a23:3Mal 2:7-8
b23:5Md 6:1; ʼIfo 13:9; Luve 6:8; Naba 15:38-39
d23:12Iob 22:29; Vos 29:23; Lk 14:11; 18:14
f23:22Ais 66:1; Md 5:34
g23:23Luvi 27:30; Mai 6:8
m23:35Nug 4:8; 2Yani 24:20-21
n23:381Kin 9:7-8; Iel 22:5
o23:39Same 118:26

Matthew 23

Ieisu luvine ana toveʼitayavo be wese Falisiavo lumaqiʼaiedi

(Maki 12:38-40; Luke 11:39-46, 52; 20:45-47)

ʼInega Ieisu qabu ta wese ana toʼabibodayavo vonedi vonaya, “Lova Mosese me Isileli luviluvinedi, ta ʼitaga luvine ana toveʼitayavo ta wese Falisiavo ʼidewanina iluviluvine ʼaiqemi. a  ʼInega tolaʼai iveveʼitemi ona ʼabibodedi, ta edi viaqayavo ge ona ʼabibodei, mana taudi iveveʼitamo, ta edi veʼitayavo dina taudiega ge ida viaqidi. Taudi ʼavaʼavala vitadi tomotau ineineidi, ta ge taha tolaʼai ida viaqi be ina iuledi ta vita nana ina ʼavalei.

b  “Ta Buki Nugwenugweina ʼinega Yaubada ena vona iʼwayaʼwayavidi ta taka goyogoyona gamonaya idodododi ta adi kiaya be wese nimadia iyoqoyoqonidi ta iʼavaʼavala dadanedi. Ta wese adi kaleko matavusina kuekuedi maega iveveaqedi, mana nuanuadi tomotau ina ʼitedi. Ta sagali ana tutaya nuanuadi selovaya ina toabui, be wese vanue tafwalolo ʼinaya nuanuadi ʼebetoa aqiaqina. Ta wese ʼeguma ʼebegimwane ʼinaya itautauya nuanuadi vonigo tomotau qabudi ina lukaiwa ʼidia ta wese ina ʼawatoveʼitayedi. Ta omiʼa ge daluaqiaqiemi be tomotau ina ʼawatoveʼitayemi, mana qabumi lelelea ta emi Toveʼita ʼaidegana namo. Ta ge taha toga bwaʼobwaʼoya ona ʼawatamanei, mana Tamami ana ʼaidega mahalaya toatoa. 10 Ta ge wese daluaqiaqiemi be tomotau ina ʼawakaiwabuyemi, mana Keliso tauna ana ʼaidega emi Kaiwabu otaqa. 11  c  Ta ʼesi ʼeguma toga ʼimiega navetovanugweta, ʼinega tauna navetofewa ʼimia. 12  d  ʼEguma taha toga ʼimiega nanuavane nawale nawebui, ta toga nanuawebui nawale navaneqa.

13 “Omiʼa luvine ana toveʼitayavo be wese Falisiavo nuakolokolomi, mana emi uʼavayavo ʼidiega tomotau oawatayedi be ʼinega mahala ena ʼEbeluvine ʼinaya ge ina lugu. Ta wese aiqabu nuanuadi be ina lugu oʼetobodedi. ʼInega omiʼa wese ge ami fata be ona lugu. 14 [Omiʼa luvine ana toveʼitayavo be wese Falisi nuakolokolomi. Omiʼa touʼava! Mana uʼavega wadawadaʼe edi kulufayavo edi vanueavo ʼidiega ovanawalidi, be wese ovevenoqi kuena mana nuanuami tomotau ina awatubomi.]

15 “Omiʼa luvine ana toveʼitayavo be wese Falisiavo nuakolokolomi. Omiʼa touʼava! Tuta qabuna oluluyaba dadana ʼabaga qabudi ʼidia be vonigo ami toʼabiboda taha ona lobea, be ʼabiboda tomotau nana taumi emi nuenuega ona veʼitea. Ta emi veʼita luveifana ʼinega nawale luvematasabu ona lobea, ta tomotau nana luvematasabu qidua vaʼinena nalobea.

16  e  “Vonahaqiaqi, nuakolokolomi! Mana omiʼa tovanugweta matami kwayakwayana ovonaya, ‘ʼEguma taha toga Vanue Gwalagwalana ana wawega naʼawatamatamana benaʼe ge taha yani ʼenaʼina, ta ʼesi ʼeguma taha toga Vanue Gwalagwalana ana goula ʼinega naʼawatamatamana e baʼe yani agona.’ 17 Ta yavona aqiaqiemi, omiʼa kwavakwavami ta matami kwayakwayana. Tolaʼai tauna yani qiduana? Nage goula, nage Vanue Gwalagwalana, mana vanue nana ana fata be goula nagivegwalea?

18 “Ta wese ovonaya, ‘ʼEguma taha toga ʼebeveguba ana wawega naʼawatamatamana benaʼe ge yani qiduana, ta ʼesi ʼeguma taha toga naʼawatamatamana nei kavovo ʼinega ʼebeveguba ʼinaya e baʼe yani qiduana. ʼInega luaqiaqiea be tolaʼai niʼa vona fofofolayea, e wese naviaqi.’ 19 Omiʼa kwavakwavami! Tolaʼai yani qiduana? Nage nei kavovo, nage ʼebeveguba nana tauna ʼinega nei kavovo nana ana fata nagivegwalea? 20 ʼInega ʼeguma taha toga ʼebeveguba ana wawega naʼawatamatamana e ʼinega tauna wese yani qabuna iʼenoʼeno ʼebeveguba nana debanaya ʼidiega ʼawatamatamana. 21 Ta wese ʼeguma taha toga Vanue Gwalagwalana ana wawega naʼawatamatamana e tauna wese Yaubada ʼinaya ʼawatamatamana, mana Vanue Gwalagwalana Yaubada ena ʼebetoa. 22  f  Ta ʼeguma taha toga mahala ana wawega naʼawatamatamana, e ʼinega tomotau nana Yaubada ana galiva ʼinega ʼawatamatamana, ta wese galiva nana ana Totoa ʼinega ʼawatamatamana.

23  g  “Omiʼa luvine ana toveʼitayavo wese Falisiavo nuakolokolomi. Omiʼa touʼava, mana emi nei kavovo dina emi yani qabudi ʼidiega, ta wese yani goyogoyodi ʼidewani ʼeʼe be, wayove ta wese dobala ʼidiega. Ta luvine toi qiduadi ovenuafanidi, ʼidewani ilivu tunutunuqina be, nuakolokolo be wese gwavubiga. Luaqiaqiemi be yani baʼe qiduadi ona viaqidi, ta wese yani goyona ge ona venuafanidi. 24 Ta omiʼa tovanugwetayavo matami kwayakwayana. Ami duʼwa ʼinega kwakwakwa oʼewaʼewa yavuledi, ta yubai qiduana ʼidewana kameli otonetonedi.

25  h  “Omiʼa luvine ana toveʼitayavo wese Falisiavo nuakolokolomi! Omiʼa tovemeahaqila! Mana ami vedi be ami gaeba gwavuna oluʼutudi ta gamona bwavubwavudi. Ta baʼe bwavu nana ana alamani emi ilivu luveifadi kavonaya be vemanuguba be ʼailugu ʼidewani. 26 Omiʼa Falisiavo matami kwayakwayana. Ami vedi be wese ami gaeba gamodi ona ʼutu nugwetedi, ʼinega gwavudi wese navevunavunaqa.

27  i  “Omiʼa luvine ana toveʼitayavo wese Falisiavo nuakolokolomi! Omiʼa tovemeahaqila, mana omiʼa kavona debaʼunu debana ana ʼita wadawadaeadi ta aqiaqidi, ta gamodia toʼaliga davulidi ta luludi ʼenoʼenova. 28  j  Ta omiʼa wese ʼidewanina, mana ami ʼita aqiaqi otaqina tomotau matadia, ta giwalimia uʼava ta wese luveifana qabudi ʼenoʼeno.

Ieisu simana ʼifoqe adi luvematasabu weaqina

(Luke 11:47-51)

29 “Omiʼa luvine ana toveʼitayavo be Falisiavo nuakolokolomi. Omiʼa tovemeahaqila! Lova tubumiavo tovesimasimana nugwenugweidi iluveʼaligidi, ta omiʼa adi gudumayavo ʼidia ʼebenuaveʼavina oviaqidi. Ta wese Yaubada ena tomotau tunutunuqidi iluveawalidi, ta omiʼa adi debaʼunuyavo oveʼivalidi, 30 ta ʼinega ovonaya, ‘ʼEguma lova tubudavo edi tutaya kada toatoa, ʼinega ge kada iuledi be Yaubada ena tovesimasimanayavo kada luveʼaligidi.’ 31  k  Emi vona baʼe ʼinega taumiega osimana ʼifoqeyemi vonigo omiʼa tovesimasimanayavo adi toluveʼaliga tubudiavo. 32 ʼInega omiʼa taudi edi fewayavo nawale ona luʼovoia.

33  l  “Omiʼa mwata natunavo! Nage ovonaya be vonigo ami fata ʼaiwe ʼalaʼalainega ona dena, waisa? 34 ʼInega tovesimasimanayavo be toalamaniavo wese toveʼitayavo ena vetunedi ʼimia be ʼinega vaidi ona luveʼaligidi, ta vaidi ʼetoluai ʼinaya ona tutuveʼewedi be vaidi emi vanue tafwalolo ʼinaya wayo metametanega ona vunuqa dadanedi, be ʼabaga taha taha ʼidia ona ʼwavi dadanedi. 35  m  Ta baʼe ʼinega Yaubada ena tomotau tunutunuqidi adi luveʼaliga ana veʼia omiʼa lagatamina nawale ona lobea ʼoloto tunutunuqina Eibolo ana luveʼaliga ʼinega e ana laba Balakaya natuna tunutunuqina Sakalaia ana luveʼaliga ʼinaya. Tauna oluveʼaligia Vanue Gwalagwalana be ʼebeveguba nuanidia. 36 Vonahaqiaqi, baʼe luveʼaliga diavona adi veʼia omiʼa baʼe lagatami ona lobea.

Ieisu duvoyavoya me Ielusalema weaqidi

(Luke 13:34-35)

37 “Me Ielusalema ye, me Ielusalema ye! Omiʼa tovesimasimana oluveʼaligidi, ta wese taudi Yaubada vetunedi imai ʼimia oludabodi. Tuta qabuna nuanuagu omiʼa ena gaba vaʼauqimi ona mai kavona kamukamu natunavo fafenega ʼauʼaubodedi, ta onogegu. 38  n  Ta emi noga weaqina Yaubada emi Vanue Gwalagwalana nanogea be navetomotau geqa. 39  o  Ta yavonemi, ge wese ona ʼita ʼeviviegu ana laba ona vonaya, ‘Tauna kana awatuboya Yaubada ana wawega maimai.’”

Copyright information for `MOX