Matthew 17

Ieisu ana ʼita vedumaduma

(Maki 9:2-3; Luke 9:28-36)

ʼAubena sikisi gumwala Fita ta wese Iemesa ma taina Ioni, Ieisu ʼebeʼewedi maega iʼwatovu bwanaga taha kuena debanaya. a  Itoatoa ʼinega matadia Ieisu ana ʼita vedumaduma ta ʼiawana simatala babaʼau ʼidewana, ta wese ana kaleko luwadaeyea ana ʼita namanamala otaqina. Ta baʼe tuta nana ʼinaya Mosese be Ilaitia iʼifoqe imai ta Ieisu maega iveveqae. ʼInega Fita Ieisu ʼinaya vonaya, “Kaiwabu, baʼidia ana toa aqiaqi otaqina, ʼinega ʼeguma nuanuau didi toi ena yoqonidi taha oʼa weaqiu, taha Mosese weaqina ta wese taha Ilaitia weaqina.”

b  Fita nawale vonavona, ʼinega gawata wadawadaea otaqina umedi ʼinega taha bona gawatega ʼifoqe vonaya, “Baʼe Natu otaqigu, tauna weaqina yaqaiawa qiduana. ʼInega tauna ena vona ona noqolia.”

Ta toʼabiboda dina vona nana inoqolia ʼinega imwaniniva ge goyo ta igivelukabwebwe bwaʼobwaʼoya. ʼInega Ieisu mai gitonovidi vonedi vonaya, “Ge ona mwaniniva, oyaʼitoto!” Ta tuta nana itunuvane Ieisu ana ʼaigeda tovotovolo iʼitea.

Tuta nana bwanagega iwebui mai ʼinega Ieisu luvine waiwaina neidi vonedi vonaya, “Yani diavona niʼa oʼitedi ge taha toga ʼinaya ona vonavonayei ana laba yaʼa Tomotau Natuna ʼaligega ena yaʼitoto ʼevivi.”

10  c  Ta Ieisu ana toʼabibodayavo ivetalaʼaiea ivonaya, “Tolaʼai weaqina luvine ana toveʼitayavo ivonavona Ilaitia nanugweta namai ta ʼabiboda Toʼetoyavua namai?”

11 ʼInega Ieisu vonaya, “Vonahaqiaqi, Ilaitia nugweta namai, ʼinega yani qabudi nagivetunuqidi, 12  d  ta yavona aqiaqiemi Ilaitia nana niʼa mai ta tomotau ge ida ʼinanea, ta ʼesi iveyani kavokavovoyea edi nuenuega, nawale wese yaʼa Tomotau Natuna ʼidewani ina veilivu ʼaiqegu.” 13  e  ʼInega toʼabiboda dina inuaia Ieisu Ioni Togivebabitaiso weaqina vonavona ʼidia.

Taha gwama niboana luveifana ʼwahalia Ieisu giveaqiaqiea

(Maki 9:14-29; Luke 9:37-43a)

14 ʼInega Ieisu ana toʼabibodayavo maega imai qabu ʼidia, ta taha ʼoloto mai ta tuqatuqanega sobadi Ieisu ʼiawanaya, 15 ta vonea vonaya, “Kaiwabu, natugu meʼolotona una nuakolokoloyea, mana lugelabo ʼewea ʼabo tuta qabuna vevekaoya ta tafetafefwai. Ta wese ʼwafina visivisiqa qiduana, ʼinega vaina tuta beʼubeʼu ʼaiwe ʼalaʼalaina ʼinaya ta wese goʼilaya. 16 ʼInega au toʼabibodayavo ʼidia yamiea ta ge adi fata ida giveaqiaqiei.”

17 Ta Ieisu vonedi, “Omiʼa maʼoda? Debami ʼiʼwanina! Nage ge oda vetumaqanegu, waisa? Ta emi deba ʼiʼwana ʼinega ʼwafigu siniqaiqai. Omiei gwamana eda ʼitei!”

18 ʼInega Ieisu niboana luveifana luvetunei ʼifoqe gwama nana ʼinega, ta tuta baʼe ʼinega veaqiaqi ʼevivi.

19  f  ʼAbiboda Ieisu ana toʼabibodayavo adi ʼaidega imai ʼinaya ivetalaʼaiea ivonaya, “Kaiwabu, tolaʼai weaqina imaʼa ge ama fata niboana luveifana ada ʼwavi ʼifoqeyei?”

20  g  Ta Ieisu vonaya, “Omiʼa emi vetumaqana dawalilina, ʼinega ge ami fata. Ta yavona aqiaqiemi, ʼeguma emi vetumaqana kavona teʼwa vewanina ana fata ʼidewana, e ʼinega meaqana ʼimia be bwanaga omoʼe ʼinaya ona vonaya, ‘Baʼinega utoaiqo oiʼidia!’ ta namatayagemi. ʼInega ami fata yani qabuna ona viaqia. 21 Ta yavona aqiaqiemi, noqi ta wese vedede ʼinega ami fata baʼe niboana diavona ona ʼwavi ʼifoqeyedi. Ta ge taha wese yani ʼinega.”

Ieisu ena vona vemagilafuna ena ʼaliga weaqina

(Maki 9:30-32; Luke 9:43b-45)

22  h  Tuta nana Ieisu ana toʼabibodayavo maega diʼwe Galili ʼinaya itoa vaʼauta, ʼinega vonedi vonaya, “Yaʼa Tomotau Natuna nawale agu tosuluva naveʼineiegu tomotau ʼidia be ina luveʼaligigu, ta ʼaubena vetoina ʼinaya Yaubada mayawaigu nagiveyaʼitoto ʼeviviegu.” ʼInega Ieisu ana toʼabibodayavo nuadi vita qiduana baʼe vonana weaqina.

Vanue Gwalagwalana ana takesi weaqina

24  i  Tuta nana Ieisu ma ana toʼabibodayavo imai ʼabaga Kafaneumi ʼinaya, ʼinega Vanue Gwalagwalana ana takesi ana toʼewa imai Fita ʼinaya ivetalaʼaiea ivonaya, “Maʼoda, nage eu toveʼita taketakesi, nage gebu?”

25 Ta Fita vonaya, “E, tauna ena takesi aʼuaʼuya.”

ʼInega lugu vanuea ta Ieisu iana Fita vetalaʼaiea vonaya, “Saimoni, maʼoda unuanua ʼaiqa bwaʼobwaʼo ana toluvineavo weaqidi? Aiqabu ʼidiega takesi iʼeweʼewei, taudi edi tomotau ʼidiega, nage mali tomotau ʼidiega?”

26 ʼInega Fita vonaya, “Mali tomotau ʼidiega.”

ʼInega Ieisu wese vona ʼevivi vonaya, “Vonahaqiaqi, ta baʼe ilivu nana ʼinega edi tomotauyavo edi toa igigivemeaqania.
27 Ta takesi ana toʼewayavo adi lutonova ge kana giveluveifei. ʼInega bani una ʼewei ta una tauya lavuya ta ʼiqani nana umaduʼonea e ʼawana una gilaʼei, ʼinega mane una lobea ta una ʼewei. ʼInega una tauya takesi ana toʼewa ʼidia ta mane nana una neidi itaʼa weaqida.”

Copyright information for `MOX