a5:1Ais 29:11; Isi 2:9-10
b5:5Nug 49:9; Ais 11:1,10; Ve 22:16
d5:8Ve 8:3-4; Same 141:2
e5:9Same 96:1; 98:1
f5:10ʼIfo 19:6; Ais 61:6; Ve 1:6; 20:6
g5:11Dan 7:10; Ibe 12:22

Revelation of John 5

Fefwai nunumina ta Yaubada ena Lami

a  ʼInega fefwai nunumina yaʼitea galiva kaikaiwabuna ana totoa ana ʼataqia, ta fefwai nana ma diʼwena ʼwayaʼwayavidi, ta ana ʼebebwedi veʼalata adi yau seveni. Ta wese taha tovaleʼewa waiwaina yaʼitea tauna bonana qiduanega simana ʼifoqeyea vonaya, “Togama ana luaqiaqi be bwedi baʼe naʼewa yavuledi ta fefwai nunumina natanaia?” Ta vonahaqiaqi, ge taha toga dalobei mahalaya nage bwaʼobwaʼo debanaya nage ʼayanaya ana luaqiaqi be fefwai nana natanai ta nahavoi. ʼInega nuagu vita aqiaqi ta yadou, mana ge taha toga dalobei be ana luaqiaqi fefwai nana datanai ta gamona daʼitei. b  ʼInega kaiwabu diavona taha ʼidiega voneguya, “Ge una dou, yubai Laioni Iuda ena gade ʼinega tauna kini Deibida ʼaqegigina ana fata, mana tauna toluveifana niʼa vewaiwai vaʼinea. E ʼinega luaqiaqiea be fefwai nunumina ana bwedi adi yau seveni naʼewa yavuledi ta natanaia.”

c  ʼInega taha Lami yaʼitea tovotovolo galiva kaikaiwabuna nuani otaqinaya, ta ʼivaʼavaʼata taudi foa mayawaidi ta wese kaiwabu 24 dina itoa vivilia. Ta Lami nana ana ʼita kavona ida luveʼaligi. Ta donana adi yau seveni ta wese matana seveni, ta baʼe yani diavona iveʼebeʼita Yaubada Niboaninavo adi yau seveni weaqidi, ta seveni dina lova niʼa vetunedi diʼwe qabuna ʼidia bwaʼobwaʼo debanaya. Ta Lami nana tauya galiva kaikaiwabuna ana totoa ʼinaya, ta ana ʼataqiega fefwai nunumina ʼewea. d  Niʼa ʼewea, ʼinega ʼivaʼavaʼata diavona mayawaidi ta wese kaiwabu diavona Lami nana matanaya tuqatuqadiega isobadi ta ihiwaʼodu ʼinaya. Qabudi edi ʼebelaha ana wawa afi nimadia ikafikafidi, ta wese me edi gaeba viaviaqidi goula ʼinega, ta gaeba diavona luluveagatunaʼidi dedeʼwa meilana aqiaqi otaqina ʼinega. Ta baʼe meilanana ana alamani taudi Yaubada ena tomotauyavo edi venoqi.

e  ʼInega taha ʼevosi vauvauna iʼevosiea ivonaya,

“Oʼa luaqiaqieu be fefwai nunumina una ʼewea,
ta ana bwedi una ʼewa yavuledi,
mana niʼau iluveʼaligiu.
Ta eu ʼaliga be wese sulaliu ʼinega,
tomotau niʼa ugubaufedi Yaubada weaqina,
ta tomotau diavona mali bona be,
mali diʼwe be, mali gade be, wese mali ʼwafi ʼidiega.
10  f  Ta oʼa uvenuaʼivinedi be eu ʼEbeluvine gamonaya
ina vetoveguba Yaubada ena fewa weaqina,
ta wese diʼwe qabuna bwaʼobwaʼoya ina ʼabiluvinedi.”
11  g  ʼInega wese Yaubada ena tovaleʼewayavo avo ʼwayoqidi be kaiwabu diavona ta wese ʼivaʼavaʼata diavona galiva kaikaiwabuna itovolo vivilia yaʼitedi, 12 ta edi ʼevosi bonadi qiduanega yanoqolia ivonaya,

“Lami nana niʼa iluveʼaligia
tauna kana ʼamayabea.
Luaqiaqiea be awatubo ta wese ʼamayaba nalobea ʼidega,
mana tauna tovewaiwai be,
toʼabiluvine be, tovekaikaiwabu
ta wese toalamani aqiaqi.”
13 E ʼinega Yaubada ena ʼivaʼavaʼatayavo qabudi mahalaya be, bwaʼobwaʼoya be, bwaʼobwaʼo ʼayanaya ta wese mwadeʼwaya yanoqolidi iʼevoʼevosi ivonaya,

“Tauna galiva kaikaiwabuna ʼinaya toatoa
ta wese Lami nana kana awatubodi
ta kana ʼamayabedi,
mana taudi tovekaikaiwabu
ta wese tovewaiwai tuta vataya ʼidia.”
14 ʼInega ʼivaʼavaʼata foa mayawai dina ivonaya, “Vonahaqiaqi, ema nuanua ʼidewani.” Ta wese kaiwabu diavona isobadi ta ihiwaʼodu ʼinaya.

Copyright information for `MOX