a4:1Kol 1:10
b4:2Kol 3:12-13
c4:3Kol 3:14-15
e4:61Kor 12:6
f4:7Rom 12:3,6
g(Miti gee 68:18)
h4:9Yoh 3:13
j4:111Kor 12:28
k4:14Kol 1:28
l4:15-16Kol 1:18; 2:19
m4:171Pi 1:14; Rom 1:21
n4:22Rom 8:13; Kol 3:9
o4:23Rom 12:2
p4:24Fike 1:26; Kol 3:10
q4:25Kol 3:8-9
r(Sekariya 8:16)
s(Miti gee 4:4)
t4:26Yak 1:19-20
u4:29Kol 4:6
v4:30Yes 63:10; 1Tim 5:19; Efs 1:13-14
w4:31Kol 3:8

Ephesians 4

Yesu noi-hewacine nongileng kwele-moniyang ganang

Ilec na Sugucnele ailu muc-mac ngicti yowa sanangne milu yanguc edocngebabe, ye gaga silicine monicka wacngebawec, yogolec silicka gadabiyeng. a  Gaga yogolec silicine yanguc, ngenge bawacnagulu gaga nga aibaba ulucne ailu aalic mikac kwele-madicka wangec galu kwele-angacka baficnagulu gadabiyeng. b  Aime kwele-mogungti muc ingucne dodocngebame Asule kwele-moniyang aiibong. Aime ngenge i helockedaingkale sanangke-benangkelu gadabiyeng. c  Noi-hewacine
4.4Yesule habu yenge Noi-hewacine ingucne aigaing. Efesus 1:23 iwa inguc miwec.
nongileng moniyang, nga Asu ye moniyang, ingucnehac Wapongti wacngebame wiyac madicne silicine moniyang fikengelenale ngagesilu gagaing.
Sugucne ye moniyang, nga ngage-ngagesing i moniyang, ailu misa-lowac yogo moniyang. Wapong moniyang, ye Mamac walecnonggeng moniyang ailu feicnetowanonggeng, ailu ye ngic-ngigac sasawa hewacnonggang nga kwelenonggang gagac. e 

Aime Kristo yeuctihac baba-madictowaine, yogo heuckelu kwele-madicte wiyac filesoc filesoc nolewec, i balu gagabeleng. f  Ilec ailu yowa monic yanguc kwelengkeicne fagac,

Ye wilinibenang felu bikicte mucti hefecebaicne yogo bacebame yeicne alingka hikeibong. Aime ye ngic-ngigac kwele-madicka wiyacine yelewec. g 
Ye wilini fewec. I moc mi miicne, ye molickelu himongka waweckacni fewec. h  10 Ngic wawec, ye wiyac sasawa saweme ganogale hefaliyelu honocmengka fewec. 11 Ailu ye hocne bole yanguc nolewec, gocne yenge salecebaicne aidaingte, nga gocne yenge Wapongte siduc mimi aidaingte, nga gocne yenge Siduc Madicne milu edocebadaingte,
4:11Kristo ye Salecebaicne saleme yele bole-yowa baibong. Wapong ye siduc mimi yengela yowa yeleme ngic-ngigac milu edocebaibong. Aling i yenge Siduc Madicne mibong yegengkeme ngic-ngigac kwelenginang holeme kwele-hefaliyec aiibong.
nga gocne yenge Yesule habu yengele damong nga wewedu aidaingte, bole filesoc inguc nolewec. j 
12 Ngic-ngigac Wapongte bingec nongileng baficnagunogale bole balu Kristole hige-moleine nga noi-hewacine basugulebeng sanangkenale bole i nolewec. 13 Noleme Wapong madecinele fungine ngagesingkenangte kwele-moniyang ailu gadabelengte. Ailu sugule-sanangkelu Kristo ingucne aidabelengte.

14 Ilec ailu nongileng kogoc gaga hatacmac mi gadabeleng, miyac. Kogoc yenge yanguc aicaigaing, kwesac-ngic yengi kwesac-yowawa yefe lilolu socka lolole-yowa fungine fungine weduyelebong lekwe wele-kwe aicaigaing. k  15 Aime nongileng kwele-angacka damongnagulu yowa noine midabeleng. Inguc aibeng aibabanonggeng sasawa Kristo ingucne fikeme sugulebeng hodocnonggeng Kristola wetackelu noine badabelengte. l  16 Ye kwelenonggang filesoc filesoc babeng, hige-mole nga wiyac sasawa taockeme domalu noi-hewacine moniyang fikelu suguledabelengte. I kweledi angac ngagenagubeng aibabanonggang fikedaicte.

Kwele-iluc gbolicne

17 Na Sugucnele dongewa sawang-yowa milu edocngebabe ngagening: Ngenge, Israel yengele alingkacni miyac, yenge ingucne hatacmac mi gadabiyeng. Yenge ngage-ngagengineng sifuweme gagaing. m  18 Ailu yenge ngage-ngage-motocngineng mi fagacte kundung kwelina kwele-sanang sowacneholec galu Wapongte gaga mi gabong ngage-ngagenginengtiyac aka ingucne domame gagaing. 19 Yenge aibaba madicne lobeelu game mikac kaiselo aibaba nga gaga kosaine balaibelu kwelengineng wonongkolec taockeme taoc gacaigaing.

20 Aime ngenge gaga ingucne galu Kristole yefe monic mi ngagegaing, miyac. 21 Yesule yowa noine ngagelu wedungeleibong, i ngagegaing. 22 Yanguc wedungeleibong, ngani-angacngineng sowacnedi kwele-ilucngineng esecne basowalewec. Ngenge aibaba ingucne esecne balaibelu gaibong, i hegiledaing. n  23 Wapongti kwele-ngage-ngagengineng bagboliyengeledaic. o  24 Ailu kwele-ilucngineng gbolicne bafuwangeleme Wapong yeicne ingucne dondonne nga gbagbacnebenang gagaing, ngenge ngakpi ingucne i holebong haudaic. p 

Aibaba madicne aidabeleng

25 Ilec ailu nongileng soc moniyangte donge-hedec nga hige-moleine galu baficebalu ganangte, ngenge sasawa aibaba kwesacine hegilelu

Yowa noine agofocngineng yengeholec mingagec ailu gadabiyeng. q, r 
26 Ngenge kwelenginang aalic ngagedaingte, dameng iwa bikic mi bafuwadabiyeng. s 
Ailu ngenge aalic ngagelu gabong wenac-dongeine mi haudaic. t 
27 Ngenge Aleng Sugucnengineng mac mi locnodaing. 28 Hise-baba ngic ye hise hegilelu moleinedi bole balu boleinele nosing noine bafuwalu ngic gocne soctepecka waweweine gagaing baficebadaic.

29 Ngenge micnginangkocni yowa sowacne monic mi ofedaic, miyac. Yowa madicne micnginangkocni ofeme ngic-ngigac yenge yowangineng ngagelu umacnginengsoc baficebame sugulelu sanangkeningte basanangebadabiyeng. u  30 Wapongti bikicte witickacni lukecngebanale dameng lowec, iwa domaningte mimipangine Tili Asu longelewec. Ilec ngenge Wapongte Tili Asu kwele-umac mi lacnodaing. v  31 Hewacnginang kwele-hobec mi ngagedaing, ailu ngenge aalic nga ngaba aibaba hegiledaing. Ailu ngenge ngelec-ngelec nga lobe-yowa mi aidaing. Ngenge agofocngineng sipilicebanogale ngage-ngage ingucne sasawa hegileyackedaing. w  32 Ngenge aibaba madicne ainagulu kwele-sowac ngagelu baficnagulu gadaing. Wapongti Kristola bikicngineng hegilewec, ingucnehac ngenge ngengileng sowacnengineng hegiledabiyeng. x 

Copyright information for `MPP