a2:1Kol 1:21; 2:13
b2:2Kol 3:7; Tit 3:3
c2:3Kol 3:6
d2:4-5Rom 6:13
e2:6-7Kol 2:12
f2:91Kor 1:29-31; 2Tim 1:9
g2:10Tit 2:14
i2:12Kol 1:21; Rom 9:4
j2:13Kol 1:20
k2:141Kor 12:13
l2:15Kol 2:14
m2:16Sek 9:10; Kol 1:20,22
n2:17Yes 57:19
p2:201Kor 3:11
q2:211Kor 3:16
r2:221Pi 2:5

Ephesians 2

Esecne sowacneholec gaibeng

Ngenge esecne Wapongte yefe ewalilu bikickolec ailu asungineng homaicne galu, a  himongte gagawa nga aleng yengele ngictau balaibeibong. Ailu yakumac yowa wewe ngic gagaing, yengele ngictau yogolec bole balu gagaing. b  Ngenge nga nonge momochac nongileng esecne yengele alingka galu socnonggengte gagale angac nga ngage-ngage sasawa balaibeibeng. Aime nongileng yenge ingucne Wapongte aalicti witinonggang fewec. c 

Wapongti bagboliyecnubalu ngage-ngagesingka locnubawec

Nongileng Wapongte yefe ewalilu gabeng asunonggeng homawec. Aime Wapongti sifu kwele-sowac sugucnehac ainolelu kwele-angactowa ainolewecte nongileng momoc Kristoholec bacnubalu homackacni bagboliyecnubawec. Aime Wapongti moc bamadicngebawec, yogodi bikicte umackacni bawosaecngebame wasecne aidaingte. d  Ye Kristo Yesule madicnele ailu kwele-madic ailu yeholec taocnubawec. Ilec dameng lobewa fikeme baba-madictowaine mime yegengkenale Kristo Yesuholec bagboliyecnubalu honocmengka locnubawec. e  Yogo yangucte, ngenge Yesu ngagesingkeibongte yedi moc bamadicngebawec, yogodi bikicte umackacni bawosaecngebame wasecne aiibong. Aime Wapong ye ngageboc mi ailu ngage-ngagesingngineng yogo ngelewec, i ngengelacni miyac. Wasecne aiibong, i ngengileng aibabale miyac. Ilec ngic monicti yeicne ngageme wiyac feicne mi aidaic. f  10 Nongileng Wapongte mole-hibi ailu Kristo Yesuholec kpatulelu gabeng, Wapongti aibaba madicne esecneyac alingkelu milockenolewec. Ailu yedi aibaba yogo balaibelu ganangte bacnubawec. g 

Yesule emewa wetackelu ganoga

11 Ilec ngenge wiyac yago ngagebong fadaic, ngenge esecne Israel yengele alingkacni miyac galu himong-socte alingka inguc gaebongka, Israel ngic yengi soc tofangineng helockeibongte
2:11Soc tofaine, yogo ngic-madec fodingineng mesuinele socine fagac, yogo helockelu gaibong.
ngengele yanguc miibong, “Ngenge soc tofangineng mi helockeicne ailu Wapongte alingkacni miyac.” Soc tofaine heloc-heloc yogo ngicti socka moc aiicne.
12 Dameng iwa ngenge Kristo mikac galu Israel ngic yengele alingka taockenogale kpatalangelebong gaibong. Aime Wapongti mimipang sanangnele yowa hefelu Israel ngic-ngigac weduyelewec, ilec lobeina gaibong. Ngenge himong yagowa Wapong mikac gaibong, aime gaga madicne monic fikengeledaicte, yogo mi ngagelu gaibong. i  13 Ngenge esecne inguc dalicka gaibong, ailu yanguctiyac Kristo Yesuholec kpatulelu gagabiyeng. Aime Kristole sacti sotiyeme Wapongte emewa kwesilu gagabiyeng. j 

Yesudi ngaba baickeme aling moniyang sugu aiibeng

14 Kristo ye yeuctihac kwele-moniyang ainolewec. Nonge Israel aling nga ngenge Israel alingkacni miyac, hewacnonggang ngabadi aka fawec, i yedi heuckelu baickeme miyac aiwec. Ailu ye yeicneholec kpatulecnubame habu moniyang aiibeng. k  15 Yesudi himong-socine homacka lowec idi Mosesle yefe-yowale kwelina yowa fagac, yogo noine mikac aiwec. Inguc aime ngenge nga nonge momochac ngic gbolicne moniyang fikebeng kwele-moniyang fikewec. l  16 Ye habu yaeckang ngabaholec fouckelu gaebengka malicpongka homalu domawec, yogodi nongileng kpatulecnubame ngaba miyac aime soc moniyang aibeng, Wapongta kpatulecnubalu locnubame yeholec kwele-moniyang aiibeng. m  17 Yedi kwesilu ngenge dalicka nga nonge bangkacna momochac emeina ganangte kwele-moniyangte yowa madicne milu edocnubame ngageibeng. n  18 Asu moniyangti bacnubame ngenge nga nonge kpatulelu Mamacte emewa nalic hikelu domanoga.

Wapongte mac

19 Ilec dameng yanguctiyac Israel yengele alingkacni miyac, ngenge kwilic mi gagaing. Ngenge ngic-ngigac Wapongte bingec yengeholec kpatulelu mac fileine aiibong. Ailu yanguctiyac Wapongte alingfocine gagaing. o  20 Ngenge nongeholec Wapongte mac bacngebaicne. Kristo Yesu yeuctihac posa-bosing sanangne aigac. Aime salecebaicne nga Wapongte siduc mimi yenge mac i bosing ingucne kwesingkelu Yesuholec domagaing. p  21 Yele ailu nongileng sasawadi yele feiwa mac i taockeme taoc felu Sugucnele ibu-kuluc gbagbacne fikelu sugulegabeleng. q  22 Ngenge inguchac yela basugulecngebalu taocngebame ngenge Wapongte mac fikebong Asudi kwelenginang gagac. r 

Copyright information for `MPP