Revelation of John 3

Me Salidesi edi leta

a  “Leta taha una ʼwayavia ʼabaga Salidesi ʼekalesia ana tovaleʼewa ʼinaya be una vonaya,

 • Vale baʼe maimai tauna Yaubada Niboanina seveni be wese ʼwadima seveni ʼinaya itoatoa ʼinega. Tauna vonemi vonaya, Emi viaqayavo niʼau yahalamanidi ta wese valemi yanoqolia vonigo mayawaimi. Ta ʼesi gebu, mana niboanimi ʼaliʼaligidi.
ʼInega ʼenoʼenoyega ona yaʼitoto, ta tolaʼai yani goyona ʼimia nawale ʼenoʼeno ona givewaiwaiea. Ta wese yahalamania emi viaqayavo vaina Yaubada ʼiawanaya ge tunutunuqidi. b  Lova veʼita oʼewea be onoqolia, ta baʼe veʼita nana ona nuaveʼavinia ta wese ona matayagea, ʼinega ona nuagivila. Ta ʼeguma ge ona yaʼitoto, ʼinega nawale ena wai be ena luveafemi kavona tovanawala ʼedewana, ta egu tuta wai ʼimia ge oda alamania.
 • c  Ta omiʼa me Salidesi ʼimiega ʼevisa  mimo ami kaleko ge oda givebwavudi. ʼInega luaqiaqiemi be nawale omiʼa yaʼa maega kana tauya ma ada kaleko wadawadaeana, mana Yaubada niʼa ʼawahaqiaqiemi.
d  Ta wese ʼidewana tomeqabu Seitani ivewaiwai vaʼinea, e taudi adi kaleko wadawadaeana wese ina veaqedi, ta adi wawa ge ena ʼweu yavuledi Yawai ana Buki ʼinega, ta ʼesi adi wawayavo ena simana ʼifoqeyedi Tamagu be ena tovaleʼewayavo matadia, mana taudi vonahaqiaqi egu tomotauyavo.
 • ʼInega ʼeguma taha toga Niboana Gwalagwalana ena vona ʼekalesia ʼidia nanoqolia, e ʼinega tomotau nana luaqiaqiea be baʼe vona diavona adi alamani nasali aqiaqiedi.

Me Filadelifia edi leta

e  “Taha leta una ʼwayavia ʼabaga Filadelifia ʼekalesia ana tovaleʼewa ʼinaya be una vonaya,

 • Vale baʼe maimai tauna gwalagwalana ta tunutunuqina ʼinega, ta wese taunana nimanaya kini Deibida ena kihi kafikafia. Ta ʼeguma ʼawa nasiwaʼea ge taha toga ana fata be nagudui, ta wese ʼeguma ʼawa nana naguduya ge taha toga ana fata nasiwaʼei. Ta vonemi vonaya,
f  Emi viaqayavo niʼau yahalamanidi ta wese yahalamania vonigo tufwana niʼa odawalili. Ta tua egu vonayavo nawale oʼabiʼabibodedi ta wese ge oda vegeqegu. ʼInega ʼawa niʼa yasiwaʼea weaqimi, ta ge taha toga ana fata be nagudui.
 • g  Onoqola aqiaqiegu! Nawale Seitani ena qabuyavo vaina ʼidiega ena awafeledi be ina mai ʼimia. Taudiega ivonaya vonigo taudi me Diu, ta ʼesi iuʼauʼava mana taudi ge me Diu. ʼInega ena luvinedi be ina iwaʼodu ʼiawamia be ʼawadiega ina simana ʼifoqeyea vonigo niʼa ialamani aqiaqiea yaʼa yaveveyolubemi qiduana.
10  h  Lova niʼa yavonemi me emi bibitaqo ona toatoa. Ta nawale tuta vitana naʼifoqe bwaʼobwaʼoya be tomotau qabudi ʼebesitonova ina lobedi. Ta yaʼa tuta diavona ʼidiega ena vabodebodemi, mana egu vona ovematamatayagea. 11 
 • Yaʼa tuta goyona ena wai, ta toyani ʼimia ʼenoʼeno e ona kafiʼiʼihia be yaqisa ge taha toga ana fata yani diavona adi veʼia ʼimiega naʼewa yavulei.
12  i  Ta tomeqabu ilivu luveifana ivewaiwai vaʼinedi e taudina ena vetovolodi ʼidewani ʼoqola egu Yaubada ena Vanue Gwalagwalana ʼinaya, ta omoʼe ʼinaya ina toa vataya. Ta egu Yaubada ana wawa ta wese yaʼa agu wawa vauvauna ena ʼwayavia ʼoqola dina ʼidia. Ta egu Yaubada ena ʼabaga Ielusalema vauvauna tuta goyona mahalega nawebui mai egu Yaubada ʼinega. Ta yaʼa ena ʼawahaqiaqiedi taudi toniʼabaga aqiaqi ʼabaga nana ʼinaya. 13 
 • ʼInega ʼeguma taha toga Niboana Gwalagwalana ena vona ʼekalesia ʼidia nanoqolia, e ʼinega tomotau nana luaqiaqiea be baʼe vona diavona adi alamani nasali aqiaqiedi.

Me Lodisia edi leta

14 “Taha leta una ʼwayavia ʼabaga Lodisia ʼekalesia ana tovaleʼewa ʼinaya be una vonaya,

 • Vale baʼe maimai tauna igabea ‘Ameni’ ʼinega. Tauna tosimana tunutunuqina ta Yaubada ena ʼivaʼavaʼata qabuna ana toluvine. Ta vonemi vonaya,
15  j  Emi viaqayavo be wese emi toa qabudi niʼa yahalamani aqiaqiedi. Ta emi veyoluba ʼiguya gebu ʼweaʼweavina ta wese gebu fayoʼuna. Ta nuanuagu qiduana taha ʼidiega oda venuaʼivinea. 16 Ta ʼesi omiʼa kavona goʼila lemwalemwana, mana emi veyoluba ʼiguya ge ʼweaʼweavina nage fayoʼuna. ʼInega yaʼa kavona yani kavokavovo weaqimi, ta baʼe ʼinega ʼawaguyega ena gidaʼwa yavulemi. 17  k  Ta omiʼa taumi weaqimi ovonaya, “Itaʼa kaikaiwabuda, ta ge taha yani ʼinega kada kusa, ta ʼesi yani qabuna ʼidaya ʼenoʼeno!” Ta yavona aqiaqiemi, nawale nuami ge daʼeqaʼuya, mana niboanimi ʼinaya omiʼa lukwalukwami be, nuakolokolomi be, sikesikewami be, matami kwayakwayana ta wese maʼigonegonemi. 18  l  ʼInega yalulugaihimi be ʼiguyega dabo goula niʼa agivevunavunaqia ʼaiwe ʼalaʼalaina ʼinega ona gimwanea be ʼinega ona vekaikaiwabu, ta wese kaleko wadawadaeadi ona gimwanedi be ona veaqedi ʼinega ge wese ona vemaʼigonegone ʼevivi. Ta wese mulamula ona gimwanea be matami ona ʼeʼabiʼabia, ʼinega ina veaqiaqi ta ana fata ona ʼita ʼevivi. 19 
 • m  Yaʼa tomeqabu yaveveyolubedi, e wese yaʼa adi togivetunuqa be adi tolugaihi. ʼInega emi luveifanayavo ʼidiega ona nuagivila ta ʼesi yaʼa weaqigu ona vetafeʼwa waiwai.
20  n  Onoqoli! Yaʼa ʼawa ʼinaya yatovotovolo ta yaʼauʼauveidaʼa. ʼEguma taha toga bonagu una noqolia ta ʼawa nana una siwaʼea, e ʼinega ena lugu wai eu vanuea ta oʼa be yaʼa kana ʼai. 21 
 • Ta ʼeguma taha toga toluveifana navewaiwai vaʼinea ʼinega tomotau nana luaqiaqiea be yaʼa maega ana toabui agu galiva kaikaiwabuna ʼinaya, ʼidewani yaʼa wese toluveifa nana niʼa yavewaiwai vaʼinea ta Tamagu ana galiva kaikaiwabuna ʼinaya maega atoatoa.
22 
 • ʼInega ʼeguma taha toga Niboana Gwalagwalana ena vona ʼekalesia ʼidia nanoqolia, e ʼinega tomotau nana luaqiaqiea be baʼe vona diavona adi alamani nasali aqiaqiedi.”
Copyright information for `MOX