Matthew 16

Tomotau nuanuadi ʼebeʼita waiwaina ina ʼitea

(Maki 8:1-13; Luke 12:54-56)

a  Taha ʼaubena ʼinaya Falisiavo ta wese Sadusiavo imai Ieisu ʼinaya sabi sitonovina, ʼinega ivetalaʼaiea ivonaya, “Nage au fata ʼebeʼita taha mahalega una viaqi ana ʼitea, be ʼinega ana ʼawahaqiaqieu vonigo eu waiwai Yaubada ʼinega mai.”

ʼInega Ieisu vonaya, “Omiʼa ʼeguma lavilavi ʼinaya babaʼau ona ʼitea naliaʼunuva ta mahala nalubwealia, ʼinega niʼau oalamania ʼibe mahala ive. Ta ʼeguma ʼawaʼawai ʼinaya waumana kwaukwausina mahala naumabodea ona ʼitea, e ʼinega niʼau oalamania nawale ʼwei naʼwei. Vonahaqiaqi, mahala ana ʼita ʼinega niʼa oalamania tolaʼai naʼifoqe, ta tolaʼai baʼitagana matamia iʼifoʼifoqe adi alamani weaqina nuami nawale ge daʼeqaʼui. b  Lagata baʼe omiʼa luveifami ta wese Yaubada ge nuanuami ona alamania. Omiʼa ovetalaʼaiegu ʼebeʼita taha weaqina. Ta ge taha wese ʼebeʼita ena neimi, ta ʼesi Iona tauna taʼiwa emi ʼebeʼita.” ʼInega Ieisu nogedi ta tauya.

Ieisu ena vona sesebai Falisi be Sadusi weaqidi

(Maki 8:14-21)

ʼInega lavu diʼwenaya italaukamana ta Ieisu ana toʼabibodayavo adi beledi ivenuafania ge ida ʼewei. c  ʼInega Ieisu vonedia, “Falisiavo be Sadusiavo edi isiti ʼinega ona ʼitamakimi.”

ʼInega toʼabiboda dina taudiega iveqae ivonaya, “Ana ʼita Ieisu baʼe ʼidewani vonavona ʼaiqa, mana ada beledi ge kada ʼewei.”

Ta Ieisu edi nuanua niʼa alamania ʼinega vonedi, “Omiʼa emi vetumaqana goyona. Tolaʼai weaqina taumiega oveveqae vonigo ge ami beledimo? Yaʼa ge eda vonavona beledi weaqina. d  Nage nawale nuami ge daʼeqaʼuya? Nage niʼa ovenuafania tuta nana beledi faibi ʼinega tomotau 5,000 yaveʼainidi? Ta wese ʼabwaga ʼawagigidi ovaʼauqidi, e ʼinega kwalisi ʼeala oluveagatunaʼidi. 10  e  Ta wese beledi seveni ʼinega tomotau adi yau 4,000 yaveʼainidi, ta ʼawagigidi ovaʼauqidi ta kwalisi ʼeala oluveagatunaʼidi, waisa? 11 ʼInega tolaʼai weaqina ge oda alamania yaʼa ge beledi weaqina eda vonavona? Ta ʼesi Falisiavo be Sadusiavo edi isiti ʼinega ona ʼitamakimi.” 12 E omoʼe ʼinega nuadi ʼeqaʼuya ta ialamania Ieisu ge davonedi be ina ʼitamakidi beledi ana isiti weaqina, ta ʼesi Falisiavo be Sadusiavo edi veʼitayavo ʼidiega ina ʼitamakidi.

Fita ena alamani Ieisu weaqina simana ʼifoqeyea

(Maki 8:27-31; Luke 9:18-21)

13 Tuta nana Ieisu mai taha diʼwe ʼabaga Sisalia Filifai diʼwenaya, ʼinega ana toʼabibodayavo vetalaʼaiedi vonaya, “Maʼoda tomotau ivonavona ʼaiqa yaʼa Tomotau Natuna weaqigu?”

14  f  ʼInega iveʼiea ivonaya, “Vaina tomotau ivonaya be oʼa Ioni Togivebabitaiso, ta vaina ivonaya be oʼa Ilaitia, ta vaina ivonaya be oʼa Ielemaia, ta wese vaina ivonaya nage oʼa taha tovesimasimana nugwenugweina.”

15 ʼInega Ieisu vetalamatanedi vonaya, “Ta omiʼa, maʼoda emi nuanua vonigo yaʼa togama?”

16  g  ʼInega Saimoni Fita vona ʼeviviea vonaya, “Oʼa Toʼetoyavua, Yaubada mayawaina Natuna!”

17  h  Ta Ieisu Fita vonea vonaya, “Saimoni oʼa Ioni natuna, vonahaqiaqi una qaiawa, mana baʼe eu alamani ge tomotau ʼidiega daʼifoqe ta ʼesi Tamagu mahalaya neiu. 18  i  Ta wese yavoneu, oʼa au wawa Fita ta ana givila dabo, ʼinega dabo nana debanaya egu ʼekalesia ena yoqonia, ʼinega ʼaliga ena waiwai gebu ana fata egu ʼekalesia naqeuni. 19  j  Wese mahala ena ʼEbeluvine ana ʼebesiwaʼa ena neiu, ʼinega tolaʼai bwaʼobwaʼoya una yoqonia wese mahalaya Yaubada nayoqonia. Ta wese tolaʼai bwaʼobwaʼoya una yavuia wese mahalaya Yaubada nayavuia.” 20 Omoʼe ʼinaya Ieisu ana toʼabibodayavo vona waiwaina neidi vonedia, “Ge taha toga ʼinaya ona simanegu vonigo yaʼa Toʼetoyavua.”

Ieisu ena ʼaliga weaqina simana ʼifoqeyea

(Maki 8:31-9:1; Luke 9:22-27)

21 Tuta omoʼe ʼinega Ieisu ana toʼabibodayavo veʼale veʼitedi vonaya, “Yaʼa luaqiaqiegu be ena tauya Ielusalema ʼinaya, ta visiqa qiduana ena lobea ʼabaga ana tovanugwetayavo be toveguba qiduqiduadi ta wese luvine ana toveʼitayavo ʼidiega. Omoʼe ʼinaya ina luveʼaligigu ta ʼaubena vetoina ʼinaya Yaubada nagiveyawaha ʼeviviegu.”

22 ʼInega Fita Ieisu ʼebeʼewei vanaqoyea ta lugwaeyea vonaya, “Kaiwabu, baʼe yani diavona gebu naʼifoqe ʼiuya!”

23 ʼInega Ieisu tunugivila Fita ʼinaya ta voneaya, “Oʼa ʼidewani Seitani, ʼinega unogegu! Ge una awatayegu, mana eu nuanua tomotau edi nuanua ʼidewani, ta gebu Yaubada ʼinega.”

24  k  ʼAbiboda Ieisu ana toʼabibodayavo vonedi vonaya, “ʼEguma taha toga nuanuana naʼabibodegu luaqiaqiea be tauna ena nuanua nanogea ʼinega taunega ana ʼetoluai naʼavalea ta naʼabibodegu. 25  l  ʼInega togama yawaina navegagalea nawale yawaina naluveʼwaivia, ta togama yawaina weaqigu nahawafelea nawale yawai aqiaqina nalobea. 26  m  ʼEguma taha toga bwaʼobwaʼo ana kulufayavo qabudi naʼewedi ta ʼabiboda naʼaliga, tolaʼai ana aqiaqina? Mana ge ana fata yawaina naʼewa ʼeviviei ena kaikaiwabu ʼidiega.

27  n  “Nawale yaʼa Tomotau Natuna egu tovaleʼewayavo maega ana ʼevivi ana mai Tamagu ena simatala kaikaiwabuna ʼinega, ta tomotau edi viaqayavo ana veʼia ena neidi. 28 Yavona aqiaqi ʼimia, nawale tomotau vaina ʼimiega gebu ona ʼaliga ana laba yaʼa Tomotau Natuna kavona Kini ena ʼevivi ena mai me egu luvine.”

Copyright information for `MOX