Revelation of John 19

Totoa mahalaya Yaubada iawahawatuboya

Yaubada ena tovaleʼewa ena vona gumwala, ta ʼabiboda vekolukolua qiduana mahalega yanoqolia kavona qabu qiduana bonadi, ta ivonaya,

“Aleluia!
19:1-6Tuta nana me Diu Yaubada iawahawatuboya ʼinega ibwaubwau ivonaya, “Aleluia”. Ta bona Ibeliu ʼinega ana alamani “Yaubada kana awatuboya”.

Yaubada kana awatuboya,
tauna ada Toʼetoyavua
ta Toatoa Vanena ta wese Tovewaiwai.
b  Tauna ena luvine tunutunuqina
ta aqiaqi otaqina niʼa veʼifoqeyea,
mana vavine nana tauna tovelamoʼeno dididiga
ena velamoʼeno kavokavovo
ʼinega bwaʼobwaʼo qabuna giveluveifea,
ta wese ʼabaga nana ʼinaya
Yaubada ena tomotauyavo luveʼaligidi.
Ta baʼe luveifa diavona weaqidi
Yaubada luai ʼewea vavine nana ʼinaya.”
Ta wese qabu dina ikolua ivonaya,

“Aleluia!
Yaubada kana awatuboya,
mana ʼabaga qiduana niʼa ʼala ʼovoia
ta ʼauna tuta qabuna vanevane.”
ʼInega kaiwabu diavona adi yau 24 be wese ʼivaʼavaʼata foa mayawai dina tuqatuqadiega isobadi Yaubada ʼiawanaya, tauna ana galiva kaikaiwabuna ʼinaya toatoa, ta ivonaya,

“Vonahaqiaqi,
ema nuanua ʼidewana.
Aleluia!”

Lami nana ena vaqi ʼabwagana

ʼInega galiva kaikaiwabu nana ʼinega taha bona mai, vonaya,

“Omiʼa Yaubada ena tofewayavo
ami wawa ʼenaʼenaʼidi be ami wawa goyogoyodi
ta wese omiʼa ana toʼamayabayavo qabumi ona awatuboya.”
c  ʼInega wese kavona qabu qiduana bonadi yanoqolia, ta adi noqola kavona goʼila inoinoqa butuna, ta wese kavona yavalata butuna nununuqa, ta ivonaya,

“Aleluia! Yaubada kana awatuboya,
mana tauna eda Kaiwabu Tovewaiwai
ta wese Toluvine Qiduana.
d  Kana qaiawa be kana awatubo aqiaqiea
ta wese ana wawa kana givaneqea,
mana Lami ena vaqi ana tuta niʼa ʼifoqe,
ta ana gabuinoqa taunega
niʼa ʼivala edi vaqi weaqina,
ta ana gabuinoqa nana niʼau
ana kaleko wadawadaeana
ta kaikaiwabuna Yaubada neia.”
(Ta kaleko nana ana alamani Yaubada ena tomotauyavo edi ilivu tunutunuqina.)

e  ʼInega tovaleʼewa nana vonegu vonaya, “Baʼe ʼidewani una ʼwayavi ʼaiqea: Tomeqabu omiʼa Yaubada niʼa gabemi Lami nana ena vaqi ʼabwagana ʼinaya ona qaiawa.” Ta wese tovaleʼewa nana vonaya, “Simana baʼe vonahaqiaqi, ta Yaubada ʼinega maimai.”

10  f  ʼInega yagivelukabwebwe ʼaqenaya sabi iwaʼodu ʼinaya, ta voneguya, “Ge wese ʼedewana una viaqi, mana yaʼa wese Yaubada ena tofewa kavona oʼa be wese tovetumaqana qabudi Ieisu Valena isimana ʼifoqeyea. Ta ʼesi luaqiaqieu be Yaubada ʼinaya una iwaʼodu, mana tauna ena vonahaqiaqi Ieisu weaqina giveʼifoqeyea, ta baʼe vona nana Yaubada ena tomotauyavo isimasimanea Niboana Gwalagwalana ena venuahaʼu ʼinega.”

Yubai osi wadawadaeana be ana togelu

11  g  ʼInega mahala yaʼitea ʼeʼewaʼana, ta ʼinaya yubai osi wadawadaeana yaʼitea, ta ana togelu ana wawa igabea, “Ilivu tunutunuqina ta ma ana vetumaqana.” Mana tauna ena luvine tunutunuqina ʼinega tomotau luluvinedi, ta wese avia ana tuta ʼinaya luvine tunutunuqina ʼinega luluvine. 12  h  Ta matana adi ʼita kavona ʼaiwe saesaelina, ta ʼunuʼununaya ana biatuli kaikaiwabudi ʼeala iʼenoʼeno. Ta wese taha wawa ʼwayaʼwayavina ʼinaya ʼenoʼeno, ta ge taha toga wawa nana dahalamania, ta ʼesi ana ʼaidegamo alahalamania. 13  i  Ana kwakwalufai ma sulalina, ta ana wawa igabea “Yaubada ena Vona”. 14 ʼInega mahala ana toluaviayavo ma adi kaleko wadawadaeadi ta vunavunaqidi edi osi wadawadaeadi ʼidiega adi Tovamatana iʼabibodea. 15  j  Ta Tovamatana nana ʼawanega kefata soʼusoʼuna ʼifoʼifoqe, ta kefata nana ʼinega totoa bwaʼobwaʼo diʼwe qabudi ʼidia navewaiwai vaʼinedi, ta ena luvine falafalana ʼinega naluvinedi. Tauna voalanavo namemedi kavona ʼoine vuaqina imemedi ʼebememe ʼinaya. Ta Yaubada Tovewaiwai ena nuenuega baʼe ʼidewani Tovamatana nana ʼinega naluvematasabudi, mana Yaubada diana vilea tomotau diavona edi luveifana weaqina. 16  k  Ta ana kwakwalufai ʼinaya ta wese fianaya ana wawa ʼwayaʼwayavina ʼenoʼeno vonaya,

“ʼOloto baʼe toluvine qabudi edi Toluvine,

ta wese kaiwabu qabudi edi Kaiwabu.”

17  l  ʼInega wese taha tovaleʼewa yaʼitea babaʼau ʼinaya tovotovolo ta manu iyewayewa dadana mahalaya ʼidia gabagaba, ta vonedia, “Ovaʼauta omai Yaubada ena ʼai qiduana ʼinaya, 18 be ʼinega ona ʼai toluvine qiduqiduadi veiʼodi be, toluavia adi tovamatanayavo veiʼodi be, toluavia waiwaidi veiʼodi be, osiavo be adi togeluyavo veiʼodi, ta wese tomotau qabudi ʼidiega ʼidewani tofewa kavovo be yavuyavuidi veiʼodi ona ʼai be, tomotau adi wawa ʼenaʼenaʼidi ta wese taudi adi wawa goyogoyona veiʼodi ona ʼai.”

19 ʼInega yubai nana lova mwadeʼwega vanemai ta wese bwaʼobwaʼo ana toluvineavo qiduqiduadi me edi toluaviayavo yaʼitedi niʼa ivaʼauta sabi vedavi osi wadawadaeana ana Togelu be ena toluaviayavo maega. 20  m  Vonahaqiaqi, lova yubai nana ena tovesimasimana ʼeʼeuʼauʼavina vaina yani ʼebenuavoqana viaqidi yubai nana ana wawega ta wese ena waiwaiega. Ta wese tovesimasimana nana tomeqabu yubai nana ena naba niʼa iʼewea ta wese ena tokwalui ʼinaya ihiwaiwaʼodu uʼava aqiaqiedi. Ta vedavi nana ʼinaya osi wadawadaeana ana Togelu me ena toluaviayavo yubai nana ta ena tovesimasimana nana maega ikafidi. Ta magilafudi mayawaidi ifelawebuiedi lavu saesaelina ʼinaya, ta baʼe lavu nana saesaela dabo ʼweaʼweavidi adi wawa salofa ʼidiega. 21 Ta osi wadawadaeana ana Togelu ʼawanega kefata nana ʼifoqe, ʼinega ana aviayavo qabudi luveʼaligidi. Ta ʼabiboda manu qabudi iwebui mai ta ʼoʼoadi iʼanidi gamodi ʼelukoko.

Copyright information for `MOX