b3:2Kol 1:25
c3:3Efs 1:9-10; Kol 1:26
e3:7Kol 1:25
f3:81Kor 15:9-10
g3:12Yoh 14:6; Rom 5:2
h3:17Yoh 14:23; Kol 1:23; 2:7

Ephesians 3

Poldi yowa sangkeicne mifickeyelewec

Ilec ailu na Poldi hocne ngengele ailu Israel yengele alingkacni miyac, ngengela Kristo Yesule bole babe muc-macka locnubong ngiyegabac. a 

Ngenge nale fungine biyac ngagegaing. Wapongti baba-madicine ngengela balu hikenogale bole-yowa milu nelewec. b  Neleme ngage-ngage sangkeicne dondonne mifickenelewec, yowa yogo hocne bangkacne kwelengkegabac. c  Kristole yowa sangkeicnele fungine biyac ngageiba, yogo wafelu ngage-motodaingte. Yowa sangkeicne yogo Asudi salecebaicne nga siduc mimifocine Wapongte bingec gagaing, yengela mifickeyelewec. Esecne ngic galu ofeibong, yengela ingucne monic mi miwec. Yowa sangkeicne i yanguc, Israel ngic nongileng Kristo Yesuholec kpatulelu gagabeleng, ailu Wapongti biyachac nongilengte ailu yowa milu hefewec. Israel yengele alingkacni miyac nga nongileng mole-damoc yogo momochac banangte Siduc Madicne yogodi milu edocebame soc moniyang aigabeleng. Yowa sangkeicne yogo mifickegabac. d  Na Siduc Madicne yogolec babafic ngic ganogale Wapongti ngageboc mikac bole nga tapili ailu baba-madicine nelewec, i yeicne tapiliwa nelewec. e 

Wapongti baba-madic aineleme Kristole wiyac madicnebenang fafa-sanang fagac, ilec siducine Israel yengele alingkacni miyac, yengela mibe yegengkenale bole yogo na neicne milu nelewec. Na ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yengelacni waweweinemac, aime yedi sifu inguc ainelewec. f  Aime yowa sangkeicne mibe yegengkenale yowa yanguc milu nelewec, Wapongti wiyac sasawa mime fikeibong, ye ngage-ngage sangkeicne yeicne kweleina esecnehac fungkelu ngagelu gawec. 10 Ye Wapongte ngage-ngagetowa yogolec fungine i esecnehac Kristo Yesu Sugucnenonggeng yela alingkewecte, yakumac yogo noine aigac. Yesule habu yengi Wapongte ngage-ngage mibong yegengkeme, tapili fungine fungine nga sawawa Sugucnele aling gagaing, yenge i ngage-motodaingte. 12 Aime Kristodi yefe bafuwanoleme ye ngagesingkelu hangoc nga kwele-yaec mikac Wapongte emewa nalic fikelu gadabelengte. g  13 Ilec yanguc edocngebabe ngagening: Na ngengele ailu doicka gagabac, ilec kwelenginengte tapili i mi wadaic, miyac. Na inguc aibe ngenge wac feicne badaingte.

Efesus ngic yengele milockewec

14 Ilec ailu Mamacnonggeng ketadi holecnolu milockegabac. 15 Yedi habufocine sasawa himongka nga honocmengka gagaing, nongileng momochac gaga noleme gagabeleng. Ngengele ngagelu yela yanguc milockegabac,

16 Wapong, ga tapili nga wacgone feicnedi Asugonele tapili idi baficebaengka kwele-ilucnginengti sanangkedaic. 17 Aime yenge Kristo ngagesingkebong Kristodi yengele kwelewa gadaic, ailu kwele-angacka gaga-sanangne ganingte basanangebadamec. h  18 Inguc aiyengka yenge ngic-ngigac sasawa gbagbacne gagaing, yengeholec Kristole kwele-angacine fungine yogo wileng fegac, nga ediwa hikeyackegac, ailu neboc nga nebocka hikeyackegac, ailu dumengka hauyackegac, ilec efeckelu ngage-motodaing. 19 Ailu Kristo ye kweleinedi nongileng angackecaigac, i ngic ngage-ngage sasawa ewaliyackelu fagac, yogo inguchac ngageningte milocgugabac. Inguc aiyengka Wapong gala kwelele nosing wakeyackeicne, ingucnehac wakeyelena.

Kwele-madic yowa

20 Wapong tapilitowainedi nongilang bole balu gagac, ye hocne bole fungine fungine feicnebenang banogale tapili facnogac. Ailu yele boledi mimilocnonggeng, nga ngage-ngagenonggeng homacnehac ewaliyackegac, ailu i moto-motoine mikac. 21 Kristo Yesu nga habufocine yengele kebangka Wapongte wac feicne mitengkebong fafeginowagac. I foinac.

Copyright information for `MPP