a6:1Kol 3:20
b(Wahikeicne 20:12; Yefe-yowa 5:16)
c6:4Kol 3:21; Mige 78:4; Ynn 22:6
d6:5Kol 3:22-23; Tit 2:9-10; 1Pi 2:18
e6:82Kor 5:10; Kol 3:24-25
f6:9Kol 4:1; Rom 2:11
g6:11Rom 13:12; 2Kor 10:4
h6:121Pi 5:8-9
i6:14Yes 11:5; 59:17; 1Tim 5:8
j6:15Rom 10:15
m6:19Kol 4:3-4; 2Tim 3:1
n6:202Kor 5:20; Flim 9

Ephesians 6

Nenggac-mamac nga adu-madec

Adu-madec, ngenge ngengileng Sugucnele ailu nenggac-mamacfocngineng yengele yowa balaibelu gadabiyeng, yefe idi dondonne aigac. a  Yefe-yowa yanguc kwelengkeicne,

Ga nenggac-mamackecgone alang bayetedamec. Ga inguc aiyengka wiyac sasawa nalic fikegeleme himongka dameng dalicne gahomadamecte. b 
Yefe-yowa yogodi molic-molic mimipang yowa aigac.

Mamac, ngenge adu-madec yengele aalic mi bafuwayeledabiyeng, miyac. Ngenge Sugucnele yowa edocebalu bamadicebabong yenge sugulelu sanangkedabiyeng. c 

Bole-madec nga bole-damong

Bole-madec, ngenge Kristole yowa balaibecaigaing, silicine ingucneyac himongka bole-damongfocngineng yengele yowa balaibelu ngageboc mikac domalu hangoc ailu dengdengngebame kwesac mi aidabiyeng. d  Ngenge Kristole bole-madec ganogale Wapongte yowa kwele-madicka ngagelu damengsoc bolengineng madicne angacka badabiyeng. Inguc ailu bole-damongfocngineng yenge nganicngebagaing me mi nganicngebagaing, aime sifu ngenge bole madicne sugu badabiyeng. Ngenge ngic yengele bole bacaigabiyeng, dameng iwa Sugucne ngagesilu yele bole ingucneyac i kwele-madicka badabiyeng, bole yogo ngicte bole miyac. Aime yanguc ngagegaing, ngenge bole-damong me bole-madec gagaingka, ngenge bole madicne balu gabong Sugucnedi yogolec ameine sockahac badungeledaicte. e 

Bole-damong gagaing, ngenge ingucneyac bole-madecfocngineng hangoc mi bafuwayeledaing, kwele-ulucka aiyeledaing. Ngenge yanguc ngagedaing, honocmengka yenge nga ngenge Sugucnengineng moniyang gagac. Yela feicne waicne monic mi gagaing. f 

Lokwesacka sanangkelu domadaing

10 Yowa mimoctonogale mibe, ngenge Sugucnela hole-sanangkebong tapilitowainedi ngengela falockelu fame tapiliholec gadabiyeng. 11 Ngenge Aleng Sugucnenginengti kwesacka ngaba aingeleme ngenge sanangkelu domaningte hudule wiyac sasawa Wapongtacni holebong haudaic. g  12 I yangucte, nongilengti ngic himong-sockolec yengeholec hudu mi wedabelengte, miyac. Nongileng aleng micne nga wiyac fungine fungine gocne tapilinginengkolec gagaing, yengeholec hudu welu gagabeleng. Aleng i yenge kundungte tapili sugucne nga feicne ailu damong galu himongka nga sawawa bolengineng bacaigaing. h  13 Ilec Wapongtacni hudule wiyac sasawa holebong haume kindololo damengka ngaba yengi tapilingineng nalic mi bawadaingte, aime ngenge sanangne domadaingte.

14 Ngenge ilec yanguc aidabiyeng, wiyac sasawa noinedi umbika ingucne aime ngenge i hewacnginang hefedabiyeng. Hefelu gaga dondonnedi maleku ingucne aime somecnagudaing. i  15 Kwelengineng baefeckebong aibaba yogo hige-ebec ingucne aime ngenge i holebong haume sanangke galu Siduc Madicne ngagesingkelu kwele-mogung aidaing. j  16 Ailu ngenge wiyac i sasawa balu gadaing. Ailu ngage-ngagesingnginengti sukuku ingucne hefedaing. Ngenge i damengsoc hefelu domabong kindololo fileinedi lebe-madecine dac-ubilangngineholec balockeme welelu sukukuwa kwelu mogungkedaic. 17 Ailu asa bacngebame wasecne aigaingte aen duu ingucne holebong haudaic. Aime Tili Asulacni hudule fitec wacine Wapongte yowa. Ngenge i balu gadaing. k  18 Asudi damengsoc baficngebame Wapong wacke-wasic aicnolu milockelu gadaing. Ngenge gung-gboli galu ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yengele ngagesilu sanangnehac Wapong milockedaing. l 

19 Ailu micne efeckeme hangoc mikac galu Wapongti yowa neleme Siduc Madicnele ngage-ngage sangkeicne yogo milu edocebadacte. Ngenge nale yogolec Wapong milockedaing. m  20 Ailu na yogolec siduc mibe muc-macka locnubong ngiyegabac. Ilec na hangoc mikac yowa madicne edocebadacte ilec milockedaing. n 

Yowa moto-motoine

21 Tikikusdi fulu gaganele fungine nga bole bacaigabac, ilec edocngebayackedaicte. Ngic yogo ngage-ngagesingkolec agononggeng, ailu kwelenonggengti yele angacnubadaic. Ye Sugucnela wetackelu sanangne domalu baficebacaigac. o  22 Yedi nongele yowa-siduc edocngebame ngagebong kwelengineng basanangkenale salebe fudaicte.

23 Wapong Mamac nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo yeki ngic hae-gbafocne
6:23Ngic-ngigac yenge Yesule alingka gagaing, yenge Yesu ngic hae-gbafocine aigaing.
ngenge kwele-mogungkolec galu kweledi angac ngagenaguningte ngage-ngagesingngineng basanangkedabiyec.
24 Ngic-ngigac Sugucnenonggeng Yesu Kristo kwelenginengti yele angac ngagecaigaing, ngengela baba-madic nga angactowa moto-motoine mikac yogodi fagidaic.

I foinac.

Copyright information for `MPP