Mark 9

a  Ta Ieisu wese vonedi vonaya, “Yavona aqiaqi ʼimia, tomotau vaimi ge ona ʼaliga ana laba Yaubada ena ʼEbeluvine me ena waiwai naveʼifoqeyea ona ʼitea.”

Ieisu ana ʼita vedumaduma

(Madiu 17:1-13; Luke 9:28-36)

b  ʼInega ʼaubena sikisi ʼabibodanaya Ieisu ana toʼabibodayavo toidi Fita be Iemesa ma taina Ioni ʼebeʼewedi e maega iʼwatovu bwanaga taha kuena ʼinaya, ta adi ʼaidega itoatoa. ʼInega Ieisu matadia ana ʼita vedumaduma. Ta ana kaleko luwadawadaea otaqia. Ge taha toga bwaʼobwaʼoya ana fata kaleko naʼutui be naluwadaeyei ʼidewana.

ʼInega Ilaitia be Mosese iʼifoqe ta Ieisu maega iveveqae. ʼInega Fita Ieisu voneaya, “Toveʼita, eda toa baʼidia aqiaqi otaqina, ana ʼita didi toi kana viaqia. Taha oʼa weaqiu, ta taha Mosese weaqina ta wese taha Ilaitia weaqina.” (Fita baʼe ʼidewani vona ʼaiqa, mana ma enavo imwaniniva, ʼinega ge dahalamania tolaʼai navonayei.)

ʼInega gawata ʼifoqe ʼafwalidi ta taha vona gawatega ʼifoqe vonaya, “Baʼe Natugu, tauna yaveyolubea. Tauna ena vonayavo ona noqolia!” ʼInega lukwayavonega iʼita givigivila ta ge taha toga ida ʼitei, ta ʼesi Ieisu ana ʼaidega maega itoatoa.

Ieisu ma ana toʼabibodayavo bwanagega iwebuwebui mai ʼinega luvine neidi vonedia, “Ge taha toga ona vonevonei tolaʼai niʼa oʼitea bwanagaya weaqina, ana laba yaʼa Tomotau Natuna ʼaligega ena yaʼitoto ʼevivi.” 10 ʼInega vona nana iaʼukwaivea, ta taudimo iveqae Ieisu ena yaʼitoto ʼevivi ʼaligega ana alamani weaqina.

11  c  ʼInega Ieisu ivetalaʼaiea ivonaya, “Tolaʼai weaqina luvine ana toveʼitayavo ivonavona vonigo Ilaitia namadumai ta ʼabiboda Toʼetoyavua namai?”

12  d  ʼInega Ieisu vona ʼeviviedi vonaya, “E ʼidewana, Ilaitia nanugweta namai ta yani qabuna nagivetunuqidi. Ta tolaʼai weaqina Buki Nugwenugweina ʼinaya iʼwayavia vonigo Tomotau Natuna visiqa qiduana nalobei ta tomotau ina veilivu veifea? 13  e  Ta yavonevonemi, Ilaitia niʼa mai ta tomotau edi nuenuega iveilivu kavokavovo ʼinaya, ʼidewana Buki Nugwenugweina madusimanea tauna weaqina.”

Gwama taha niboana luveifana ʼwahalia Ieisu giveaqiaqiea

(Madiu 17:14-21; Luke 9:37-43a)

14 Ieisu ana toʼabiboda toidi maega bwanagega niʼa iwebui mai dumiʼaya, ʼinega qabu qiduana ʼitedi ana toʼabibodayavo itoa vivilidi, ta luvine ana toveʼitayavo maega iveveʼaeʼaetoga. 15 Ta tuta nana qabu diavona Ieisu iʼitea ʼinega me edi qaiawa ivihila ʼinaya sabi ʼebeʼewana.

16 ʼInega Ieisu ana toʼabibodayavo vetalaʼaiedi vonedia, “Toyani weaqina luvine ana toveʼitayavo maega oveveʼaeʼaetoga?”

17 ʼInega ʼoloto taha qabu diavona ʼidiega veʼia voneaya, “Toveʼita, edi veʼaeʼaetoga ʼiuna natugu meʼolotona weaqina, mana niboana luveifana niʼa ʼwahalia ʼinega ge ana fata navona. 18 Ta tuta qabuna tafetafefwai ta niboana nana vevekaoya. Ta ʼawanega fulofulo ʼifoʼifoqe be alana kikokiko ta wese ʼwafina ʼeʼelutolele. Au toʼabibodayavo yanoqiedi be vonigo niboana veifana ida ʼwavi ʼifoqeyea, ta ge adi fata.”

19 ʼInega Ieisu vonedia, “Tuta kuena omiʼa maega katoatoa ta nawale nuami ge daʼeqaʼuya, ta tolaʼai weaqina ge oda vetumaqanegu? Debami ʼiʼwanina, ʼinegana ʼwafigu siniqaiqai. Ta gwamana omiei eda ʼitei!”

20 ʼInega gwama nana imiea Ieisu ʼinaya. Ta tuta nana niboana luveifana Ieisu ʼitea, ʼinega gwama nana vunuqia ta beʼu bwaʼobwaʼoya ʼenoʼeno buibui ta ʼawanega fulofulo ʼifoʼifoqe.

21 ʼInega Ieisu gwama nana tamana vetalaʼaiea vonaya, “Totutaya yani baʼe veʼale?”

ʼInega tamana vonaya, “Ena tuta goyonega.
22 Ta niboana luveifana tuta qabuna ʼaiwe ʼalaʼalainaya ta wese goʼilaya felafela webuiei vonigo daluluveʼaligia. Nage au fata taha yani una viaqia ta una nuakolokoloyema be una iulema?”

23  f  ʼInega Ieisu ʼoloto nana voneaya, “Tolaʼai weaqina uvevetalaʼaiegu ʼeguma yaʼa agu fata? Ta yavona aqiaqieu, ʼeguma taha toga me ena vetumaqana e yani qabuna ana fata naviaqia.”

24 ʼInega ʼoloto nana lukwayavonega vonaya, “Tawa yavetumaqana, ta nuanuagu vetumaqana nana una giveqiduea.”

25 Tutana Ieisu qabu qiduana ʼitedi lukwayavonega imai sabi ʼitana tolaʼai naviaqia, e ʼinega Ieisu niboana veifana lugwaeyea vonaya, “Oʼa niboana teniqau kwavana ta nakunakuhu, yaluvineu uʼifoqe mai baʼe gwama nana ʼinega, ta ge wese una lugu ʼevivi ʼinaya!”

26  g  ʼInega niboana luveifana kolua ta gwama nana vunuqia beʼu bwaʼobwaʼoya dededela, ta gamonega ʼifoqe. Ta gwama nana ana ʼita kavona toʼaliga ʼidewana. ʼInega tomotau qabudi ivonaya, “Yawaina niʼa gumwala.” 27 Ta Ieisu gwama nana nimanaya kafi siveyaʼitotoya.

28 ʼInega Ieisu lugu vanuea, ta ana toʼabibodayavo adi ʼaidega maega itoatoa. ʼInega ivoneaya, “Tolaʼai weaqina imaʼa ge ama fata niboana nana ada ʼwavini daʼifoqe?”

29 ʼInega Ieisu vona ʼeviviedi vonaya, “Baʼe niboana diavona ana fata venoqi namo ʼinega kana ʼwavinidi ina ʼifoqe.”

Ieisu tuta vemagilafuna simana ena ʼaliga weaqina

(Madiu 17:22-23; Luke 9:43b-45)

30  h  ʼInega Ieisu ana toʼabibodayavo maega ʼabaga nana inogea ta itauya diʼwe Galili ʼabaganavo ʼidia. Ta Ieisu ge nuanuana tomotau ina alamania toʼedia itoatoa, 31  i  mana ana toʼabibodayavo veveʼitedi. ʼInega Ieisu vonedi vonaya, “Nawale yaʼa Tomotau Natuna agu tosuluva naveʼineiegu tomotau ʼidia ina luveʼaligigu, ta ʼaubena toi ʼabibodanaya ʼaligega ena yaʼitoto ʼevivi.” 32  j  Ta ena vona baʼe weaqina nuadi ge dasimatala. ʼInega nuanuadi ina vetalaʼaiea vona nana ana alamani weaqina. Ta ge ida vetalaʼaiei, mana Ieisu ena veʼia ʼidia weaqina imwaniniva.

Togama qiduana?

(Madiu 18:1-5; Luke 9:46-48)

33 Ieisu ma ana toʼabibodayavo iʼifoqe ʼabaga Kafaneumi ʼinaya, ʼinega ilugu vanue gamonaya, ta Ieisu vetalaʼaiedi vonaya, “Toyani weaqina oveʼaeʼaetoga ʼedaya?”

34 Ta ena vetalaʼai ʼidia ge ida veʼiei, mana edi veʼaeʼaetoga ʼiuna vonigo togama ʼidiega qidua otaqina. 35  k  ʼInega Ieisu toabui ta Tuwelo dina gaba vaʼauqidi imai ʼinaya. ʼInega vonedi vonaya, “ʼEguma taha toga oʼa nuanuau una veqidua e luaqiaqieu tauʼu una aʼuwebuieu ta tomotau weaqidi una vetofewa.”

36 ʼInega Ieisu taha gwama ʼebeʼewei miea ʼavalea ta vonedi vonaya, 37  l  “ʼEguma taha toga gwama baʼe ʼidewana agu wawega una ʼebeʼewea, e ʼinega ʼidewana yaʼa wese uʼebeʼewegu. Ta ʼeguma niʼa uʼebeʼewegu ʼinega wese agu Tovetune niʼa uʼebeʼewea.”

Tomeqabu ge ina vevoalaneda e taudi ada toiula

(Luke 9:49-50)

38 ʼInega Ioni Ieisu voneaya, “Toveʼita, ʼoloto taha aʼitea au wawega niboana luveifadi ʼwavi ʼifoqeyedi tomotau taha ʼinega. Ta ahawatayea mana tauna itaʼa ge ʼidega.”

39 Ta Ieisu voneaya, “Ge ona awatayei! ʼEguma taha toga viaqa ʼebenuavoqana agu wawega naviaqia, ʼinega ʼabiboda ge wese ana fata naʼawaluveifegu. 40  m  Mana ʼeguma taha toga ge davevoalaneda e tauna ada toiula. 41  n  Ta yavona aqiaqiemi, ʼeguma taha toga agu wawega goʼila naneimi mana omiʼa yaʼa Keliso egu tomotauyavo, ʼinega tauna nawale ana veʼia aqiaqina nalobea.

Ilivu luveifana eda vetumaqana nagiveluveifea

(Madiu 18:6-9; Luke 17:1-2)

42 “Ta yavona aqiaqiemi, ʼeguma taha gwama vevetumaqanegu kavona baʼe gwama nana, ta taha tomotau gwama nana nasitonovia ta nagivebeʼuyea luveifana ʼinaya, e ʼinega tositonova nana luaqiaqiea be dabo qiduana ʼebefiaqa maganaya ina yoqonia ta malavetaya ina felawebuiea ʼabo nadamana nawebui. 43  o  ʼInega ʼeguma nimau nagivebeʼuyeu luaqiaqieu be una daʼa yavulea. Mana ge taha ana luveifana ʼeguma nimau daʼadaʼana ta yawai vataya una lobea. Ta ʼesi ge daluaqiaqieu ʼeguma nimau magilafuna ta wese ma duʼu wabolau ta Yaubada nafelawebuieu ʼaiwe ʼalaʼalata vatayana ʼinaya. 44 Wese ʼidewana ʼeguma ʼaqeu nagivebeʼuyeu, luaqiaqieu be una daʼa yavulea. Mana ge taha ana luveifana ʼeguma ʼaqeu daʼadaʼana ta yawai vataya una lobea. Ta ʼesi ge daluaqiaqieu ʼeguma ʼaqeu magilafuna ta ma duʼu wabolau ta Yaubada nafelawebuieu ʼaiwe ʼalaʼalata vatayana ʼinaya. 46  p  Ta wese ʼeguma matau nagivebeʼuyeu una bwaqi yavulea, ge wese ana luveifana. Mana ge taha ana luveifana ʼeguma matau ʼaidegana ta Yaubada ena ʼEbeluvine una lobea. Ta ʼesi ge daluaqiaqieu ʼeguma matau magilafuna ta Yaubada nafelawebuieu ʼaiwe ʼalaʼalata vatayana ʼinaya.

48  q  ‘Ta ʼabaga nana ʼinaya
mwatamwata itoatoa
ta wese ʼaiwe saesaela vatayana ge ena ʼweumo.’
49 Ta egu tovetumaqana qabudi ina vevunavunaqa ʼaiwe ʼalaʼalaina ʼinega, ʼidewana mwadeʼwa ana fata ʼabwaga ena tuta nagivekuea ta ge namaduʼwala. 50  r  Mwadeʼwa yani aqiaqina ʼabwaga weaqina, mana ana fata ʼabwaga nana ana ʼai nagivedibidibia ta wese ana fata be ʼabwaga ena tuta nagivekuea ʼinega ge wese naʼwala. Ta ʼeguma mwadeʼwa ena waiwai nahawala be wese nagibwa, e ʼinega maʼoda kana viaqa ʼaiqa be navewaiwai ʼevivi be wese navedibidibi? Ta Yaubada nuanuana omiʼa yawaimi kavona mwadeʼwa ʼidewani, ʼinega emi toa ma emiavo navenuaʼewaʼewa, ta wese ge naluveifa.

“Ta emiavo maega ona toadaumwala.”

Copyright information for `MOX