼInega Falisi nana yaʼitoto ta taunega weaqina venoqi vonaya, ‘Yaubada, yalulukaiwa ʼiuya mana yaʼa gebu ʼedewana vaina tomotau edi ilivu, mana taudi tovemanuguba ta toʼeuʼauʼava ta wese tovelamoʼeno, ta wese yaʼa gebu takesi ana tovaʼauta baʼe ʼidewana. 12  b  Mana yaʼa wiki ʼaidega ʼaidega ʼidia ʼaubena magilafuna ge eda ʼaiʼai ma botanigu yavevedede ta wese egu kulufa qabuna ʼidiega dibuna yaneineiu Mosese ena luvine ʼidewani.’

13  c  “Ta takesi ana toʼewa tufwana luluvaiega tovolo ta me ena iniyauyau lumalumana tutuya ʼinega tunuiwaʼodu ta venoqi vonaya, ‘Yaubada ye, niʼau ualamanigu yaʼa luveifagu ʼinega uda nuakolokoloyegu.’”

14  d  ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Vonahaqiaqi, ʼoloto baʼe ʼevivi tauya ena vanuea, ta ena venoqi weaqina Yaubada ʼawahaqiaqiea, ta Falisi nana gebu. Mana ʼeguma taha toga taunega ana wawa nagivaneyea nawale Yaubada nagiwebuiea, ta ʼeguma taha toga taunega ana wawa nahaʼuwebuiea e nawale Yaubada nagivaneyea.”

Gogama Ieisu vona veyolubedi

(Madiu 19:13-15; Maki 10:13-16)

15 Vaina tomotau natudiavo goyogoyodi imiedi Ieisu ʼinaya nuanuadi nagitonovidi, ta ana toʼabibodayavo tomotau diavona iʼitedi ʼinega iawatayedi. 16 Ta Ieisu gogama gaba vaʼauqidi ta toʼabiboda dina vonedia, “Gogama ge ona awatayedi ta ona awafeledi ina mai ʼiguya. Mana Yaubada ena ʼEbeluvine gogama baʼe ʼidewana weaqidi. 17  e  Yavona aqiaqiemi, ʼeguma tomotau edi vetumaqana gebu gogama baʼe edi vetumaqana ʼedewanina, e ʼinega ge wese adi fata ina lugu Yaubada ena ʼEbeluvine ʼinaya!”

Taha ʼoloto kaikaiwabuna weaqina

(Madiu 19:16-30; Maki 10:17-31)

18  f  Me Diu edi toluvine taha mai Ieisu ʼinaya vetalaʼaiea vonaya, “Toveʼita aqiaqiu, tolaʼai ena viaqi be ʼinega yawaigu vataya ena lobei?”

19 Ta Ieisu voneaya, “Tolaʼai weaqina uvonaya yaʼa aqiaqigu? Mana ge taha toga aqiaqina, ta ʼesi Yaubada ana ʼaidega. 20  g  Yaubada ena luvineavo niʼau ualamanidi, vonaya, ‘Ge una luabu, ge una luveʼaliga be, ge una vanawala, ta ge uʼavega una simana mali tomotau weaqidi kotu ana tutaya’, ta wese, ‘Tamau be inau una ʼamayabedi.’”

21 ʼInega ʼoloto nana voneaya, “Egu tuta gwama ʼinega ta mai baʼe ʼitagana luvine diavona yaʼabiboda aqiaqiedi.”

22 Ena vona baʼe Ieisu noqolia ʼinega voneaya, “Yani ʼaideganamo nawale ge uda viaqia, ʼinega ʼeguma eu kulufa qabuna una vegimwaneyedi ta manedi una ʼewei una vewilaʼayea lukwalukwa ʼidia, ta ʼinega una mai una ʼabibodegu be nawale eu kaikaiwabu mahalaya una lobea.”

23 Tutana baʼe vona nana noqolia, ʼinega nuana vita, mana ena kulufa qiduana vegagalea.

24 Ta ena nuavita Ieisu niʼa alamania ʼinega vonaya, “Tomeqabu taudi me edi kaikaiwabu qiduana edi lugu Yaubada ena ʼEbeluvine ʼinaya vita otaqina. 25 Vonahaqiaqi, kameli yubai qiduana ta ena lugu saima vetoana ʼinega vitana. Ta tovekaikaiwabu edi lugu Yaubada ena ʼEbeluvine ʼinaya vita otaqina.”

26 Ta qabu dina Ieisu maega itoatoa vona nana inoqolia ʼinega ivetalaʼaiea ivonaya, “ʼEguma baʼe ʼedewanina, ʼinega togama ana fata ʼetoyavua nalobei?”

27 ʼInega Ieisu vonedia, “Tolaʼai tomotau ge adi fata ina viaqi, e Yaubada ʼinaya ana fata!”

28 Ta ʼinega Fita Ieisu voneaya, “Kaiwabu, ta imaʼa maʼoda? Mana niʼau ema ʼabagayavo be ema kulufayavo anogedi ta aʼabibodeu.”

29 Ta Ieisu vonedia, “Yavonahaqiaqi ʼimia, aiqabu omiʼa ʼeguma emi ʼabagayavo nage moqanemiavo nage taimiavo nage tamamiavo nage inamiavo nage natumiavo niʼa onogedi ta Yaubada ena ʼEbeluvine ʼinaya oawafelemi, 30 ʼinega baʼe yani diavona niʼau onogedi nawale Yaubada ma ana luvetomana nanei ʼeviviemi tutana bwaʼobwaʼoya otoatoa, ta wese tuta maimai ʼinaya yawai vataya ona ʼewea.”

Ieisu ena simana vetoina ena ʼaliga weaqina

(Madiu 20:17-19; Maki 10:32-34)

31  h  Ieisu Tuwelo dina gaba vaʼauqidi ivanaqo tufinaya ta vonedia, “Baʼe ʼitaga kaʼwatoʼwatovu Ielusalema ʼinaya, ta yani qabuna lova tovesimasimana iʼwayavidi yaʼa Tomotau Natuna weaqigu nawale ana aqiaqi naʼifoqe be ona ʼitea. 32  i  ʼInega ina veʼineiegu taudi ge me Diu ʼidia, ta ina givenuʼwegu be ina gidaʼwegu be ina ʼawaluveifegu, 33 ta wese wayo metametanega ina vunuqa dadanegu ta ʼinega ina luveʼaligigu. Ta ʼaubena vetoina ʼinaya ʼaligega ena yaʼitoto ʼevivi.”

34  j  Ta ana toʼabibodayavo ena vona baʼe ge ida nuaʼeqaʼui, mana vona nana ana alamani weaqidi ʼwaiʼwaivina. ʼInega tolaʼai Ieisu tawa vonedi ge ida alamania.

Ieisu taha matakwaya giveaqiaqiea

(Madiu 20:29-34; Maki 10:46-52)

35 Ieisu ma ana toʼabibodayavo tuta goyona ina ʼifoqe Ieliko ʼinaya. ʼInega taha ʼoloto matana kwayakwayana ʼeda nanavinaya toatoa ta tomotau ʼidia vevenoqi mane be wese kulufa weaqidi. 36 Ta tutana matakwayana Ieisu me ena qabuyavo bonadi noqolia ʼinega vetalaʼaiedi vonedia, “Tomeqabu omiʼa?”

37 ʼInega ivoneaya, “Imaʼa Ieisu Nasaleta ʼolotona maega amaimai.”

38 ʼInega matakwaya nana me ena waiwai gaba vonaya, “Ieisu ye, oʼa Deibida natuna uda nuakolokoloyegu!”

39 Ta taudi inugwenugweta ʼoloto nana iawatayea ivoneaya, “ʼEloveu, gebu una vegabagaba!”

Ta tauna wese bonana qiduanega gaba waiwai vonaya, “Deibida natuna ye, uda nuakolokoloyegu!”

40 ʼInega Ieisu veutovolo ta tomotau vonedi be ʼoloto nana ina miea ʼinaya. ʼInega mai Ieisu diʼwenaya ta matakwaya nana vetalaʼaiea voneaya, 41 “Tolaʼai nuanuau ena viaqi ʼiuya?”

ʼInega voneaya, “Kaiwabu, nuanuagu matagu una giveaqiaqiedi be yaqisa agu fata ena ʼita.”

42 Ta Ieisu voneaya, “Tuta baʼe ʼinaya matau naʼeaea, mana eu vetumaqana ʼinega niʼa uveaqiaqi.”

43 Ta baʼe tuta nana ʼinaya matana veaqiaqi kwayavona. ʼInega Ieisu ʼabibodea ta Yaubada awahawatuboya. Ta tomeqabu yani baʼe iʼitea taudi wese Yaubada iawatuboya.

Copyright information for `MOX