b5:2Hib 10:10; Wah 29:18
c5:51Kor 6:9-10; Kol 3:5
d5:6Kol 2:4,8; Rom 1:18
e5:8Efs 2:13; Kol 1:13; 1Pi 2:9; Yoh 12:36
f5:13Yoh 3:20-21
g5:14Yes 26:19; Rom 13:11
h5:15-16Kol 4:5
j5:19Kol 3:16
k5:20Kol 3:17
l5:211Pi 5:5
m5:22Kol 3:18; 1Pi 3:1
n5:231Kor 11:3; Efs 1:22
o5:25-27Kol 3:19; 1Pi 3:7; Tit 3:5; 2Kor 11:2; Kol 1:22
q(Fike-fike 2:24)
r5:32Miye 19:7

Ephesians 5

Kwele-angacka gaga

Ilec ailu Wapongti adu-madecfocine ngengele ailu kweleinedi angackecaigac, ilec ngenge ye ingucnehac ailu yele aibaba balaibelu gadabiyeng. a  Kristo ye inguchac ngengele angac ngagelu ago aingelelu yeicne socine nongileng ailu mimoctolu depec yogo Wapongta bahikelu homawec. Ibu yogodi depecte hoine madicne ailu Wapongta fewec. Aime ngenge ye aiwec ingucnehac balaibelu angac ngagenagulu baficnagudabiyeng. b 

Aime ngengileng hewacka kaiselo aibaba, ailu gaga kosaine wonongkolec silicine fungine fungine, ailu hane aibaba, ngenge aibaba i sasawa hegilelu mibenang aidaing, miyac. Ngic-ngigac ngenge Wapongte bingec gagaingte, aibaba ingucne ngengela aiaiine mi aigac. Ngenge yowa sowacne gameineholec nga yowa kosaine ailu delec gameineholec, yowa ingucne micnginangkocni ofeme mi madickedaicte. Ngenge i hegilelu kwele-madic yowa mibong madickedaicte. Aime kaiselo ngic-ngigac nga ngic-ngigac gaga kosaine wonongkolec gacaigaing, nga ngic-ngigac hane ailu wiyac badaingte, aibaba yogo siduc-gbong ingucne afeedaingte, ngic-ngigac yogo yenge Kristo nga Wapongte ngani-damongte kwelina nalic mi gadaingte, ailu wiyacine nalic mi badaingte. Ngenge i ngage-moto-benangkedaing. c 

Angocte aibaba

Ngic monicti yowa kwesacine edocngebame ngenge i ngagebong noine mi aidaic. Yowa wewe ngic ingucne yengele bikicte ameine Wapongti aalicineholec baduyeledaicte. d  Ilec ailu ngenge yengeholec mi wetackedaing. Ngenge molickelu kundungte alingka gaibong, nga yakumacbac Sugucnela wetackelu angocinele alingka gagaing. Ilec angocte adu-madec ingucne gadaing. e  Aime angocte aibaba noine yanguc fagac, aibaba madicne nga dondonne gaga, ailu yowa noine mimi inguc fagac. 10 Sugucnedi aibaba ngageme madickecaigac, i wosaelu aidabiyeng. 11 Ngic-ngigac aling gocne yenge kundungte aibaba aibong aibabangineng noine mikac aicaigac, ngenge yogo yengeholec mi wetackedaing, miyac. Ailu ngenge aibabangineng yegena nga angocina bayegengkebong funginengineng ngani-motodaing. 12 I yangucte, yenge sowacnenginengte aibaba sangke-sangke aicaigaing, yogo ngengi mibong gameineholec aidaicte. 13 Ailu aibaba ingucne sasawa yegena lobong angocti kweme yegengkedaicte. f 

14 Ilec silicine yanguc, wiyac sasawa angocti kweme yegengkedaicte. Ilec ailu yanguc miicne,

O, ngic gung falu gagic, ga gboliyelu homackacni fangkec. Inguc aiyengka Kristole angocti bacgume yegengkedamecte. g 

Gaga madicne gadabeleng

15 Ilec ngenge aibaba madicnele yefengineng ngani-motolu hikedaing. Ailu ngenge ngage-ngagengineng mikac ingucne mi gadabiyeng, miyac. Ngenge ngage-ngage-motockolec ailu gadabiyeng. h  16 Yanguctiyac aibaba sowacnedi sawelu fagacte, ngenge damengngineng mi wikedaing. 17 Ngenge ngic-ngigac ngage-ngage mikac ingucne mi gadabiyeng, miyac. Ailu Sugucnedi bole mingelewec, ngenge i ngage-motolu gadabiyeng. 18 Ngenge waing misa homacne nolu kwele-sifuc mi aidabiyeng. Yogodi gagangineng basowaledaicte. Asudi kwelenginang wakedaic. i  19 Wakeme miti geewa gee fagac nga malac fuluna gee ailu Asudi gee ngeledaicte, ngenge gee i hole-ngagec aidabiyeng. Ailu ngenge gee holelu kpeng nga yoming silicine fungine fungine welu fitolu Sugucne kweledi mitengkedabiyeng. j  20 Ailu ngenge Sugucnenonggeng Yesu Kristo, yele wacka damengsoc Wapong Mamac wiyac sasawale kwele-madic edodabiyeng. k 

Ngawe-ngigacte yowa

21 Ngenge Kristo alang bacnolu yele ailu ngengileng bawacnagulu agofocngineng yengele yowa ngagelu gadabiyeng. l 

22 Ngigac ngawegoneholec, ga Sugucnela bawacnagulu yele yowa ngagelu gagic, inguchac ngawegonela bawacnagulu yele yowa ngagelu gadamec. m  23 Yogo yangucte, Kristodi habule hodocine aigac, ingucnehac ngawedi ngigacinele hodocine aigac. Kristodi habu nongileng hodoc aigac, aime nongilengti yele hige-moleine nga noi-hewacine aigabeleng, ailu yedi Asa-baba ngicnonggeng aigac. n  24 Yesule habudi Kristola bawacnagulu yele yowa ngagelu gagaing, ingucnehac ngigac ga ngawegonela bawacnagulu gadamec.

25 Kristodi habufocine nongileng kwele-angacka ago ainolelu nongileng ailu yeicne gagaine hegilewec. Hegilelu nongileng Wapongte bingec ainangte ye yeicne yowale tapiliwa misadi lowacnubalu suwecnubawec. Suwecnubalu bacnubame nongileng Yesule dongewa habufocine fikelu gadabelengte. Nongileng madicne nga gbagbacne sowacnenonggeng mikac galu, tapili nga hibi-kwelengngineholec yele dongewa fikenangte ngagewec. Kristodi kwele-angacka yeicne gagaine hegilewec, ingucneyac mamac, ga ngigacgone ye kwele-angacka ago aicnodamec. o  28 Mamac, ga yefe i balaibelu ngigacgone yele kweledi angac ngagecnodamec. Ga geicne socte aigelecaigac, silicine ingucnehac, ngigacgone yele angacgudaic. Ngic monic ye kweledi ngigacinele angac ngagecaigac, ye yeicne angac ngagenagugac ingucne aigac. 29 Aime ngic monic yeuctihac socinele ngaba nalic mi aidaicte, yogo miyacbenang. Ye socine ngani-damong aicnolu noba-nosing madicne lacnolu gadaicte. Kristodi habufocine nongilang inguc hocne aicaigac. 30 Nongileng Kristole hige-mole nga donge-hedec moniyang ailu gagabeleng. 31 Yowa monic yanguc kwelengkeicne fagac,

Ilec ngic monic ye nenggac-mamackecine hegilecepalu ngigacinela wetackeme, yeke soc nga kwele-moniyang ailu gadabiyecte. p, q 
32 Aime ngage-ngage sangkeicne i gbolongne ailu suguledaicte. Yogo Kristo ye ngawe ingucne nga habufocine ngenge ngigac ingucne aigaingte yengele inguc ngagelu migabac. r  33 Ilec ngic ngenge filesoc filesoc ngengileng kweledi angac ngagenagucaigaing, silicine ingucnehac ngigacfocngineng kweledi angac ngageyeledaing. Nga ngigac ngenge inguchac ngawefocngineng alang bayeledaing.

Copyright information for `MPP