Mark 15

Ieisu imiea gavana Failato ʼinaya

(Madiu 27:1-2, 11-14; Luke 23:1-5; Ioni 18:28-38)

a  Manu bodobodoya toveguba qiduqiduadi be ʼabaga ana tovanugwetayavo be luvine ana toveʼitayavo ta wese kanisela qabudi itoa vaʼauta iveveqae Ieisu weaqina. Veqae gumwala, ʼinega edi nuanua ʼaideganega luvine iaʼuya ta Ieisu nimana iyoqonia itauyei ta ineiea me Loma edi gavana Failato nimanaya, tauna diʼwe Iudia ana toluvine.

ʼInega Failato Ieisu vetalaʼaiea vonaya, “Nage oʼa me Diu edi Kini?”

Ta Ieisu veʼiea vonaya, “Niʼa uvona ʼidewana.”

Ta toveguba qiduqiduadi Ieisu iveʼewea yani taha taha ʼidiega. ʼInega wese Failato Ieisu vetalaʼaiea vonaya, “Tomotau baʼe yani ʼeala weaqidi iveʼeweu, ta tolaʼai weaqina ge uda vona veʼiedi?”

b  Ta tua Ieisu edi veʼewayavo ʼinaya ge taha tuta daveʼiedi, ʼinega Failato nuana voqana agona.

Failato Ieisu awafelea ina luveʼaligia

(Madiu 27:15-26; Luke 23:13-25; Ioni 18:39-19:16)

Yaʼwala ʼaidega ʼaidega ʼAuvivia Sagalina ana tuta ʼinaya diʼwe Iudia ana gavana ena ilivu baʼe ʼidewana. Vanue ʼebeyoqonega taha ʼoloto nayavuia naʼifoqe tomotau edi nuanua ʼinega. Tutana ʼinaya toluveʼaliga taha ana wawa Balabasi ma enavo itoatoa vanue ʼebeyoqona gamonaya. Taudi ge nuadi me Loma ina luvinedi, ʼinega lova vaina ifofolidi. ʼInega luvine niʼa ilobea luveʼaliga weaqina.

ʼInega tomotau qabudi ivaʼauta imai gavana Failato ʼinaya ta ivoneaya, “Taha ʼoloto una yavuia ʼimaya vanue ʼebeyoqona ʼinega ʼidewana yaʼwala ʼaidega ʼaidega uviaviaqa ʼaiqa, waisa?”

ʼInega Failato vonedia, “Nage nuanuami me Diu edi Kini ena ʼetoyavuia ʼimia?” 10 Failato ena vetalaʼai ʼidia ʼidewana mana niʼa alamania toveguba qiduqiduadi Ieisu iveʼifiʼifiea ʼinega nuanuadi ina luveʼaligia. 11  c  Ta toveguba qiduqiduadi tomotau qabudi nuadi igiqaʼuya, mana nuanuadi Balabasi ina ʼinanea, ta Ieisu gebu.

12 ʼInega Failato tomotau qabudi vetalaʼaiedi vonaya, “Ta ʼeguma Balabasi ena ʼetoyavuia ʼimia, ʼinega maʼoda ena viaqa ʼaiqa tauna ogabea me Diu edi Kini weaqina?”

13 Ta qabudi igaba vane ivonaya, “ʼEtoluai ʼinaya una tutuveʼewea!”

14 ʼInega wese Failato vetalaʼaiedi vonaya, “Tolaʼai ena luveifana?”

ʼInega wese igaba vane ta bonadi agonega ivonaya, “Una tutuveʼewea, una tutuveʼewea!”

15 ʼInega Failato tomotau adi giveqaiawa weaqina Balabasi yavuia ʼidia. Ta ena luvineyega Ieisu wayo metametanega ivunuqa dadanea, ta ʼabiboda Failato veʼineiea me Loma toluaviayavo ʼidia sabi tutuveʼewana.

Toluaviayavo Ieisu igivenuʼwea

(Madiu 27:27-31; Ioni 19:2-3)

16 ʼInega toluaviayavo Ieisu itauyea edi vanue ʼebetoavaʼauta ʼinaya gavana Failato ena ʼabaga qiduana gamonaya, ta ediavo qabudi igaba vaʼauqidi imai. 17 ʼInega taha kaleko kuena qimwaqimwalina ʼinega Ieisu ivekalekoya, ta wese ana biatuli talitaliega iviaqia ta ʼunuʼununaya iaʼuya. 18 Ta givenuʼwega iʼamayabea ivonaya, “Kaiwa, kaiwa me Diu edi Kini!” 19 Ta ʼabiega ana kiaya ilavulavua ta wese iʼegidagidaʼwea. Be wese tuqatuqadiega isobadi ta givenuʼwega ihiwaʼodu ʼinaya. 20 Tuta nana Ieisu igivenuʼwea gumwala, ʼinega kaleko qimwaqimwalina iʼewa yavulei ta tauna ana kalekoyega ivekaleko ʼeviviea. Ta ʼinega iʼewa ʼifoqeyea itauyea sabi tutuveʼewana.

Ieisu itutuveʼewea ʼetoluai ʼinaya

(Madiu 27:32-44; Luke 23:26-43; Ioni 19:17-27)

21  d  Tutana itautauya ʼedaya ʼinega taha Sailini ʼolotona ilobea maimai ena ʼabagega Ielusalema ʼinaya. Ana wawa Saimoni, tauna Alekisana be Lufoso tamadi. Ta toluavia dina iluvetunea Ieisu ana ʼetoluai naʼavalea. 22 ʼInega Ieisu itauyea taha ʼabaga ana wawa Goligota ʼinaya, ta wawa nana ana alamani “ʼUnuʼunu ana ʼabaga”. 23 ʼInega ʼoine be mulo maega iwayavilea ta Ieisu ineia vonigo danuma be yaqisa ge yuvaqa qiduana nalutonovi, ta Ieisu noga.

24  e  Tuta nana Ieisu itutuveʼewea babaʼau niʼa vane mai 9 koloki ʼinaya. Ta ana kalekoyavo ana ʼewa weaqina taha laha iviaqia ina ʼitea togama tokaleko naʼewea. 26 Ta ana ʼetoluai debanaya ana veʼewa ʼiuna iʼwayavia vonaya, “Baʼe me Diu edi Kini. 27  f  Ta wese toluveifana magilafudi Ieisu maega itutuveʼewedi taha ana ʼataqiega, ta taha ana keliega.

29  g  Tomotau ivevedelideli ta iveveʼunulewalewa be idagidagi ta wese Ieisu igigivenuʼwea ivonaya, “Ei nuakolokolou! Uvonaya vonigo Vanue Gwalagwalana una qeu yavulei ta ʼaubena toi ʼinaya wese una yoqona ʼeviviea. 30 ʼInega tauʼuyega uʼetoyavuiu ta ʼetoluaiega uwebui mai!”

31 Ta wese ʼidewani toveguba qiduqiduadi be luvine ana toveʼitayavo Ieisu igivenuʼwea ta nuanidia ivonaya, “Maʼoda tauna mali tomotau ʼetoyavuidi ta taunega ge ana fata naʼetoyavui. 32 Tauna vonea Toʼetoyavua ta diʼwe Isileli ana Kini, ta ʼeguma ʼetoluai ʼinega dawebui mai kada ʼitea kada vetumaqanea.”

Ta toluveifana magilafudina Ieisu maega itutuveʼewedi e taudi wese ʼidewana Ieisu igivenuʼwea.

Ieisu ena ʼaliga

(Madiu 27:45-56; Luke 23:44-49; Ioni 19:28-30)

33 Babaʼauyega be lavilavi 3 koloki ʼinaya bwaʼobwaʼo qabuna velovana bodea. 34  h  Ta omoʼe tuta nana ʼinaya Ieisu bonana qiduanega gaba vonaya, “Eloi, Eloi, lama sabakitani?”, ta ana alamani, “Egu Yaubada, egu Yaubada, tolaʼai weaqina unogenogegu?”

35 Ta vaina tomotau diʼwenaya itovotovolo ena gaba inoqolia ivonaya, “Onoqoli, Ilaitia gabegabea!”

36  i  ʼInega taha ʼoloto vihila tauya kikifa ʼewei ta ʼoine yuyuna ʼinaya ʼaubwaʼui ʼinega taha ʼaiwe ʼinaya ʼidawayei e veʼetovaneyea Ieisu ʼawanaya be datomwaseʼuʼuya. ʼInega ʼoloto nana vonaya, “Tua ʼetobala, ta kaʼitei ʼeguma Ilaitia namai ta ʼetoluaiega naʼetoyavuia.”

37 ʼInega Ieisu wese bonana qiduanega gaba ta yawaina gumwala. 38 Ta tuta nana ʼinaya Vanue Gwalagwalana ana bagina kaleko eabu magilafuyea debanega be webui ʼayanaya. 39 Toluaviayavo adi tovamatana Ieisu ʼiawanaya tovotovolo, ta tuta nana ʼitea maʼoda ʼaliga ʼaiqa ʼinega vonaya, “Vonahaqiaqi, ʼoloto baʼena Yaubada Natuna.”

40  j  Vivine tufwana qabudi lova diʼwe Galili ʼinaya Ieisu iʼabibodea ta ihiulea, ta taudina wese Ieisu maega niʼa iʼwatovu mai Ielusalema ʼinaya. Ta baʼe qabu dina gamodia Meli Magidala ta wese waviana Meli, taudi Iemesa be Iosese inadi ta wese Salome. Ta vivine diavona tufwana luluvaiega itovolo ta ivevekova naqo, ta yani qabuna Ieisu ʼinaya ʼifoqe iʼitea.

Ieisu ana tavuna weaqina

(Madiu 27:57-61; Luke 23:50-56; Ioni 19:38-42)

42 ʼAubena nana Ieisu itutuveʼewea me Diu igabea ʼaubena ʼebeʼivaʼavaʼata, mana navulihia ʼinega Sabate naʼifoqe. ʼInega lavilavi ʼinaya taha Alimatia ʼolotona ana wawa Iosefa ʼifoqe mai. Tauna me Diu edi toluvine agona taha, ta Yaubada ena ʼEbeluvine weaqina baʼebaʼeyea. Ta me ena giwalifatu ʼifoqe tauya gavana Failato ʼiawanaya ta venoqiea Ieisu ʼwafina weaqina. 44 Tuta nana Failato Iosefa ena noqi noqolia ʼinega nuana voqana, ta vonaya, “Oo, nage Ieisu niʼa ʼaliga?”

ʼInega Failato toluavia adi tovamatana gabea ʼifoqe mai ta vetalaʼaiea vonaya, “Maʼoda, nage Ieisu niʼa ʼaliga?”

45 Ta ʼoloto nana vona veʼiea vonaya, “ʼEdewani”.

ʼInega Failato Iosefa awafela ʼinaya be Ieisu ʼwafina naʼewea.
46 ʼInega Iosefa kaleko wadawadaeana gimwanea miea, ta Ieisu ʼwafina ʼewa webuiea ʼetoluaiega ʼabo kaleko nana ʼinega umea. Lova debaʼunu taha ialea kavona vatuʼubu dabo qiduana gamonaya, ʼinega baʼe debaʼunu nana ʼinaya Iosefa Ieisu ʼwafina aʼuya. Gumwala, ʼinega dabo qiduanega debaʼunu ʼawana ʼaubodea. 47 Ta Meli Magidala ma waviana Meli taudi Iosese inana ivevekova, ta maʼinaya Ieisu ʼwafina aʼuya iʼitea.

Copyright information for `MOX