Luke 3

Ioni Togivebabitaiso ena lugaihi

(Madiu 3:1-12; Maki 1:1-8; Ioni 1:19-28)

Toluvine qiduana Sisa Taibilia me Loma edi ʼebeluvine niʼa luluvinea yaʼwala 15 ʼinaya, ta ʼayanaya Fonitio Failato diʼwe Iudia ana gavana, ta Elodi Anitifasi diʼwe Galili ana toluvine, ta tuana Filifi diʼwe Itulia be Tilakonitia adi toluvine, ta Lisania diʼwe Abileni ana toluvine. Ta baʼe toluvine diavona edi tuta luvine ʼinaya toveguba qiduqiduadi Anasa be Kaiafa wese itoatoa, ta edi tuta ʼinaya Yaubada ena vona mai Sakalaia natuna Ioni ʼinaya tuta nana diʼwe tomotau geqana ʼinaya toatoa. a  ʼInega Ioni tovolo tauya goʼila Iolidani diʼwenavo ʼidia ʼinega tomotau qabudi lugaihi ʼidia vonaya, “Emi ilivu luveifana ʼidiega ona nuagivila ta ena givebabitaisomi be ʼinega Yaubada emi luveifana nanuataqodi.”

b  ʼIdewani Buki Nugwenugweina ʼinaya tovesimasimana Aisea simana ʼifoqeyea vonaya,

“Tovegabagaba taha diʼwe ʼavaʼavaya
bonana qiduana ʼinega vonaya,
‘Kaiwabu ena ʼeda ona qadalia
ta ona givetuvetunuqia.
Ta bwanaga qabudi
ona aledi be ina vedumiʼa,
ta ʼawagou qabudi ona yamunidi,
ta wese ʼeda komwakomwadi
ona givetunutunuqidi
ta wese ʼeda ʼawaʼawagoudi
ona luvuyovuyoidi.
Ta ʼinega tomotau qabudi
Yaubada ena ʼetoyavua ina ʼitea.’”
c  ʼInega tomotau qabudi itauya Ioni ʼinaya sabi babitaiso ta Ioni nana vonedi vonaya, “Omiʼa touʼava ʼidewana mwata natunavo! Ta onuaia vonigo nawale Yaubada ena gamohoqala ʼinega ona dena, waisa? Ta togama vonemi? d  ʼInega luaqiaqiemi be emi nuagivila aqiaqi ona veʼitayea emi ilivu aqiaqidi ʼidiega, ta ge ona vonaya, ‘Imaʼa Ebelamo ʼaqegiginavo ʼinega Yaubada nanuakolokoloyema.’ Gebu otaqa! Yavona aqiaqiemi, Yaubada ana fata ami luseana dabo baʼe ʼidiega Ebelamo ʼaqegiginavo naʼivaʼavaʼaidi. e  Ta ʼeguma emi ilivu ge aqiaqidi nawale Yaubada naluvematasabumi ʼidewani ʼaiwe ʼeguma ge navuaqa aqiaqi nawale tomotau ina talaqa yavulei be ʼaiwe ʼalaʼalata ʼinaya ina felei naʼalaia.”

10 ʼInega qabudi Ioni ivetalaʼaiea ivonaya, “Isana maʼoda ana viaqa ʼaiqa?”

11 Ta Ioni vonedi vonaya, “ʼEguma toga oʼa au kaleko magilafudi ta iau ge ana kalekomo, e ʼinega taha una neia. Ta wese ʼidewani ʼeguma toga au ʼabwaga ʼeala e ʼinega dibuna iau una neia.”

12  f  Ta wese vaina takesi ana toʼewayavo imai sabi babitaiso, ta ʼinega Ioni ʼinaya wese ivetalaʼaiea ivonaya, “Toveʼita, imaʼa maʼoda ama luvine?”

13 ʼInega Ioni vonedia, “Takesi ana luvineyega mane ona ʼewea tomotau ʼidiega, ta ge taumiega luvetomana ona aʼui be ona ʼeweʼewei.”

14 Ta wese vaina toluavia ivevetalaʼaiea ivonaya, “Ta imaʼa maʼoda ama luvine?”

ʼInega Ioni vonedi vonaya, “Omiʼa ami veʼia niʼau ami fata ta weaqidi ona qaiawa. Ta ge uʼavega be givemwaninivega ana luvetomana ona ʼeweʼewei.”

15 Ta tomotau me edi vetumaqana lova ʼinega ibaʼebaʼe Toʼetoyavua Keliso ena mai weaqina. Ta Ioni iʼitea ʼinega qabudi ivenuana magilafu ta ivonaya, “Nage tauna Toʼetoyavua nana nage gebu?”

16  g  ʼInega Ioni vonedi vonaya, “Yaʼa goʼilega ena givebabitaisomi ta taha ʼoloto ʼabibodaguyega maimai be Niboana Gwalagwalana ta wese ʼaiwe ʼalaʼalata ʼinega nagivebabitaisomi. Tauna qidua vaʼinena, ʼinega ge daluaqiaqiegu be ana ʼaqeyafayafa ena giyavui. 17 Ta ʼoloto baʼe ena daimayega witi nagivutuqidi be vuaqina nahavuta ʼaideganaya ʼinega ʼabiboda vuaqina aqiaqidi navedododi ena sailakaya, ta qainina ʼaiwe ʼalaʼalata vatayana ʼinaya naʼalaidi.”

18 Ta wese vona qabuna ʼinega Ioni tomotau qabudi vebibinedi ta wese vale aqiaqina lugaihiea ʼidia. 19  h  Ta wese Ioni kini Elodi lugwaeyea, mana tauna tuana moqanena adi wawa Elodiasa vaqidi. Ta wese vaina ena ilivu luveifana weaqina lugwaeyea. 20 ʼInega Elodi diana vilei ta Ioni vanue ʼebeyoqona ʼinaya aʼuluguyea. Vonahaqiaqi, Elodi ilivu luveifana qabudi niʼa viaqidi, ta baʼe yani nana ʼinega Elodi wese taha luveifana viaqia.

Ioni Ieisu givebabitaisoya

(Madiu 3:13-17; Maki 1:9-11)

21 Ioni tomotau qabudi nawale gigivebabitaisodi, ʼinega wese Ieisu givebabitaisoya. Ta yani baʼe nugweta ʼifoqe ta ʼabibodanaya Elodi Ioni aʼuluguyea vanue ʼebeyoqona ʼinaya. Ta tuta nana Ieisu Yaubada ʼinaya vevenoqi ʼinega mahala ʼelalamia, 22  i  ta Niboana Gwalagwalana ana ʼita ʼidewani malasi webui mai Ieisu ʼinaya. ʼInega taha bona mahalega mai vonaya, “Oʼa Natu Otaqigu, ta weaqiu yaqaiqaiawa qiduana ta yaveveyolubeu.”

Ieisu ʼaqegiginavo weaqidi

(Madiu 1:1-17)

23  j  Ieisu ana yaʼwala 30 ʼidewani niʼa lobea, ʼinega ana veyoveyoa tomotau ʼidia veʼale viaqidi. Ta tomotau iʼinanea vonigo tauna tamana Iosefa,

    • ta Iosefa tamana Eli,
24 ta Eli tamana Matadi, ta Matadi tamana Libai, ta Libai tamana Meliki, ta Meliki tamana Ianai, ta Ianai tamana Iosefa, 25 ta Iosefa tamana Matadaya, ta Matadaya tamana Emosi, ta Emosi tamana Neumi, ta Neumi tamana Esili, ta Esili tamana Nagai, 26 ta Nagai tamana Mati, ta Mati tamana Matadaya, ta Matadaya tamana Semeni, ta Semeni tamana Ioseki, ta Ioseki tamana Ioda, 27 ta Ioda tamana Ioanai, ta Ioanai tamana Lisa, ta Lisa tamana Selubabela, ta Selubabela tamana Salatieli, ta Salatieli tamana Neli, 28 ta Neli tamana Meliki, ta Meliki tamana Adi, ta Adi tamana Kosami, ta Kosami tamana Elimadami, ta Elimadami tamana Eli, 29 ta Eli tamana Iosua, ta Iosua tamana Eliesa, ta Eliesa tamana Iolima, ta Iolima tamana Matadi, ta Matadi tamana Libai, 30 ta Libai tamana Simioni, ta Simioni tamana Iuda, ta Iuda tamana Iosefa, ta Iosefa tamana Ionami, ta Ionami tamana Eliakimi, 31 ta Eliakimi tamana Melea, ta Melea tamana Mena, ta Mena tamana Matata, ta Matata tamana Nedani, ta Nedani tamana Deibida, 32  3:32 Lud 4:17-22 ta Deibida tamana Iese, ta Iese tamana Obedi, ta Obedi tamana Boasa, ta Boasa tamana Salimoni, ta Salimoni tamana Nasoni, 33 ta Nasoni tamana Aminadaba, ta Aminadaba tamana Adamina, ta Adamina tamana Ani, ta Ani tamana Esiloni, ta Esiloni tamana Felesi, ta Felesi tamana Iuda, 34 ta Iuda tamana Iakobo, ta Iakobo tamana Aisake, ta Aisake tamana Ebelamo, ta Ebelamo tamana Tila, ta Tila tamana Naoli, 35 ta Naoli tamana Selugi, ta Selugi tamana Leu, ta Leu tamana Felegi, ta Felegi tamana Ibeli, ta Ibeli tamana Sila, 36  3:36 Nug 11:10-26 ta Sila tamana Kenani ta Kenani tamana Afakisadi, ta Afakisadi tamana Semi, ta Semi tamana Noa, ta Noa tamana Lemeki 37 ta Lemeki tamana Metusela, ta Metusela tamana Inoki, ta Inoki tamana Ieledi, ta Ieledi tamana Malaleli, ta Malaleli tamana Kenani, 38  3:38 Nug 4:25-26 ta Kenani tamana Inosi, ta Inosi tamana Seti, ta Seti tamana Adama, ta Adama tamana Yaubada.
Copyright information for `MOX