Matthew 25

Vona sesebai iahaba teni weaqidi

a  Ta Ieisu wese vonedi vonaya, “Mahala ena ʼEbeluvine baʼe ʼidewana: Iahaba adi yau teni edi lamufa iʼewedi itauya tovaqi meʼolotona ena vaqi ʼabwagana weaqina sabi ʼitana. ʼIdiega adi yau faibi kwavakwavadi ta wese faibi me edi alamani. Tovekwavakwava dina edi lamufa gebu ana goʼila ana luvetomana ida ʼewei. Ta toalamani dina edi goʼila ma botolina iʼewedi edi lamufa ana luvetomana weaqidi. Ta tovaqi meʼolotona iʼiveʼoveʼo, ʼinega iahaba teni dina matadi dunedune ʼabo iʼeno motaiva.

“ʼInega tou gamonaya taha tomotau gaba vonaya, ‘Ei qabumi oyaʼitoto, tovaqi nana niʼa maimai ʼinega kaʼitei kaʼebeʼewei!’ ʼInega iahaba diavona iyaʼitoto edi lamufa sabi giaqiaqiedi.

“Ta kwavakwava dina ediavo ivenoqiedi ivonaya, ‘Emavo, lamufa ana goʼila dibuna oda neima mana ema simatala moʼita naʼweu.’

“Ta toalamani dina ivona ʼeviviedi ivonaya, ‘ʼEguma ema goʼila dibuna ana neimi e ʼinega imaʼa ana kusa, ʼinega ona tauya tovegimwaneavo ʼidia be emi goʼila ona gimwanea.’ 10 Ta tuta nana itautauya sabi gimwane, ʼinega tovaqi nana ʼifoqe ta taudi niʼau iʼivaʼavaʼata maega ilugu vaqi ʼabwagana weaqina. Ta ʼawa iguduya.

11  b  “Ta ʼabiboda iahaba kwavakwava dina iʼevivi imai ivonaya, ‘Kaiwabu, ʼawa usiwaʼei ta ana lugu wai.’

12  c  “ʼInega tovaqi nana edi vona veʼevivia vonaya, ‘Yavona aqiaqiemi, yaʼa ge eda alamanimi.’”

13  d  Ieisu ena vona luʼovoia ʼinega ana toʼabibodayavo vonedi vonaya, “Ona ʼitamaki aqiaqiemi, mana egu ʼevivi ana ʼaubena be ana tuta ge oda alamania.

Vona sesebai tofewa toidi weaqidi

(Luke 19:11-27)

14 “Mahala ena ʼEbeluvine wese baʼe ʼidewani. Taha kaiwabu nuanuana natauya mali diʼwea, ʼinega ena tofewayavo gaba vaʼauqidi imai ta vonedi ena ʼebeluvine ina ʼitamakia. 15  e  ʼInega ena tofewa mane ma kodekodena adi yau faibi neia, ta wese tofewa taha mane ma kodekodena magilafuna neia, ta wese tofewa vetoina mane ma kodekodena ʼaigedana neia, mana toi dina edi waiwai ta wese edi alamani ana fata ʼinega neidi, e ʼabiboda kaiwabu nana nogedi ta tauya.

16 “ʼInega tofewa nana mane ma kodekodena ana yau faibi lukwayavonega vefewedi, ta adi luvetomana wese mane ma kodekodena ana yau faibi lobedi. 17 Ta tofewa vemagilafuna wese ʼidewani mane ma kodekodena magilafuna vefewedi, ʼinega ana luvetomana kodekode magilafuna wese lobedi. 18 Ta tofewa vetoina mane ma kodekodena ʼaidegana ʼeweaya, e tauna bwaʼobwaʼo alei ta ena kaiwabu ena mane ivuya gamonaya.

19 “Ta edi kaiwabu tufwana tuta kuena diʼwe nana ʼinaya toatoa, ta ʼinega ʼevivi mai. ʼInega ena tofewayavo wese gaba vaʼauqidi mana nuanuana nahalamania maʼoda ena mane ivefewa ʼaiqedi. 20 ʼInega tofewa nana mane ma kodekodena ana yau faibi mai be ana luvetomana mane ma kodekodena ana yau faibi wese miedi ta vonaya, ‘Kaiwabu, oʼa mane ma kodekodena ana yau faibi uneigu, ta yaʼa yavefewea ʼinega wese mane ma kodekodena faibi adi luvetomana yalobea, e ʼinega eu mane ma kodekodena teni baʼe.’

21  f  “Ta kaiwabu nana vonaya, ‘Aqiaqina, oʼa tofewa aqiaqiu ta ma au vetumaqana, mana oʼa uvetafewa yani goyona ʼidiega, e ʼinega yani agodi ena neiu ta una luvinedi be una ʼitamakidi. Baʼe ʼinega una lugu mahalaya ta kana qaiawa vataya.’

22 “ʼInega tofewa nana lova mane ma kodekodena magilafuna ʼewedi lugu mai ena kaiwabu ʼinaya, ta vonaya, ‘Kaiwabu, lova mane ma kodekodena magilafuna uneigu, ta mane nana yavefewea, ʼinega wese mane ma kodekodena adi yau magilafuna adi luvetomana yalobea, e ʼinega eu mane ma kodekodena foa baʼe.’

23 “ʼInega kaiwabu nana vonaya, ‘Aqiaqina, oʼa tofewa aqiaqiu ta ma au vetumaqana, mana niʼau uvetafewa yani goyona ʼidiega, e ʼinega yani agodi ena neiu ta una luvinedi be una ʼitamakidi. Baʼe ʼinega una lugu mahalaya ta kana qaiawa vataya.’

24 “ʼInega tofewa vetoina ena mane ma kodekodena ʼaidegina lugu mai ta vonaya, ‘Kaiwabu, yahalamania oʼa lumaqimaqiʼai ʼavau, ta eu kaikaiwabu uʼewaʼewa kavovodi mali tomotau edi fewa ʼidiega. 25 ʼInega yamwaniniveu ta yatauya eu mane ma kodekodena ʼaidegina bwaʼobwaʼo gamonaya yaivuya, e eu mane baʼe.’

26 “Ta ena kaiwabu lugwaeyea vonaya, ‘Tofewa luveifau ta gwavuʼai otaqiu, ualamanigu vonigo egu kaikaiwabu yaʼeweʼewea mali tomotau edi fewa ʼinega. 27 Ta ʼesi luaqiaqieu ʼeguma mane nana uda aʼuya mane ana vanue ʼinaya, be ʼinega ʼitagana ma ana luvetomana eda lobea, ta gebu.’

28 “ʼInega ena tofewayavo vaina ʼidia vonaya, ‘Baʼe ʼolotona ʼinega mane ma kodekodena ʼaidegina ona ʼewei be ona neia tauna ʼoloto nana mane ma kodekodena teni ʼinaya.’

29  g  “Yavona aqiaqiemi, tomeqabu tolaʼai niʼa iʼewea ta ivefewa aqiaqiea, e taudi nawale adi luvetomana wese ina lobea, ʼinega naveago vaʼine. Ta tomeqabu ge ma adi vetumaqana toyani goyona ʼidia ʼenoʼeno nawale naʼwaiva ʼidiega. 30  h  ʼInega kaiwabu nana ena tofewayavo vonedi tofewa luveifana ina fela ʼifoqeyea diʼwe velovelovanina ʼinaya. Ta omoʼe ʼinaya nadou ta alana navetalakikokiko.

Ieisu totoa bwaʼobwaʼo qabudi nawale nagivutuqidi

31  i  “Yaʼa Tomotau Natuna nawale egu simatala aqiaqi otaqina ʼinega egu tovaleʼewayavo maega ana mai, be ʼinega agu galiva kaikaiwabuna ʼinaya ena toabui sabi givutuqa. 32  j  Be tomotau bwaʼobwaʼoya ina vaʼauqidi ina mai mataguya be ena aʼuvidividinidi ʼidewani sifi adi toʼitamaki aʼuvidividinidi goti ʼidiega. 33 Be tomotau tunutunuqidi ena givutuqidi agu ʼataqia ta veiveifadi agu kelia.

34 “ʼInega yaʼa Kini luaqiaqiegu taudi agu ʼataqia itoatoa ena vonedia, ‘Omiʼa Tamagu ena veyoluba ʼayanaya otoatoa ona qaiawa. Omai, ta ena ʼEbeluvine ona ʼewea. Baʼe ʼEbeluvine nana lova kuyavata qabudi adi ʼivaʼavaʼata ʼunu ʼinega Yaubada ʼivaʼavaʼaia weaqimi. 35  k  Mana lova ʼai weaqina yabotana ta oveʼainigu, wese magagu luayahaya ta ovenumegu, ta wese ge oda alamanigu, ta tua oʼebeʼewegu yamai emi vanuea. 36 Ta wese ge agu kalekomo ta ovekalekogu, be wese yavevihiqa ta oʼitamakigu, ta wese vanue ʼebeyoqona ʼinaya yatoatoa ta ovayausigu.’

37 “ʼInega tunutunuqi dina ʼiguya ina vonaya, ‘Kaiwabu, totutaya aʼiteu ma botaniu ta aveʼainiu, ta wese totutaya magau luayahaya ta goʼila aneiu? 38 Totutaya avemwageyeu ema ʼabagaya ta tua agabeu umai vanuea? Totutaya aʼiteu ge au kalekomo ta avekalekou? 39 Ta totutaya ma au vihiqa aʼiteu? Ta wese totutaya vanue ʼebeyoqona ʼinaya utoatoa ta avayausiu?’

40  l  “ʼInega ena vonedi, ‘Vonahaqiaqi, ʼeguma tomotau kavokavovo niʼa oiuledi, e ʼinega yaʼa wese niʼau oiulegu.’

41  m  “Ta taudi agu kelia itoatoa ena vonedia, ‘Onogegu! Omiʼa tawa Yaubada vona veʼalatemi be vematasabu qiduana ona lobea, ʼinega ona tauya ʼaiwe ʼalaʼalata vataya ʼinaya. Omoʼe diʼwe nana lova Yaubada niʼa ʼivaʼavaʼata vatayea Seitani me ena tofewayavo weaqidi. 42 Mana lova yabotana ta gebu oda veʼainigu, ta wese magagu luayahaya ta goʼila ge oda neigu. 43 Ta lova yavewagawaga yamai emi ʼabagaya ta ge oda ʼebeʼewegu emi vanuea, be oʼitegu ge agu kalekomo ta ge oda vekalekogu, ta wese yavevihiqa be vanue ʼebeyoqona ʼinaya yatoatoa ta ge oda vayausigu.’

44 “ʼInega taudi egu vona baʼe ina veʼiei ina vonaya, ‘Kaiwabu, totuta aʼiteu ma botaniu nage magau luayahaya? Ta totutaya uvewagawaga umai ema ʼabagaya? Totutaya aʼiteu ge au kalekomo? Ta totutaya uvevihiqa? Ta wese totutaya vanue ʼebeyoqona ʼinaya utoatoa ta gebu ada iuleu?’

45 “ʼInega ena vonedi, ‘Yavona aqiaqiemi, lova tuta nana tomotau ge adi wawa ʼenaʼina baʼe vita diavona ilobedi ta omiʼa ge oda iuledi, ʼinega wese yaʼa ge oda iulegu.’ 46  n  ʼInega todewa kavokavovo edi ilivu veifana weaqina ina tauya visiqa vataya ʼinaya, ta ʼesi taudi tunutunuqidi yawai vataya ina lobea.”

Copyright information for `MOX