a20:9Ais 5:1
b20:17Same 118:22
c20:18Ais 8:14-15
e20:28Luve 25:5
f20:37ʼIfo 3:6
g20:42-43Same 110:1

Luke 20

Ieisu ena luvine ta ena waiwai weaqina

(Madiu 21:23-27; Maki 11:27-33)

Taha tuta ʼinaya Ieisu veveʼita Vanue Gwalagwalana ʼinaya ta lulugaihiea tomotau ʼidia. ʼInega toveguba qiduqiduadi be luvine ana toveʼitayavo ta wese ʼabaga ana tovanugwetayavo imai ta Ieisu ivevetalaʼaiea, ivoneaya, “Oʼa eu luvine ta eu waiwai toʼedega uʼewei ʼinega yani qabuna baʼe uviaviaqidi? Togama eu luvine neiu?”

Ta Ieisu vonedia, “Nugweta yaʼa wese taha yani ena vetalaʼaiemi ta ona vona ʼeviviegu. Ioni Togivebabitaiso togama ena luvine ʼinega ena givebabitaiso ʼifoqe, nage Yaubada ʼinega nage tomotau ʼinega?”

ʼInega taudiega iveveqae ivonaya, “Ena vona maʼoda kana veʼia ʼaiqei? Mana ʼeguma kana vonaya, ‘Yaubada ʼinega’, e nawale navona ʼevivieda navonaya, ‘ʼInega tolaʼai weaqina Ioni ge oda vetumaqanei?’ Ta ʼeguma kana vonaya, ‘Tomotau ʼinega’, e nawale tomotau qabudi daboyega ina fofolida, mana edi vetumaqana waiwaina Ioni tauna taha tovesimasimana.” ʼInega Ieisu ena vetalaʼai ge ida veʼiei, ta ivoneaya, “Avodi, ge ada alamania toʼedega babitaiso nana ʼifoqe.”

ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “ʼInega yaʼa wese ge ena simana ʼifoqeyei ʼimia togama ena luvineyega yani qabuna yaviaviaqidi.”

Vona sesebai kaiwabu ena vaoqa ana toʼitamakiavo weaqidi

(Madiu 21:33-46; Maki 12:1-12)

a  ʼInega Ieisu tomotau diavona vona sesebai neidi vonedia, “Taha ʼoloto ana talaqaya ʼoine ana loi vaoqidi, ʼinega tomotau vaina ʼewedi imai luvine neidi be ana talaqa ina ʼitamakia. Ta tauna tauya mali diʼwea ta omode tuta kuena toatoa. 10 Ta bolimana ana tutaya kaiwabu nana ena tofewa taha vetunea ta ʼoine vuaqina vaoqa ana toʼitamakiavo ina neia. ʼInega tauya ta ivunuqia ta nima ʼavaʼavana iluvetunei ʼevivi. 11 ʼInega kaiwabu nana taha wese tofewa vetunei ʼidia. Ta tauna wese ivunuqia ta iveilivu veifea ta nima ʼavaʼavana iluvetunei ʼevivi. 12 Ta wese ʼidewani vetoina vetunei ʼidia ta tauna wese ivunuqia ta talaqega ifelawebuiea.

13 “ʼInega tonivaoqa nana taunega vonaya, ‘Tolaʼai ena viaqi? Ana ʼita natu otaqigu tauna yaveyolubea qiduana ena vetunei ʼidia, mana tauna ina ʼamayabea.’

14 “Ta tutana toʼitamaki dina kaiwabu natuna iʼitea maimai taudiega iveveqae ivonaya, ‘ʼOloto omoʼe maimai tauna kaiwabu natuna ana ʼaidega otaqa. ʼInega baʼitagana kana luveʼaligia be yaqisa itaʼa taudega vaoqa kana luvinea.’ 15 ʼInega ikafia ta vaoqega ifelei webui talaqa gwavunaya ta iluveʼaligia.”

Ta Ieisu ena vona sesebai luʼovoia ʼinega tomotau qabudi vetalaʼaiedi vonaya, “Tolaʼai nawale kaiwabu nana ana toʼitamakiavo ʼidia naviaqi?”

16 Ta Ieisu taunega vona ʼeviviedi vonaya, “Vonahaqiaqi, kaiwabu nana namai be toʼitamaki dina naluveʼaligidi be ʼinega vaoqa nana mali tomotau naneidi.”

Tutana tomotau qabudi Ieisu ena vona baʼe inoqolia taudiega ivonaya, “Vonahaqiaqi, itaʼa ge wese ʼidewani kana viaqi!”

17  b  ʼInega Ieisu ʼita makimakidi ta vonedia, “ʼInega Buki Nugwenugweina ʼinaya ʼwayavi baʼe maʼoda ana alamani, vonaya?

‘ʼOqola nana lova toʼeyoqona inogea,
baʼitagana niʼau vetamana ʼoqola qabudi ʼidia.’
18  c  Tomeqabu ʼoqola baʼe ʼinaya ina lutuhuyedi ta ina beʼu luludi naʼevelubai, ta ʼeguma ʼoqola nana nabuini nawebui taha toga debanaya nawale natutumemea.”

Takesi toluvine qiduana Sisa weaqina

(Madiu 22:15-22; Maki 12:13-17)

19 Omoʼe ʼinaya toveguba qiduqiduadi ta luvine ana toveʼitayavo ʼeda isalia be maʼoda ʼinega Ieisu ina kafi kwayavoni, mana niʼa ialamania Ieisu ena vona sesebai taudi weaqidi. Ta ge ida kafia, mana imwaniniva yoʼo ʼidia.

20  d  Ta me Diu adi toluvineavo nuanuadi Ieisu ina ʼitamaki aqiaqiea. ʼInega vaina tomotau iluvetunedi Ieisu ʼinaya ta uʼavega iveiaianea, ta ivevekovekovea ʼeguma ena vona ʼinega ena luveifana ina lobea. ʼInega ina simana toluvine ʼidia, ta ʼabiboda ina luvetunea me Loma edi gavana ʼinaya. 21 ʼInega tovekovakova imai ta Ieisu ivetalaʼaiea ivonaya, “Toveʼita, vonahaqiaqi oʼa eu vonayavo be eu veʼitayavo qabudi tunutunuqidi, ta wese ahalamania oʼa ge uda mwaniniva tomotau ʼenaʼenaʼidi edi vona nage edi nuanua weaqina, ta ʼesi Yaubada ena nuanua uveʼita aqiaqiea tomotau qabudi ʼidia. 22 ʼInega maʼoda luaqiaqiea be toluvine qiduana Sisa ʼinaya takesi kana aʼuya nage gebu?”

23 Ta Ieisu edi nuanua luveifana niʼa alamania ʼinega vonedia, 24 “Mane taha omiei eda ʼitei.” ʼInega ineia ta Ieisu vonedia, “Ona vonegu baʼe toga ʼayeʼayewana ta maʼoda ana wawa mane nana ʼinaya?”

25 Ta taudi ivoneaya, “Toluvine qiduana Sisa.”

ʼInega Ieisu vonedia, “ʼIdewana, ʼinega Sisa ena yani tauna ʼinaya ona neia, ta wese Yaubada ena yani tauna ʼinaya ona neia.”

26 Ieisu ena vona baʼe tunutunuqina tomotau matadia, ta ge taha vona luveifana daʼinanei be ʼinega ida kafia. Ta ena vona ʼevivi weaqina nuadi voqana ta igenuʼwana.

Toʼaliga edi yaʼitoto ʼevivi weaqina

(Madiu 22:23-33; Maki 12:18-27)

27 ʼInega vaina Sadusiavo imai Ieisu ʼinaya, taudi ge ida vetumaqana toʼaliga edi yaʼitoto ʼevivi weaqina, ta Ieisu ivetalaʼaiea ivonaya, 28  e  “Toveʼita, luvine baʼe ʼidewani Mosese ʼwayavia weaqida vonaya, ‘ʼEguma taha ʼoloto navaqi ta natu geqana ta naʼaliga, ʼinega ʼoloto nana taina wadaʼena navaqia be ʼinega ʼeguma vavine nana navenatuna natudiavo toʼwaiva nana ana ilafa.’”

29 ʼInega taha ʼebevetalatutula Ieisu ineia ivoneaya, “Taha ʼoloto ma tainavo itoatoa, ta qabudi adi yau seveni. Ta ʼunutauna vaqi ta natu geqana ta ʼabiboda ʼaliga. 30 ʼInega ana tubutaqotaqo wadaʼe nana maega ivaqi itoatoa ta wese natu geqana ta ʼabiboda ʼaliga. 31 ʼInega wese tugamwanina wadaʼe nana vaqia ta wese ʼidewani natu geqana ta ʼaliga. Ta wese ʼidewana tainavo qabudi wadaʼe nana ivaqia, ta natu geqadi ta iʼaliga. 32 Ta ʼabiboda wese vavine ʼaliga. 33 ʼInega nuanuama ana vetalaʼaieu, ʼeguma tomotau ʼaligega ina yaʼitoto ʼevivi e toʼoloto vavine nana moqane aqiaqina, mana seveni dina lova ivaqia?”

34 ʼInega Ieisu vona ʼeviviedi vonaya, “Tuta baʼe ʼinaya vavine be ʼoloto ivaqivaqi ta ivevevaqiedi. 35 Ta tuta maimai ʼinaya Yaubada ena tomotauyavo venuaʼivinidi vivine be ʼoloto ʼaligega ina yaʼitoto ʼevivi, ta ge ina vaqi ta wese ge taha toga ina vevaqiei. 36 Mana taudi niʼau iyaʼitoto ʼevivi ʼaligega nawale ina toa Yaubada ena tovaleʼewayavo ʼidewani, ʼinega ge wese ana fata ina ʼaliga ʼevivi. Ta tomeqabu niʼau iyaʼitoto ʼaligega Yaubada naʼawanatunedi.

37  f  “Ta Buki Nugwenugweina niʼa veʼita aqiaqieda toʼaliga edi yaʼitoto ʼevivi weaqina tutana Mosese diʼwe tomotau geqana ʼinaya tauya ta Yaubada ʼaiwe saesaelina ʼinega vonea vonaya, ‘Yaʼa Ebelamo be Aisake be Iakobo edi Yaubada.’ 38 Baʼe ʼinega kana alamania Yaubada ge toʼaliga edi Yaubada, ta ʼesi mayawaidi edi Yaubada, mana Yaubada ana fata tomotau qabudi nagiveyawaha ʼeviviedi.”

39 Omoʼe ʼinaya vaina luvine ana toveʼitayavo ivonaya, “Toveʼita, eu vonayavo aqiaqi otaqina!” 40 Ta gebu taha wese vetalaʼai ida neia.

Toʼetoyavua Ieisu Deibida ena gade ʼinega

(Madiu 22:41-46; Maki 12:35-37)

41 ʼInega Ieisu vetalaʼaiedi vonaya, “Maʼoda ʼinega vaina tomotau ivonaya vonigo Toʼetoyavua Keliso tauna Deibida tubuna? 42  g  Mana buki Same ʼinaya Deibida vonaya,

‘Kaiwabu egu Kaiwabu ʼinaya vonaya,
“ʼAtaqiguya una toabui
43 ana laba au aviayavo
ena aʼuwebuiedi ʼaqeu ʼayanaya
ta una luvinedi.” ’
44 Baʼe ʼinega Deibida Keliso ʼawa-Kaiwabuyea, ta isana maʼoda Keliso nana Deibida natuna?”

Luvine ana toveʼitayavo edi ilivu

(Madiu 23:1-36; Maki 12:38-40)

45 Tomotau qabudi nawale Ieisu ena vona ivivineneqea, ʼinega ana toʼabibodayavo ʼidia vonaya, 46 “Luvine ana toveʼitayavo edi ilivu ge ona ʼabibodei, mana taudi nuanuadi adi kaleko kuekuedi ina veaqedi be tomotau nuanidia ina yabayaba be nuanuadi totoa vaʼauta ina ʼamayabedi. Ta wese nuanuadi ʼebetoa aqiaqidi vanue tafwalolo ʼinaya ina toabui, ta wese sagali ana tutaya nuanuadi tomotau qiduqiduadi edi ʼebetoaya ina toabui. 47 Ta wese tomotau matadia Yaubada ʼinaya ivevenoqi kuena, ta edi venoqi ge aqiaqina, mana edi venoqi ʼiuna nuanuadi tomotau ina ʼawahaqiaqiedi. Ta ʼabiboda ʼwaivega wadawadaʼe iuʼauʼavedi be edi kulufayavo iʼeweʼewedi edi vanue ʼidiega. ʼInega nawale Yaubada veʼia luveifa otaqina naneidi.”

Copyright information for `MOX