c9:2-3Nug 19:28; Ioe 2:2,10
e9:6Iob 3:21; Iel 8:3
f9:7Ioe 2:4
g9:8Ioe 1:6
h9:9Ioe 2:5
j9:20Ve 16:9,11; Same 115:4-7; 135:15-18; Dan 5:23

Revelation of John 9

a  Ta wese Yaubada ena tovaleʼewa vefaibina ena bea muʼea, ʼinega ʼwadima taha yaʼitea niʼa ʼetaʼia mahalega webui mai bwaʼobwaʼoya. Ta kihi niʼa ʼewea vetoa kuena ge ana ʼebeluʼovoamo ana wawa Abisi
9:1Ta Abisi wawa nana ana alamani baʼe: Niboana luveluveifadi edi ʼebetoa ana laba luvematasabu qiduana ana tuta ʼinaya.
ana ʼawa weaqina.
c  Ta tuta nana vetoa nana ana ʼawa siwaʼea ʼinega ʼau viliʼwaunia vaneqa kavona didiala katuinia ʼidewani. ʼInega babaʼau be wese yani qabuna bwaʼobwaʼo be mahala nuanidia velovana bodedi.

Ta ʼau nana gamonega wakifou iʼifoqe bwaʼobwaʼoya, ta waiwai iʼewea kavona bunelala edi waiwai ʼidewani. d  Ta wese vematamagilafu iʼewea vonaya, “Libi be, ʼaiwe ta wese yani qabuna tabotabodi ge ona giveluveifedi, ta ʼesi luaqiaqiemi be tomeqabu taudi Yaubada ana ʼebeʼinana adi kia ʼinaya ge daʼenoʼeno ami fata ona giveluveifedi.” Ta wakifou diavona wese vona iʼewea vonaya, “Tomotau diavona ge ona luveʼaligidi, ta ʼesi luaqiaqiemi be visiqa namo ona neidi waiʼena faibi ʼidia kavona bunelala edi ʼuta ana visiqa ʼidewani.” e  Ta tuta nana baʼe yani diavona naʼifoqe ʼinega tomeqabu visiqa nana niʼa ilulutonovia nuanuadi taudiega ina luveʼaligidi, ta ge adi fata. Vonahaqiaqi, ʼaliga ina sali ʼwayoqea.

f  Wakifou diavona adi ʼita kavona osi ʼidewana, ta niʼa iʼivaʼavaʼata sabi luavia. Ta adi kia ʼinaya taha yani ana ʼita kavona biatuli kaikaiwabuna viaviaqina goula ʼinega. Ta ʼiawadi adi ʼita kavona tomotau ʼiawadi. g  Ta wutuwutudi ana ʼita kavona vivine debadi ʼidewani, ta aladi kavona yubai laioni aladi. h  Ta lumalumadi ana lubodaboda ana ʼita kavona kainumu ʼidewani. Ta fafedi butuna ena nunuqa kavona osi qabudi waga lihilihi ʼinega ida vivihila sabi luavia. 10 Ta yiqudi ana ʼita kavona bunelala yiqudi me edi ʼebeʼuta, ta ʼebeʼuta nana ʼinega adi fata be tomotau ina givevisiqidi waiʼena faibi ʼidia. 11 Ta adi tovanugweta tauna vetoa nana ge ana ʼebeluʼovoamo ana toluvine. Ana wawa me Ibeliu bonadiega Abadoni, ta me Guliki bonadiega ana wawa Afoloni, ta wawa diavona adi alamani “Togiveluveifa”.

12 Veilaqe taha niʼa gumwala, ta wese veilaqe magilafudi imaimai.

13 ʼInega Yaubada ena tovaleʼewa vesikisina ena bea muʼea. Ta tuta nana muʼea, ʼinega taha bona yanoqolia ʼebeveguba viaviaqina goula ʼinega. Ta bona nana yanoqolia ʼifoqe ʼebeveguba nana donana adi yau foa ʼinega, ta ʼebeveguba nana tovotovolo Yaubada ʼiawanaya. 14 ʼInega tovaleʼewa vesikisina wese bona nana noqolia vonaya, “Seitani ena tovaleʼewayavo adi yau foa yoqoyoqonidi una liʼamidi. Taudi goʼila qiduana Eufaleti ʼinaya itoatoa.” 15  i  Ta foa dina liʼama ilobea baʼe tuta nana weaqina, ta wese ʼaubena baʼe weaqina, ta wese waiʼena baʼe weaqina, ta wese yaʼwala baʼe weaqina. Ta adi liʼama ʼiuna, mana taudi ʼivaʼavaʼaidi itoatoa tomotau sabi luveʼaligidi. Ta totoa bwaʼobwaʼoya qabudi ge ida luveʼaligidi. Bwaʼobwaʼo diʼwenavo toi ʼenoʼeno, ta toi dina gamodiega diʼwe ʼaidegana ana totoayavo iluveʼaligidi.

16 Ta tovedavi qabu qidua vaʼinedi igaba vaʼauqidi. Ta simana taha adi yau weaqina yanoqolia ʼidewani 200 milioni, ta qabudi osiega niʼa igelu. 17 Ta kavona veʼwayoqega togelu dina ta wese osi dina yaʼitedi, ta adi ʼita baʼe ʼidewani: Togelu dina vaidi lumalumadi adi lubodaboda adi ʼita bweabwealina kavona ʼaiwe saesaelina, ta vaidi adi lubodaboda wafuwafulina, ta wese vaidi kowukowuna. Ta osi dina ʼunuʼunudi ana ʼita kavona laioni ʼunuʼunudi ʼidewani. ʼAiwe saesaelina ma ʼauna ta wese dabo ʼweaʼweavidi adi wawa salofa meilana luveifa otaqina osi diavona ʼawadiega ʼifoʼifoqe. 18 Ta baʼe yani diavona ʼidiega bwaʼobwaʼo ana tomotauyavo iʼaliga. Ta ge tomotau qabudi ida ʼaliga, ta ʼesi bwaʼobwaʼo diʼwenavo toi gamodiega diʼwe ʼaidegana ana totoayavo iʼeluʼaliga, mana ʼaiwe nana be, ʼau nana ta wese dabo nana osi dina ʼawadiega ʼeluʼifoqe. 19 ʼInega ʼawadiega ta wese yiqudiega ʼaliga ena waiwai ʼifoqe, mana yiqudi kavona mwata ma ʼunuʼunudi, ʼinega wese yiqudiega adi fata be tomotau ina luveʼaligidi.

20  j  Ta tomeqabu baʼe veilaqe diavona ʼidiega ge ida ʼaliga taudi ge nuanuadi be edi viaqayavo nimadiega ina nogedi be ina nuagivila. ʼInega ge ida luaʼu iwaʼodu niboana luveifadi be wese edi tokwalui ʼidia. Baʼe edi ʼebeiwaʼodu iviaqia goula be, siliba be, kainumu be, dabo ta wese ʼaiwe ʼidiega, ta baʼe yani diavona ge adi fata be ina noqola, ta ge adi fata be ina ʼita, ta wese ge adi fata be ina tauya. 21 Ta wese ilivu luveifadi ʼidewana luveʼaliga be, kwakwaia be, luʼafoʼa be, velamoʼeno kavokavovo ta wese vanawala ilivu diavona ge ida luaʼudi.

Copyright information for `MOX