Mark 16

Ieisu ena yaʼitoto ʼevivi ʼaligega

(Madiu 28:1-8; Luke 24:1-12; Ioni 20:1-10)

Sabate niʼa gumwala, ʼinega Meli Magidala be waviana Meli Iemesa inana, ta wese Salome maega dedeʼwa meilana aqiaqina igimwanea, mana nuanuadi Ieisu ʼwafina ina vededeʼwea. ʼInega babaʼau ena yayaqa ʼunu ʼawaʼawai otaqaya wiki ana ʼaubena ʼebeveʼale ʼinaya vivine dina me edi dedeʼwa itauya Ieisu ana debaʼunuya.

Nawale ʼedaya itautauya ta taudimo iveveqae ivonaya, “Togama naiuleda be dabo qiduana nabuini debaʼunu ʼawanega?”

Ta tutana iʼita naqo ʼinega debaʼunu nana ana dabo qiduana iʼitea buibui naqona. ʼInega ilugu debaʼunu nana gamonaya ta adi ʼataqia taha kilakai iʼitea toatoa ma ana kaleko kuena ta wadawadaea otaqina, ʼinega imwaniniva veiveifa.

Ta kilakai nana vonedi vonaya, “Ge ona mwaniniva! Ieisu Nasaleta ʼolotona itutuveʼewea ʼetoluai ʼinaya osalisalia. Tauna gebu baʼidia datoatoa, ta ʼesi niʼa yaʼitoto ʼevivi ʼaligega. Oʼitei, baʼidia ʼwafina iaʼuya, ta baʼitagana gebuʼena. a  Ta omiʼa ona tauya Fita ta wese toʼabiboda qabudi ʼidia ta ona vonedia, ‘Ieisu nugwenugweta Galili ʼinaya, omoʼe ʼinaya ona ʼitea, lova ena vona ʼimia ʼidewana.’”

ʼInega vivine dina me edi mwaniniva ta wese me edi nuavoqana iʼifoqe idena debaʼunuyega. Ta ʼedaya ge taha toga ida vonei, mana imwaniniva gegoyo.

Ieisu ena ʼifoqe Meli ʼinaya

(Madiu 28:9-10; Ioni 20:11-18)

[Tuta nana Ieisu yaʼitoto ʼevivi ʼawaʼawai otaqaya wiki ana ʼaubena ʼebeveʼale ʼinaya, e ʼinega maduʼifoqe Meli Magidala ʼinaya. Lova Ieisu niboana luveifadi seveni adi yau ʼwavi ʼifoqeyedi baʼe vavine nana ʼinega.

10 ʼInega Meli tauya Ieisu ana toʼabibodayavo ʼidia ta vematamagilafuyedi. Ta taudi nawale me edi nuavita ta wese me edi dou Ieisu weaqina itoatoa. 11 Ta Meli vonedi vonaya, “Ieisu mayawaina toatoa, niʼa yaʼitea!” Ta ena vona ge ida vetumaqanei.

Ieisu ana toʼabibodayavo magilafudi maega ʼedaya iveloba

(Luke 24:13-35)

12 Ta ʼabiboda wese Ieisu ʼifoqe ana toʼabiboda magilafudi ʼidia. Taudi Ielusalemega niʼa iʼifoqe itautauya mali diʼwe ʼinaya. Ta tutana Ieisu ʼifoqe ʼidia ivemwageyea mana ana ʼita vedumaduma. 13 Nawale itautauya, ʼinega nuadi ʼeqaʼuya vonigo tauna edi Kaiwabu, e ʼinega lukwayavonega iʼevivi ediavo ʼidia ta ivematamagilafuyedi. Ta edi simana ʼidia ge taha toga davetumaqanei.

Ieisu ana toʼabibodayavo edi fewa neidi

(Madiu 28:16-20; Luke 24:36-49; Ioni 20:19-23; Viaqa 1:6-8)

14  b  ʼAbibodanaya Ieisu ana toʼabibodayavo leveni iʼaiʼai ta ʼifoqe ʼidia. ʼInega lugwaeyedi edi vedeba ʼiʼwana weaqina, vonedi vonaya, “ʼEguma taudi egu tovolo ʼevivi ʼabibodanaya niʼa iʼitegu ta ivematamagilafuyemi, ʼinega tolaʼai weaqina ge oda vetumaqanedi?”

15  c  ʼInega Ieisu luvine neidi vonedia, “Omiʼa ona tauya diʼwe qabuna ʼidia ta Vale Aqiaqina ona lugaihiea tomotau qabudi ʼidia. 16  d  Ta tomeqabu ina vetumaqanegu e ona givebabitaisodi, ʼinega nawale ʼetoyavua ina lobea. Ta tomeqabu ge nuanuadi ina vetumaqanegu nawale veʼia vitana ina lobea.

17  e  “Ta agu tovetumaqanayavo ʼebeʼita waiwaidi ina viaqidi. ʼInega agu wawega niboana luveifadi ina ʼwavi ʼifoqeyedi tomotau ʼidiega, ta wese adi fata bona vauvauna ina alamania ta ina veqaeyea. 18  f  Ta adi fata mwata ina kafidi ta ge ina veilaqe, ta ʼeguma goʼila badabadana ina numea ʼinega ge ina ʼaliga. Be wese tovevihiqayavo nimadiega ina gitonovidi ta ina veaqiaqi.”

Ieisu vaneqa mahalaya

(Luke 24:50-53; Viaqa 1:9-11)

19  g  Kaiwabu Ieisu ena vona luʼovoia ʼidia, ʼinega Yaubada ʼebeʼewea vaneqa mahalaya, ta Tamana ana ʼataqia toabui. 20  h  ʼInega ana toʼabibodayavo itauya diʼwe taha taha ʼidia ta Vale Aqiaqina ilugaihiea tomotau ʼidia. Ta Kaiwabu edi lugaihi ʼawahaqiaqiea ʼinega ena waiwaiega wese viaqa ʼebenuavoqana ta waiwaidi iviaviaqidi.]
16:20Baʼe buki nana daʼa 16 be laba 9-20 ʼidia vaidi leta nugwenugweidi adi toʼwayaviavo ge ida ʼwayavidi. ʼInega vaidi toalamani ivonaya be nage ge Maki taunega laba diavona daʼwayavidi, ta ʼesi ʼabibodanaya vaina toʼwayavi taudi edi nuenuega iaʼudi.


Copyright information for `MOX