Matthew 26

Toluvineavo nuanuadi Ieisu ina luveʼaligia

(Maki 14:1-2; Luke 22:1-2; Ioni 11:45-53)

Tuta nana Ieisu ana toʼabibodayavo yani qabuna tuta ena ʼebeluʼovoa weaqina veʼitedi gumwala ʼinega vonedi vonaya, a  “Niʼa oalamania ʼaubena magilafuna nagumwala ʼinega ʼAuvivia Sagalina naveʼale, be ʼinega agu tosuluva naneiegu agu aviayavo ʼidia, be ʼetoluai ʼinaya yaʼa Tomotau Natuna ina tutuveʼewegu.”

Ta baʼe tuta nana ʼinaya toveguba qiduqiduadi be ʼabaga ana tovanugwetayavo ivaʼauta toveguba edi tovanugweta Kaiafa ena vanuea. ʼInega adi ʼaidega idima govaqa maʼoda ʼwaivega Ieisu ina kafi ʼaiqei ʼabo ina luveʼaligia. Ta ivonaya, “Ge ʼAuvivia Sagalina ana tuta ʼinaya Ieisu kana kafia, mana ʼeguma ʼidewani nawale tomotau diadi navilea ta ina manini ʼidaya.”

Vavine taha Ieisu dedeʼwega iwaqia ʼabaga Bedani ʼinaya

(Maki 14:3-9; Luke 22:3-6)

Ieisu Bedani ʼinaya toatoa Saimoni ena vanuea, tauna lova toʼwagota taha. b  Ta ʼai ana tuta ʼinaya taha vavine me ena dedeʼwa mai lugu vanuea, ta dedeʼwa nana ana maisa qiduana ma botolina viaviaqina alabasita ʼinega. Ta vavine nana baʼe dedeʼwa nana iwaqia Ieisu debanaya.

Ta tuta nana Ieisu ana toʼabibodayavo vavine nana ena viaqa Ieisu ʼinaya iʼitea ʼinega ilugwaeyea ivonaya, “Tolaʼai weaqina dedeʼwa uiwaqa kavovoi mana ana maisa gegoyo? Luaqiaqiea be dedeʼwa nana davegimwaneyea be ana veʼia agona daʼewea be davewilaʼayea lukwalukwa ʼidia.”

10 Ieisu edi nuanua niʼa alamania ta vonaya, “Gebu vavine ona lugwaeyei mana baʼe yani aqiaqi otaqina ʼiguya viaqia. 11  c  Lukwalukwa dina tuta qabuna maega otoatoa, ta yaʼa ge tuta kuena omiʼa maega kana toatoa. 12 Tuta nana vavine baʼe ʼwafigu dedeʼwega iwaqia, ʼinega ʼivaʼavaʼaigu agu tavuna weaqina. 13 Yavona aqiaqiemi, maʼinaya Valegu ina lugaihi dadanea diʼwe taha taha bwaʼobwaʼo debanaya, e omoʼe ʼinaya wese vavine baʼe ena viaqa ʼiguya ina veluluʼuyayea ʼinega tomotau ina nuaveʼavinia.”

Iudasa nuanuana Ieisu nasuluvea

(Maki 14:10-11; Luke 22:3-6)

14 Ieisu ena vona baʼe luʼovoia ʼinega Tuwelo dina ʼidiega taha ana wawa Iudasa Isakaliota tauya toveguba qiduqiduadi ʼidia, 15  d  ʼinega vonedi vonaya, “ʼEvisa veʼia ona neigu ʼeguma Ieisu ena veʼineiea ʼimia?” ʼInega mane siliba ana yau 30 ineia. 16 E tuta baʼe ʼinega Iudasa tuta aqiaqina vewaʼia be ʼinega Ieisu nasuluvea ʼidia ʼabo ina kafia.

Ieisu ma enavo ʼAuvivia Sagalina ana ʼabwaga iʼainia

(Maki 14:12-21; Luke 22:7-13, 21-23; Ioni 13:21-30)

17  e  Beledi ge ana isitimo Sagalina ana ʼaubena nugweta ʼinaya Ieisu ana toʼabibodayavo imai ivetalaʼaiea ivonaya, “Kaiwabu, maʼinaya nuanuau ʼAuvivia Sagalina ʼabwagana ana ʼivaʼavaʼaia weaqiu?”

18 ʼInega Ieisu vonaya, “Ona tauya Ielusalema ʼinaya, ta taha ʼoloto ona ʼita ʼinanea ta ona vonea. Ema toveʼita ena vona baʼe ʼidewani: Egu tuta niʼa mai ta nuanuagu ʼAuvivia Sagalina ana ʼabwaga ma agu toʼabibodayavo eu vanuea ana ʼai.” 19 E toʼabiboda dina Ieisu ena vona imatayagea, ʼinega ʼoloto nana ena vanuea ʼAuvivia Sagalina ana ʼabwaga iʼivaʼavaʼaia.

20 ʼInega lavilavi otaqaya Ieisu Tuwelo dina maega ilugu, ʼabo ʼabwaga nana iʼai. 21 Ta tuta nana iʼaiʼai ʼinega Ieisu vonaya, “Egwavo, yavona aqiaqi ʼimia, nawale taha ʼimiega nasuluvegu.”

22 Ieisu ena vona baʼe weaqina nuadi vita aqiaqi, ʼinega ʼaidega ʼaidega Ieisu ivetalaʼaiea ivonaya, “Kaiwabu, togama, nage yaʼa?”

23  f  Ta Ieisu vonedia, “ʼOloto nana tauna maega gaeba ma duʼwana gamonaya ama beledi aʼauʼaubwaʼuya ta aʼaiʼai, e tauna nawale nasuluvegu. 24 Yaʼa Tomotau Natuna nawale ʼaliga ana ʼedega ena tauya ʼidewani lova Buki Nugwenugweina ʼinaya maduvonayea, ta tauna agu tosuluva nana nuakolokolona, ta ʼesi luaqiaqiea ʼeguma lova inana ge ida venatunei.”

25 ʼInega ana tosuluva, Iudasa vonaya, “Kaiwabu, toʼoloto, nage yaʼa?”

ʼInega Ieisu voneaya, “Niʼa tauʼuyega usimanayeu.”

Kaiwabu ena ʼai ʼebenuaveʼavina

(Maki 14:22-26; Luke 22:14-20; 1 Kolinita 11:23-25)

26 Nawale iʼaiʼai ʼinega Ieisu beledi ʼewei ta vona veyolubea ʼinega gitomwea ʼabo ana toʼabibodayavo neidi, vonedia, “Baʼe ʼwafigu, ta ona ʼewei ona ʼai.” 27 ʼAbiboda ʼoine ma vedina wese ʼewei ʼinega lukaiwa Yaubada ʼinaya ʼabo neidi ta vonaya, “Qabumi ona numea, 28  g  baʼe sulaligu inoinoqa luvine vauvauna weaqina, ta sulala nana tomotau qabumi emi luveifana ana nuataqo weaqina. 29 Ta yavonemi, ge wese ʼoine ena numa ʼeviviei ana laba omiʼa maega ʼoine vauvauna kana numea Tamagu ena ʼEbeluvine ʼinaya.” 30  h  ʼAi gumwala ʼinega ʼevosi taha iʼevosiea ʼabo iʼifoqe ta iʼwatovu bwanaga Olibe ʼinaya.

Ieisu madusimanea Fita ena vegeqa weaqina

(Maki 14:27-31; Luke 22:31-34; Ioni 13:36-38)

31  i  Ta Ieisu vonedi vonaya, “Baʼe velovana nana ʼinaya qabumi ona dena ta ona nogegu ʼidewana Buki Nugwenugweina ena vona vonaya,

‘Toʼitamaki sifi ena luveʼaligia
be sifi qabudi ina yavula dadana.’
32  j  “Ta egu yaʼitoto ʼevivi ʼaligega ʼabibodanaya ena nugweta ena tauya Galili ʼinaya, ta omiʼa ona ʼabibodegu ona wai.”

33 ʼInega Fita vona ʼevivi vonaya, “ʼEguma nawale qabudi ina dena ʼiuyega, yaʼa agu ʼaidega ena toa.”

34  k  ʼInega Ieisu Fita vonea vonaya, “Yavona aqiaqieu, velovana baʼe ʼinaya nawale una vegeqegu ana yau toi, ta ʼabiboda kamukamu nadou.”

35 Ta Fita vonaya, “Kaiwabu, ge ena vegeqeu! ʼEguma ina luveʼaligiu yaʼa wese maega ina luveʼaligigu.” Ta toʼabibodayavo qabudi edi vona wese ʼidewani.

Gedesemani ʼinaya Ieisu noqinoqi Tamana ʼinaya

(Maki 14:32-42; Luke 22:39-46)

36 ʼInega Ieisu ma ana toʼabibodayavo itauya diʼwe taha ana wawa Gedesemani ʼinaya, ta vonedi vonaya, “Baʼidia ona toatoa, ta yaʼa yatautauya ena venoqi Yaubada ʼinaya.”

37 ʼInega Ieisu Fita ta wese Sebedi natunavo magilafudi ʼebeʼewedi itauya tufinaya. ʼInega Ieisu me ena giwali visiqa ta me ena nuavita vonedi vonaya, 38  l  “Giwaligu visivisiqa qiduana, ta agu lutonova luveifa otaqa, ʼinega baʼidia ona toatoa ta ge matami nadune.”

39 ʼInega Ieisu vanaqo ta givelukabwebwe venoqi vonaya, “Tamagu ye, ʼeguma ana fata visiqa vedina baʼe ʼiguyega una ʼewa yavulea, ta gebu yaʼa egu nuanua ta ʼesi oʼa eu nuanua ʼidewana ena viaqia.”

40 ʼInega ʼevivi ana toʼabibodayavo toidi ʼidia ta ʼitedi iʼeno motaiva, ta Ieisu Fita divanoya, vonaya, “Tolaʼai weaqina oʼenoʼeno! Maʼoda, nage ge ami fata be tuta kukusana namo oda vevekova ta oda baʼebaʼeyegu, waisa?” 41 Ta wese vonedi vonaya, “Luaqiaqiemi be matami ge nadune ta ʼesi ona vevenoqi be ʼinega Seitani ge nasitonovimi. Vonahaqiaqi, niboanimi nuanuana, ta ʼwafimi dawalili.”

42 ʼInega Ieisu tuta vemagilafuna naqo ʼevivi sabi venoqi vonaya, “Tamagu, vonahaqiaqi ʼeguma ge taha wese ʼeda daʼenoʼeno tomotau adi ʼetoyavua weaqina, ʼinega baʼe visiqa vedinega ena numa be yaqisa eu nuanua ena viaqia.”

43 Ta Ieisu wese ʼevivi ana toʼabibodayavo ʼidia ʼinega lobedi iʼeno motaiva, mana matadi tawa dunedune. 44 ʼInega tuta vetoina wese ʼevivi sabi venoqi, ta tawadega maʼoda venoqi ʼaiqa wese luʼeviviea ʼidewani.

45 Ta wese ʼevivi ana toʼabibodayavo divanodi vonaya, “Maʼoda, nage nawale oʼenoʼeno ta oveveyawai, waisa? Oʼitei, yaʼa Tomotau Natuna egu tuta tawa ʼifoqe be ina veʼineiegu tomotau luveifadi ʼidia. 46  m  Oyaʼitoto katauya, mana agu tosuluva maimai.”

Ieisu ikafia

(Maki 14:43-50; Luke 22:47-53; Ioni 18:3-12)

47 Ta Ieisu nawale vonavona, ʼinega taha ʼoloto Tuwelo dina ʼidiega tauna Iudasa qabu qiduana maega iʼifoqe. Ta baʼe qabu diavona toveguba qiduqiduadi be wese ʼabaga ana tovanugwetayavo edi luvine ʼinega ivetunedi imai Ieisu ana kafi weaqina me edi kefata be wese me edi gita. 48 Ta Iudasa toluavia niʼa vonedia, “Tomotau nana nawale ena talafafea e tauna Ieisu, ʼinega ona kafia.” 49 ʼInega tauya tunutunuqina Ieisu ʼinaya vonaya, “Kaiwabu, kaiwa!” ʼinega talafafea.

50 Ta Ieisu vonaya, “Iagu, tolaʼai nuanuau una viaqia ase uviaqa kwayavoni.” ʼInega toluavia imai Ieisu ʼinaya ʼabo ikafia.

51  n  ʼInega taha ʼoloto Ieisu ena qabu ʼinega ena kefata siwaia ta toveguba edi tovanugweta ena tofewa teniqana ʼilaufea. 52  o  Ta Ieisu ʼoloto nana vonea, “Taʼiwa! Eu kefata una aʼuʼeviviea ana umaya, mana toluaviayavo taudi luaviayega iʼaliʼaliga. 53 Ona alamania vonigo ʼeguma nuanuagu Tamagu ʼinega ena noqi iula weaqina, e nawale ena tovaleʼewa qabu ago vaʼinedi navetunedi ʼiguya. 54 Ta gebu, mana ʼeguma ʼidewanina ʼinega maʼoda Buki Nugwenugweina ena simana weaqigu ana aqiaqi naʼifoqe ʼaiqa?”

55  p  ʼInega Ieisu ana tokafi qabudi vonedi vonaya, “Nage yaʼa kavona tovanawala taha, ʼinegana me emi kefata be wese me emi gita omai sabi vunuqigu? Lova ʼaubena qabuna ʼidia Vanue Gwalagwalana ʼinaya yatoatoa ta yaveveʼita tomotau ʼidia, ta tolaʼai weaqina ge oda kafigu tuta diavona ʼidia? 56 Ta baʼe yani diavona iʼifoqe be ʼinega tovesimasimanayavo edi simana Buki Nugwenugweina gamonaya ana vonahaqiaqi naʼifoqe.”

ʼInega ana toʼabibodayavo qabudi Ieisu inogei ta idena.

Ieisu tovolo me Diu edi kaniselayavo ʼiawadia

(Maki 14:53-65; Luke 22:54-55, 63-71; Ioni 18:13-14, 19-24)

57 Qabu diavona Ieisu niʼau ikafia ta imiea toveguba edi tovanugweta ana wawa Kaiafa ʼinaya, ta wese luvine ana toveʼitayavo be ʼabaga ana tovanugwetayavo niʼa ivaʼauta ena ʼabagaya. 58 Fita tufwana luluvaiega Ieisu talaʼobea ta mai toveguba edi tovanugweta ena ʼabagaya, ʼinega lugu ta toabui Vanue Gwalagwalana ana toʼitamakiavo maega ʼebekotu diʼwenaya be vonigo Ieisu ana luvine nanoqolia. 59 Taudi toveguba qiduqiduadi ta wese kaniselayavo nuanuadi Ieisu ana toveʼewayavo ina lobedi be edi ʼeuʼauʼava ʼinega Ieisu ina luveʼaligia. 60 ʼInega tomotau ʼeala imai, ta edi uʼava ʼinega toluvineavo ge adi fata be Ieisu ina luvinei mana uʼava dina ivegoʼila.

Ta ʼabiboda ʼoloto magilafudi imai itovolo,
61  q  ta ivonaya, “Ieisu lova vonaya, ‘Agu fata be Yaubada ena Vanue Gwalagwalana ena qeu yavulea, be ʼaubena toi ʼidia ena yoqona ʼeviviea.’”

62 ʼInega toveguba edi tovanugweta agona tovolo ta vonaya, “Tomotau omoʼe edi veʼewa ʼiuya niʼau unoqolia, waisa? ʼInega ʼevisa eu veʼia?” 63  r  Ta Ieisu ge taha vona daʼinanei.

ʼInega toveguba nana wese Ieisu vonea vonaya, “Uvonahaqiaqi Yaubada mayawaina matanaya, nage oʼa Toʼetoyavua ta Yaubada Natuna, nage gebu?”

64  s  ʼInega Ieisu vonea, “Niʼau benaʼe uvona, ta wese yavonemi vonigo yaʼa Tomotau Natuna nawale ona ʼitegu Tovewaiwai otaqa ana ʼataqia ena toatoa be wese mahalega waumana debanega ena mai.”

65  t  ʼInega toveguba edi tovanugweta diana vila veiveifea e taunega ana kaleko kuena abuya ta vonaya, “Ena vona veifana niʼa onoqolia. Vonahaqiaqi, ʼoloto baʼe ena vona ʼinega taunega givaneyea kavona tauna Yaubada. Taʼiwa, ge taha wese toveʼewayavo ina vonavona ena luveifanayavo weaqidi. 66  u  Maʼoda emi nuanua Ieisu weaqina?”

Ta taudi ivonaya, “Luaqiaqiea be naʼaliga, mana me ena luveifana!”
67  v  ʼInega ʼiawana igidaʼwea ta ivunuqa dadanea nimadiega, ta wese vaina iʼauʼaeʼaea,

68 ta ivonavonaya, “ʼEguma oʼa vonahaqiaqi Toʼetoyavua ʼinega usimana ʼifoqe ʼimaya togama vunuvunuqiu.”

Fita Ieisu vegeqea

(Maki 14:66-72; Luke 22:56-62; Ioni 18:15-18, 25-27)

69 Fita nawale toatoa ʼebekotu diʼwenaya, ʼinega tofewa iahaba taha ʼifoqe mai ta vetalaʼaiea vonaya, “Oʼa wese lova Ieisu Galili ʼolotona maega oluluyaba dadana, waisa?”

70 Ta tomotau qabudi matadia Fita vegeqa vonaya, “Baʼe yani nana uveveqaeyea yaʼa ge eda alamania.”

71 ʼInega ʼifoqe masuʼedanaya ta taha wese iahaba ʼitea Fita ʼinega vonaya, “ʼOloto omoʼe lova Ieisu Nasaleta ʼolotona maega itoatoa.”

72 ʼInega wese Fita vegeqa ta ʼawatamatamana vonaya, “Baʼe ʼoloto nana yaʼa ge eda alamania.”

73 Ge tuta kuena ʼabibodanaya vaina ʼoloto itovotovolo Fita diʼwenaya ta ivoneaya, “Vonahaqiaqi, oʼa Ieisu taha ena tomotau, mana bonau ana noqola kavona me Galili bonadi.”

74 ʼInega Fita vonaya, “Tamada! ʼOloto baʼe yaʼa ge eda alamania! ʼEguma egu vona ge vonahaqiaqi nawale Yaubada naluvematasabugu.”

Tuta omoʼe ʼinaya kamukamu dou.
75  w  ʼInega Fita Ieisu ena vona nuaia, “Oʼa nawale tuta toi ana yau una vegeqegu, ta ʼabiboda kamukamu nadou.” ʼInega Fita me ena nuavita ʼifoqe ʼabagaya ta dou.

Copyright information for `MOX