Luke 4

Seitani Ieisu sitonovia

(Madiu 4:1-11; Maki 1:12-13)

Niboana Gwalagwalana Ieisu niʼa luveagatunaʼia, ʼinega Iolidaniega ʼebeʼewea tauyea diʼwe ʼavaʼavaya. ʼInega ʼaubena be velovelovana 40 ʼidia Seitani Ieisu sitonovia vonigo Ieisu dagivebeʼuyea. Ta ʼaubena diavona ʼidia Ieisu ge daʼaiʼai, ʼinega botana qiduana lutonovia.

Ta Seitani Ieisu voneaya, “ʼEguma oʼa Yaubada Natuna dabo baʼena una vonei naveʼabwaga.”

a  ʼInega Ieisu vona ʼeviviea vonaya, “Gebu, mana Buki Nugwenugweina ʼinaya taha vona ʼenoʼeno vonaya, ‘Tomotau yawaidi gebu ʼabwaganamo ʼinega ina lobei.’”

ʼInega Seitani Ieisu ʼebeʼewei iʼwatovu taha bwanaga qiduana debanaya ta omoʼe ʼinaya bwaʼobwaʼo ena diʼwe qabudi lukwayavonega veʼitea ta voneaya, “Baʼe diʼwe diavona adi ʼita aqiaqi otaqidi ena neiu ʼeguma ʼiguya una iwaʼodu, mana qabuna egu ʼebeluvine, ta ʼeguma toga nuanuagu ena neia, e ana fata ena neia.”

b  Ta Ieisu vona ʼeviviea vonaya, “Gebu, mana Buki Nugwenugweina gamonaya luvine ʼenoʼeno vonaya, ‘Eu Kaiwabu Yaubada ana ʼaidega ʼinaya una iwaʼodu, ta wese una vetofewa ʼinaya.’”

ʼInega Seitani wese Ieisu ʼebeʼewei tauyea Ielusalema ʼinaya, ta Vanue Gwalagwalana deba otaqinaya vaneqea ta voneaya, “ʼEguma oʼa Yaubada Natuna, baʼe ʼinega una fifieu una webui ta ge una veilaqe. 10  c  Mana Buki Nugwenugweina simana vonaya,

‘Yaubada ena tovaleʼewayavo
naluvinedi ina ʼitamakiu.
11 Ta wese ena tovaleʼewayavo
ina ʼalagamoiu ʼinega ʼaqeu
gebu navelubai daboya.’”
12  d  Ta Ieisu veʼiea vonaya, “Buki Nugwenugweina vonaya, ‘Eu Kaiwabu Yaubada ge una sitonovi!’”

13  e  Tutana Seitani ena sitonova qabuna Ieisu ʼinaya luʼovoia, ʼinega nogei ta tauya, ta mali tuta ʼinaya wese naʼevivi namai.

Ieisu ena viaqa diʼwe Galili ʼinaya veʼale

(Madiu 4:12-17; Maki 1:14-15)

14 ʼInega Ieisu Niboana Gwalagwalana ena waiwaiega ʼevivi tauya diʼwe Galili ʼinaya, ta omoʼe ʼinaya valena yawala ʼabaga taha taha ʼidia. 15 ʼInega me Galili edi vanue tafwalolo ʼidia veʼita, ta tomotau qabudi iawatuboya.

Me Nasaleta Ieisu inogea

(Madiu 13:53-58; Maki 6:1-6)

16 Ta ʼabiboda mai Nasaleta ʼinaya, omoʼe ʼabaga nana ʼinaya lova vekilakai. ʼInega Sabatea lugu vanue tafwaloloya, mana tauna ena ilivu ʼidewani. ʼInega yaʼitoto Buki Nugwenugweina sabi avona. 17 ʼInega tovesimasimana Aisea ena ʼwayavi ineia, ʼabo tanaia ta ʼwayavi nana lobea vonaya,

18  f  “Kaiwabu Niboanina ʼiguya toatoa,
mana tauna venuaʼivinegu
be luvetunegu yamai
vale aqiaqina sabi simanina lukwalukwa ʼidia.
Ta yoqoyoqonidi wese vetunegu ʼidia,
adi ʼetoyavua weaqina sabi simanina.
Ta wese vetunegu matadi kwayakwayana
ʼidia sabi giveaqiaqidi.
Ta wese luvetunegu
totoa vita ʼidia sabi ʼetoyavuidi
adi aviayavo nimadiega,
19 ta wese yamai
Kaiwabu ena nuakolokolo sabi simanina ʼimia
vonigo ana tuta niʼa ʼifoqe.”
20 Ta Ieisu niʼa ʼwayavi diavona avo ʼovoidi ʼabo nunumia, ʼinega buki ana toʼitamaki nei ʼeviviei ta toabui. Ta tovineneqa qabudi nuadi ʼewea ta ivekova makimakia, 21 ʼinega vonedi vonaya, “Vona baʼe yahavoavodi lova imaduʼwayavia niʼau onoqolia, ta baʼe ʼitagana ana aqiaqi niʼa ʼifoqe ʼimia.”

22  g  ʼInega tomotau qabudi Ieisu iʼawahaqiaqiea ta nuadi voqana qiduana ena vona aqiaqidi weaqina ta ivonaya, “ʼOloto baʼe Iosefa natuna waisa, ʼinega maʼoda baʼe yanidiavo ana fata?”

23 ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Niʼa yahalamanimi nawale vona sesebai baʼe ʼinega ona voneguya, ‘Oʼa tovevihiqa adi togiveaqiaqi, ʼinega tauʼu una giveaqiaqieu!’ Ta wese ona voneguya, ‘Viaqa waiwaidi ʼabaga Kafaneumi ʼinaya uviaqidi, ʼinega ʼidewana wese baʼidia eu ʼabagaya una viaqidi.’”

24  h  Ta Ieisu wese vonedi vonaya, “Yavona aqiaqiemi, tovesimasimana taha ena ʼabaga ana totoayavo ʼidiega ge taha ʼawahaqiaqi dalobea. 25  i  Ta ona nuaveʼavinia lova Yaubada gebu Ilaitia davetunei taha Isileli vavinena ʼinaya tutana kulaka qiduana ʼifoqe ta yaʼwala toi ta waiʼena sikisi gamonaya ge taha ʼwei dawebui. 26  j  Ta ʼesi taha wadaʼe ʼabaga Salefati ʼinaya diʼwe Saidoni gamonaya Yaubada Ilaitia vetunei sabi ʼitamakidi. 27  k  Ta wese tovesimasimana Ilaisa
4:27Ilaisa“Elisah” - tauna Yaubada ena tovesimasimana diʼwe Isileli gamonaya. (1Kin 19:16-21, 2Kin 2:1-25)
ena tutaya tomotau qabudi ʼwagoʼwagoidi Isileli ʼinaya itoatoa. Ta gebu taha toga ʼidiega daveaqiaqi, ta ana ʼaidega Silia ʼolotona Yaubada giveaqiaqiea, ana wawa Nemani
4:27Nemani“Naaman” - tauna diʼwe Silia ʼolotona ta toluavia adi tovamatana ta ʼwafina ʼwagoʼwagoina.
. Mana Yaubada wese taudi ge me Diu nuakolokoloyedi.”

28 Ieisu ena vonayavo baʼe ʼidiega totafwalolo qabudi diadi vevilea. 29 ʼInega itovolo ʼabo Ieisu ikafia ta ʼabagega ilihi ʼifoqeyea itauyea edi ʼabaga ana bwanaga ʼinaya, ʼabo bwanaga debanaya ivetovoloi ta vonigo ida ʼauefalei dabega dabeʼu. 30 Ta tauna qabu diavona wanaidi ta nuanidiega tauya.

Ieisu taha ʼoloto giveaqiaqiea niboana veifana ʼinega

(Maki 1:21-28)

31 ʼInega ʼabiboda webui ʼabaga Kafaneumi ʼinaya diʼwe Galili gamonaya, ta Sabatea veʼale tomotau veʼitedi. 32  n  Ta tomotau qabudi nuadi voqana ena veʼita weaqina, mana me ena luvine ta wese me ena waiwai veveʼitedi.

33 Ta vanue tafwalolo ʼinaya taha ʼoloto toatoa niboana luveifana niʼa ʼwahalia, ta bonana qiduanega gaba vonaya, 34 “Ei Ieisu, oʼa Nasaleta ʼolotona, ta tolaʼai weaqina umai ʼimaya? Nage nuanuau una giveluveifema, waisa? Niʼa yahalamaniu, oʼa Yaubada Natuna Gwalagwalana.”

35 Ta Ieisu luvinea vonaya, “Uluaʼu, ta ʼoloto benaʼe ʼinega uwebui mai!” ʼInega qabu matadia niboana luveifana ʼoloto nana ʼabifelei beʼu bwaʼobwaʼoya, ta ʼinega niboana nana ʼifoqe mai, ta ʼoloto nana ge daveilaqe.

36 ʼInega qabudi yoʼalidi ʼabo taudiega ivetalaʼaiedi ivonaya, “Maʼoda ʼidewani veʼita baʼe? Tauna me ena luvine ta wese me ena waiwai, ʼinega ena vonega niboana luveifadi luvinedi iʼifoqe.” 37 ʼInega Ieisu Valena yawala dadana Galili diʼwenavo ʼidia.

Ieisu tovevihiqa qabudi giveaqiaqiedi

(Madiu 8:14-17; Maki 1:29-34)

38 ʼInega Ieisu vanue tafwalolo ʼinega webui tauya Saimoni ena vanuea ta lugu. Ta Saimoni lawana ivevihiqa ʼwafidi luʼweaʼweava. ʼInega Ieisu inoqiea sabi iuladi. 39 ʼInega Ieisu lugu ta tunuwebui tovevihiqa dina ʼidia ta vihiqa nana luvinea. ʼInega ʼwafidi ena luʼweaʼweava awala. Ta lukwayavonega itovolo ʼabo adi ʼabwaga iʼivaʼavaʼaia.

40 Tutana babaʼau niʼa liaʼunuva ʼinega tomotau edi tovevihiqayavo adi vihiqa taha taha iʼebeʼewedi imiedi Ieisu ʼinaya. Ta Ieisu tovevihiqa ʼaidega ʼaidega nimanega gitonovidi ʼabo iveaqiaqi. 41  o  Ta wese tomotau qabudi ʼidiega niboana luveifadi iʼifoqe ta ivegabagaba ivonaya, “Oʼa Yaubada Natuna!”

ʼInega Ieisu awatayedi ge ʼedewani ina vona ʼaiqa, mana niʼa ialamania tauna Toʼetoyavua nana Yaubada ʼinega.

Ieisu lugaihi ʼabaga taha taha ʼidia

(Maki 1:35-39)

42 Ta niʼa mahala vulihia ʼinega Ieisu ʼabaga nana nogei ta tauya diʼwe tomotau geqana ʼinaya. Ta tomotau qabudi Ieisu isalia, ta tutana ilobea ivonea ivonaya, “Gebu una nogema ta oʼa maega kana toatoa.”

43 ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Vaina wese ʼabaga ʼidia ena tauya be Yaubada ena ʼEbeluvine valena ena lugaihiea, mana tauna weaqina Yaubada vetunegu yamai.”

44  p  ʼInega tutuvila tauya Iudia ʼabaganavo qabudi ʼidia, ta edi vanue tafwaloloyavo gamodia lugaihi dadana.

Copyright information for `MOX