Titus 3

Viaqa aqiaqina una viaqidi

a  Tovetumaqana una givenuahaʼudi be ina awafeledi ʼabaga ana toluvineavo ʼidia. Ta wese edi luvine be edi vona ina ʼabibodedi ta ina vematamatayagedi, ta tuta qabuna me edi ʼivaʼavaʼata ina toatoa yani qabuna aqiaqidi adi viaqa weaqina. Ta wese una vonedi ge taha toga ina ʼawaluveifei, ta ʼesi ina toadaumwala ta ilivu nuvana ʼinega ina veiaiana tomotau qabudi maega.

b  Vonahaqiaqi, itaʼa lova kwavakwavada ta lugwavuʼai ʼavada, ʼinega nuagovaqa luveifana weaqina be ʼwafi ana qaiawa kavokavovo adi nuaʼewa ʼinega ʼeda aqiaqina kanogea ta katauya gei. Ta wese lova eda toa ʼinaya veavia be veʼifiʼifi ilivu diavona iluvineda. Ta itaʼa mali qabu kavevoalanedi, ta taudi wese ʼidewani ivevoalaneda. Ta baʼe ilivu luveifa diavona adi viaqa nuaninaya Yaubada ada Toʼetoyavua ena veyoluba be ena nuakolokolo giveʼifoqeyea ʼidaya. c  Ta ʼetoyavuida gebu eda viaqa aqiaqidi weaqidi, ta ʼesi tauna ena nuakolokoloyega. Vonahaqiaqi, Yaubada ʼetoyavuida eda luveifana ana ʼutuyavula ʼinega ta wese eda vevauvau ʼevivi Niboanina Gwalagwalana ʼinega. d  Ada Toʼetoyavua Ieisu Keliso ena viaqa qiduana ʼinega Yaubada Niboanina Gwalagwalana guiwaqa aqiaqiea giwalidaya, ta ge taha davegagalei, be yaqisa ana fata baʼe ena viaqa nana ʼinega ta wese ena nuakolokolo ʼinega nahawayavuida eda luveifana ʼinega be naʼawanatuneda. Ta baʼe ʼinega toa vataya naneida. Ta baʼe toa nana weaqina kaluluʼita vane.

Vona baʼe qabuna vonahaqiaqi ta ada fata kana vetumaqanedi, ʼinega nuanuagu qiduana baʼe vona diavona tuta qabuna una lulugaihiedi. ʼInega Yaubada ana tovetumaqanayavo vona diavona ina ʼabibodedi be ina awafeledi adi viaqa ʼinaya. Baʼe veʼita nana yani aqiaqina tomotau qabudi weaqidi, ta wese ana fata naveʼebeiula edi toa ʼinaya. e  Ta tomeqabu iveʼaeʼaetoga kavokavovo Mosese ena luvine weaqidi be ʼaqegigidiavo adi wawayavo weaqidi ge taudi maega una luvetuba, mana baʼe yani diavona ge taha ida veʼebeiula ʼidaya, ʼinega una nogedi. 10  f  ʼInega ʼeguma taha toga ena veʼaeʼaetoga ʼinega vetoatoasiʼi naveʼifoqeyea ʼekalesia nuaninaya e ʼinega una awatayea. Ta ʼeguma eu vona ge namatayagei, e ʼinega wese tuta vemagilafuna una vonea be naluaʼu. Ta ʼeguma eu luvine ge naʼabibodei, ʼinega eu tuta ge una mudali toveʼaeʼaetoga nana ʼinaya, ta ʼesi una noga otaqia. 11 Mana ena viaqayavo be wese ena vonayavo ʼidiega ualamani aqiaqiea tauna tomotau nana niʼa tauya gei ʼeda tunutunuqina ʼinega. Ta ena luveifana baʼe ʼinega taunega niʼa luvinea ana luvematasabu weaqina.

Faulo ena vona ana ʼebeluʼovoa ta ena veyoluba

12  g  Nawale Atimasi nage Tikiosi ena vetunei nawai ʼiuya au ilafa ʼidewani. Ta tuta nana taha ʼidiega nawai ʼinega una toho waiwai be lukwayavonega una tutuvila tauya ʼabaga Nikafolisi ʼinaya, ta omoʼe ʼinaya kana veloba. Egu nuanua baʼe, mana gugaʼu ana tutaya yaʼa ʼabaga nana ʼinaya ena toatoa. 13  h  Luvine ana toalamani tauna Senasi ta wese iana Afolosa una iula aqiaqiedi edi ʼadau weaqina be yaqisa ge taha yani ʼinega ina kusa tauya nana ʼinaya. 14  i  Ta edavo tovetumaqana qabudi una veʼitedi tuta qabuna viaqa aqiaqidi ina viaviaqidi tomotau ʼidia tuta nana vita taha taha ina lobedi, mana ge wese aqiaqina ʼeguma kana toa kavokavovo ta eda vetumaqana vuaqina ge ana ʼitamo.

15 Tomotau qabudi baʼidia yaʼa maega atoatoa edi veyoluba ʼiuya. Ta ema lukaiwa una simanea edavo tovetumaqana qabudi ʼidia.

Yavevenoqi Yaubada ʼinaya be ena nuakolokolo be wese ena veyoluba omiʼa qabumi maega.

Copyright information for `MOX