Matthew 10

Ieisu ena tovaletuyana adi wawayavo

(Maki 3:13-19; Luke 6:12-16)

a  Ieisu ana toʼabibodayavo adi yau tuwelo gabedi ta ena luvine be wese ena waiwai neidi, ʼinega adi fata niboana luveifadi tomotau ʼidiega ina ʼwavi ʼifoqeyedi, ta wese vihiqa qabudi tomotau ʼidiega ina giveaqiaqiedi. Tovaletuyana tuwelo dina adi wawa baʼe: Nugweta Saimoni tauna igabea Fita, ʼinega taina Anidulu be wese Iemesa ma taina Ioni, taudi tamadi Sebedi. Ta wese Filifi be, Batolomio be Tomasi ta wese Madiu, tauna takesi ana toʼewa. Ta wese Iemesa tauna Alifio natuna be Tadiasi, ta wese Saimoni tauna Seloti edi qabu ʼidiega, be wese Iudasa Isakaliota, tauna Ieisu ana tosuluva.

Tovaletuyana edi fewa

(Maki 6:7-13; Luke 9:1-6)

Ieisu tuwelo dina vebibinedi ta vetunedi vonaya, “Ge ona tauya taudi ge me Diu ʼidia, ta wese gebu Samelia ʼabaganavo ʼidia ona lugu. b  Ta ʼesi ona tauya me Isileli ʼidia, mana vaina qabu ʼidiega edi toa kavona sifi luluveʼwaividi. c  ʼInega ona tauya ona lugaihi ʼidia ona vonaya, ‘Yaubada ena ʼEbeluvine tuta goyona naʼifoqe.’ Tovevihiqayavo ona giveaqiaqiedi be toʼaliga ona giveyaʼitoto ʼeviviedi be ʼwagoʼwagoidi ona giveaqiaqiedi ta ina vevunavunaqa, be wese niboana luveifadi tomotau ʼidiega ona ʼwavi ʼifoqeyedi. Yaubada ena veyoluba niʼau nei kavovomi ʼinega wese luaqiaqiemi omiʼa ona fewa kavovo tomotau ʼidia, ta ge veʼia weaqina ona nuanua.

d  “Ta emi luvivila ʼinaya gebu mane ona dodoi emi kodekodea ʼabwaga weaqina, 10  e  ta ge emi kode ona ʼewei, ta wese ge ami kaleko vemagilafuna. Ta wese ʼaqeyafayafa be kewala ge ona ʼewedi, mana tofewa baʼe yani diavona adi fata ina lobedi tomotau ʼidiega. 11 Ta ʼeguma ʼabaga agona nage goyona ʼinaya ona tauya nugweta ona sali togama ena ilivu aqiaqina, ʼinega maega ona toatoa ana laba ʼabaga nana ona nogea. 12  f  Ta ʼeguma taha vanue ʼinaya ona lugu ʼinega nugweta tonivanue ona lukaiwa ʼidia, 13 ta ʼeguma ena susuyavo edi ilivu aqiaqina ʼinega ona vona veyolubedi, ta ʼeguma gebu ʼinega ge taha tolaʼai ona vonei ʼidia. 14  g  Ta ʼeguma ge taha toga naʼebeʼewemi ena vanuea nage emi vona ge nanoqonoqoli, e ʼinega ʼabaga nana ona nogei, ta ʼaqemiega fwayafwaya ona vavutuvutuqia ta ona tauya.

15  h  “Vonahaqiaqi, nawale vetalaʼai ana ʼaubena ʼinaya Yaubada me Sodoma be wese me Gomola naluvematasabudi, ta yavona aqiaqiemi tomeqabu ge ida ʼebeʼewemi edi vanuea nawale ʼaubena nana ʼinaya luvematasabu ago vaʼinena ina lobea Yaubada ʼinega.

Ieisu ena tovaletuyanayavo nawale vita ina lobea

(Maki 13:9-13; Luke 21:12-17)

16  i  “Onoqolia! Omiʼa yavevetunemi kavona sifi ʼidewani yubai sasasadi nuanidia. ʼInega ona ʼitamaki aqiaqiemi ta tuta qabuna ona veilivu aqiaqi. 17  j  Vonahaqiaqi, ona ʼitamakimi, mana nawale tomotau ina tauyemi kotu ʼinaya be vanue tafwalolo ʼinaya ina vunuqa dadanemi wayo metametanega. 18 Ta wese tomotau ina tauyemi toluvineavo be kiniavo ʼiawadia ta ina veʼewemi, mana omiʼa agu toʼabibodayavo. Ta omoʼe tuta nana ʼinaya Valegu Aqiaqina ona simanea ʼidia, ta wese taudi ge me Diu ʼidia. 19 Ta tuta nana ina veʼewemi toluvineavo ʼiawadia ge ona nuanua maʼoda ona vona ʼaiqa, mana nawale tuta nana ʼinaya Yaubada emi vona naneimi, 20  k  ta omiʼa ge ona vona, ta ʼesi Yaubada Niboanina ʼimia toatoa navonavona.

21  l  “ʼInega ʼoloto taina nasuluvei toluvineavo ʼidia be ina luveʼaligia, be wese tauna natuna nasuluvea be ina luveʼaligia, ta wese gogama inadiavo be tamadiavo ina vevoalanedi ʼinega ina awafeledi toluveʼaliga ʼidia. 22 Ta tomotau qabudi ina vevoalanemi mana omiʼa agu toʼabibodayavo. Ta tomeqabu ina tovoloʼiʼita ana laba tuta ana ʼebeluʼovoa ʼinaya, e taudi yawai vataya ina lobea. 23 Ta ʼeguma taha ʼabaga ʼinaya ina veilivu veifa ʼimia, ʼinega ona dena mali ʼabaga ʼinaya. Yavona aqiaqiemi, emi fewa nana ge ona luʼovoi ʼabaga qabudi Isileli gamonaya ana laba yaʼa Tomotau Natuna ena ʼevivi ena mai.

24  m  “Toʼabiboda gebu ana fata ena toveʼita naveago vaʼinei, ʼidewani wese tofewa gebu ana fata ena kaiwabu naluvinei. 25  n  Tolaʼai ʼifoʼifoqe yaʼa emi Toveʼita ʼiguya, e nawale wese ʼidewani naʼifoqe ʼaiqa omiʼa toʼabiboda ʼimia. Ta tolaʼai ʼifoʼifoqe kaiwabu taha ʼinaya, e wese ʼidewani naʼifoqe ena tofewa ʼinaya. Ta yaʼa emi Kaiwabu niʼa iʼawaluveifegu ivonaya be vonigo yaʼa niboana luveifadi edi kaiwabu Belisibubi, e ʼinega nawale omiʼa egu qabuyavo wese ʼidewani ina ʼawaluveifa aqiaqiemi.

Mwaniniva weaqina

(Luke12:2-7)

26  o  “ʼInega taudi togivegaululu gebu ona mwaninivedi, mana yani qabuna ʼwaiʼwaividi nawale Yaubada naveʼifoqeyedi, ta tolaʼai edi nuanua ʼinaya iʼwaivea wese naveʼifoqeyedi. 27 ʼInega tolaʼai velovelovana ʼinaya yasimanea ʼimia, ʼaubenaya ona simanayea tomotau qabudi ʼidia, ta tolaʼai yaveʼawahayayayea ʼimia omiʼa ona simana ʼifoqeyea.

28  p  “Ta taudi nuanuadi ʼwafimi ina luveʼaligia gebu ona mwaninivedi, mana taudi ʼwafi  mimo ana fata ina luveʼaligia ta niboanimi gebu. Ta ʼesi luaqiaqiemi be Yaubada ona mwaninivea, mana tauna ana fata ʼaiwe ʼalaʼalata ʼinaya ʼwafimi ta wese niboanimi naluveawalidi. 29 Dagedage magilafudi kagimwanedi adi veʼia siliba ʼaigedanega ta tua Yaubada ʼitaʼitamakidi, ta ʼeguma taha ʼidiega naʼaliga e Tamami niʼa alamania. 30 Ta wese Yaubada debami adi yau tawa alamanidi. 31  q  ʼInega gebu giwalimi nahaʼala tomotau weaqidi mana omiʼa Yaubada ena yani qiduana, ta ʼabiboda dagedage.

32 “ʼEguma tomeqabu ina ʼawahaqiaqiegu tomotau matadia, nawale wese yaʼa Tamagu mahalaya matanaya ena ʼawahaqiaqiedi. 33  r  Ta ʼeguma tomeqabu ina vegeqegu tomotau matadia, nawale wese yaʼa Tamagu mahalaya matanaya ena vegeqedi.

Vevoalana gade nuanidia

(Luke 12:51-53; 14:26-27)

34 “Ge ona vonaya be yaʼa eda mai bwaʼobwaʼoya be toadaumwala eda miei, ta ʼesi egu mai ʼinega vetoatoasiʼi naʼifoqe tomotau nuanidia. 35  s  Ta egu mai nana ʼinaya,

‘Gwama meʼolotona tamana navevoalanea,
ta wese gwama mevavinena inana navevoalanedi,
ta vavine vaqivaqidi lawadi ina vevoalanedi,
36 ta taha ʼoloto ena gade gamodiega ina vevoalanea.’
37 “ʼEguma taha toga veveyolubegu ta ena veyoluba tamana be inana ʼidia veqidua vaʼinegu ʼinega ge ana fata naʼabibodegu. Ta wese ʼidewani ʼeguma taha toga veveyolubegu ta ena veyoluba natuna meʼolotona nage mevavinena ʼidia veqidua vaʼinegu e ʼinega ge ana fata be naʼabibodegu. 38  t  Ta ʼeguma togama yawaina ge nahawafela aqiaqiei ʼiguya ta ge nuanuana yuvaqa be veilaqe nalobei ʼidewani yaʼa nawale ena lobea ʼetoluai ʼinaya, e tauna ge agu fata be ena ʼawanatunea. 39 ʼEguma taha toga taunega yawaina weaqina fewafewa nawale yawaina naluveʼwaivia, ta ʼesi ʼeguma taha toga yawaina naluveʼwaivia weaqigu e nawale yawai aqiaqina nalobea.

Veʼia weaqina

(Maki 9:41)

40  u  “Ta omiʼa ʼeguma taha toga naʼebeʼewemi ʼinega tauna wese naʼebeʼewegu. Ta ʼeguma taha toga naʼebeʼewegu ʼinega wese agu Tovetune naʼebeʼewea. 41 Ta ʼeguma taha tomotau taha tovesimasimana naʼebeʼewea mana tauna Yaubada ena tovesimasimana, ʼinega tomotau nana nawale ana veʼia naʼewea ʼidewani tovesimasimana ana veʼia. Ta wese ʼeguma taha tomotau taha ʼoloto tunutunuqina naʼebeʼewea mana tauna ʼoloto tunutunuqina, e ʼinega nawale tomotau nana ana veʼia nalobea ʼidewani ʼoloto tunutunuqina ana veʼia. 42 Ta ʼeguma taha tomotau agu toʼabiboda vauvauna goʼila fayoʼuna navenumea mana tauna agu toʼabiboda, ʼinega yavona aqiaqiemi tomotau nana nawale ana veʼia aqiaqina naʼewea.”

Copyright information for `MOX