a7:1Iel 49:36; Dan 7:2
b7:3Isi 9:4,6; Ve 9:4
f7:14Dan 12:1; Md 24:21
g7:16Ais 49:10
h7:17Ais 25:8; Same 23:2; Ve 21:4

Revelation of John 7

Tomotau adi yau anidedi fotifoa tausani (144,000) weaqidi

a  Baʼe yani diavona ʼabibodanaya, ʼinega Yaubada ena tovaleʼewa adi yau foa yaʼitedi itovotovolo bwaʼobwaʼo ana kona foa ʼidia. Ta tovaleʼewa dina bwaʼobwaʼo ana yaqina adi yau foa itovolo bodedi, be yaqisa ge taha yaqina daʼifoqe bwaʼobwaʼoya be mwadeʼwaya ta wese ʼaiwe ʼidia. ʼInega wese taha tovaleʼewa yaʼitea vanemai babaʼau ena ʼebeyayaqega. Ta baʼe tovaleʼewa nana Yaubada mayawaina ana ʼebeʼinana miea. ʼInega bonana qiduanega gaba ʼifoqe Yaubada ena tovaleʼewa adi yau foa ʼidia. Baʼe taudina Yaubada niʼa luvine neidi be adi fata bwaʼobwaʼo be wese mwadeʼwa ina luveawalidi. b  ʼInega tovaleʼewa nana vonedi vonaya, “Obaʼebaʼe! ʼAbiboda yaqina ona awafeledi bwaʼobwaʼo be mwadeʼwa ta wese ʼaiwe ina giveluveifedi, ta nugweta imaʼa Yaubada ena tofewayavo adi ʼebeʼinana adi kia ʼinaya ana aʼuya.” c  ʼInega taudi Yaubada ana ʼebeʼinana niʼa iʼewea adi kia ʼinaya adi yau yanoqolia ʼidewani anidedi fotifoa tausani (144,000), ta taudi me Isileli gade 12 ʼidiega.

ʼInega Iuda ena gadeyega tomotau adi yau tuwelo tausani (12,000) ʼebeʼina nana iʼewea,

 • ta Lubeni ena gade ʼinega 12,000,
 • ta Gada ena gade ʼinega 12,000,
 • ta Aseli ena gade ʼinega 12,000,
 • ta Nafitalai ena gade ʼinega 12,000,
 • ta Manasa ena gade ʼinega 12,000,
 • ta Simioni ena gade ʼinega 12,000,
 • ta Libai ena gade ʼinega 12,000,
 • ta Isaka ena gade ʼinega 12,000,
 • ta Sebuloni ena gade ʼinega 12,000, ta Iosefa ena gade ʼinega 12,000, ta Beniamina ena gade ʼinega wese tomotau adi yau 12,000 Yaubada ana ʼebeʼinana iʼewea.

  Qabu qidua vaʼinedi Yaubada be Lami iawahawatubodi

  Avo gumwala ʼinega wese taha qabu qiduadi yaʼitedi. Ta qabu diavona diʼwe taha taha ʼidiega be, gade taha taha ʼidiega be, ʼwafi taha taha ʼidiega ta wese bona taha taha ʼidiega. Adi kaleko wadawadaeana ta kuekuena, ta nimadia magimagi ʼwaena ikafikafia. Ta qabu diavona adi yoʼo qidua vaʼinena ʼinega ge taha toga ana fata be nahavodi. Taudi itovotovolo Yaubada ana galiva kaikaiwabuna be Lami nana ʼiawadia, 10  d  ta bonadi qiduanega igaba ivonaya,

  “Yaubada totoa galiva kaikaiwabuna ʼinaya
  ta wese Lami nana ʼidiega ʼetoyavua niʼa kalobea!”
  11 Ta Yaubada ena tovaleʼewayavo qabudi galiva kaikaiwabuna be kaiwabu 24 dina ta wese ʼivaʼavaʼata foa mayawai dina itoa vivilidi, ta ʼavalataʼidi tuqatuqadiega isobadi galiva nana ʼiawanaya ta Yaubada iawatuboya, 12  e  ta ivonaya,

  “Vonahaqiaqi,
  imaʼa Yaubada aʼamaʼamayabea be aʼevoʼevosi ʼinaya
  ena alamani qiduana weaqina.
  Ahawahawatuboya ta alulukaiwa ʼinaya,
  mana tauna Tovewaiwai ta wese Toluvine Qiduana
  tuta vataya ʼidia.
  Vonahaqiaqi, ema nuanua ʼidewani.”
  13 ʼInega kaiwabuyavo 24 dina taha ʼidiega vetalaʼaiegu vonaya, “Omoʼe qabu dina adi kaleko wadawadaeana, taudi tomeqabu? Ta maʼinega imai?”

  14  f  ʼInega yavona ʼeviviea yavonaya, “Kaiwabu, oʼa tauʼu ualahalamanidi, ta yaʼa gebu.” ʼInega vonegu vonaya, “Omoʼe tomotau diavona taudi visiqa be, yuvaqa be, vevoalana ta wese ʼaliga ana tuta ʼinega iʼifoqe mai. Ta taudi adi kalekoyavo niʼa iluʼutudi Lami sulalinega, ʼinega niʼa ivewadawadaeya. 15 ʼInegana,

  baʼitagana taudi Yaubada ana galiva
  kaikaiwabuna ʼiawanaya itovotovolo,
  ta ʼaubena be wese velovelovana qabuna ʼidia
  iawahawatuboya ena Vanue Gwalagwalana ʼinaya.
  Ta totoa galiva nana tuta qabuna
  taudi maega ina toatoa ta navabodebodedi.
  16  g  Ge taha tuta ʼinaya ina botana
  nage magadi nakwavuqa,
  ta ge wese veilaqe nage visiqa ina lobei
  babaʼau nage vaina yani ʼweaʼweavidi ʼidiega.
  17  h  Mana Lami nana tovotovolo
  galiva kaikaiwabuna ʼiawanaya
  tauna adi toʼitamaki sifi,
  be naʼitamakidi natauyedi salufa ʼinaya,
  ta salufa nana tauna goʼila mayawaina.
  Ta Yaubada mataeludi naluyaʼwaia matadiega.”
  Copyright information for `MOX