c1:4ʼIfo 3:14-15; Ve 3:1; 4:5
d1:5Kol 1:18; Same 89:27
f1:7Dan 7:13; Sek 12:10; Md 24:30; Ion 19:34-37; 1Te 4:17
h1:13Dan 7:13; 10:5
i1:14Isi 43:2; Dan 7:9; 10:6; Ve 2:18; 19:12
k1:17-18Ais 44:6; 48:12; Ve 2:8; 22:13

Revelation of John 1

Vematamagilafu

a  Nugweta Yaubada veʼita Ieisu Keliso neia tolaʼai nawale naʼifoqe, ta ʼabibodanaya Ieisu ena tovaleʼewa taha vetunea ena tofewa Ioni ʼinaya baʼe yani diavona sabi veʼitana, ta ʼebeluʼovoa Ioni Ieisu ena tofewayavo qabudi baʼe yani diavona weaqidi simana ʼifoqe ʼidia. Ta yani diavona niʼa ʼitedi, ta wese Ieisu ena viaqayavo weaqina be Yaubada ena vonayavo Ioni simana ʼifoqe aqiaqiedi. b  Ta tomeqabu baʼe ʼwayavi nana Yaubada ʼinega ina avoya totoa vaʼauta matadia luaqiaqiedi be me edi qaiawa ina toatoa. Ta wese tomeqabu baʼe yani diavona inoqonoqolidi ta ina nuaveʼavinidi, e taudi wese adi fata ina qaiawa, mana ge tuta kuena ʼinaya baʼe yani diavona Yaubada nagiveʼifoqeyedi.

Ioni ena lukaiwa ʼekalesia adi yau seveni ʼidia

c  Baʼe ʼwayavi nana yaʼa Ioni ʼiguyega omiʼa ʼekalesia ami yau seveni ʼimia diʼwe Eisia gamonaya.

Egu nuanua qiduana omiʼa nuakolokolo be nuadaumwala Yaubada ʼinega ona lobea. Tauna tuta ʼebeveʼale be, tuta baʼitagana ta wese tuta vataya ana Yaubada. Ta wese nuanuagu baʼe toa diavona ona lobedi niboana adi yau seveni ʼidiega. Taudi Yaubada ana galiva kaikaiwabuna ʼiawanaya itoatoa.
d  Ta wese nuanuagu Ieisu Keliso ʼinega nuakolokolo nana be nuadaumwala nana ona ʼewa aqiaqiedi. Tauna tuta qabuna tovonahaqiaqi. Ta baʼe Ieisu nana maduyaʼitoto ʼaligega, ta wese tauna toluvine qabudi bwaʼobwaʼoya veqidua vaʼinedi.

Tauna veveyolubeda qiduana, ta yawaina be sulalina awafelea weaqida, e baʼe ʼinega eda ilivu luveifadi ʼidega ʼewa yavuledi.
e  Ta Ieisu niʼa venuaʼivineda ena tomotauyavo ta wese ena tovegubayavo ʼidewani, be yaqisa kana vetofewa Yaubada Tamana ʼinaya. Ieisu kana awatuboya tuta vataya ʼinaya, mana tauna Tovewaiwai ta tuta vataya ana Toluvine Qiduana! Vonahaqiaqi, eda nuanua ʼidewani.

f  Oʼitei, Ieisu mahalega maimai gawatega.
Tomotau qabudi ina ʼitea,
ta wese taudi lova
ana toʼidawayavo ina ʼitea.
Ta totoa bwaʼobwaʼoya qabudi
me edi nuavita ina dou tauna weaqina.
Vonahaqiaqi, baʼe yani diavona ina ʼifoqe aqiaqi.

g  Eda Kaiwabu Yaubada vonaya, “Yaʼa Alofa be Omega, yani qabuna edi ʼebeveʼale ta edi ʼebeluʼovoa!” Ta wese tauna tuta baʼitagana be tuta lova ta wese tuta maimai ana Yaubada. Ta tauna Tovewaiwai vaʼine.

Ioni Tomotau Natuna ʼiteʼitea

Yaʼa iami Ioni be omiʼa niʼa kaveʼaidega Keliso maega. Ta itaʼa qabuda me eda bibitaqo visiqa be wese veilaqe ʼaidegana kalobelobea eda fewa Ieisu ʼinaya weaqina. Ta me Loma ikafigu ta iaʼufelegu taha bwanabwana ana wawa Fatimosi ʼinaya, ta omoʼe ʼinaya yatoa. Ta egu toa ʼiuna mana Yaubada ena vona ta wese Ieisu Valena yayawala dadanea diʼwe qabuna ʼidia. 10 ʼInega Kaiwabu ena ʼaubena taha ʼinaya Niboana Gwalagwalana ʼiguya ʼifoqe yalutonovia, ta tutana ʼinaya bona qiduana gwavuguyega yanoqolia ana noqola kavona bea ʼidewana, 11 ta voneguya, “Yani qabuna uʼiteʼitedi fefwai ʼinaya una ʼwayavidi, ta leta diavona una vetunedi ina tauya ʼekalesia adi yau seveni ʼidia, taudi Efeso be, Simulina be, Feligamo be, Tiatila be, Salidesi be, Filadelifia ta wese Lodisia ʼidia.”

12 ʼInega yatunugivila tovona nana sabi ʼitana, ʼinega simatala ana ʼebeaʼu goula ʼinega ana yau seveni yaʼitedi. 13  h  Ta nuanidia taha tomotau tovotovolo yaʼitea ta ana ʼita kavona tomotau natuna meʼolotona ʼidewani. Ta ana kwakwalufai kuena otonega be webui ʼaqenaya, ta lumalumana ʼinaya ana gadiʼwana goula ʼinega yaʼitea. 14  i  Ana kia be wese debana wadawadaea otaqina, ta matana adi ʼita kavona ʼaiwe saesaelina. 15 Ta ʼaqena adi ʼita kavona taha kainumu namanamalina ʼidewani, ana ʼebegabu ʼinaya ida gabui davevunavunaqa. Ta bonana ana noqola kavona yaqisi butuna danununuqa. 16  j  Ta ana ʼataqia ʼwadiʼwadima adi yau seveni kafikafidi, ta ʼawanega taha kefata ala lualuana ʼifoqe, ta ʼiawana ana ʼita kavona vala ena simatala waiwaina babaʼauya ʼidewani.

17  k  Ta tuta nana tomotau nana yaʼitea ʼinega yagivelukabwebwe ʼaqenaya kavona ʼaliʼaligigu. Ta ana ʼataqi siʼotoia ʼiguya ta vonegu vonaya, “Ge una mwaniniva. Yaʼa ʼebeveʼale be ʼebeluʼovoa, 18 ta mayawaigu yatoatoa. Lova yaʼaliga, ta uʼitei baʼitagana yaʼa mayawaigu ta toatoa vatayagu. Ta nimaguya ʼaliga ta wese diʼwe ʼebeʼaliga vataya ana wawa Edesi ana kihi yakafikafia.

19 “ʼInega baʼe yani diavona niʼa uʼitedi una ʼwayavidi fefwai ʼinaya, ta wese toyani baʼitagana uʼiteʼitedi, ta wese tolaʼai nawale naʼifoqe tuta maimai ʼidia weaqina. 20 Ta tolaʼai niʼau uʼitedi ena givesimatalidi ʼiuya. ʼWadiʼwadima seveni adi yau nimaguya uʼitedi adi alamani taudi ʼekalesia adi yau seveni adi tovaleʼewayavo. Ta simatala ana ʼebeaʼu goula ʼinega wese adi yau seveni niʼa uʼitedi adi alamani taudi ʼekalesia seveni weaqidi.

Copyright information for `MOX