Galatians 2

Kwele moniyang aiibong

Aime hifa 14 motome Wapongti mime yegengkeme salecnume na hatacmac Yerusalem iwa hikeiba. Dameng iwa Banabasholec noke Taitus mengockebec nonge momoc hikeibeng. a  Iwa hikebeng ngic micne gaibong, yenge siduc madicne Israel yengele alingkacni miyac, yengela edocebalu weduyelelu gaiba, yogolec siduc yenge filesoc filesoc mibe yegengkeyelewec. Na esecne miiba nga yakumac milu gagabac, bolene yogodi sifuwelu noine mikac aidaickale yowa yogo mibe yegengkeyelewec.
2:1-2Grik yowawa, Poldi nangeng yowa gasac-gasacte yowa miwec.
Aime Taitus ye Grik-ngicti naholec kwesiwec, ye soc tofaine helockeningte Yesule habu yengele micnefocngineng yengi monic mi miibong. Ngic gocne yenge nongileng agofocnonggeng ingucne kwesac ailu gaibong, yengi sugu Taitusle soc tofaine helockeningte inguc miibong. Kwesac ngic yogo yengi akikic kwesilu hewacnonggang galu Kristodi yefe-yowale muckacni bacnubawec, yogolec nganibiyecnubaibong. Inguc ailu Yuda-ngic yengele yefe-yowadi hefecnubanogale aiibong. c  Yogolec siduc madicnele yowa noine ngengela sanangne fanale nonge damengmac bangkacne kwesac ngic ingucne yengele yowale bagewa monic mi gaibeng, miyac.

Ailu bole balu ganogale milu ngic micne yengi iwa wiyac monic taockelu ainogale mi edocnuibong, miyac. Ailu yenge esecne wenuc gaibong, yogo nalic mi ngagesidacte. Wapong ye ngic socine nganilu ngic-ngigac mi bawosaecebadaicte. Yengebac yanguc nganiibong, Wapongti Pita ngic soc tofangineng helockeicne yengela siduc madicne mime yegengkenale bole-yowa lacnowec, ingucnehac na ngic soc tofangineng mi helockeicne,
2:7Soc tofangineng helockeicne yogo yenge Yuda aling, nga soc tofangineng mi helockeicne yogo yenge Yuda alingkacni miyac.
yengela siduc madicne mibe yegengkenale bole-yowa nelewec. e 
Wapongti Pita bole kucineholec banale ailu saleme ye ngic soc tofangineng helockeicne, yengele kebangka salecebaicne bole bawec. Nga na ingucnehac bole kucineholec banogale salecnume Israel yengele alingkacni miyac, yengele kebangka salecebaicne bole balu gagabac.

Aime Yesule habu yengi ngic sugucnefocngineng ngani-motocebaibong, yogo Yakobos nga Pita
2.9Grik yowawa Pita wacine monic Kefas fagac.
ailu Yohane, yenge Wapongte baba-madicti nala fawecte, yogo ngani-motolu yenge na nga Banabas nokeholec kwele moniyang ailu molenonggac balu yanguc miibong, “Ngeke Israel yengele alingkacni miyac, yengela siduc madicne miboc yegengkeyeledaic, nga nongibac ngic soc tofangineng helockeicne, yengela siduc madicne mibeng yegengkeyeledaicte.”
10 Inguc milu yowa moniyang sugu yanguc taockelu miibong, “Ngeke ngic-ngigac waweweine, yengele umac ngagesilu baficebadabiyec.” Inguc miibongte na yogo hocne ngagelu mamang-hidulu bole sanangne balu gaiba. g 

Pitale yowa

11 Aime Pita ye Antiok iwa kwesilu sowacne ailu yefe lilowec. Yogolec ailu nani domalu sowacne aiwec, yogo mifickelu edoiba. 12 Yakobosle aling yenge mi kwesiyebongka ye Israel yengele alingkacni miyac yengeholec nosing nolu gawec. Aime Yakobosle alingkacni ngic soc tofangineng helockeicne gocnedi kwesigaing, dameng yogowabac Pitadi yengele hangockeme Israel yengele alingkacni miyac yengeholec hatacmac mi ngiyelu gawec. h  13 Sowacne inguc aiwecte Yuda-ngic nebocine yenge inguchac yeholec kwesac-aibaba aiibong. Aime Banabas ye inguchac kwesac-aibabangineng yogo balaibelu yefe lilowec. 14 Aime nganicebabe, yenge siduc madicnele yowa noine yogolec aibaba mi balaibebong, na ngic-ngigac sasawa yengele dongewa Pita yanguc edoiba, “Ga Yuda-ngic hocne aime Israel yengele alingkacni miyac, yengele aibaba balaibecaigic. Aime omale Israel yengele alingkacni miyac yenge aiyeleengka Yuda-ngic aibabanonggeng balaibeningte aigaing? Inguc aiyengka mi madickegac.”
2:14Poldi Pitale mime motome, yogo ngic gocne kwele-yaec aicaigaing. Aling 14 me 17 me 21 Pitale yowa motowec.


Yesu ngagesingkelu wasecne ainoga

15 Nonge Yuda-ngic Yuda alingkacni fikeibeng, nonge Israel yengele alingkacni miyac, bikic-baba aling yengelacni mi fikeibeng. 16 Ngic monic ye Kristo Yesu ngagesingkeme Wapongti yele ngic dondonne wackedaicte, yogo ngagegabeleng. Nga ngic monic ye yefe-yowa balaibelu gagacka, Wapongti ye ngic dondonne mi wackedaicte, miyac. Aime Wapongti ngage-ngagesingnonggengte ailu ngic dondonne wacnubanale nongileng yefe-yowa hegilelu Yesu ngagesingkelu gagabeleng. Yogo yangucte, ngic-ngigac yefe-yowa balaibecaigaing, Wapongti yenge ngic-ngigac dondonne nalic mi wacebadaicte, miyac. Ye ngic-ngigac Yesu ngagesingkelu gagabiyeng, yenge sugu dondonne wacebadaicte. j 

17 Gocne yengi nongileng yanguc micaigaing, “Yenge Kristole ngage-ngage dondonne bafuwanogale ailu bikickolec aigaing.” Inguc fadecka midec Kristodi bikicte yefe bafickewec, ingucne aidecka, yogo miyac benang! 18 Na yefe-yowa yogo biyachac hegilelu baickeiba, yogo hatacmac aidacte ibac bikic bafuwadacte. Ilec ailu na hatacmac aibaba esecne mi aidacte, miyac. 19 Aime yefe-yowadi bikicne edalicnume Wapongkolec ganogale ailu homalu yefe-yowa yogo hegileiba. Na Kristoholec malicpongka momoc wecnupabong domaibec.

20 Yogolec ailu naneuctiyac hatacmac gaga yago mi gagabac. Kristodi nale kwele-kwelina gagac. Yogolec yangucteyac sockolec galu Wapongte Madec ngagesingkebe yedi gagana aibaba madicne bawakeneledaicte. Yedi hocne kwele-angacka ago ainelelu nale ailu yeicne gagaine hegilewec. k  21 Wapongte baba-madic kwelena mi hegiledacte. Ngic monic ye yefe-yowa balaibecaigac, Wapongti ye ngic dondonne yogo nalic mi wackedaicte, miyac. Yogolec ailu Kristo ye malicpongka homawec. Aime yefe-yowadi kucineholec fadecka Kristole homac yogo wiyac omane aidec.

Copyright information for `MPP