Matthew 8

Ieisu ʼoloto ʼwagoʼwagoina giveaqiaqiea

(Maki 1:40-45; Luke 5:12-16)

Tuta nana Ieisu bwanagega webui mai ʼinega qabu qiduadi iʼabibodea. ʼInega taha ʼoloto ʼwagoʼwagoina mai Ieisu ʼinaya tuqatuqanega sobadi ʼiawanaya ta vonaya, “Kaiwabu, ʼeguma eu nuanua ʼinega una giveaqiaqiegu, mana oʼa au fata.”

ʼInega Ieisu nimana siʼotoia ta ʼoloto nana ʼwafina gitonovi ta vonaya, “Aqiaqina, eu nuanua ena viaqia, uvevunavunaqa ta uveaqiaqi!” ʼInega lukwayavonega veaqiaqi. a  ʼInega Ieisu vonea vonaya, “Una tauya, ta ge taha toga ʼinaya una vesimasimanei tolaʼai niʼa yaviaqa ʼiuya, ta ʼesi tunutunuqina una tauya toveguba ʼidia una veʼitayeu ta ina ʼawahaqiaqieu, ʼinega eu nei kavovo Yaubada ʼinaya una aʼui ʼidewani Mosese ena luvine vonavona. ʼInega nei kavovo nana naveʼebeʼita tomotau ʼidia ta ina alamania vonigo niʼau uveaqiaqi.”

Ieisu toluavia adi tovamatana ena tofewa giveaqiaqiea

(Luke 7:1-10)

Ta Ieisu niʼa ʼifoqe ʼabaga Kafaneumi ʼinaya, ʼinega taha toluavia me Loma adi tovamatana mai Ieisu ʼinaya ta venoqiea vonaya, “Kaiwabu, taha egu tofewa vihiqa qiduana ʼewea ta vanuea lulumutula. Ta ʼwafinaya visiqa ʼenaʼina, ta wese ge ana fata nawayaqa.”

ʼInega Ieisu voneaya, “Aqiaqina, ena wai ta ena giveaqiaqiea.”

ʼInega tovamatana nana Ieisu ena vona veʼiea vonaya, “Kaiwabu, ge wese daluaqiaqiegu be una mai egu vanuea, ta ʼesi una vonamo be ʼinega egu tofewa naveaqiaqi ʼevivi. Mana yaʼa wese egu tovamatana qiduqiduadi ʼayadia yatoatoa, ta edi vona yaʼabiʼabibodea, ta wese yaʼa egu toluaviayavo ʼayaguya itoatoa ta yaluviluvinedi. ʼInega ʼeguma togama ʼinaya ena vonaya, ‘Utauya!’ e natauya. Ta wese ʼeguma togama ʼinaya ena vonaya, ‘Umai!’ e ʼinega namai, ta wese ʼeguma egu tofewa ʼinaya ena vonaya, ‘Baʼe uviaqi!’ e ʼinega naviaqia.”

10 Tovamatana nana ena vona ʼinega Ieisu nuana voqana aqiaqi, ʼinega ana toʼabibodayavo qabudi vonedi, vonaya, “Vonahaqiaqi, ge taha toga me Isileli ʼimiega eda ʼita lobei ena vetumaqana baʼe ʼidewani. 11  b  Ta yavonemi nawale tomotau ʼeala diʼwe qabudi ʼidiega ina vaʼauta Ebelamo be Aisake ta wese Iakobo maega Yaubada ena ʼEbeluvine sagalina ʼinaya. 12  c  Ta aiqabu lova Yaubada venuaʼivinidi ena ʼEbeluvine ana lugu weaqina nawale ge ina lobei, ta ʼesi Yaubada ena tovaleʼewayavo ina fela webuiedi ʼabaga velovelovanina ʼinaya. Omoʼe ʼinaya ina dou ta aladi navetalakikokiko.”

13 ʼInega Ieisu tovamatana nana voneaya, “Uʼevivi utauya eu vanuea, ta eu tofewa naveaqiaqi eu vetumaqana ʼinega.” Ta tuta nana ʼinaya tofewa nana niʼa veaqiaqi ʼevivi.

Ieisu tomotau qabudi giveaqiaqiedi

(Maki 1:29-34; Luke 4:38-41)

14 ʼInega Ieisu tauya Fita ena vanuea ta lugu, ʼinega Fita lawana ʼitedi ʼwafidi luʼweaʼweava ta ʼivia iʼenoʼeno. 15 Ta Ieisu tovevihiqa dina nimadi gitonovia, ʼinega ʼatuvulihidi. ʼInega iyaʼitoto ta ʼabwaga iʼivaʼavaʼaia Ieisu weaqina.

16 Mataʼau lavilavi ʼinaya tomotau ediavo imiedi Ieisu ʼinaya, taudi niboana luveifadi niʼa iʼwahalidi. ʼInega Ieisu ena vonega ʼwavi ʼifoqeyedi, ta wese tovevihiqa qabudi giveaqiaqiedi. 17  d  Ieisu ena viaqa baʼe ʼinega tovesimasimana Aisea ena vona ana aqiaqi ʼifoqe vonaya,

“Tauna eda visiqa be wese ada vihiqayavo ʼewa yavuledi.”

Tomotau nuanuadi Ieisu ina ʼabibodea ta ge adi fata

(Luke 9:57-62)

18 Tuta nana Ieisu tomotau qabudi ʼitedi itoa vivilia ʼinega ana toʼabibodayavo vonedi ina luvivila lavu diʼwenaya. 19 ʼInega taha luvine ana toveʼita mai Ieisu ʼinaya ta voneaya, “Toveʼita, maʼinaya utautauya nuanuagu be ena ʼabibodeu.”

20  e  ʼInega Ieisu tomotau nana veʼiea vonaya, “Bwaduʼe ma adi vetoa ta wese manu ma adi nevuqa, ta yaʼa Tomotau Natuna ge taha egu ʼebeveyawaimo.”

21  f  Wese toʼabiboda taha mai Ieisu ʼinaya ta vonaya, “Kaiwabu, nuanuagu ena ʼabibodeu ta nugweta una awafelegu be tamagu ena baʼeyei yawaina nagumwala ta ena tavunia, e ʼinega ena ʼabibodeu.”

22 ʼInega Ieisu veʼiea vonaya, “Aqiaqina uʼabibodegu, ta tomeqabu niboanidi ʼaliʼaligidi e taudiega edi toʼaligayavo ina tavunidi.”

Ieisu yaqina waiwaina givedaumwalia

(Maki 4:35-41; Luke 8:22-25)

23 Ieisu ana toʼabibodayavo maega igelu wagaya, 24 ta tuta nana ivavaukamana ʼinega yaqina qiduana ʼifoqe ta wese nufula luveafedi tuta goyona ida damana. Ta Ieisu ʼeno motaiva waga gamonaya. 25 ʼInega toʼabiboda dina idivanoya ivoneaya, “Kaiwabu, una iuleda mana tuta goyona kana damana!”

26  g  Ta Ieisu veʼiedi vonaya, “Tolaʼai weaqina omwanimwaniniva? Omiʼa emi vetumaqana goyona.” ʼInega Ieisu yaʼitoto ta yaqina be wese nufula lugwaeyedi vonaya, “Oluaʼu!” Tuata yaqina be wese nufula ʼavalagwaedi, ʼinega lavu nana luʼotea.

27 ʼInega nuadi voqana ta ivonaya, “Toʼoloto baʼe, mana yani qabuna ivelumatamatayagea, ta wese yaqina be nufula bonana ivematamatayagea?”

Ieisu niboana veifadi ʼwavi ʼifoqeyedi

(Maki 5:1-20; Luke 8:26-39)

28 Ieisu ma enavo ivaukamana lavu diʼwenaya ta ilugu me Gelasine edi diʼwe ʼinaya. ʼInega ʼoloto magilafudi niboana luveifadi niʼa iʼwahalidi debaʼunuyega iʼifoqe. Ta edi ilivu veifana ʼebegaululu ʼinega ge taha toga ana fata diʼwe omoʼe ʼinaya natauya. 29  h  Magilafudina Ieisu iʼitea ʼinega ivegabegabea ivonaya, “Ei, oʼa Yaubada Natuna, tolaʼai una viaqi ʼimaya? Luvematasabu ana ʼaubena nawale, ta oʼa nage niʼa umaimai sabi luvematasabuma?”

30 Ta diʼwenaya bawe ʼeala iduaduala ta adi toʼitamakiavo itoatoa. 31 ʼInega niboana luveifa dina Ieisu ivenoqiea ivonaya, “ʼEguma una ʼwavi ʼifoqeyema, e ʼinega nuanuama una luvetunema ana tauya bawe ʼidia ana lugu.”

32 ʼInega Ieisu vonedia, “Otau!” Tuata ʼoloto magilafudina ʼidiega niboana luveifadi iʼifoqe ʼinega itauya ilugu bawe ʼidia. ʼInega bawe diavona ivihila iwebui dabega iʼelubeʼu lavuya ta ifonu. 33 ʼInega bawe adi toʼitamakiavo idena itauya edi ʼabagaya, ta yani diavona niʼa iʼitedi ediavo ʼidia iveqaeyedi. Ta wese iveluluʼuyayea maʼoda ʼinega ʼoloto magilafudina iveaqiaqi ʼaiqa niboana luveifadi ʼidiega. 34 Ta totoa ʼabaga qabudi itauya Ieisu ʼinaya sabi ʼitana, ta tuta nana ilobea ʼinega ivona waiwai ʼinaya vonigo edi diʼwe nanogei ta natauya mali diʼwe ʼinaya.

Copyright information for `MOX