d2:22-24Luvi 12:1-8; ʼIfo 13:2,12; Luvi 12:8
e2:30Ais 52:10; Lk 3:6; Tai 2:11
f2:32Ais 42:6; 49:6; 52:10
i2:41ʼIfo 12:24-27; 23:14-17; Luve 16:1-8
k2:521Sam 2:26; Vos 3:4

Luke 2

Ieisu ena viʼoi

(Madiu 1:18-25)

Ta Ioni ena tuta gwama ʼinaya me Loma edi toluvine qiduana Sisa Ogosito toatoa, ta ena luvine aʼuya vonigo ena ʼebeluvine gamonaya ʼabaga ʼaidega ʼaidega ana tomotauyavo adi wawayavo ina ʼwayavidi. Lova ge taha luvine baʼe ʼedewani daʼifoqe tomotau adi wawa weaqina, ta ʼesi tuta nana gavana Kuliniasi diʼwe Silia luluvinea baʼe luvine nana ʼifoqe. ʼInega tomotau qabudi itauya aha tamadia adi wawa sabi ʼwayavidi. Ta wese Iosefa ʼabaga Nasaleta diʼwe Galili ʼinega tutuvila tauya taha ʼabaga ana wawa Bedeliema ʼinaya diʼwe Iudia gamonaya, mana Bedeliema kini Deibida ana tuvada, ta Iosefa tauna Deibida ena gade ʼinega.

ʼInega ana gabuinoqa Meli maega itauya ʼabaga nana ʼinaya be adi wawa ina ʼwayavidi, ta Meli nana ma gamona. Ta tuta nana Bedeliema ʼinaya iʼifoqe ʼinega edi ʼebetoa isalisalia, mana Meli ena waiʼena niʼa lobea, be tuta goyona nauweta. Ta wagawaga edi vanue niʼa iluveagatunaʼia, ʼinega yubai edi vanue ʼinaya itoatoa. Ta omoʼe ʼinaya Meli ena ʼunutau meʼolotona venatunea. ʼInega gwama nana kalekoyega iʼafwalia, ta yubai edi ʼebeʼai ʼinaya iveʼenovia.

Sifi adi toʼitamakiavo itauya Ieisu sabi ʼitana

Ta diʼwe nana ʼinaya sifi adi toʼitamakiavo itoatoa mahala ta edi sifiavo iʼitaʼitamakidi. ʼInega Kaiwabu ena tovaleʼewa taha ʼifoqe luveafedi ta Kaiwabu ena simatala waiwaina guyayaidi ʼinega qabudi imwaniniva. 10 ʼInega tovaleʼewa nana vonedi vonaya, “Ge ona mwaniniva, ta ʼesi ona qaiawa qiduana mana vale aqiaqina yamiea ʼimia, ta nawale tomotau qabudi wese edi ʼebeqaiawa. 11 Ta vale nana baʼe ʼidewana, baʼe ʼitaga velovelovana ʼinaya Deibida ena ʼabagaya ami Toʼetoyavua niʼau viʼoi. Tauna eda Kaiwabu Keliso. 12 ʼInega ana ʼebealamani baʼe ʼidewani, gwama nana kalekoyega iʼafwalia ta yubai edi ʼebeʼai ʼinaya iveʼenovia ona ʼitea ʼenoʼeno. E benaʼe tauna gwama nana.”

13 Ta tuta nana ʼinaya wese tovaleʼewa qabudi iʼifoqe ta Yaubada iawahawatuboya, 14  a  ivonaya,

“Yaubada mahalaya kana awatuboya
ta tomeqabu bwaʼobwaʼoya ena nuakolokolo ʼidia ʼenoʼeno
e taudi toadaumwala ina lobea.”
15 Ta niʼau tovaleʼewa dina iʼevivi ivane mahalaya, ʼinega sifi adi toʼitamakiavo taudiega ivonaya, “Emavo, kana tauya Bedeliema ʼinaya be yani nana Kaiwabu niʼa voneda kana ʼitea.”

16 ʼInega ilukwayavoni itauya, ta Meli be Iosefa ilobedi, ta wese gwama nana yubai edi ʼebeʼai ʼinaya iʼitea. 17 Iʼitea ta ʼabibodanaya tolaʼai niʼa inoqolia gwama nana weaqina isimana ʼifoqeyea tomotau ʼidia. 18 Ta tomeqabu vale baʼe inoqolia nuadi voqana sifi adi toʼitamakiavo edi vona weaqina. 19  b  Ta Meli baʼe vona diavona giwalidia iaʼuya, ta weaqidi nuadi tonovea.

20 ʼInega sifi adi toʼitamakiavo iʼevivi itauya ta Yaubada iawatuboya ta ana wawa igivaneyea, mana tovaleʼewa nana ena vona ʼidia niʼa inoqolia vonahaqiaqi, ta wese ana aqiaqi niʼau iʼitea.

21  c  Ta ʼaubena ʼeita (8) ʼabibodanaya gwama nana ʼwafina idaʼea ta igabea Ieisu, tauna wawa nana lova Yaubada ena tovaleʼewa taha Meli neidi tutana nawale ge ida valagata.

Ieisu iʼebeʼewea itauyea Vanue Gwalagwalana ʼinaya

22  d  Ieisu ena viʼoi ʼaubena 40 ʼabibodanaya Meli igivevunavunaqidi Mosese ena luvine ʼinega. Gumwala ʼinega Iosefa ma moqanena itauya Ielusalema ta edi guba ina aʼuya Yaubada ʼinaya ʼidewana lova ena luvine aʼuya vonaya, “Malasi magilafudi nage bunebune kekeyavaudi magilafudi ona vegubayedi.” Ta wese baʼe tuta nana ʼinaya gwama Ieisu ina veʼineiea Kaiwabu ʼinaya, mana lova taha wese luvine Mosese ʼinega aʼuya vonaya, “Gogama ʼunutaudi meʼolotodi ʼaidega ʼaidega ona awafeledi Kaiwabu ʼinaya.”

Simioni ena awatubo be ena simana

25 Ta omoʼe ʼaubena nana Ielusalema ʼinaya taha ʼoloto ana wawa Simioni toatoa. Yaubada Simioni nana niʼa ʼawatunutunuqea, ta ʼoloto nana Yaubada ʼamayabea qiduana. Ta me ena bibitaqo baʼebaʼe me Isileli adi Toʼetoyavua weaqina. Ta ʼoloto nana Niboana Gwalagwalana niʼa luveagatunaʼia, 26 ta tawa veʼitea be ge naʼaliga ana laba Toʼetoyavua Kaiwabu naʼita nugwetea.

27 Ta Iosefa be Meli gwama Ieisu niʼau imiea Vanue Gwalagwalana ʼinaya be natudi weaqina ina viaqia tolaʼai ʼedewana me Diu adi luvine ʼenoʼeno. ʼInega Niboana Gwalagwalana Simioni venuahaʼuya ʼinega lugu Vanue Gwalagwalana ʼinaya. 28 ʼInega Simioni gwama nana ʼavalei ta Yaubada awatuboya vonaya,

29 “Kaiwabu, eu vona fofofola ʼiguya
niʼau yalobea,
ʼinega tuta baʼe ʼinaya
una awafelegu
be me egu qaiawa ena ʼaliga,
30  e  mana niʼa taugu mataguyega
Toʼetoyavua yaʼitea.
31 Baʼe tauna uʼivaʼavaʼaia
ta niʼau uaʼuʼifoqeyea qabuma ʼiawamaya.
32  f  Tauna taudi ge me Diu
adi togivesimatala
ʼinega ina alamania oʼa togama,
ta wese imaʼa eu tomotauyavo
me Isileli ina awatuboma
mana Toʼetoyavua nana ʼimega ʼifoqe.”
33 Ta Ieisu tamana be inana nuadi voqana Simioni ena vonayavo natudi weaqina. 34  g  ʼInega Simioni vona veyolubedi ta ʼabiboda Meli vonedi vonaya, “Ona ʼitea, baʼe gwama nana Yaubada venuaʼivinea be ʼinega me Isileli vaina nagivebeʼuyedi, ta wese vaina edi vetumaqana ʼinega Yaubada ena veyoluba ina lobea. Ta Yaubada gwama nana niʼa vetunea mai ʼidaya naveʼebeʼita ena nuanua weaqina, ta tomotau ge ina ʼawahaqiaqiei. 35 ʼInega tauna edi nuanua ʼwaiʼwaividi nagiveʼifoqeyedi. Ta omiʼa Meli nawale emi nuavita kavonaya gita naʼidawemi.”

Ana edi lukaiwa

36 Omoʼe ʼinaya taha tovesimasimana mevavinedi itoatoa adi wawa Ana. Ta taudi Fanuela natuna, Aseli ena gadeyega. Ta vavine dina niʼau ivekofekofe, mana lova ivaqi ta moqanedi maega itoa yaʼwala seveni ʼidewana. 37 Ta moqanedi niʼau ʼaliga, ʼinega ivewadawadaʼe itoatoa ta yaʼwala 84 niʼa ilobea. Ta vavine dina Vanue Gwalagwalana ge ida nogea, ta Yaubada iʼamayabea ta iawahawatuboya ʼaubena be wese velovelovana qabuna ʼidia, ta ivevedede Yaubada weaqina. 38 Simioni ena vona niʼa luʼovoia, e ʼinega vavine dina imai Meli be Iosefa ʼidia ta ilukaiwa Yaubada ʼinaya. Ta tomeqabu ibaʼebaʼe Ielusalema ana ʼetoyavua weaqina isimana ʼidia ivonaya, “Ada Toʼetoyavua baʼe niʼa mai!”

Edi ʼevivi Nasaleta ʼinaya

39  h  Baʼe ʼidewana Yaubada ena luvine ʼinega yani qabuna niʼau iviaqidi. ʼInega iʼevivi diʼwe Galili ʼinaya mana taudi me Nasaleta. 40 ʼInega gwama nana veago me ena waiwai ta wese me ena alamani, ta Yaubada ena veyoluba qiduana gwama nana ʼinaya ʼenoʼeno.

Gwama Ieisu toveʼitayavo maega iveqae

41  i  Yaʼwala ʼaidega ʼaidega ʼidia Ieisu inana be tamana iʼwatoʼwatovu Ielusalema ʼinaya ʼAuvivia Sagalina weaqina. 42 Ta tutana Ieisu ana yaʼwala tuwelo lobea, ʼinega maega iʼwatovu sagali nana weaqina, mana edi ilivu ʼedewana.

43 ʼAuvivia Sagalina ana tuta niʼa gumwala, e ʼinega Meli be Iosefa iʼevivi itautauya edi ʼabaga weaqina. Ta Ieisu tamana be inana ge ida alamania gwama nana nawale Ielusalema ʼinaya toatoa, 44 ta ivonaya be tauna yoʼo maega ida tautauya. ʼInega itauya ana laba velovanea, ʼinega Ieisu isalia edi qabuyavo ta wese ediavo ʼidia. 45 Ta gwama nana ge ida lobei, ʼinega mahala vulihia iʼevivi itauya Ielusalema ʼinaya sabi salina.

46 Isalisalia, ta ʼaubena vetoina ʼinaya ilobea Vanue Gwalagwalana ʼatamaninaya, ta me Diu edi toveʼitayavo maega itoatoa ta vivineneqedi be wese vevetalaʼaiedi. 47 Ta tomeqabu ena vona aqiaqidi ta tunutunuqidi inoqolia inuavoqana aqiaqi, mana ena alamani qiduana. Ta toveʼita diavona yani qabuna weaqina ivetalaʼaiea, ta edi vetalaʼai qabuna ana fata veʼiedi.

48 Ta wese tutana tamana be inana iʼitea nuadi voqana e ʼinega inana ivoneaya, “Natugu, tolaʼai weaqina baʼe ʼidewani uviaviaqi ʼimaya, ʼinega me ema nuavita tamau maega asalisaliu?”

49 ʼInega Ieisu vonedia, “Tolaʼai weaqina osalisaligu? Nage ge oda alamania yaʼa luaqiaqiegu be Tamagu ena vanuea ena toatoa?” 50 Ta tamana be inana ge nuadi daʼeqaʼui ena vona weaqina.

51  j  ʼInega maega iʼevivi Nasaleta ʼinaya ta edi vona vematamatayagedi. Ta yani qabuna niʼa ʼifoqe natudi ʼinaya iaʼuya giwalidia ta nuadi tonovea.

52  k  Ta Ieisu veʼenaʼi ta wese ena alamani veqidua, ʼinega Yaubada qaiawa weaqina, ta tomotau iʼawahaqiaqiea ta wese ʼedewani iqaiawa.

Copyright information for `MOX