Mark 7

Me Diu tubudiavo edi ilivu weaqina

(Madiu 15:1-9)

ʼAbiboda Falisiavo ta wese luvine ana toveʼitayavo maega imai Ielusalemega, ta Ieisu ʼinaya ivaʼauta itoa vivilia. a  Ta Ieisu ana toʼabibodayavo iʼitedi iʼaiʼai, ʼinega diadi vilea mana nimadi ge ida ʼutudi. (Falisiavo ta wese me Diu qabudi tubudiavo edi ilivu ikafikafia. ʼInega ge taha toga ana fata naʼai ʼeguma nimana ge ana ʼutumo. b  Ta ʼeguma ʼabaga ʼebegimwane ʼinega ina mai, e nugweta ina uweta ʼinega ina ʼai. Ta wese luvine qabuna tubudiavo ʼidiega gaeba be vedi be wese ʼulena adi ʼutu weaqina iʼabiʼabibodedi.) ʼInega Falisiavo be luvine ana toveʼitayavo Ieisu ivetalaʼaiea ivonaya, “Tolaʼai weaqina au toʼabibodayavo tubudavo edi ilivu ge ida ʼamayabedi, mana nimadi bwavubwavuna ta iʼaiʼai?”

c  ʼInega Ieisu vona ʼeviviedi vonaya,

“Omiʼa tovemeahaqila!
Lova tovesimasimana Aisea
weaqimi maduvona fofofolayea
tuta nana Yaubada ena vona ʼwayavia,
ta baʼe ʼidewana vonaya,
‘Tomotau baʼe ʼawadiega iʼamayabegu,
ta giwalidiega itoa luluvai ʼiguyega.
Ta wese ʼiguya ihiwaiwaʼodu kavokavovo,
mana edi veʼita luvineavo weaqina
tomotau edi nuenuega,
ta ge yaʼa ʼiguyega.’”
ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Vonahaqiaqi, omiʼa Yaubada ena luvineavo ge oda ʼabibodedi, mana tubumiavo edi ilivu nawale okafiʼiʼihia.”

Ta wese vonedi vonaya, “Vonigo onuaia omiʼa toalamani aqiaqi, ta gebu! Mana Yaubada ena luvineavo onogenogedi, ta ʼesi tubumiavo edi ilivu oʼabiʼabibodedi. 10  d  Lova Mosese Yaubada ena luvine simanea vonaya, ‘Tamau wese inau una ʼamayabedi.’ Ta wese vonaya, ‘ʼEguma togama tamana wese inana navona veʼalatedi e luaqiaqiea be naʼaliga.’ 11 Ta omiʼa ovonaya vonigo taha toga tamana be inana ana fata navonedi navonaya, ‘Soli qiduana, yaʼa egu kulufayavo niʼau yahawafeledi Yaubada ʼinaya, ʼinega ge agu fata ena iulemi.’ 12 Ta baʼe vona nana ʼinega tomotau adi iula tamadiavo be inadiavo ʼidia oawahawatayedi. 13 Yavona aqiaqiemi, tubumiavo edi ilivu baʼe ʼinega ta wese emi veʼita qabudi ʼidiega Yaubada ena vona olukavokavovoyea.”

Toyani ana fata tomotau nagivebwavudi Yaubada ʼiawanaya

(Madiu 15:10-20)

14 ʼInega wese Ieisu tomotau qabudi gabedi imai ʼinega vonedi vonaya, “Qabumi egu vona baʼe ona noqolia ta ona nuaʼeqaʼuya! 15  e  Tolaʼai kaʼaiʼainia ge ana fata nagivebwavuda. Ta ʼesi tolaʼai ʼawadega ʼifoʼifoqe mai e ana fata nagivebwavuda.” 16 [“ʼEguma ma teniqami vona baʼe ona noqolia!”]

17 ʼInega Ieisu qabu qiduadi nogedi ta ma ana toʼabibodayavo ilugu taha vanue ʼinaya, e ʼinega ivetalaʼaiea ena vona nana tomotau ʼidia ana alamani weaqina. 18 ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Nage omiʼa wese nuami nawale ge daʼeqaʼuya? Ta ona alamani aqiaqiea tolaʼai kaʼaiʼainia lugulugu gamodaya ge ana fata nagivebwavuda. 19 Mana ʼabwaga ge dalugulugu giwalidaya, ta ʼesi tautauya gamodaya, ʼinega ʼabiboda tautauya avuqainaya.” (Ena veʼita baʼe ʼinega Ieisu givesimatalia ʼidia ʼabwaga qabuna vunavunaqidi.)

20 Ta Ieisu wese vonedi vonaya, “Tolaʼai ʼifoʼifoqe tomotau eda nuenuega e ana fata nagivebwavuda, 21 ʼedewani nuanua luveifadi be, velamoʼeno kavokavovo be, vanawala be, luveʼaliga be, 22 luabu be, vemanuguba be, nuanua kavokavovo be, vediavilavila be, uʼava be, veʼifiʼifi be, vemwakoloai be, gagasa be, vegila ta wese vaina ilivu kavokavovo. 23 Baʼe ilivu diavona luveifadi iʼifoʼifoqe tomotau edi nuenuega ta gigivebwavudi Yaubada matanaya.”

Vavine taha edi vetumaqana Ieisu ʼinaya

(Madiu 15:21-28)

24 ʼInega Ieisu diʼwe Galili nogea ta tauya Taia ʼabaganavo ʼidia. Ta taha vanue ʼinaya lugu, mana ge nuanuana taha toga ena mai weaqina nahalamania. Ta ge ana fata naoukwaiva mana valena tomotau niʼa inoqolia. 25 ʼInega wese taha vavine Ieisu ena mai valena inoqolia. Taudi ge Diu vavinedi, ta lova iviʼoi ʼabaga Finisia ʼinaya diʼwe Silia gamonaya. Ta natudi goyona mevavinena niboana luveifana niʼa ʼwahalia, ʼinega inana imai Ieisu ʼinaya ta ʼaqenaya igivelukabwebwe. Ta ivenoqiea niboana luveifana naʼwavi ʼifoqeyea natudi ʼinega. 27 ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Nugweta egu tomotauyavo me Diu ena iuledi. Ta ge daluaqiaqiea be gogama adi ʼabwaga ena ʼewei ʼidiega ena felei kedewa ʼidia ta ina ʼaini.”

28 ʼInega vavine dina ivona ʼeviviea ivonaya, “Kaiwabu vonahaqiaqi, ta kedewa tuta qabuna ʼebeʼai ʼayanaya gogama adi ʼabwaga salimuguna ʼinega iʼaiʼai.”

29 ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Emi vona vonahaqiaqi, ʼinega ona ʼevivi ona tauya ta niboana luveifana natumi ʼinega niʼa ʼifoqe ta veaqiaqi.”

30 ʼInega iyaʼitoto itauya edi vanuea ta natudi iʼitea ʼivia ʼenoʼeno. Ta niboana luveifana niʼa dena tauya.

Ieisu taha ʼoloto nakunakuna giveaqiaqiea

31 ʼInega Ieisu Taia nogea ta tauya Saidoni ʼinaya, ʼinega ʼevivi tauya lavu Galili ta vaukamana diʼwe Dikafoli ʼabaganavo ʼidia. 32 ʼInega vaina tomotau taha ʼoloto imiea Ieisu ʼinaya. Ta ʼolotona teniqana kwavana ta wese ge ana fata navona. ʼInega Ieisu ivenoqiea be nagitonovia. 33 Ta Ieisu tovenakunakuna qabu ʼidiega ʼebeʼewei ta magilafudi ivaduma adi ʼaidega. ʼInega Ieisu nimanoyana ʼoloto nana teniqanaya aʼuluguyea. E ʼabiboda wese nimana gidaʼwei ta tovenakunaku nana meana gitonovia. 34 Gumwala, ʼinega Ieisu ʼita vane mahalaya yawaina lihia ta vonaya, “Efata!” (Ta vona nana ana givila “ʼEqaʼuhu!”)

35 Ta tuta nana ʼinaya ʼoloto nana teniqana ʼeqaʼuya ta noqola aqiaqi, ta wese meana niʼa tunuqa be ana fata naveqae. 36  f  ʼInega Ieisu tomotau qabudi awatayedi ge taha toga navevonavonayei. Ta awataya nana inoqolia ta ge ida ʼabibodei, ʼinega ivesimasimana dadanea tomotau ʼidia. 37  g  Ta tomotau qabudi nuadi voqana aqiaqi, ʼinega ivonaya, “Ieisu ena viaqayavo aqiaqi otaqidi ta ʼebenuavoqana, mana teniqadi kwavana vona inoqonoqolia, ta wese taudi ge adi fata ina veqae meadi giveaqiaqiedi ʼinega iveveqae.”

Copyright information for `MOX