Matthew 20

Vaoqa ana tofewa adi veʼia weaqina

“Mahala ena ʼEbeluvine baʼe ʼedewana: Taha ʼoloto ʼawaʼawai otaqaya yaʼitoto tauya ʼabaga ʼebetoavaʼauta ʼinaya ta vaina tomotau gaba vaʼauqidi imai ta vetalaʼaiedi sabi fewa ena vaoqa ʼinaya. ʼInega iveqae adi veʼia weaqina, ta tonivaoqa awafela adi veʼia ʼaubena ʼaidegana weaqina nawale naneidi. ʼInega vetunedi itauya ena vaoqaya sabi fewa.

“ʼInega babaʼau tawa vanemai, ʼinega tonivaoqa nana ʼevivi tauya ʼabaga ʼebetoavaʼauta ʼinaya, ʼinega vaina tomotau ʼitedi itoatoa kavokavovo, ʼinega gabedi vonaya, ‘Omiʼa wese kana tauya egu vaoqaya ona fewa ta ami veʼia aqiaqina ʼibaʼigo ena neimi.’ ʼInega maega itauya vaoqaya. Ta babaʼauya ta wese ʼidewani babaʼau yewavilea ʼinaya ʼevivi tauya ʼebetoavaʼauta nana ʼinaya, ta wese vaina tomotau lobedi ʼinega ʼebeʼewedi tauyedi vaoqaya sabi fewa. ʼInega wese lavilavi luʼevivi tauya ta vaina tomotau wese lobedi vetalaʼaiedi vonaya, ‘Tolaʼai weaqina ʼaubena qabuna baʼidia otoatoa kavokavovo?’

“Ta ʼinega ivoneaya, ‘Imaʼa ge taha toga dagabema fewa weaqina.’

“ʼInega tonivaoqa vonaya, ‘Omai, omiʼa wese egu vaoqaya ona fewa.’

a  “Tuta nana niʼa velovanea ʼinega tonivaoqa ena tofewa adi toʼitamaki vonea vonaya, ‘Tofewa qabudi una gabedi ina mai adi veʼia una neidi. Ta taudi iʼabiboda imaia ʼidiega una veʼale una maduneidi, ʼinega natauya ana laba una luʼovoa tonugweta ʼidia.’

“Tomeqabu lavilavi ʼinaya imai iveʼale ifewa adi veʼia ʼaubena ʼaigedana weaqina iʼewea. 10 ʼInega tofewa nugwenugweidi ʼawaʼawai ʼinaya iveʼale ifewa ivonaya be adi veʼia ma ana givetomana ina ʼewei, ge taudi imai ʼabibodadia adi veʼia ʼidewani. Ta gebu, mana taudi wese veʼia ʼaubena ʼaidegana weaqina iʼewea. 11 ʼInega adi veʼia iʼewea iʼitea ta weaqina ge ida qaiawa, ʼinega tonivaoqa ʼinaya ilugwae ivonaya, 12 ‘Tomotau vauvaudi imai ifewa tuta kusakusana, ta imaʼa ʼaubena kuena wese babaʼau valema ta afewa, ʼinega ama veʼia agona ada ʼewea. Ta maʼoda ʼinega ama veʼia lelelea alobei?’

13 “ʼInega tonivaoqa tofewa taha voneaya, ‘Iagu, ge taha luveifana eda viaqi ʼimia, mana egu awafela ami veʼia ʼaubena ʼaidegana weaqina tawadega yavonemi ta oʼawahaqiaqiea, waisa? 14 ʼInega au veʼia baʼe una ʼewea una tauya. Yaʼa egu luvine baʼe ʼidewani, tomeqabu imai lavilavi adi veʼia yaneidi oʼa wese au veʼia ʼidewana. 15 Vonahaqiaqi, yaʼa luaqiaqiegu be egu ʼebeluvine ʼinaya agu ʼaidega yaluluvine, waisa? Ta omiʼa egu veyoluba tomotau ʼidia weaqina ge ona nualuveifa.’”

16  b  Ta Ieisu ena vona luʼovoia vonaya, “ʼInega aiqabu iʼabiʼabiboda nawale ina nugweta, ta aiqabu inugwenugweta nawale ina ʼabiboda.”

Ieisu ena vona vetoina ena ʼaliga weaqina

(Maki 10:32-34; Luke 18:31-34)

17 Tuta nana Ieisu Ielusalema weaqina nawale ʼwatoʼwatovu ʼinega ana toʼabibodayavo tuwelo vanaqoyedi ʼeda nanavinaya ta vematamagilafuyedi, 18  c  vonaya, “Katautauya oade Ielusalema ʼinaya ta yaʼa Tomotau Natuna ina veʼineiegu toveguba qiduqiduadi be luvine ana toveʼitayavo ʼidia. Ta taudi ina luvine egu ʼaliga weaqina. 19 ʼInega ʼabiboda ina veʼineiegu taudi ge me Diu ʼidia, ta ina givenuʼwegu be wayoyega ina vunuqa dadanegu, ʼinega ʼetoluai ʼinaya ina tutuveʼewegu. Ta ʼaubena vetoina ʼinaya Yaubada ʼaligega nagiveyaʼitoto ʼeviviegu.”

Ieisu ena veʼita vetofewa weaqina

(Maki 10:35-45)

20 ʼInega Sebedi moqanena ma natudiavo imai Ieisu ʼinaya ta tuqatuqadiega isobadi nuanuadi Ieisu ina venoqiea taha yani weaqina. 21  d  ʼInega Ieisu vonaya, “Tolaʼai nuanuami?”

ʼInega vavine dina ivonaya, “Egu nuanua be natugwavo una awafeledi eu ʼEbeluvine gamonaya diʼweuya ina toabui taha au ʼataqia ta taha au kelia.”

22  e  ʼInega Ieisu natudiavo vonedia, “Omiʼa emi noqi baʼe ana alamani aqiaqi ge oda ʼewei, mana nawale visiqa vedina ʼinega ena numa. Nage omiʼa wese ami fata vedi nana ʼinega ona numa?”

Ta ivonaya, “Ama fata.”

23 ʼInega Ieisu vonaya, “Vonahaqiaqi, vedi nana ʼinega ena numa omiʼa wese ʼinega ona numa. Ta ge agu fata tomotau ena venuaʼivinidi aiqabu nawale egu ʼEbeluvine ʼinaya agu ʼataqiega wese agu keliega ina toabui. Ta ʼesi Tamagu ana ʼaigeda ʼebetoa diavona niʼa ʼivaʼavaʼaidi tomotau weaqidi.”

24 ʼInega toʼabiboda ediavo adi yau teni, Iemesa ma taina Ioni edi noqi inoqolia ʼinega diadi vilea. 25  f  ʼInega Ieisu gaba vaʼauqidi vonedi vonaya, “Omiʼa niʼa oalamania bwaʼobwaʼoya toluvine qiduqiduadi edi tomotauyavo tuta qabuna iluviluvinedi ta luvine falafalana ineineidi. 26  g  Egwavo, omiʼa ge wese ʼidewana ona veilivu ʼaiqa. Ta ʼesi ʼeguma taha toga ʼimiega nuanuau una vetoluvine, ʼinega emwavo weaqidi una vetofewa.

27 “Ta wese ʼeguma togama ʼimiega nuanuau una vetovanugweta ʼinega luaqiaqieu emwavo weaqidi una vetofewa. 28  h  Wese ʼidewana yaʼa Tomotau Natuna ge eda mai bwaʼobwaʼoya be vonigo tomotau weaqigu ina vetofewa, ta ʼesi yamai sabi vetofewa tomotau weaqidi, ta wese niʼa yahawafelegu be ena ʼaliga tomotau qabumi ami ʼetoyavua weaqina.”

Matakwaya magilafudi Ieisu giveaqiaqiedi

(Maki 10:46-52; Luke 18:35-43)

29 ʼInega Ieisu ma ana toʼabibodayavo Ieliko inogea ta qabu qiduadi Ieisu iʼabiʼabibodea. 30 Ta ʼoloto magilafudi matadi kwayakwayana ʼeda nanavinaya itoabui itoatoa, ta Ieisu maimai valena inoqonoqolia ʼinega igabea ivonaya, “Deibida tubuna ye, uda nuakolokoloyema!”

31 ʼInega qabu diavona edi gaba nana inoqolia ta ilugwaeyedi ivonaya, “Omiʼa oluaʼu, ge ona gaba.”

Ta magilafudina igaba bonadi qiduanega ivonaya, “Kaiwabu, oʼa Deibida natuna ye uda nuakolokoloyema!”

32 ʼInega Ieisu veutovolo ta gabedi imai vonedia, “Tolaʼai nuanuami ena viaqi weaqimi?”

33 Ta ivonaya, “Kaiwabu, nuanuama matama una giveaqiaqiedi be yaqisa ama fata ana ʼita!”

34 ʼInega Ieisu nuakolokoloyedi ʼabo matadi gitonovia ʼinega matadi lukwayavonega ʼeaea ta iʼita aqiaqi, ʼinega Ieisu iʼabibodea.

Copyright information for `MOX