Mark 11

Ieisu ena lugu Ielusalema ʼinaya

(Madiu 21:1-11; Luke 19:28-40; Ioni 12:12-19)

Ieisu ma ana toʼabibodayavo tuta goyona ina lugu ʼabaga qiduana Ielusalema ʼinaya. Ta tutana iʼifoqe ʼabaga goyogoyona Bedifegi ta wese Bedani ʼidia bwanaga Olibe ʼinaya, ʼinega Ieisu ana toʼabiboda magilafudi luvetunedi, ta vonedi vonaya, “Ona tauya taha ʼabaga ʼiawamia ta tutana ona ʼifoqe ona ʼitea yubai doniki kekeyavauna yoqoyoqonina toatoa, ge taha toga lova dagelu tonovi. ʼInega ona liʼami ona miea baʼidia. ʼEguma taha toga navetalaʼaiemi navonaya, ‘Tolaʼai weaqina doniki oliʼaliʼami?’ ʼInega omiʼa ona voneaya, ‘Kaiwabu nuanuana ta nawale naveʼevivia namai.’”

ʼInega magilafudi itauya ta doniki nana yoqoyoqonina ilobea tovotovolo ʼeda nanavinaya taha vanue masuʼedaninaya. Doniki nana niʼa iveʼale iliʼaliʼami, ta ʼinega vaina tomotau diʼwedia itovotovolo ivetalaʼaiedi ivonaya, “Tolaʼai weaqina doniki oliʼaliʼami?”

ʼInega magilafudi totoa ʼabaga ivonedi tolaʼai Ieisu niʼa vonedi ʼidewani. ʼInega doniki nana iawafelea ta magilafudina iʼebeʼewei itauyea Ieisu ʼinaya. Ta adi kwakwalufai ivataʼia ta doniki nana gwavunaya itaʼulia, ta Ieisu gelu. ʼInega tomotau qabudi wese adi kwakwalufaiega ʼeda itaʼulia. Ta wese vaina tomotau ʼaiwe laqana vaoqega idaʼedi ta ʼinega ʼeda itaʼulia. a  Vaina tomotau Ieisu inugwetea ta wese vaina iʼabibodea, ta qabudi ikolukolua ivonaya,

“Osana, osana! Kaiwa qiduana!
Yaubada, nuanuama tauna maimai Kaiwabu ana wawega una vona veyolubea.
10 Aqaiawa qiduana mana nawale
tubuma Deibida ena ʼEbeluvine naʼifoqe.
ʼInega Yaubada Toatoa Vanena
ʼevosiega ahawahawatuboya.”
11 Ieisu niʼa ʼifoqe Ielusalema ta lugu Vanue Gwalagwalana ʼinaya, ta yani qabuna ʼeloʼitedi. Ta niʼa velavilaviea ʼinega Tuwelo dina maega iʼevivi Bedani ʼinaya sabi veyawai.

Ieisu ʼalaʼai vona veʼalatea

(Madiu 21:18-19)

12 Ta niʼa mahala ahalia ʼinega Bedani inogea ta wese iʼevivi itautauya Ielusalema weaqina, ta ʼedaya Ieisu botana. 13  b  ʼInega tufwana luluvaiega ʼalaʼai ʼwaena ʼitea, ʼinega vanaqo diʼwenaya ta nuanuana vuaqina nalobea. Ta ge taha vuaqina daʼitei ta ʼwae ʼavaʼavana, mana ge ʼalaʼai ena tuta vuaqa. 14 ʼInega Ieisu ʼaiwena vona veʼalatea vonaya, “Tuta maimai ʼinaya ge taha tuta una vuaqa ʼevivi be tomotau ina ʼai.” Ta Ieisu ana toʼabibodayavo vona nana inoqolia.

Ieisu tovegimwane ʼwavinidi Vanue Gwalagwalana ʼinega

(Madiu 21:12-17; Luke 19:45-48; Ioni 2:13-22)

15 Ieisu ma ana toʼabibodayavo niʼa iʼifoqe Ielusalema ʼinaya. ʼInega lugu Vanue Gwalagwalana ʼinaya ta tovegimwane be wese togimwane ʼwavinidi iʼifoqe. Ta mane ana tosenisiavo edi ʼebeaʼu ʼeʼaubuinidi ta wese bunebune adi tovegimwaneavo edi ʼebetoa ʼeʼaubuinidi. 16 ʼInega tomotau ʼetobodedi ge wese taha toga me ena kulufa nalugu Vanue Gwalagwalana ʼinaya sabi vegimwane. 17  c  ʼInega veʼitedi vonaya,

“Buki Nugwenugweina gamonaya
Yaubada ena vona ʼwayaʼwayavina vonaya,
‘Egu vanue ina gabea vanue ʼebevenoqi
tomotau qabudi weaqidi.
Ta omiʼa ogivilea tovanawala adi vatuʼubu.’”
18  d  Ta toveguba qiduqiduadi be wese luvine ana toveʼitayavo Ieisu ena vona baʼe inoqolia, ʼinega imwaninivea, mana tomotau nuadi ʼewea ena veʼita weaqina. Ta adi ʼaidega idima govaqa maʼoda ʼinega Ieisu ina luveʼaliga ʼaiqei. 19 Ta niʼau babaʼau liaʼunuva ʼinega Ieisu ana toʼabibodayavo maega Ielusalema inogea.

Vetumaqana ena waiwai

(Madiu 21:20-22)

20 Ta mahala ahalia Ieisu ma ana toʼabibodayavo iʼevivi itautauya Ielusalema weaqina. ʼInega ʼedaya ʼaiwe ʼalaʼai iʼitea galunega be webui kwalamina ʼinaya qabuna niʼa kwavuqa. 21 ʼInega Fita Ieisu ena vona nuaveʼavinia ta voneaya, “Toveʼita, uʼitei! ʼAiwe nana goluanaya uvona veʼalatea niʼa kwavuqa!”

22 ʼInega Ieisu voneaya, “Yaubada ona vetumaqanea! 23  e  Yavona aqiaqiemi, ʼeguma me emi vetumaqana ʼinega bwanaga omoʼe ona voneaya, ‘Utovolo utoaiqo mwadeʼwaya!’ ta ge ona venuana magilafu, e ʼinega emi vona namatayagea. 24  f  ʼInega yavona aqiaqiemi, ʼeguma me emi vetumaqana taha yani weaqina ona venoqi, e ʼinega Yaubada ana fata yani nana naneimi. 25  g  Ta tutana ona venoqi Yaubada ʼinaya e nugweta tomotau ona nuataqodi edi luveifana ʼimia weaqina, be yaqisa Tamami mahalaya omiʼa wese emi luveifana nanuataqodi.”
11:26Maki ena buki taunega ʼwayavia, ta ʼabiboda vaidi toʼwayavi buki nana iʼwayavi ʼeviviea, ʼinega vaidi laba 26 wese iaʼuya, ta ana noqola baʼe ʼidewani: “Ta ʼeguma tomotau ge ona nuataqodi, ʼinega Tamami mahalaya ge wese nanuataqomi emi luveifana weaqina.”


Ieisu ivetalaʼaiea ena luvine ʼiuna

(Madiu 21:23-27; Luke 20:1-8)

27 Ieisu ma ana toʼabibodayavo wese iʼevivi imai Ielusalema. Ta Ieisu Vanue Gwalagwalana ʼatamaninaya luluyaba dadana, ʼinega toveguba qiduqiduadi be luvine ana toveʼitayavo ta wese ʼabaga ana tovanugwetayavo imai ʼinaya. 28 ʼInega Ieisu ivetalaʼaiea ivonaya, “Ei, oʼa toga ena luvineyega tovegimwaneavo uʼwavi ʼifoqeyedi? Ta wese togama eu luvine neiu ʼinega baʼe ʼidewana uviaviaqa ʼaiqa?”

29 ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Nugweta ena vetalaʼaiemi be ʼeguma ona veʼiea, e ʼinega wese yaʼa ena vonemi egu luvine weaqina. 30 Egu vetalaʼai baʼe, togama ena luvineyega Ioni tomotau givebabitaisodi, nage mahalega nage tomotau ʼidiega?”

31 ʼInega taudiega iveveqae ivonaya, “ʼEguma kana vonaya, ‘Mahalega’, ʼinega nawale navona ʼevivieda navonaya, ‘Tolaʼai weaqina Ioni ge oda vetumaqanei?’ 32 Ta ʼeguma kana vonaya, ‘Tomotau ʼidiega’, e nawale tomotau qabudi ina nualuveifa ʼidaya, mana qabudi Ioni iʼawahaqiaqiea tauna tovesimasimana aqiaqi.” 33 ʼInega Ieisu ivona ʼeviviea ivonaya, “Imaʼa ge ada alamania.”

ʼInega Ieisu vonedia, “ʼEguma omiʼa egu vetalaʼai ge oda veʼiei, e ʼinega yaʼa wese ge ena vonemi togama ena luvine ʼinega baʼe ʼidewani yaviaviaqa ʼaiqa.”

Copyright information for `MOX