b14:3Ais 42:10; Ve 5:9; 7:4
c14:8Ais 21:9; Iel 51:7-8; Ve 17:2; 18:2,3
e14:10Ais 51:17,22; Iel 25:15-16; Same 75:8; Isi 38:22; Nug 19:24; Ve 16:19; 20:10; 21:8
f14:11Ais 34:10
h14:14Dan 7:13
i14:18Ioe 3:13
j14:20Ais 63:3; Ve 19:15

Revelation of John 14

Toʼetoyavua ena tomotauyavo adi ʼevosi

ʼInega Lami nana yaʼitea bwanaga Saioni debanaya tovotovolo, ta wese tomotau adi qabu 144,000 maega itoatoa. Baʼe qabu diavona Lami nana ana wawa ta wese Tamana ana wawa ʼwayaʼwayavina adi kia ʼinaya. a  ʼInega mahalega bona taha yanoqolia, ta ana noqola kavona goʼila be wese yavalata ida nununuqa. Ta wese bona nana ana noqola kavona tomotau edi ʼebelaha afi ʼinega idalahalaha. b  Baʼe qabu diavona galiva kaikaiwabuna be, ʼivaʼavaʼata diavona foa adi yau, ta wese kaiwabuyavo adi yau 24 ʼiawadia itovolo, ta ʼevosi taha vauvauna iʼevosiea. Ta 144,000 dimo ʼevosi nana ialamania, ta ʼesi mali tomotau ana vonayavo be wese ana aniqo ge ida alamania, mana Yaubada qabu diavona niʼa ʼetoyavuidi bwaʼobwaʼo ʼinega. Ta omoʼe tomotau diavona ge taha tuta taudiega ida givebwavudi ilivu luveifadi ʼidiega, ta ʼesi edi toa Yaubada matanaya tuta qabuna vunavunaqina. Baʼe qabu dina Lami nana iʼabiboda aqiaqiea ena tauya ʼaidega ʼaidega ʼidia. Ta tomotau qabudi ʼidiega eda Kaiwabu baʼe qabu dina niʼa madugubaufedi, e ʼinega taudina kavona Yaubada be Lami nana edi bolimana nugwenugweina. Taudi ge taha toga ida uʼavei, ta wese ge taha adi ʼebeveʼewamo.

Yaubada ena tovaleʼewa toidi edi simana

ʼInega wese Yaubada ena tovaleʼewa taha yaʼitea mahalega yewayewa, ta Vale Aqiaqina ʼenoʼeno vatayana miea simanea totoa bwaʼobwaʼo qabudi ʼidia, ʼidewani qabu taha taha be, bona taha taha be, ʼwafi taha taha be, wese diʼwe taha taha ʼidia. Ta tovaleʼewa nana bonana qiduanega vonaya, “Yaubada ona ʼamayabea be ona awatuboya, mana vetalaʼai ana tuta niʼa mai. Ta mahala be, bwaʼobwaʼo be, mwadeʼwa ta wese goʼila ihinoinoqa adi Toʼivaʼavaʼata ʼiawanaya ona iwaʼodu.”

c  ʼInega tovaleʼewa vemagilafuna yaʼitea iana ʼabibodanega ʼifoqe ta gaba vonaya, “ʼAbaga qiduana Babiloni niʼa luveifa otaqa, mana ʼabaga nana totoa bwaʼobwaʼo qabudi maega velamoʼeno kavokavovo ilivuna iviaviaqia ta nuadi ʼewa aqiaqiea.”

d  Tovaleʼewa magilafudina ʼabibodadiega wese vetoina ʼifoqe, e tauna wese gaba vonaya, “Tomeqabu ihiwaiwaʼodu yubai nana mwadeʼwega ta ena tokwalui ʼinaya, ta wese ana ʼebeʼinana adi kiaya nage nimadia ʼenoʼeno, 10  e  e baʼe taudi Yaubada ena ʼoine waiwaina ʼinega ina numa, ta baʼe ʼoine nana veʼebeʼita Yaubada ana diavilavila weaqina, ta niʼa iwaqia diavilavila ana gaeba ʼinaya. Ta wese ʼaiwe saesaelina be dabo ʼweaʼweavidi adi wawa salofa tomotau dina ʼwafidia ina vebaea Yaubada ena tovaleʼewayavo be ena Lami ʼiawadia. 11  f  Ta ʼwafidi ʼalaʼalaia ʼauna vanevane vatayana, ta edi visiqa qiduana ge daluʼovoa ʼaubena nage velovelovana ʼidia, mana taudi yubai nana veifana me ena tokwalui ʼidia ihiwaiwaʼodu, ta wese ana wawa ana ʼebeʼinana ʼenoʼeno ʼidia. 12  g  Ta tomeqabu Ieisu ivetumaqanea ta Yaubada ena luvineavo ʼinaya itovoloʼiʼita, e taudi ena tomotauyavo, ta me edi bibitaqo ina toatoa ʼeguma baʼe yani diavona naʼifoqe ʼidia.”

13 ʼInega mahalega taha bona yanoqolia vonaya, “Baʼe una ʼwayavia: Tomeqabu eda Kaiwabu me edi gwavubiga iʼabiʼabibodea ta ʼaliga ina lobea, e adi fata ina qaiawa.”

Ta wese Yaubada Niboanina vonaya, “Vonahaqiaqi, taudi qaiqaiawidi, mana ina veyawai edi vetafeʼwa waiwai be wese vita taha taha ʼidiega, ta wese edi gwavubiga ana veʼia ina lobea.”

Yaubada totoa bwaʼobwaʼo nabolimanidi

14  h  ʼInega yavevekova ta gawata wadawadaeana ʼifoqe. Ta gawata nana ʼinaya taha toga yaʼitea toabui debanaya ana ʼita kavona tomotau natuna ʼidewani. Ta ʼunuʼununaya ana biatuli kaikaiwabuna goula ʼinega ʼenoʼenova, ta nimanaya ena naifi soʼusoʼuna kafikafia. 15 Ta wese taha tovaleʼewa Vanue Gwalagwalana ʼinega ʼifoqe mai, ta gaba vane tauna gawata debanaya toatoa ʼinaya ta voneaya, “Eu naifi una vefewea bolimana weaqina, mana ana tuta niʼa ʼifoqe bwaʼobwaʼoya!” 16 Ta ʼinega ʼoloto nana gawatega ena naifi talaqayea bwaʼobwaʼo qabuna ʼinaya, ta ʼinega bolimana vaʼauqidi.

17 ʼInega taha wese tovaleʼewa Vanue Gwalagwalana mahalaya ʼinega ʼifoqe mai, tauna wese me ena naifi soʼusoʼuna. 18  i  ʼInega taha wese tovaleʼewa ʼebeveguba diʼwenega mai, tauna ʼaiwe ʼalaʼalaina ana toluvine. Ta bonana qiduanega gaba tovaleʼewa nana me ena naifi ʼinaya, vonaya, “Eu naifiega bwaʼobwaʼo ana ʼoine vuaqina una daʼedi laqanega, mana niʼa bwealia.” 19 ʼInega tovaleʼewa nana ena naifiega ʼoine vuaqina bwaʼobwaʼoya daʼedi, ta ʼebememe qiduana gamonaya siviledi. Ta baʼe ʼebememe nana veʼebeʼita Yaubada ana diavilavila weaqina. 20  j  Ta ʼoine vuaqina koyadi ivamemedi ʼebememe nana ʼinaya ʼabaga qiduana gwavunaya. Ta ʼebememe nana gamonega sulala inoinoqa kavona seuseu ana liva teli anidedi (300) kilomita ʼidewani, ta sulala nana ena vane bwaʼobwaʼoyega be yubai osi ʼotonaya ʼidewani.

Copyright information for `MOX