Mark 5

Ieisu niboana luveifadi ʼwavi ʼifoqeyedi

(Madiu 8:28-34; Luke 8:26-39)

ʼInega Ieisu ma ana toʼabibodayavo lavu mali diʼwenega ivaukamana ta me Gelasine edi diʼwe ʼinaya ilugu. Ta omoʼe ʼinaya taha ʼoloto niboana luveifadi niʼa iʼwahalia debaʼunuya toatoa. Ta tuta nana Ieisu wagega webui, ʼinega ʼoloto nana debaʼunuyega ʼifoqe mai ʼinaya. Tomotau tuta qabuna ʼaqena be nimana seniega iyoqoyoqonidi, ta tua ʼeʼeluhufeufedi, ʼinega ge taha toga ana fata nakafia be nayoqona ʼeviviei. ʼAubena wese velovelovana ʼidia yabayaba bwanagaya ta wese debaʼunuya ta tuta qabuna vevekolukolua ta ginausega taunega luludaʼea.

Ieisu nawale luluvaiega maimai ʼinega ʼoloto nana ʼita naqo ʼitea. ʼInega vihila tauya ta Ieisu ʼiawanaya tuqatuqanega sobadi ta iwaʼodu. a  ʼInega Ieisu vonea vonaya, “Niboana luveifau, ʼoloto baʼe ʼinega uʼifoqe!” Ta niboana luveifana bonana qiduanega vonaya, “Ei Ieisu, oʼa Yaubada Toatoa Vanena Natuna, tolaʼai nuanuau una viaqi ʼiguya? Ta Yaubada ana wawega una vona fofofola ʼiguya gebu una luvematasabugu.”

ʼInega Ieisu niboana luveifana vetalaʼaiea vonaya, “Maʼoda au wawa?”

E tauna vonaya, “Agu wawa ʼEaʼealima, mana ʼoloto baʼe gamonaya qabuma atoatoa.
10 Ta wese avevenoqieu ge una ʼwavi ʼifoqeyema baʼe diʼwe nana ʼinega.”

11 Ta omoʼe bwanaga lilivanaya bawe qabudi iduaduala. 12 ʼInega niboana luveifa dina inoqi Ieisu ʼinaya ivonaya, “Una vetunema be ana lugu omoʼe bawe ʼidia!” 13 ʼInega Ieisu awafeledi ta niboani dina ʼoloto nana ʼinega iʼifoqe, e bawe ʼidia ilugu. ʼInega bawe dina qabudi ivihila itauya ta dabega ibeʼu iwebui lavuya idamana. Ta bawe dina adi yau ʼidewani 2,000.

14 Ta bawe adi toʼitamakiavo idena itauya ʼabaga qiduqiduadi be goyogoyodi ʼidia, ta tolaʼai niʼa iʼitea isimana ʼifoqe tomotau qabudi ʼidia. ʼInega totoa ʼabaga dina imai nuanuadi matadiega ina ʼitea tolaʼai ʼifoqe. 15 Imai Ieisu ʼinaya ta ʼoloto nana lova niboana luveluveifadi iluvekwavea iʼitea ta imwaniniva, mana aqiaqina toatoa ta niʼa vekaleko, be wese ʼunuʼununa veaqiaqi. 16 ʼInega taudi yani qabuna niʼa iʼitea matadiega e isimana tomotau ʼidia maʼoda ʼoloto nana veaqiaqi ʼaiqa, ta wese bawe weaqidi isimana maʼoda iveilaqe ʼaiqa. 17 ʼInega totoa ʼabaga Ieisu ivonea ivonaya, “Nuanuama una tauya ta ema ʼabaga una nogea!”

18 Tutana Ieisu wagaya gelu, ʼinega ʼoloto nana lova niboana iʼwahalia mai Ieisu ʼinaya venoqiea vonaya, “Kaiwabu, yaʼa nuanuagu oʼa maega kana tauya.”

19 ʼInega Ieisu voneaya, “Ge ana fata, ta ʼesi una ʼevivi una tauya eu gadeavo ʼidia. Ta maʼoda Yaubada ena nuakolokoloyega giveaqiaqi ʼaiqeu una simanea ʼidia, ta ina noqolia.” 20 ʼInega ʼoloto nana tauya Dikafoli ʼabaganavo ʼidia ta Ieisu ena viaqa waiwaina tauna ʼinaya weaqina simanayea, e tomotau qabudi inoqolia ʼinega nuadi voqana.

Ieisu vivine magilafudi giveaqiaqiedi

(Madiu 9:18-26; Luke 8:40-56)

21 Ta Ieisu ma ana toʼabibodayavo ivaukamana ʼevivi lavu Galili diʼwenaya. Omoʼe ʼinaya qabu qiduadi ivaʼauta balabalaya ta Ieisu itoa vivilia. 22 ʼInega taha ʼoloto ana wawa Yailo, tauna vanue tafwalolo ana tovanugweta, mai Ieisu ʼinaya ta ʼiawanaya iwaʼodu, 23 ta noqinoqi waiwai vonaya, “Kaiwabu, natugu mevavinena goyona nawale yawaina nagumwala, ʼinega nuanuagu una mai ta nimauyega una gitonovia ʼinega naveaqiaqi be mayawaina natoatoa.”

24 ʼInega Ieisu yaʼitoto ta toluvine nana maega itutuvila itauya, ta tomotau qabudi iʼabiʼabibodea ta ivevetunuefala ʼedaya. 25 Ta qabu diavona gamodia taha vavine ma ana vihiqa sulalina inoinoqa yaʼwala tuwelo ʼidia, ta nawale inoinoqa ge daluaʼu. 26 Tuta qabuna tauya togweli qabudi ʼidia, ta ena kulufa ʼidia vegumwalia ta ge daveaqiaqi, ta ʼesi ana vihiqa veʼenaʼi. 27 Tutana vavine nana Ieisu valena noqolia qabu maega itautauya, ʼinega vavine nana Ieisu ʼabibodanega maimai ta ena nuanua gamonaya vonaya, “ʼEguma Ieisu ana kwakwalufai ena gitonoviamo ʼinega ena veaqiaqi.” ʼInega mai Ieisu gwavunaya ta ana kwakwalufai gitonovia. 29 Ta tuta nana gitonovia ʼinega sulalina yafaha kwayavonia ta lutonovia niʼa veaqiaqi.

30  b  Niʼau Ieisu lutonovia ena waiwai ʼifoqe, ʼinega tunugivila vetalaʼaiedi vonaya, “Togama gitonovigu?”

31 ʼInega ana toʼabibodayavo ivonaya, “Kaiwabu, tolaʼai weaqina uvetalaʼai togama au kaleko gitonovi, ta ge uda ʼitedi tomotau qabudi ivatafutafufuda.”

32 Ta Ieisu nawale ʼita givigivila tomotau nuanidia nuanuana naʼitea togama gitonovi. 33 Ta vavine nana niʼa alamania tolaʼai ʼifoqe ʼinaya, ʼinega mai Ieisu ʼinaya ta ʼaqenaya iwaʼodu. Ta me ena mwaniniva tatava, ta yani qabuna weaqina simana aqiaqiea ʼinaya. 34  c  Ta Ieisu vonaya, “Natugu, eu vetumaqana ʼinega niʼa uveaqiaqi. Uyaʼitoto, ge una nuanua mana au vihiqa niʼa awala.”

35 Ieisu nawale vonavona, ʼinega Yailo tauna vanue tafwalolo ana tovanugweta ena vanuega vaina tomotau iʼifoqe imai ta ivoneaya, “Natuhu yawaina niʼa gumwala, ʼinega Toveʼita ge una veʼaqe visiqi.”

36 Ta Ieisu wese valena noqolia ta Yailo vonea vonaya, “Ge giwaliu nahaʼala, ta ʼesi una vetumaqanamo.”

37 ʼInega Ieisu qabu awatayedi ge ina talaʼobei, ta toʼabiboda toidi maega itautauya, taudi Fita be Iemesa ma taina Ioni. 38 Itautauya ta Yailo ena vanuea iʼifoqe ʼinega toʼewabamu be wese todou bonadi ʼenaʼina inoqolia. 39 ʼInega Ieisu lugu e vonedia, “Tolaʼai weaqina odoudou ta ovevekolukolua? Gwama baʼe ge daʼaliga ta ʼesi ʼeno motaiva ʼenoʼeno.” 40 Ta todou Ieisu idagiea.

ʼInega Ieisu ʼwavinidi iʼifoqe, ta gwama tamana be inana ta wese ana toʼabibodayavo toidi Ieisu maega ilugu gwama ana ʼivia.
41  d  Ta Ieisu gwama nimanaya kafi e vonaya, “Talita koum!” (Ana alamani “Iodi uyaʼitoto!”) 42 Baʼe gwama nana niʼau yaʼwala tuwelo lobea. Ta tuta nana Ieisu divanoya ʼinega lukwayavonega tovolo ta yaba dadana. Tamana be inana ta wese ana toʼabibodayavo nuadi voqana aqiaqi. 43 ʼInega Ieisu awatayedi vonaya, “Ge taha toga ʼinaya ona simanayegu egu viaqa baʼe weaqina, ta ana ʼabwaga ona neia naʼai.”

Copyright information for `MOX