c23:30Ose 10:8; Ve 6:16
d23:34Same 22:18
e23:35Same 22:7-8
f23:36Same 69:21
h23:56ʼIfo 20:10; Luve 5:14

Luke 23

Ieisu Failato ʼiawanaya

(Madiu 27:1-2, 11-14; Maki 15:1-5; Ioni 18:28-38)

ʼInega totoa vaʼauta qabudi iyaʼitoto ʼabo Ieisu itauyea me Loma edi gavana ana wawa Failato ʼiawanaya. ʼInega Ieisu iveʼale iveʼewei ta ivonaya, “ʼOloto baʼe aʼitea imaʼa me Diu qabuma veʼita veifema ta awatayema vonigo toluvine qiduana Sisa weaqina takesi ge ana aʼui, ta wese vonaya vonigo tauna Kini be Toʼetoyavua.”

ʼInega Failato Ieisu vetalaʼaiea vonaya, “Oʼa vonahaqiaqi me Diu edi Kini, waisa?”

ʼInega Ieisu vona ʼeviviea vonaya, “Benaʼe niʼau uvona aqiaqi.”

Ta ʼabiboda Failato toveguba qiduqiduadi be tomotau qabudi vonedi vonaya, “ʼOloto baʼe ge taha ena luveifana eda lobei.”

Ta taudi edi waiwaiega ivonaya, “Tauna ena veʼita ʼinega itaʼa me Diu uʼauʼaveda be eda diʼwe nidonidoea ʼinituna. Mana Galili ʼinega ena uʼava veʼalea ta niʼa ʼifoqe mai ʼabaga baʼe Ielusalema ʼinaya.”

Tutana edi vona baʼe Failato noqolia ʼinega vetalaʼaiedi vonaya, “Oo, nage tauna Galili ʼolotona?”

a  Ta ivonaya, “ʼAo, ʼedewana.”

ʼInega Failato vonedi vonaya, “Galili benaʼena Elodi Anitifasi ena ʼebeluvine. ʼInega Ieisu ona tauyei ʼinaya be taunega naluvinea, mana baʼitagana Elodi wese Ielusalema ʼinaya toatoa.”

ʼInega itauyea Elodi ʼinaya ʼabo tuta nana Ieisu ʼitea qaiawa qiduana, mana tuta kuena nuanuana be Ieisu naʼitea, mana valenamo noqonoqolia. Ta ena nuanua ʼiuna vonigo Ieisu taha ʼebeʼita naviaqi naʼitea. ʼInega Elodi Ieisu vetalaʼai ʼeala neia, ta ge taha wese daveʼiea. 10 Toveguba qiduqiduadi be luvine ana toveʼitayavo Elodi maega itoatoa Ieisu ialaʼiʼihia. 11 Ta Elodi me ena toluaviayavo Ieisu iawawebuiei ta igivenuʼwea. Ta ʼabiboda taha kaleko aqiaqi otaqina ʼinega ivekalekoya, ʼidewana kini adi kaleko, ʼabo ivetune ʼeviviei tauya Failato ʼinaya. 12 Lova tuta kuena ʼinaya Elodi be Failato ivevoalana, ta omoʼe ʼaubena nana ʼinaya iveiana ʼevivi.

Tomotau nuanuadi Failato Ieisu natutuveʼewea ʼetoluai ʼinaya

(Madiu 27:15-26; Maki 15:6-15; Ioni 18:39-19:16)

13 ʼInega Failato toveguba qiduqiduadi be tafwalolo ana tovanugwetayavo ta wese tomotau qabudi gaba vaʼauqidi imai, 14 ta vonedia, “ʼOloto baʼe ʼiguya niʼa omiea ta osimana vonigo tauna tomotau veʼita veifedi be givenidonidoedi. Ta matamia yaʼa niʼa yavetalaʼaiea be ge taha ena luveifana eda lobei emi veʼewa weaqina. 15 Elodi wese ge taha luveifana ʼinaya dalobei, ʼinega ʼidaya vetune ʼeviviea. ʼInega ge wese luveʼaliga daluaqiaqiei. 16 E ʼinega ena luvematasabuyamo ta ʼabiboda ena yavui natauya.”

18 ʼInega qabu dina bonadi qiduanega ikolua ivonaya, “Ieisu naʼaliga, ta ʼesi Balabasi una ʼetoyavuia weaqima!” 19 Ta Balabasi nana vanue ʼebeyoqona ʼinaya niʼa toatoa, mana lova ʼabaga nana ʼinaya ma enavo me Loma maega ivedavi ʼabo vaina tomotau iluveʼaligidi.

20 Ta Failato nuanuana be Ieisu naʼetoyavuia ʼinega yoʼo wese vetalaʼaiedi. 21 Ta taudi wese bonadi qiduanega ivonaya, “ʼEtoluai ʼinaya una tutuveʼewea, ʼetoluai ʼinaya una tutuveʼewea!”

22 ʼInega Failato tuta vetoina vonedi vonaya, “Tolaʼai isana ena luveifana ʼinega luaqiaqiea be naʼaliga? Ge taha wese luveifana ʼinaya eda lobei. ʼInegana ena luvematasabuyamo be ʼabiboda ena ʼetoyavuia.”

23 Ta qabu dina nawale ikolukolua qiduana ivonaya, “ʼEtoluai ʼinaya una tutuveʼewea!”

ʼAbo qabu dina edi vona vewaiwai,
24 ʼinega edi nuanua weaqina Failato awafela ʼidia, ʼinega ena toluaviayavo luvinedi be Ieisu ina tutuveʼewei ʼetoluai ʼinaya. 25 Ta ʼoloto nana nuanuadi Failato naʼetoyavui weaqidi e ʼetoyavuia, tauna toluveʼaliga nana vanue ʼebeyoqona ʼinaya lova iaʼuya tutana me Loma edi gabemaniavo luavia ʼidia.

ʼInega Failato yoʼo nimadia Ieisu aʼuya, ta baʼe ʼinega tomotau edi nuanua viaqia.

Ieisu ʼetoluai ʼinaya itutuveʼewea

(Madiu 27:32-44; Maki 15:21-32; Ioni 19:17-27)

26 Tutana Ieisu iʼebeʼewea itauyea sabi tutuveʼewana, ʼinega ʼedaya taha ʼoloto ana wawa Saimoni ilobea, tauna Sailini ʼolotona mutaʼwega ʼifoqe mai ʼabo tautauya ʼabagaya. Ta toluavia Saimoni ivedidigea ʼinega Ieisu ana ʼetoluai ʼavalea ta ʼabibodanega tauya.

27 Ta wese qabu qiduadi Ieisu iʼabibodea, ta qabu dina ʼidiega wese vivine qabudi itautauya ta idoudou me edi nuavita Ieisu weaqina. 28 Ta Ieisu tunugivila ʼabo vivine dina vonedia, “Omiʼa Ielusalema vivinemi ge weaqigu ona dou, ta omiʼa taumi weaqimi be natumiavo weaqidi ona dou. 29  b  Mana tuta maimai ʼinaya vita naʼifoqe, ta taudi gagalidi be ge ida venatuna ta wese taudi lova ge ida vesusu nawale aqiaqina ina lobea. 30  c  Ta tuta omoʼe ʼinaya nawale tomotau bwanaga ʼidia ina vona,

‘Bwanaga, oʼavalataʼi debamaya ta oyamunima!’
31 Vonahaqiaqi, yaʼa nawale ena veilaqe, ta omiʼa nawale ona veilaqe veiveifa. Mana tolaʼai nawale tomotau ina viaqi ʼiguya kavona ʼaiwe mamaʼina ina gabui ta naʼalata ʼweuʼweu. Ta ʼesi omiʼa emi veilaqe qiduana, mana omiʼa kavona ʼaiwe kwavuqina naʼalata ukamana be naveqidua.”

32 Ta toluveifadi magilafudi wese itauyedi, be Ieisu maega ina luveʼaligidi. 33 ʼInega taha diʼwe ʼinaya iʼifoqe ana wawa igabea ʼUnuʼunu, ta diʼwe nana ʼinaya Ieisu itutuveʼewea ana ʼetoluai ʼinaya. Ta toluveifa diavona magilafudi wese adi ʼetoluai ʼidia itutuveʼewedi, taha Ieisu ana ʼataqiega ta taha ana keliega. 34  d  ʼInega Ieisu vonaya, “Tamagu ye, una nuataqodi, mana ge ida alamania tolaʼai iviaviaqia.”

Ta toluavia diavona Ieisu ana kaleko iʼewea, ʼinega taha laha ilahayea ʼabo togama nanugweta e ʼinega kaleko dina naʼewedi.

35  e  Omoʼe ʼinaya tomotau itovotovolo ta ivevekova, ta me Diu adi tovanugwetayavo Ieisu igivenuʼwea ivonaya, “Mali tomotau ʼetoyavuidi, ta baʼitagana taunega naʼetoyavuia ʼeguma vonahaqiaqi tauna Toʼetoyavua Keliso Yaubada ena venuaʼivina.”

36  f  Toluaviayavo wese Ieisu igivenuʼwea ʼabo ʼoine yuyuna imiea iveʼetovaneyea, 37 ta ivoneaya, “ʼEguma oʼa me Diu edi Kini tauʼu una ʼetoyavuiu.”

38 Ta wese ana ʼetoluai debanaya iʼwayavia vonaya,“ʼOloto baʼena me Diu edi Kini”.

39 Ta toluveifana magilafudi taha ʼidiega Ieisu givenuʼwea voneaya, “Nage oʼa Toʼetoyavua, waisa? ʼInega una ʼetoyavuida!”

40 Ta toluveifana iana lugwaeyea vonaya, “Maʼoda oʼa, nage Yaubada ge uda mwaninivei? Mana toidana ada luvine ʼaidegana ineida, 41 ta luvine nana oʼa be yaʼa luaqiaqieda mana itaʼa luveluveifada, ta ʼoloto baʼena ge taha wese ena luveifamo.”

42 ʼInega ʼoloto nana Ieisu voneaya, “Ieisu, tuta nana una ʼevivi mai be una ve-Kini, e ʼinega ge una nuafanigu.”

43 Ta Ieisu voneaya, “Yavona aqiaqieu, oʼa be yaʼa baʼitaga Faladaisi ʼinaya kana toatoa.”

Ieisu ena ʼaliga

(Madiu 27:45-56; Maki 15:33-41; Ioni 19:28-30)

44 Ta babaʼau niʼa vane 12 koloki ʼidewana, ʼinega babaʼau ena simatala ʼweu, ta velovelovana qiduana bwaʼobwaʼoya ʼifoqe tauya ana laba lavilavi ʼedewani 3 koloki ʼinaya. 45  g  Ta Vanue Gwalagwalana gamonaya Sifaufa Gwalagwala Otaqina ana bagina kaleko eabu magilafuyea. 46 ʼInega Ieisu bonana qiduanega gaba vonaya, “Tamagu ye, niboanigu nimauya yahaʼuaʼuya.” Ena vona baʼe ʼinanea ʼinega yawaina gumwala.

47 Ta toluaviayavo edi tovamatana yani qabuna niʼa ʼitea, ʼinega Yaubada awatuboya vonaya, “Vonahaqiaqi, ʼoloto baʼe tunutunuqina.”

48 Ta tomotau qabudi diʼwe nana ʼinaya niʼa ivaʼauta sabi vekova, taudi wese Ieisu iʼitea yawaina niʼa gumwala, ʼinega me edi nuavita qiduana nimadiega lumalumadi itutudi ta iʼevivi edi ʼabagaya. 49 Ta Ieisu enavo be wese vivine dina lova Galiliega iʼabibodea, taudi luluvaia itovotovolo ta yani qabuna ʼifoʼifoqe iʼitea.

Ieisu itavunia

(Madiu 27:57-61; Maki 15:42-47; Ioni 19:38-42)

50 Taha ʼoloto ana wawa Iosefa toatoa, tauna Iudia ʼolotona ta ena ʼabaga goyona Alimatia. Tauna ʼoloto aqiaqina ta Yaubada matanaya tunutunuqina. Baʼe Iosefa nana me Diu edi kaniselayavo ʼidiega, ta baʼebaʼe Yaubada ena ʼEbeluvine weaqina. Lova tutana me Diu edi tovanugwetayavo nuanuadi vonigo Ieisu ida luveʼaligia, ta Iosefa nana edi nuanua ge daʼawahaqiaqiea.

52 Ta Iosefa tauya Failato ʼinaya ʼabo Ieisu ʼwafina weaqina venoqi nuanuana naʼewea. 53 ʼInega Failato awafela ʼabo Iosefa Ieisu ʼwafina ʼetoluai ʼinega ʼewa webuiea ʼabo umea kaleko wadawadaeana ʼinega, ta ʼabiboda aʼuya debaʼunu vauvauna ʼinaya. Ta debaʼunu nana ana ʼita kavona vatuʼubu niʼa ialea dabo qiduana gamonaya. 54 Baʼe yani diavona ʼifoqe ʼaubena ʼebeʼivaʼavaʼata ʼinaya, ta tuta goyona Sabate naveʼale.

55 Ta vivine dina lova Galiliega Ieisu maega imai Ielusalema ʼinaya, e taudi Iosefa italaʼobea ʼabo Ieisu ana debaʼunu ta wese ʼwafina maʼoda iaʼu ʼaiqea iʼitea. 56  h  ʼInega iʼevivi ʼabagaya, ʼabo dedeʼwa meilana aqiaqina iʼivaʼavaʼaia Ieisu ʼwafina weaqina.

ʼInega mahala vulihia Sabate ʼifoqe ta iveyawai mana ʼaubena nana ana luvine nuanuadi ina ʼabibodea.

Copyright information for `MOX