Acts 6

Salecebaicne yengele babafic ngic bawosaecebaibong

Dameng iwa mic-tengtengfocine sawelu hikewec. Sawelu hikeemewa Yuda-ngic Hibru
6:1Yuda-ngic yengele wac monic Hibru nga mac-yowale wac Hibru wackegaing.
yowa micaigaing, yenge hadengsoc noba-nosing botoc balu gaibong. Ailu Yuda-ngic Grik yowa micaigaing, yengelacni hosec gocne nosing mi balu gaibongte ailu yowa miyeleibong. b 
Inguc aibong salecebaicne 12 yengi mic-tengtengfocine wacebalu yanguc edocebaibong, “Nonge nosing heuc-heucte bole yogo balu Wapongte yowa mimile bole hegilebeng fame mi madickedaicte. Agofocnonggeng, ilec ailu ngenge ngic 7 ngengileng hewackacni bawosaecebadaing. Ngic Asudi kwelengineng wakeme ngage-ngage nga aibabangineng madicne nganicebacaigaing, ngic ingucne bawosaecebadaing. Aime nonge nosing heuc-heucte bole yogo yelebeng badaingte. Nonge nongungbac bole yogo hegilelu Wapongte yowa mimi sugu ailu mimiloc bole badabelengte.”

Yowa inguc mibong habutowa yenge ngagebong madickewec. Aime ngic yanguc bawosaecebaibong: Stefen, ye ngage-ngagesingtowaineholec ailu Tili Asu kweleina wakeyackeicne facnowec, ailu Filip nga Porokorus ailu Nikanor, Timon nga Pamenas ailu Nikolas.
6:5Wac yogo yenge Grik yowawa wackeicne. Ilec Yuda-ngic yogo yengi nosingte losi aiibongte yengelacni gocnedi nosing heuc-heucte bole baibong.
Nikolas ye Antiok taonkacni ailu ye Israel yengele alingkacni miyacti Yuda-ngic yengeholec taockewec.
Yenge ngic yogo salecebaicne yengele emewa locebabong domabong salecebaicnedi yengi yengele milockelu molengineng socnginang loibong.

Aime Wapongte yowadi Yerusalem iwa sugulelu sawelu hikeme mic-tengtengfocine yengela damengsoc damengsoc taockela hikewec. Hikeme depec-baba ngic, yengelacni homacnedi siduc madicne ngagesingkelu balaibeibong. d 

Stefen yowawa loibong

Stefen ye Wapongte baba-madic nga kuc i homacne facnowec. Ilec ailu yedi ngic-ngigac hewacnginang galu Sugucne ngagesingkeningte pasi bibiineholec nga pasi mi ngani-nganiine homacne balu gawec. Aime Yuda-ngic yengele kpakpaduc macngineng monic wacine Yengungtiyac Damongnagudaingte
6:9Kpakpaduc mac yogolec memba yenge esecne umacka gaibong. Yenge ngic sugucne moniyang moniyang yengele kwelec kwekwe gaibong. Gacgu yengungtiyac moneng kpatulelu fuli banagubong ngic yogo hegilecebalu gaibong.
wackelu gaibong, yengelacni ngic gocnedi fangkelu Stefenkolec yowangineng fec-wac aiwec. Ngic yogo yenge Sairini nga Aleksandia taonkacni ailu Silisia nga Asia prowins sugucnacni.
10 Aime Stefen ye Tili Asule kucka yowa ngage-motolu mime yenge yowa ameine bafaliyenogale aibibiyeibong. f 

11 Aibibiyelu ngic gocne kpafengebabong, yengi Stefente yanguc miibong, “Ngic ye Moses nga Wapong misowalecepame ngageibeng.”

12 Inguc mibong ngic-ngigac habutowadi ailu Yuda-ngic micnefocngineng nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic, yengele kwele kwefangkeibong. Kwefangkebong yenge Stefen balu hobalu Yuda-ngic yengele tutumangtowa iwa bahikeibong, 13 iwa kwesac ngic locebaibong yengi sanangneyac yanguc miibong, “Ngic yago ye nongileng ailu yefe-yowanonggeng nga Wapongte mac gbagbacne
6:13-14Ibu-kuluc Yerusalem iwa ngiyegac ye mac gbagbacne wackeibong. Yuda-ngic yengele yefe-yowa ye Wapongti Moses lacnowec.
damengsoc misowalec aigac. Yedi yowa yanguc mime ngageibeng, ‘Yesu Nasaret-hocni, yedi mac yago basowalelu yefe-yowa Mosesdi mifuwanolewec, yogo hegilelu yowa gbolicne bafuwanolegac.’”

15 Aime Yuda-ngic sasawa tutumangtowanginang ngiyeibong, yengi Stefen ngani-lilickelu nganibong haic-sogeine angelo yengele silic ingucne aiwec.

Copyright information for `MPP