Luke 24

Ieisu ena yaʼitoto ʼevivi

(Madiu 28:1-10; Maki 16:1-8; Ioni 20:1-10)

Mahala vulihia wiki ana ʼaubena nugweta ʼawaʼawai otaqaya vivine dina dedeʼwa ʼiʼivaʼavaʼaina iʼewei ta itauya debaʼunuya. Tuta nana iʼifoqe ʼinega debaʼunu ana ʼauboda dabo niʼau ʼuʼuvekawawa naqona iʼitea. ʼInega gamonaya ilugu, ta Kaiwabu Ieisu ʼwafina iʼita ʼavea.

Ta nawale gamonaya me edi nuavoqana itoatoa, mana ge ida alamania tolaʼai niʼa ʼifoqe. ʼInega lukwayavonega ʼoloto magilafudi ma adi kaleko namanamalidi be simasimatalidi iʼifoqe diʼwedia itovolo. Ta vivine dina imwaniniva qiduana ta tuqatuqadiega isobadi ta ihiwaʼodu bwaʼobwaʼoya. ʼInega ʼoloto dina ivonedia, “Tolaʼai weaqina tomotauna osalisalia toʼaliga edi ʼebetoaya? a  Tauna baʼidia ge datoatoa, ta ʼesi mayawaina niʼa yaʼitoto ʼevivi. Ta lova ena vona ʼimia ona nuaveʼavinia tutana Galili ʼinaya maega otoatoa, mana vonaya, ‘Tomotau Natuna ina veʼineiea tomotau luveluveifadi nimadia be ʼetoluai ʼinaya ina tutuveʼewea, ta ʼaubena vetoina ʼaligega nayaʼitoto ʼevivi.’” E ʼinega vivine dina Ieisu ena vona baʼe inuaveʼavinia.

ʼInega debaʼunu inogea ta itauya Ieisu ana toʼabibodayavo leveni dina ma ediavo ʼidia, ʼabo isimana tolaʼai ʼidewana debaʼunuya ʼidia ʼifoqe. 10 Tovematamagilafu dina taudi Meli Magidala be Ioana be taha wese Meli, tauna Iemesa inana, ta wese vaina vivine maega Ieisu ena yaʼitoto ʼevivi weaqina ana tovaletuyanayavo ivonedi. 11 Ta toʼabibodayavo vivine dina edi vona ge ida vetumaqanei, ta ivonaya vonigo edi vona kavona vona kavokavovo ʼidewani. 12 Ta Fita tovolo vihila tauya debaʼunuya ʼinega ʼita lugu vekova dadana ta kaleko namo ʼitedi ta ge taha wese tolaʼai daʼitei. ʼInega tolaʼai niʼau ʼifoqe matanaya weaqina nuana voqana ʼabo ʼevivi tauya.

ʼOloto magilafudi Ieisu maega iveloba ʼeda Emausa ʼinaya

(Maki 16:12-13)

13 ʼAubena omoʼe ʼinaya Ieisu ana toʼabibodayavo magilafudi itautauya taha ʼabaga ana wawa Emausa ʼinaya. ʼAbaga nana ana luluvai Ielusalema ʼinega kavona ʼeguma ʼawaʼawaia kana tutuvila be ʼawaʼawai nana nuaninaya kana ʼifoqe. 14 Magilafudina nawale itautauya ta iveveqaelia yani diavona niʼa ʼifoqe Ieisu ʼinaya weaqina. 15 ʼInega Ieisu ana ʼaidega ʼidia ʼifoqe ʼabo maega itautauya, 16 ta ge adi fata ina ʼinanei.

17 Ta Ieisu magilafudina vetalaʼaiedi vonedia, “Toyani weaqina oveveqaelia?”

ʼInega iveutovolo ta adi ʼita kavona todou ʼidewana.
18 ʼInega taha ʼidiega ana wawa Kaliofasa Ieisu ena vona veʼiea voneaya, “Wagawaga qabudi imai Ielusalema ʼinaya yani qabuna niʼau ialamania, ta ana ʼita oʼa au ʼaidega ge uda alamania tolaʼai niʼa ʼifoqe ʼaubena toi gumwala ʼidia?”

19 ʼInega Ieisu veʼiedi vonaya, “Isana tolaʼaia?”

ʼAbo taudi ivonaya, “Yani dina Ieisu Nasaleta ʼolotona ʼinaya ʼifoqe. ʼOloto baʼena tauna tovesimasimana taha, ta wese Yaubada be tomotau qabudi matadia ena vonayavo be ena viaqayavo waiwaidi viaqidi.
20 Ta ema toveguba qiduqiduadi be ema tovanugwetayavo ʼoloto nana ikafia ta iveʼineiea Failato ʼinaya, ta tomotau iluvine nuanuadi naʼaliga. Ta ʼabiboda toluaviayavo itutuveʼewea ʼetoluai ʼinaya. 21  b  Ta avetumaqanea vonigo tauna imaʼa me Isileli daʼetoyavuima, ta yani baʼena ʼaubena toi gumwala ʼifoqe.

22 “Ta vaina vivine ʼimega nuama igivevoqania, mana tawadega ʼawaʼawai otaqaya itauya debaʼunuya, 23 ta Ieisu ʼwafina ge ida lobei. ʼInega iʼevivi imai ʼimaya ta ivonema debaʼunuya Yaubada ena tovaleʼewayavo iʼitedi kavona veʼwayoqa. Ta tovaleʼewa dina isimana ʼidia Ieisuna ʼaligega niʼau yaʼitoto ʼevivi mayawaina toatoa. 24  c  ʼInega wese vaina emavo itauya debaʼunu nana ʼinaya ʼabo iʼitea ʼidewana vivine dina edi simana ʼimaya, ta tomotauna ge ida ʼitea.”

25 ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Omiʼa kwavakwavami ta debami ʼiʼwanina, mana tovesimasimana edi vona lova ge oda vetumaqanei. 26  d  Mana isimana aqiaqi edi ʼwayavi ʼinaya vonigo Keliso luaqiaqiea be nugweta visiqa nalobedi ta ʼabiboda nalugu ʼabaga simasimatalina ʼinaya.”

27  e  ʼInega Ieisu veʼale givesimatalia ʼidia taunega weaqina Mosese be tovesimasimanayavo edi bukiavo ʼidiega, ta wese buki qabudi ʼidiega givesimatalia tauna weaqina.

28 Ta tuta goyona ina ʼifoqe ʼabaga Emausa ʼinaya, ʼabo Ieisu vonedi vonaya, “Omiʼa otoatoa, ta yaʼa yatautauya.”

29 ʼAbo taudi inoqiea ivonaya, “Gebu, ge una tauya, baʼidia kana ʼeno, mana tawa velovanea.” ʼInega awafela ta lugu edi vanuea.

30 Edi tuta ʼai ʼinaya Ieisu beledi ʼewei ta weaqina vona lukaiwa, e ʼabiboda gitomwea ʼabo neidi. 31 Omoʼe ʼinaya nuadi ʼeqaʼuya ta Ieisu iʼinanea, tuata ʼidiega ʼwaiva. 32 ʼInega magilafudi taudimo ivonaya, “Vonahaqiaqi, tutana ʼedaya kamaimai ta Buki Nugwenugweina giyavuyavuia weaqida e ʼinega ada lutonova vedumaduma wawasai kavonaya ʼaiwe giwalidaya dasaesaela.”

33 ʼInega itovolo kwayavona ta iʼevivi itauya Ielusalema ʼinaya ta ediavo adi yau leveni ilobedi ta wese toʼabiboda vaina maega. 34  f  Ta leveni dina ivonedi ivonaya, “Vonahaqiaqi, Kaiwabu Ieisu ʼaligega niʼa yaʼitoto ʼevivi, ta wese taunega veʼifoqeyea Saimoni matanaya.”

35 ʼInega wese magilafudi iveʼale isimanea tolaʼai ʼedaya ʼidia ʼifoqe, ta wese maʼoda Ieisu beledi gitomwei be ʼinega iʼinanea weaqina iveluluʼuyayea.

Ieisu ʼifoqe ana toʼabibodayavo ʼidia

(Madiu 28:16-20; Maki 16:14-18; Ioni 20:19-23; Viaqa 1:6-8)

36 Nawale ediavo ʼidia iveveluluʼuya ʼinega Ieisu ʼifoqe nuanidia tovolo ta vonedia, “Ge ona mwaniniva ta toadaumwala yaneineimi!”

37  g  Ta qabudi imwaniniva gegoyo ta ivonaya be otala taha daʼifoqe. 38 Ta Ieisu vonedia, “Tolaʼai weaqina ovenuana magilafu ta wese giwalimi aʼala? 39 Nimagu be ʼaqegu ona ʼitedi, yaʼa baʼe taugu. Ta wese ona gitonovigu mana otala veiʼo geqana ta wese lulu geqana, ta ge ʼedewani ona ʼita lobei yaʼa ʼiguya, mana yaʼa ma ʼwafigu yatoatoa.”

40 Ieisu ena vona baʼe luʼovoia, ʼinega nimana be ʼaqena veʼitedi. 41 ʼInega iqaiawa qiduana ta wese nawale me edi venuana magilafu, ʼinega Ieisu vetalaʼaiedi vonaya, “ʼEvisa ʼabwaga ʼenoʼeno oda neigu eda ʼai?” 42 ʼAbo taha ʼiqana meomeona iʼewei ineia. 43 ʼInega ʼewei ta matadia ʼainia.

44  h  ʼInega vonedi vonaya, “Lova omiʼa maega katoatoa ta yavonemi yani qabuna iʼwayavia weaqigu Mosese ena luvine ʼinaya be tovesimasimana edi bukiavo ʼidia ta wese buki Same ʼinaya naʼifoqe. E ʼinega baʼe ʼitaga edi ʼwayaviavo ana alamani aqiaqi niʼa ʼifoqe.”

45 ʼInega Ieisu nuadi giqaʼuya ʼabo Yaubada ena vona qabuna Buki Nugwenugweina gamonaya ialamani aqiaqiedi. 46 ʼInega vonedia, “Baʼe ʼedewani iʼwayavia ivonaya, ‘Keliso visiqa be ʼaliga nalobedi, ta ʼaubena vetoina ʼinaya ʼaligega nayaʼitoto ʼevivi, 47 ʼinega ana wawega ina veʼale Vale Aqiaqina ina lugaihiea Ielusalema ʼinega be diʼwe qabudi bwaʼobwaʼoya ʼidia, be tomeqabu ina nuagivila e Yaubada edi luveifana nanuataqodi.’ 48  i  Ta omiʼa baʼe yani diavona niʼa oʼitedi, ʼinega ona simana ʼifoqeyedi tomotau qabudi ʼidia. 49  j  Ta yavonemi, yaʼa nawale mahalega Niboana Gwalagwalana ena vetunei ʼimia, lova Tamagu ena vona fofofola ʼidewani. Ta omiʼa Ielusalema ʼinaya ona baʼebaʼe ana laba Yaubada ʼinega waiwai ona ʼewa nugwetea.”

Ieisu vaneqa mahalaya

(Maki 16:19-20; Viaqa 1:9-11)

50 Ieisu ena vona baʼe luʼovoia ʼinega ʼebeʼewedi maega itauya Bedani ʼinaya. ʼInega nimana silagaia ta vona veyolubedi. 51 Ta nawale vonavona veyolubedi ʼinega veʼale vaneqa ta Yaubada ʼebeʼewei vaneyea mahalaya. 52 ʼInega Ieisu ana toʼabibodayavo ihiwaʼodu ʼinaya ta iawahawatuboya, ta ʼabiboda me edi qaiawa iʼevivi itauya Ielusalema ʼinaya. 53 Ta tuta qabuna Vanue Gwalagwalana ʼinaya itoatoa ta Yaubada iawahawatuboya.

Copyright information for `MOX