b6:2-5Sek 1:8; 6:1-6
d6:8Isi 14:21; 5:12; Iel 15:1-3
g6:13Ais 34:4
i6:15Ais 2:10,19,21
k6:17Ioe 2:11; Mal 3:2

Revelation of John 6

Fefwai nunumina ana bwedi sikisi Lami nana ʼewa yavuledi

a  Ta Lami nana yaʼitea tuta nana bwedi nugwenugweina seveni dina ʼidiega ʼewa yavulea, ʼinega ʼivaʼavaʼata diavona taudi foa mayawaidi taha ʼidiega yanoqolia bonana kavona yavalata vonaya, “Umai!” b  ʼInega ʼiawaguya yubai osi wadawadaeana yaʼitea. Osi nana gwavunaya ana togelu me ena tufu toatoa, ta ana biatuli debanaya iaʼuya. ʼInega osiega vihila tauya ta voalanavo qabudi maega ivedavi ta vewaiwai vaʼinedi.

Ta tuta nana Lami nana bwedi vemagilafuna ʼewa yavulea, ʼinega ʼivaʼavaʼata diavona foa ʼidiega wese taha yanoqolia vonaya, “Umai!” ʼInega wese taha osi yaʼitea bweabwealina ʼifoqe. Ta Yaubada ena waiwai ta wese kefata kuena osi ana togelu neia, ʼinega ana fata be toadaumwala naʼewa yavulei bwaʼobwaʼoyega be yaqisa tomotau taudiega ina vedavi ta ina luveʼaligidi.

Ta tuta nana Lami nana bwedi vetoina ʼewa yavulea, ʼinega wese gaba yanoqolia ʼivaʼavaʼata vetoina ʼinega vonaya, “Umai!” ʼInega taha osi kwaukwausina yaʼitea, ta ana togelu nimanaya kulufa ana ʼebesikele kafikafia. ʼInega taha bona yanoqolia ʼivaʼavaʼata diavona mayawaidi foa ʼidiega vonaya, “ʼAbwaga witi ana vita kilo ʼaidegina ana maisa navaneqa kavona taha tomotau ena fewa ʼaubena ʼaidegina ana veʼia ʼidewani. Ta ʼabwaga bali
6.6Bali“barley” ana ʼita kavona witi, ta vuaqina tomotau daboyega ifiaqidi ’inega vefalawa ta adi beledi igabuya. Ta beledi bali ʼinega ena waiwai ge ʼidewani witi ’inega.
kilo toi weaqina ana maisa lelelea kavona ʼaubena ʼaidegana ana fewa ana veʼia ʼidewani. Ta ʼesi dedeʼwa ta wese ʼoine adi maisa kavona lova ʼidewani ta ge wese navedumaduma!”

Ta tuta nana Lami nana bwedi vefoana ʼewa yavulea ʼinega wese ʼivaʼavaʼata mayawai dina ʼidiega vefoana bonana yanoqolia vonaya, “Umai!” d  ʼInega yavevekova ta wese taha osi yaʼitea ʼifoqe ta ʼwafina lukovuya kavona toʼaliga ʼwafidi. Ta osi nana ana togelu ana wawa ʼAliga, ta ʼabibodanega taha tomotau toʼaliga edi diʼwe ana wawa Edesi ʼinega talatalaʼobea. Ta Yaubada magilafudina ʼabiluvine neidi vaina diʼwe bwaʼobwaʼoya weaqina, e ʼinega adi fata diʼwe diavona adi totoa ina luveʼaligidi vedavi be, botana be, vihiqa ta wese yubai sasasadi ʼidiega.

Ta tuta nana Lami nana bwedi vefaibina ʼewa yavulea, ʼinega Vanue Gwalagwalana ana ʼebeveguba ʼayanaya tomotau niboanidi yaʼitedi itoatoa. Ta taudi niʼa iʼaliga Yaubada ena vona weaqina ta wese edi simana Ieisu Valena weaqina. 10 Ta bonadi qiduanega igaba ivonaya, “Kaiwabu Tovewaiwai, oʼa gwalagwalau ta wese oʼa vonahaqiaqi. Imaʼa tuta kuena abaʼebaʼe, ta ai tuta ʼinaya ama toluveʼaliga una luvematasabudi? Nage wese nawale ana baʼebaʼe?” 11  e  Edi gaba gumwala, ʼinega ʼaidega ʼaidega kaleko wadawadaeadi kuekuena Kaiwabu neidi, ta vebibina iʼewea wese tuta kukusana ʼinaya ina veyawai ana laba wese ediavo taudi Ieisu ena tofewayavo Seitani ena qabuyavo ina luveʼaligidi kavona taudi tomaduʼaliga ʼidewani. Mana adi yau ana ʼetofwafwa nawale ge ida lobea.

12  f  Ta wese Lami nana yaʼitea bwedi vesikisina ʼewa yavulea. ʼInega mwaniʼiniʼi waiwaina ʼifoqe, ta vala lukwausia kavona ʼulena kwausina ʼidewani, ta wese waiʼena lubwealia kavona sulala ʼidewani. 13  g  Ta mahala ana ʼwadiʼwadimayavo iavuavuta kavona be ʼalaʼai vuaqina galiʼena yaqina waiwaina dayuei ta dahavuavuta. 14  h  ʼInega mataguya mahala yaʼitea awahawala, ta ana ʼita kavona taha toga fefwai taha danunumia diʼwe magilafuna ʼidiega, ta bwanaga be wese bwanabwana qabudi edi ʼebetoa inogedi. 15  i  Ta bwaʼobwaʼo ana kiniavo be, ana toluvineavo be, ana tovanugwetayavo be, ana tovekaikaiwabuyavo be, avia ana tovamatanayavo ta wese tofewa kavovoyavo be tomotau yavuyavuidi qabudi idena bwanaga ʼidia, ta dabo qiduqiduadi nuanidia be wese vatuʼubu ʼidia ioukwaiva. 16  j  Ta tomotau diavona bwanaga be dabo qiduqiduadi igabedi, ivonaya, “ʼElubuinimi omai ʼimaya oʼautaqoma ta oaʼukwaivema, be yaqisa galiva kaikaiwabuna ana totoa ʼiawana ge ana ʼitei, ta wese Lami nana ana diavilavila ʼimaya ge nuama ana ʼitei. 17  k  Mana magilafudi adi diavilavila ana ʼaubena qiduana niʼa mai. Nage taha toga ana fata be ʼaubena nana navewaiwai vaʼinei? Gebu, ge taha toga ana fata!”

Copyright information for `MOX